Na ministerstvech i obecních úřadech přibývají písemnosti, které čekající na svého krotitele. Vyžadují kontrolu, korekturu, reakci, aktualizaci, přepravu, skartaci nebo výmaz. Proto nastupuje »referent společné státní správy a samosprávy«. Na začátku svojí kariéry shromažďuje a třídí formuláře, na vrcholu svojí profesní dráhy koordinuje vládní koncepce. Mezitím stoupá ve společenské hierarchii, ale také v platové tabulce.

Pravidla v soukromém a veřejném sektoru

Zaměstnanci privátních společností (s.r.o., a.s.) mají zaručené určité minimální mzdy, podle náročnosti, složitosti a odpovědnosti svojí profese. Ve veřejném sektoru (na úřadech, v příspěvkových organizacích) panují striktnější pravidla. Zaměstnanec patří do určité platové tabulky, kde najde svůj platový tarif (základní hrubý měsíční plat) podle svého platového stupně (dosaženého vzdělání a praxe) a platové třídy.

Referent společné státní správy a samosprávy

Platová třída záleží na nejnáročnější práci, kterou po zaměstnanci požaduje zaměstnavatel. Detaily najdeme v oficiálním profesním Katalogu. Máte právo na nejvyšší platovou třídu, ve které splňujete aspoň jednu odrážku. Příklad: Referent společné státní správy a samosprávy náleží minimálně do 9. platové třídy, pokud mezi jeho pracovní povinnosti patří: „Výkon veřejného opatrovnictví.“

4. platová třída

 1. Provádění dílčích prací ve státní správě a samosprávě, například shromažďování, třídění, uspořádávání, aktualizace a kontrola formálních náležitostí a úplnosti podání, protokolů, záznamů, písemných vyhotovení rozhodnutí, podkladů a dalších písemností ve správním řízení.
 2. Doručování úředních písemností. Předvolávání osob ke správnímu orgánu. Předvolávání účastníků k jednání a ověřování jejich totožnosti.

5. platová třída

 1. Provádění jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání jednoduchých podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, vyvěšování veřejné vyhlášky, provádění místních šetření podle daných pokynů.
 2. Příprava a vedení podkladů, podkladové dokumentace a dalších náležitostí ve správním řízení v jednoduchých věcech malého rozsahu a jednoduchého způsobu zjišťování, kontrola jejich věcné správnosti a doplňování určených náležitostí. Kompletace a předávání správní a jiné dokumentace na příslušné správní úřady, samosprávné celky, účastníkům řízení a dalším místům, například v řízení o odvolání nebo při postoupení pro nepříslušnost.

6. platová třída

 1. Vyřizování věcí ve správním řízení s jednoznačným postupem a s malým počtem účastníků.
 2. Samostatné vyřizování dílčích částí správního řízení podle běžných postupů, například opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí včetně jejich ověřování a došetřování, příprava usnesení o postoupení podání, o dožádání nebo o odmítnutí provedení úkonu nebo o účasti ve správním řízení, kontrola a oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení nebo sdělení, sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a oprav.
 3. Zajišťování doručování písemností správního orgánu.
 4. Nezávislé sledování a protokolární osvědčování skutečností a dějů osobou, která není na těchto věcech zúčastněna podle jiných právních předpisů.

7. platová třída

 1. Vyřizování věcí ve správním řízení. Posuzování podkladů pro správní řízení. Provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci a zajišťování důkazů.
 2. Příprava řešení věcí ve správním řízení s více účastníky zasahující do mnoha různorodých a věcných oblastí a vyžadující rozsáhlou podkladovou dokumentaci, dožádání, znalecké posudky a složitý výkon rozhodnutí.
 3. Samostatné vyřizování náročných částí správního řízení, například poskytování předběžné informace správním orgánem nebo sepisování protokolů o ústním jednání ve složitém správním řízení.
 4. Zajišťování odborných agend výkonu státní správy nebo agend výkonu samostatné působnosti územního samosprávného celku nebo výkonu působnosti jiného orgánu podle zvláštního právního předpisu (dále jen „agenda státní správy nebo samosprávy“) ve vymezeném dílčím úseku, pokud není v tomto dílu stanoveno jinak.
 5. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy.
 6. Zajišťování průběhu a účelu správního řízení užitím zajišťovacích prostředků. Opatřování vysvětlení.
 7. Zrušování vyjádření, osvědčení nebo sdělení, která jsou v rozporu s právními předpisy.
 8. Poskytování poučení o právech a povinnostech správním orgánem.
 9. Provádění kontrolních prací podle daných postupů.

8. platová třída

 1. Vyřizování věcí ve správním řízení s velkým počtem účastníků, s rozsáhlou podkladovou dokumentací, zasahujících do více právních a věcných oblastí náročných na dobu řízení a dodržování lhůt a se značnými nároky na posuzování podkladů ve správním řízení, na provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci. Vedení společných správních řízení s rozhodnutími s podmiňujícími výroky.
 2. Příprava řešení přestupků.
 3. Zajišťování ucelených odborných agend státní správy nebo samosprávy, pokud není v této části stanoveno jinak.
 4. Provádění poradenských a konzultačních činností v dílčích úsecích odborných agend státní správy nebo samosprávy včetně vydávání stanovisek.
 5. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy plynoucí z exekučních titulů dožádaných ze států Evropské unie v rámci mezinárodní pomoci.
 6. Zajišťování vymáhání nedoplatků, penále a pokut.
 7. Kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti vyřizování petic a stížností.
 8. Provádění státního dozoru, státní inspekce nebo kontroly podle stanovených postupů ve vymezené dílčí působnosti.

9. platová třída

 1. Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend státní správy nebo samosprávy (dále jen „obor státní správy nebo samosprávy“).
 2. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo norem úzce vymezené věcné působnosti podle přesně daných postupů.
 3. Provádění přezkumného řízení správním orgánem, který rozhodnutí vydal.
 4. Zajišťování exekucí na nepeněžitá plnění.
 5. Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné agendě státní správy nebo samosprávy včetně vydávání stanovisek.
 6. Vykonávání specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu působnosti ústředního správního úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností.
 7. Komplexní zajišťování agendy vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů v působnosti celého územního samosprávného celku nebo jiného orgánu.
 8. Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve vymezené působnosti územního samosprávného celku nebo jiného orgánu.
 9. Prošetřování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
 10. Samostatné provádění inspekce, dozoru nebo kontroly nad dodržováním povinností vyplývajících z právních předpisů ve vymezené působnosti.
 11. Výkon veřejného opatrovnictví.

10. platová třída

 1. Přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem.
 2. Vedení řízení o návrhu opatření obecné povahy. Příprava návrhu opatření obecné povahy a jeho projednávání s dotčenými orgány.
 3. Zajišťování pohledávek a jejich příslušenství uplatněním rozsahu zástavního práva. Zajišťování výkonu exekucí prodejem movitých věcí nebo nemovitostí.
 4. Vykonávání dílčích legislativních prací a právních činností v oboru působnosti samosprávy nebo jiného orgánu a příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce.
 5. Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy nebo samosprávy nebo jiného orgánu s územní působností nebo v oblasti aplikace mezinárodních smluv a práva Evropské unie.
 6. Samostatné vykonávání agendy zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím nebo organizačním složkám státu nebo územního samosprávného celku.
 7. Osvědčování odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem.
 8. Zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování.
 9. Řešení sporů ve sporném řízení.
 10. Navrhování veřejnoprávních smluv včetně navrhování jejich změn, výpovědí a zrušení.
 11. Vyřizování závažných stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a navrhování opatření k nápravě.
 12. Provádění státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti orgánu územního samosprávného celku nebo jiného orgánu s územní působností.
 13. Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
 14. Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě.
 15. Provádění analytických a jiných systémových prací, jejichž předmětem je agenda s celostátní působností s danými jednoznačnými vztahy k ostatním agendám, průběhem a způsobem provádění nebo agenda s celostátní působností s rozsáhlými vnitřními a vnějšími vazbami na další agendy a s dopady na široké skupiny obyvatelstva.
 16. Koordinační, metodické a jiné systémové specializované práce v oborech s územní působností.
 17. Provádění specializovaných odborných prací v rámci veřejného opatrovnictví, zejména řešení složitých případů právního jednání a zastupování opatrovance v právním jednání nebo řešení zásadních věcí vlastnictví opatrovance včetně řešení jeho dluhů, exekucí, oddlužení a úvěrů.

11. platová třída

 1. Zpracovávání návrhů právních předpisů obcí. Zpracovávání závazných opatření orgánů s celostátní působností.
 2. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech státní správy, samosprávy nebo působnosti orgánů a organizací včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
 3. Řešení sporů a rozporů mezi správními orgány, popřípadě mezi dotčenými orgány, o věcnou příslušnost při rozhodování nebo otázek, jež jsou předmětem rozhodování.
 4. Přezkoumávání jednoduchých rozhodnutí ústředního správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování. Přezkoumávání rozhodnutí žalovaného správního orgánu po podání žaloby ve správním soudnictví. Přezkoumávání souladu opatření obecné povahy s právními předpisy.
 5. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem nebo řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy.
 6. Příprava návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy včetně navrhování jejich změn, výpovědí a zrušení.
 7. Prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
 8. Metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům a územním samosprávným celkům v agendách orgánů s celostátní působností.
 9. Metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru samosprávy prováděná magistráty statutárních měst nebo hlavního města Prahy a kraji.
 10. Samostatné vykonávání věcně a právně složitých agend zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím a organizačním složkám státu nebo územních samosprávných celků.
 11. Koordinace a zajišťování přípravy vzdělávání a posuzování odborné nebo specializované způsobilosti vyžadované právním předpisem.
 12. Zajišťování informační metodické pomoci státním fondům.
 13. Poradenská a konzultační činnost v ucelené části oboru působnosti ústředního správního úřadu, správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností.
 14. Tvorba koncepce oboru státní správy v působnosti územního správního úřadu.
 15. Zajišťování vyvlastňovacího řízení.
 16. Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou územními samosprávnými celky při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Uplatňování nároků územního samosprávného celku na regresní úhrady za poskytnuté náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a za poskytnuté zadostiučinění za nemajetkové újmy.
 17. Analytické, konzultační, kontrolní a jiné systémové činnosti, kde je předmětem agenda v oborech s celostátní působností.
 18. Systémová koordinace a metodické usměrňování systémů a oborů s územní působností a s rozsáhlým vnitřním členěním a s širokými vazbami na jiné systémy na další obory a zasahujících do mnoha věcných a právních oblastí.

12. platová třída

 1. Komplexní zpracovávání návrhů právních předpisů s vymezenou územní působností kraje.
 2. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy ústředního správního úřadu, správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností.
 3. Příprava a posuzování návrhů programů a dlouhodobých koncepcí státní podpory výzkumu a vývoje. Koordinace procesu hodnocení výzkumných záměrů a výsledků činnosti rezortních výzkumných ústavů a vědeckovýzkumných institucí.
 4. Stanovování jednotných celostátních postupů a zásad poskytování finančních podpor a dotací včetně vyhodnocování projektů.
 5. Výkon vlastnických práv státu v orgánech organizací.
 6. Komplexní odborná legislativně-technická příprava publikace právních předpisů s celostátní působností a mezinárodních smluv včetně jejich obsahového a terminologického popisu.
 7. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo komunitárních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy nebo samosprávy včetně případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
 8. Přezkoumávání rozhodnutí ústředního správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností a zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování ústředního správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností.
 9. Komplexní výkon rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
 10. Koordinace zajišťování zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím a organizačním složkám státu s celostátní nebo mezinárodní působností, ve věcně speciálních a právně zvlášť složitých případech.
 11. Tvorba koncepce oborů s územní působností s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory služby a s četnými vazbami na další obory služby a zasahující do mnoha věcných a právních oblastí nebo se zvlášť obtížnými podmínkami pro plnění úkolů celospolečenského významu včetně koordinace a sjednocování postupů s jinými systémy a obory.
 12. Systémová koordinace a metodické usměrňování systémů a politik s celostátní působností.
 13. Analytické, konzultační, kontrolní a jiné systémové činnosti v oborech a systémech s celostátní působností zasahujících do různých věcných a právních oblastí a se zásadními vazbami na další systémy a obory.
 14. Tvorba koncepce oboru orgánu s celostátní působností.
 15. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy, je-li alespoň jednou ze smluvních stran kraj nebo obec s rozšířenou působností.
 16. Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech. Uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
 17. Metodické usměrňování územních samosprávných celků na úseku jejich samostatné a přenesené působnosti. Koordinace činnosti ministerstev a dalších ústředních správních úřadů při usměrňování výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků.

13. platová třída

 1. Přezkoumávání věcně nebo právně komplikovaných rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování v těchto věcech.
 2. Tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo komunitárních předpisů, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie.
 3. Tvorba celostátních rezortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány, a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy.
 4. Výkon komplexních právních činností v oboru působnosti ústředního správního úřadu, správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.
 5. Tvorba koncepce realizace a výkonu politik a systémů s celostátní působností a s rozsáhlým vnitřním členěním na další subsystémy a s četnými vazbami na další obory a zasahující do mnoha věcných a právních oblastí nebo se zvlášť obtížnými podmínkami pro plnění úkolů celospolečenského významu.
 6. Tvorba koncepce oboru státní správy v působnosti ústředního správního úřadu.
 7. Systémová koordinace a metodické usměrňování systémů a politik s celostátní působností a s rozsáhlým vnitřním členěním a s širokými vazbami na jiné systémy s celostátní působností.
 8. Posuzování práv na náhradu za škody značného rozsahu a na zadostiučinění za rozsáhlou nemajetkovou újmu, která byla způsobena nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci, ve věcně a právně složitých případech a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech včetně uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

14. platová třída

 1. Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo komunitárních předpisů nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.
 2. Tvorba koncepcí rozvoje celospolečenských systémů a oborů včetně systémové koordinace s dalšími obory a systémy celospolečenského významu.
 3. Systémová koordinace a metodické usměrňování stěžejních celospolečenských systémů a politik s rozsáhlým vnitřním členěním, s širokými vazbami na jiné obory služby s celostátní působností a předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech.

15. platová třída

 1. Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinace stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády.
 2. Stanovování koncepce dlouhodobého vývoje celospolečenských systémů a politik s rozsáhlými vazbami a dopady do jiných oborů s celostátní působností a jiných celospolečenských systémů předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech včetně systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.

16. platová třída

 1. Komplexní koordinace stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů hlavní činnosti v zákonem vymezené působnosti ministerstev s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory s vazbami na jiné obory správy s celostátní působností a jiné celospolečenské systémy předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech.

Autor úvodní fotografie: Leonhard Niederwimmer 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno