Hodnotu zkušeností a zážitků nelze poměřovat úplně objektivně. Co někomu připadá jako ztráta času, může jiného inspirovat a leccos naučit. Zákoník práce však musí definovat započitatelnou praxi, která spoluurčuje finanční ohodnocení zaměstnanců ve veřejném sektoru. Podle konkrétního povolání volíme platovou tabulku a třídu, potom ale musíme určit ještě platový stupeň.

Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně podle doby dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby (dále jen započitatelná praxe),“ říká zákoník práce. Tím ještě není všechno vyřešeno, do značné míry záleží na vedoucím pracovníkovi dané státní instituce. Má být například ředitelce mateřské školy plně započítaná praxe, kterou předtím získala v pozici „pouhé“ družinářky? Ministerstvo školství doporučuje kladnou odpověď. Má však být učitelce uznaná praxe, kterou nabyla v jiném oboru, například v zemědělství? Zaměstnavatel nebo zřizovatel instituce nemá takový čas započítat vůbec, anebo nanejvýš do 2/3, podle další využitelnosti.

To všechno je také započitatelná praxe:

Celá základní vojenská a civilní služba, do 6 let mateřská + rodičovská + péče o postižené dítě

Započitatelná praxe zahrnuje také vojenskou základní, náhradní nebo civilní službu, a to v celém rozsahu. Přidat můžeme nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené, nehledě na počet dětí. Do těchto 6 let započitatelné praxe zahrnujeme rovněž případy, kdy jsme pečovali o dlouhodobě těžce postižené a zároveň nezletilé dítě. Délku „vojny“, „mateřské“ nebo „rodičovské“ určují toho času aktuální zákonné předpisy, které shrneme následujícími tabulkami.

Vojenská základní (náhradní) služba

ÚČINNOST OD
DÉLKA TRVÁNÍ
1.10.1949 24 měsíců: obecně
18.8.1960 12 měsíců: absolventi vysokých škol, kteří byli zařazeni do vojenské přípravy na vysokých školách počínajíc školním rokem 1960/1961 a ukončili vojenskou přípravu závěrečnými zkouškami
6 měsíců: absolventi vysokých škol, kteří byli zařazeni do vojenské přípravy na vysokých školách dříve než ve školním roce 1960/1961 a ukončili vojenskou přípravu závěrečnými zkouškami
17.7.1970 12 měsíců: absolventi ročních důstojnických škol, odborných vojenských škol a kursů organizovaných pro vojáky s úplným středoškolským vzděláním, škol důstojníků v záloze a absolventi poddůstojnických škol, kteří ukončili studium v uvedených vojenských školách nebo kursech a převezmou závazek k další vojenské službě na dobu stanovenou ministerstvem obrany nebo vnitra
29.1.1990 9 měsíců: absolventi vysokých škol kteří byli zařazeni do vojenské přípravy na VŠ a ukončili tuto přípravu; absolventi VŠ, kteří ukončili vysokou školu v cizině, a absolventi bohosloveckých fakult; ženy, které dobrovolně vstoupily do vojska; vojáci, kteří převzali závazek k další službě
18 měsíců: vojáci, kteří ke dni účinnosti tohoto nařízení vykonávali základní vojenskou službu a jsou ženatí nebo mají podstatně sníženou způsobilost k výkonu služby nebo vyžadují-li to vážné sociální nebo rodinné důvody
9 měsíců: absolventi vysokých škol při splnění podmínek uvedených v předchozích odstavcích
22 měsíců: vojáci, kteří ke dni účinnosti tohoto nařízení nastoupili k výkonu základní služby v roce 1988
11 měsíců: absolventi vysokých škol, kteří splnili podmínky pro 9 měsíční vojenskou službu a ke dni účinnosti tohoto nařízení nastoupili k výkonu základní služby v roce 1988 nebo 1989
14.3.1990 18 měsíců: obecně
1.7.1990 12 měsíců: absolventi vysokých škol, kteří ukončili vysokoškolské studium státní zkouškou
11 měsíců: absolventi vysokých škol, kteří byli zařazeni do vojenské přípravy na vysoké škole a ukončili část této přípravy zápočtem
9 měsíců: absolventi vysokých škol, kteří byli zařazeni do vojenské přípravy na vysoké škole a ukončili tuto přípravu závěrečnými zkouškami; ženy, které dobrovolně vstoupily do vojska;vojáci, kteří převzali závazek k další službě; absolventi vysokých škol, kteří ukončili vysokou školu v cizině, a absolventi bohosloveckých fakult, jestliže nastoupili k výkonu základní služby před nabytím účinnosti tohoto nařízení
15.4.1992 12 měsíců: absolventi vysokých škol, kteří ukončili vysokoškolské studium státní zkouškou
11 měsíců: absolventi vysokých škol, kteří byli zařazeni do vojenské přípravy a ukončili část této přípravy zápočtem
9 měsíců: absolventi vysokých škol; absolventi vysokých škol, kteří byli zařazeni do vojenské přípravy na vysoké škole a ukončili tuto přípravu závěrečnými zkouškami; ženy, které dobrovolně vstoupily do vojska; vojáci, kteří převzali závazek k další službě
29. 7. 1993 12 měsíců: obecně
12 měsíců: vojáci, kteří nastoupili k výkonu čl. II nebo pokračování základní služby na dobu 18 měsíců před účinností tohoto zákona
9, 11, 12 měsíců: vojáci, kteří nastoupili k výkonu nebo pokračování základní služby na dobu 9.11.12 měsíců před účinností tohoto zákona, pokud ji vykonali v uvedených délkách
9 měsíců: vojáci, kteří nastoupili k výkonu nebo pokračování základní služby počínajíc dnem účinnosti tohoto zákona, jde-li o absolventy vysokých škol, kteří byli zařazeni do vojenské přípravy na vysoké škole a ukončili tuto přípravu   závěrečnými zkouškami
11 měsíců: vojáci, kteří nastoupili k výkonu nebo pokračování základní služby počínajíc dnem účinnosti tohoto zákona, jde-li o absolventy vysokých škol, kteří byli zařazeni do vojenské přípravy na vysoké škole a ukončili část této přípravy závěrečnými zkouškami
1. 12. 1999 do 1.1.2005 12 měsíců: obecně
3 měsíce: náhradní služba

Příslušné právní dokumenty: zákon č. 92/1949 Sb., Branný zákon §27 odst.2, naříz. vlády č. 12/1960 Sb., naříz. vlády č. 73/1970 Sb., naříz. vlády č. 17/1990 Sb., zákon č. 72/1990 Sb., naříz. vlády č. 230/1990 Sb., Zákon č. 164/1992 Sb. čl. I bod 30., Zákon č. 188/1993 Sb. čl. I bod 2 a 3, Zákon č. 218/1999 Sb., z.č.585/2004 Sb.

Civilní služba

ÚČINNOST OD DÉLKA TRVÁNÍ
14.3.1990 O polovinu delší než vojenská činná služba místo níž se vykonává
16.1.1992 Pro odvedence o polovinu delší než vojenská základní (náhradní) služba a pro vojáky v záloze o polovinu delší než nevykonaná vojenská cvičení
1.9.1994 18 měsíců: občané, kteří podali prohlášení o odepření výkonu vojenské základní služby před 29. červencem 1993 a jsou povinni vykonat civilní službu v délce 27 měsíců;
zkrácení o 1/3: občané, kteří podali prohlášení o odepření výkonu vojenské základní služby před 29. červencem 1993 během výkonu vojenské základní služby, která měla trvat 18 měsíců;
občanům, uvedeným v předcházejících odstavcích, kteří ke dni účinnosti tohoto nařízení vykonávali civilní službu, se její výkon ukončil, jestliže nevykonávali nejméně v délce stanovené podle odst. 1 nebo 2.

Příslušné právní dokumenty: zákon č. 73/1990 Sb.

Mateřská a další mateřská dovolená

ÚČINNOST OD DÉLKA TRVÁNÍ
1.1.1964 Mateřská dovolená: 22 týdnů
Další mateřská dovolená – do jednoho roku věku dítěte
1.1.1966 Mateřská dovolená: 22 týdnů, začíná 4 týdny před plánovaným termínem porodu
– Pokud jde dítě do péče kojeneckého ústavu nebo léčebného ústavu: přerušení mateřské dovolené (nejdříve po 6 týdnech ode dne porodu), nevyčerpaná část se poskytne ode dne, kdy bylo dítě převzato z ústavu opět do péče matky (nejdéle do 1 roku věku dítěte)
Další mateřská dovolená beze změny
– Úmrtí dítěte v průběhu mateřské dovolené: 2 týdny ode dne úmrtí dítěte (nejdéle do dne, kdy by dítě dosáhlo věku jednoho roku)
1.7.1968 Mateřská dovolená: 26 týdnů, začíná 4 týdny před plánovaným termínem porodu
Další mateřská dovolená beze změny
1.1.1970 Mateřská dovolená: 26 týdnů, začíná 4 týdny před plánovaným termínem porodu
– Mrtvé narozené dítě: 12 týdnů
– Pokud jde dítě do péče kojeneckého ústavu: přerušení mateřské dovolené (nejdříve po 6 týdnech ode dne porodu), po převzetí dítěte z ústavu se poskytne nevyčerpatelná část (do dvou let věku dítěte
Další mateřská dovolená do dvou let věku dítěte
1.7.1987 Mateřská dovolená: 28 týdnů, začíná 6 týdnů před plánovaným termínem porodu
– Mrtvé narozené dítě: 14 týdnů
– Osamělá žena nebo žena s 2 a více dětmi: 37 týdnů
Další mateřská dovolená beze změny
1.1.1989 Mateřská dovolená: beze změny
Další mateřská dovolená do tří let věku dítěte (zpětně i u žen, kterým se narodilo dítě před nabytím účinnosti zákona č. 188/1988 Sb.)

Příslušné právní dokumenty:  58/1964 Sb. §1,9-13, zákon č. 65/1965 Sb. §158,159 (zákoník práce), 88/1968 Sb., 153/1969 Sb., 52/1987 Sb., 188/1988 Sb.

Zdroje: www.kr-jihomoravsky.cz, www.kr-vysocina.cz

45 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý večer,chtěl bych se zeptat ,zda se může část
  praxe 22 let u vězeňské služby ve služebním poměru, započítat do praxe ve školství na pozici učitele. Děkuji za odpověď.

 2. Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, zda -li postup zaměstnavatele je v pořádku. Pracuji jako VSÚ na jednom českém soudě. Když jsem nastupovala do práce, byla mi započtena praxe ( ust. § 4 odst. 3 z.č. 341/2017 Sb., nařízení vlády – o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, tak, kdy zaměstnavatel započte zaměstnanci v rozsahu nejvýše 2/3 dobu jiné praxe, a to v závislosti na její využitelnost pro výkon požadované praxe). Měla jsem praxi X let, zařazena do 11 PT, stupeň č. 3. Na základě rozhodnutí zaměstnavatele jsem od 1.1.2018 postoupila z 11 do 12 TP. Zaměstnavatel mi ke dni 1.1.2018 však zápočet praxe tzv. přepočítal, a dobu praxe snížil z 2/3 na 1/2. Druh práce sjednaný v prac. smlouvě ani náročnost činností v jeho rámci se nezměnily. Vykonávám tutéž náročnou práci jako před postupem do vyšší platové třídy. Děkuji Eliška

 3. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na započtení praxe v době dálkového studia. Mám ekonomické vzdělání, pracovala jsem jako asistent pedagoga v MŠ, přičemž jsem docházela na dálkové studium v oboru pedagogika MŠ a mimoškolní vzdělávání. Po absolvování 3.letého dálkového studia jsem nastoupila jako učitelka v MŠ. Zde mi započítali pedagogickou praxi za asistenta pedagoga (za chůvu již nikoliv), ale strhli mi 2 roky za studium. Nevím, zda je to správné, když jsem studovala zrovna pro tuto profesi.
  Děkuji za odpověď.

 4. Dobrý den. Prosím o zodpovězení otázky zda-li by mi měla být započítána praxe 20 let, kterou jsem získal jako zaměstnanec a poté dalších 20 let jako OSVČ ? Celou dobu jsem pracoval v oboru elektro. Nyní poptávám místo školníka.

 5. Dobrý den, mám dotaz ohledně započitatelné praxe učitele, který již 4. rokem učí na střední škole jako učitel odborných předmětů. Doposud jsem učil na DPP/DPČ – smlouva od 1.9 do 30.6. a vedený jako odborník z praxe. Nyní jsem jako „plnohodnotný“ vyučující se zkráceným úvazkem. Byl mi dodán platový výměr s tím, že jsem zařazen do 12. třídy a stupeň 1. Účetní mi tvrdí, že DPP/DPČ se do praxe nezapočítává. Hledal jsem na internetu a všude jsem nalezl že pokud je předchozí praxe shodná s vykonávanou činností, tak by měla být uznaná v plném rozsahu. Prosím o Váš názor.

  Děkuji

  S pozdravem
  L.

 6. Dobrý den, mám otázku ohledně započtení praxe: Vystudovala jsem dvě vysoké školy – učitelství na pedagogické fakultě + sociální pedagogiku. Po studiu jsem 2 roky učila na základní škole děti se specifickými poruchami učení (SPU), pak jsem na 3,5 roku odešla na mateřskou + rodičovskou dovolenou, poté jsem se vrátila zpět do školy a po půl roce byla pro nadbytečnost propuštěna. Získala jsem místo mimo obor – v nakladatelství, záhy (za půl roku) jsem znovu otěhotněla a odešla na 2 roky na mateřskou + rodičovskou dovolenou. Poté jsem vyhrála konkurz do příspěvkové organizace sociálního zaměření a nastoupila na pozici vedoucí sekce. Byl mi přiznán plat dle odbornosti – třída 11, stupeň 2. Za měsíc uplyne rok, co zastávám svou pozici. Mohl byste mi poradit, jak vypočítali mou započitatelnou praxi? Moc děkuji.

 7. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli se školní praxe na vysoké škole (byla sepsána smlouva o zajištění odborné praxe mezi školou a vybraným zařízením) započítává do započitatelné praxe podle zákona. Jelikož během studia jsem získala půl roku praxe. Zajímá mě, zda si tuto praxi mohu uvádět do započitatelné praxe. Praxi jsem měla v oboru sociální práce, ve kterém ted pracuji. Dále bych se chtěla zeptat, do jaké platové třídy a platového stupně od července spadají sociální pracovníci? Našla jsem nařízení vlády 168/2017- zrušení původních platových tabulek, které by mělo zvyšovat plat sociálních pracovníků o 19%? Zda navyšování platů už je učinné popřípadě, kdy nabude účinnosti? Děkuji za odpověď.

 8. Dobrý den,
  nastoupila jsem do neziskové organizace jako zdravotní sestra. Předtím jsem pracovala 8 roků jak zubní sestra a předtím jsem pečovala 12 roků o osobu blízkou. Chci se zeptat, kolik se mi započítává praxe během tohoto období? V nynější práci mi tvrdí, že nemám žádnou odpracovanou praxi u lůžka, a proto jsem v nižší platové třídě. Jaká je, prosím, pravda?
  Děkuji. Veletická

  • Dobrý den, paní Veletická, v platovém sektoru (například v nemocnici, která je krajskou příspěvkovou organizací) by Vám jakožto zdravotní sestře měla být započítána všechna předchozí zdravotnická praxe, i když jste třeba nepracovala u lůžka. (Celých 12 let péče o osobu blízkou podle mého názoru nikoli, maximálně 6 let péče o postižené nezletilé dítě.)

   Bohužel však neziskové organizace jsou podle našeho právního rádu vlastně soukromými společnostmi, přesněji řečeno nepatří do platového (veřejného) sektoru. A proto svým zaměstnancům mohou vyplácet jenom takzvanou zaručenou mzdu, která pro sestry letos činí 14 800 Kč/měsíc nebo 16 400 Kč/měsíc hrubého – podrobnosti najdete ZDE. Jinými slovy, nezisková organizace při vyplácení mzdy musí respektovat Vaši pracovní smlouvu, ale nemusí zohledňovat Vaši předchozí praxi.

 9. Dobrý den. Prosím o radu. Čerpala jsem mateřskou 3r. Ale po 2 letech na mateřské jsem nastoupila do zaměstnaní. Do započitatelné praxe se započítá jen 2 roky nebo 3 roky mateřské? Děkuji za odpověď.

 10. Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat. Během studia vysoké školy jsem ve volných dnech pravidelně docházel do mateřské školy na základně dobrovolnické smlouvy. Celkem jsem v mateřské škole strávil 5 let v přepočtu na jednotlivé dny to bylo 466 dní. Je možné tuto dobrovolnou praxi započíst do klasické praxe, která se počítá při vyměření platového stupně. Od září 2016 už mám klasickou pracovní smlouvu. Takže bych chtěl vědět, zda je možné tuto praxi nějakým způsobem/dokladem doložit a nechat započíst.

  Předem děkuji za odpověď.

  Hezký den!

  Roman Chovančík

 11. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda lze do započtené praxe zahrnout dobu, kdy paní pracovala od 15 let, v 18 pak ziskala výuční list. Děkuji

 12. Dobrý den, pracuji jako asistentka pedagoga, mám 8 platovou třídu. Chtěla bych se zeptat, jakou mi zaměstnavatel může započítat délku praxe. Zaměstnání je mimo obor, který jsem vykonávala 18 let. Byla jsem 8 roků na rodičovské dovolené.
  Děkuji moc za odpověď

 13. Dobrý den,chtěla bych se zeptat.zda-li mám nárok na navýšení příplatků za praxi,pracuji od roku 2003 jako osetrovatelka v nemocnici, s ukončenou zdravotní školou, od roku 2007 jako zdravotní sestra.Pocitaji se do praxe i roky,které jsem odpracovala jako osetrovatelka?

 14. Dobrý večer,do jaké plat.třídy prosím patřím.Zdravotní masér bez praxe v oboru.Nastupuji ale jako zdrav.masér do zdravotnictví.4+3+3+2roky rod.dovolená,to znamená 12let mateřské dov.Už se těším do práce.Děkuji předem za odpověď.Alena.Zapoměla bych napsat,že mám středoškolské vzdělání s maturitou.

 15. Dobrý večer,do jaké plat.třídy prosím patřím.Zdravotní masér bez praxe v oboru.Nastupuji ale jako zdrav.masér do zdravotnictví.4+3+3+2roky rod.dovolená,to znamená 12let mateřské dov.Už se těším do práce.Děkuji předem za odpověď.Alena.

 16. Dobrý den,chtěla jsem se zeptat, jak se započítává praxe, když jsem byla zaměstnaná a nastoupila jsem na 1 mateřskou+rodičovskou. Po ukončení jsem byla cca 3týdny na nemocenské, pak jsem nastoupila na druhou mateřskou, pak jsem čerpala dovolenou a pak rodičovskou. Děkuji

 17. Dobrý den, v současné době pracuji jako učitelka MŠ a jsem zařazena do 9.platové třídy a 5 stupně. Od 1.1.2017 bych chtěla přejít na pozici speciálního pedagoga do poradny. Budu zařazena do 12. platové třídy (kvalifikaaci splňuji), ale zajímá mě, zda mi zůstane stejný, tedy 5.stupeň. Ve školství pracuji 11 let, předtím jsem pracovala jako úřednice. Mateřskou 5 let jsem si „odbyla“ ještě před vstupem do školství. Je důvod mi stupeň měnit?

 18. Dobrý den, od roku 2005 pracuji na MěÚ jako mzdová účetní, teď jsem se vrátila po RD zpět a nastoupila jsem jako matrikářka. Zaměstnavatel mi snížil třídu, snížil osobní příplatek a pokrátil započitatelnou praxi. Má na to vše nárok? děkuji za odpověď

 19. Dobrý den, do 1.9., kdy vstoupily do praxe nové platové tabulky učitelů, jsem měla započítáno z nepedagogické praxe 2/3 odpracované doby. Od 1.9. mi byla zkrácena o další 1/3, čímž mi bylo přidáno 90,- Kč a doba postupu odložena na léta, kdy už budu v důchodu. Pokud by započtení doby zůstalo, měla bych přidáno o 5 %. Je v pořádku tuto odpracovanou a dříve započtenou dobu najednou měnit?
  Děkuji.

  • Dobrý den, Jolano, díky za dotaz, i za podporu na sociální síti. Bohužel praxi mimo obor může zaměstnavatel započítat podle vlastního uvážení maximálně ze 2/3, to znamená i z jedné třetiny, anebo třeba vůbec. Podle mého názoru tedy Váš nařízený formálně chybu neudělal, když snížil počet započitatelných let.

   Udělal vlastně podobnou věc jako jiné veřejné instituce, které sice podle nařízení vlády zvýšily platový tarify, ale zároveň snížily osobní ohodnocení, takže vlastně splnily svoji povinnost – ale zaměstnancům ve výsledku nepřidaly. O férovosti, respektive etické úrovni takového počínání víme svoje, ale opravdu neznám právní předpis, který by přitom porušovaly.

   (Závěrem, pro zajímavost poznámka k nejabsurdnější části současného platového systému: Zaměstnancům v 1. až 5. platové třídě nemusí být započítaná praxe vůbec – ani v oboru – i když třeba dříve byli velmi respektovaní a výkonní pracovníci!)

 20. pracovala jsem 9 let jako učitelka MŠ, dále pod Ministerstvem vnitra jako učitelka v dětském centru 2 roky, dále sociální pracovnice 11 let, a 4 roky také jako sociální pracovnice dále pak opět učitelka mateřské školy 7 let. Prosím započítává se mi moje práce do celkové započitatelné praxe?

 21. Dobry vecer,omlouvam se nejdrive za psani bez diakritik,zlobi mne klavesnice v mob.telefonu.
  Rada bych poprosila o radu s vypoctem nebo rovnou vypocet me praxe.
  Povolanim zdravotni sestra.
  Pracovala jsem nepretrzite ve zdravotnictvi od 1.6.1994 do 31.8.2011.Mam dve deti,byla jsem s kazdym z nich doma pul roku.
  Nyni jsem znovu nastoupila do zdravotnictvi a nezda se mi vypocet praxe z person.odd.
  Mohu vas tedy pozadat o vypocet me delky praxe.
  Dekuji Majda

 22. Omlouvám se, na 4. řádku mého dotazu má být správně „10. platová skupina“, omlouvám se za chybu, Anna

 23. Dobrý den, od 1.1.2016 jsem nastoupila na městský úřad (ORP) na pozici referenta přestupků. Předtím jsem stejnou práci vykonávala na jiném městském úřadu (také ORP) 7,5 roku. Přesto, že jsem na dřívějším MěÚ měla 10. platovou skupinu, na novém MěÚ mi přiznali pouze 8. platovou skupinu, protože mojí profesní dobu vyhodnotili jinak a to i přesto, že jsem předložila potvrzení tajemníka z dřívějšího zaměstnání o započítané délce praxe, které odpovídá 10. platový stupeň. Personalistka na novém pracovišti trvá na tom, že pro ní není směrodatný ani závazný údaj z dřívějšího pracoviště. Logický mi tento přístup vůbec nepřipadá, považuji to za porušení přirozené kontinuity v přiznání započítatelné praxe.
  Děkuji za odpověď.

 24. Dobrý den, nastoupila jsem u soudu na pozici, kde je potřebné bakalářské, nebo magisterské vzdělání a ohodnocena 11. platovou třídou. Do započitatelné praxe mi nic nezapočítali a navíc mi dali -2 roky praxe, že nejsem magistra. Je toto správný a o něco se opírající postup? Nenašla jsem nic, podle čeho by někdo mohl aplikovat mínusovou praxi. Děkuji

 25. Dobrý den, mám dotaz ohledně započitatelné praxe. Možná je triviální, ale jsem zvědavý na váš názor. Pracoval jsem jako radiologický asistent cca 16 let (až do června 2015), během této doby jsem dokončil magisterské studium ošetřovatelství, a rozhodl se změnit dosavadní působiště. Přešel jsem na pozici klinického perfuziologa, který legislativně spadá pod obor všeobecná sestra. Při pohledu na nové smlouvy jsem zjistil, že mi byly uznány jen 2/3 započitatelné praxe. Podotýkám, vše je u jednoho zaměstnavatele. A ano, chápu změnu oboru. Otázka zní: Mohou mi uznat celou dosavadní praxi, nebo mohu být rád alespoň za 2/3? Druhá otázka zní, zda po dodělání atestace v novém oboru mohu požádat o přehodnocení výše uznatelné praxe. V dnešní době kdy není zdravotnických pracovníků nadbytek, mi tento způsob „trestu“ připadá nelogický, ale samozřejmě právo a logika nejdou ruku v ruce, to je mi známo. Děkuji za Váš názor

 26. Dobrý den, prosím o radu.
  V roce 1980 se mi narodil syn. Mateřská dovolená začala 3.6.1980. Pracovní poměr trval od 1.8.1975 do 30.11.1982.
  Kolik let se má započítat do praxe a kolik let do odborné praxe?
  Děkuji za Váš čas a odpověď.

  • Dobrý den,prosím o informaci:do pracovního poměru jsem nastoupila 25.7.1986,jako vychovatelka šd,od 25.7. 2010,jsem nastoupila jako vedoucí šd,kde jsem postoupila do platové třídy 9,mezitím jsem byla 4 roky na mateřské dovolené.Má právo zaměstnavatel mi odebrat 6 let praxe,když jsem dostala 9 platovou třídu a kolik let mám ve skutečnosti praxe.Děkuji za odpověď,Renata Smetanová

 27. Dobrý den, jako učitelka jsem zařazena do 2. platového stupně. Od září jsem přibrala k úvazku ještě práci v ŠD, kde jsem byla zaražena do 1. platového stupně (nedostatečná praxe v oboru vychovatel). Jaké zařazení bych měla mít? Děkuji.

 28. Měla bych, prosím, dotaz. Vystudovala jsem v r. 1986 dětskou sestru s maturitou, pak jsem do roku 1997 pracovala jako zdravotní sestra a od roku 1997 vykonávám práci zdravotní laborantky. Na jakou platovou tabulku mám v současné době nárok? A pokud bych se vrátila do praxe zdravotní sestry, bude mi započítána praxe i z předchozích 18 let??? Děkuji.

 29. Dobry den,rada bych se zeptala,jak je mysleno praxe /do 9 let\? Je to vcetne? Zahajeni praxe bylo 2004 a odpocitavaji se 3 roky v me prac.skupine.Budu pristi rok posunuta do vyssiho stupne?Dekuji

 30. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat na odpočet praxe. Mám aprobaci pro 5. – 12. ročník, studium jsem ukončila v roce 1989. Po roce praxe na ZŠ jsem 4 měsíce pracovala jako vychovatelka ve školní družině. Z této doby mi krátí praxi a tím mám oddálený platový postup. Je to správné?
  Děkuji za odpověď.

 31. Dobrý den,
  může mi zaměstnavatel po deseti letech práce ve školství přepočítat délku započtené praxe? Pracoval jsem 13 let u Policie ČR a teď 10 ve školství, kde jsem si doplnil veškeré kvalifikační předpoklady. Ještě v loňském roce mi započítavali 18 let praxe. Teď jsem dostal nový platový výměr, kde mám 11 let praxe!
  Díky Růža.

 32. Dobrý den, rád bych se zeptal na výpočet započitatelné praxe. Pracoval jsem 10 let jako vychovatel na DM a dosáhl jsem 8.platové třídy se zařazením do 4. stupně (na posledním platovém výměru se započitatelnou praxí 15 let a 23 dnů) . Nyní jsem se přestěhoval a v novém působišti nastupuji opět jako vychovatel v DM. Při podpisu pracovní smlouvy mě zarazilo, že jsem zařazen do 8. platové třídy, ale do 2. stupně, jelikož mám uznanou započitatelnou praxi menší než 11 let. Po vojně jsem nastoupil k Policii ČR a hned po rozvázání pracovního poměru jsem nastoupil právě jako vychovatel na DM. Jak je možné, že mi zaměstnavatel, u něhož jsem pracoval jako vychovatel uznal část opracovaných let (coby práci s lidmi, získaných komunikačních dovedností, znalostí zákonů a schopnosti se v nich orientovat…) a v novém zaměstnání nemám z původních opracovaných let započítaný rok žádný? Děkuji za odpověď.

 33. Dobrý den,
  v roce 2001 jsem ukončila Vyšší zdravotnickou školu a na sedm měsíců jsem nastoupila do práce na pozici zdravotní sestry, než jsem otěhotněla. Na mateřské jsem s dětmi byla celkem třináct let. Započítávají se mě z tohoto období roky, a kolik,jako započitatelná praxe?
  Děkuji za odpověď.

 34. Dobrý den,
  škola mi chce za výkon civilní služby, kterou jsem vykonával v letech 2001-2003 v délce 18 měsíců, uznat pouze 1 rok (v délce trvání tehdejší vojenské základní služby). Je to tak správně?
  Děkuji za odpověď.

 35. Dobrý den,
  v červnu 1985 jsem ukončila magisterské studium učitelství. Současně jsem v té době měla půlroční dítě, během dalších 3 let se mi narodily další dvě děti (tzn., že jsem plynule přešla ze studií na mateřskou dovolenou). V roce 1991 jsem nastoupila do práce. Učení jsem přerušila na 2 roky, kdy jsem pečovala o nemocného otce. Od té doby stále učím. Můj dotaz zní: jak dlouhá je moje praxe? (1985 – 2015, mínus 2 roky?). Za odpověď předem díky.
  Zdraví Mgr. K. Honzálková

 36. Dobrý den,
  pracoval jsem 17 let jako policista, v současné době pracuji jako zaměstnanec magistrátu na pozici referenta evidence vozidel, neuznali mi žádnou dobu ze zaměstnání policisty, je to správně, případně jak se mám bránit, děkuji. JN

 37. Dobrý den,
  mám vystudované učitelství. V ČR jsem splnila povinnou učitelskou praxi a poté jsem 4 roky působila na základní škole skole v Anglii jako teaching assistant. Momentálně se plánuji vracet do ČR a pracovat na základní škole. Zajímalo by mě, jestli mi určitě uznají praxi ze zahraničí? Děkuji.

 38. Dobrý den, jaká je započitatelná doba praxe? Pracuji jako referent na magistrátu celkem 13 let, předtím jako referent v TŽ a KB celkem 20 let, v čemž jsou i roky na MD – celkem 6. Děkuji za odpověď, Eva.

 39. Dobrý den.
  Jsem učitelka s dlouholetou praxí. Jeden rok jsem pracovala jako hostující lektor na soukromé škole v Anglii. Mám dotaz, zda bude tento rok se započítávat do praxe?
  Děkuji.

  • Tatjano, jsem přesvědčen, že ano. Vycházím z metodického pokynu Ministerstva školství (č.j.:10300/2010-25), kde stojí (str. 7):

   POZNÁMKA: v této souvislosti MŠMT doporučovalo dříve a doporučuje nadále zaměstnavatelům a v případě ředitelů škol a ŠZ zřizovatelům, aby dosažená pedagogická praxe, tj. praxe pedagogických pracovníků, získaná ve všech pedagogických profesích uvedených v zákoně č. 563/2004 Sb., kteří vykonávají nebo dříve vykonávali pedagogickou činnost přímým působením na vzdělávané děti, žáky nebo studenty a tím uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě školského zákona, byla posuzována jako „praxe v oboru požadované práce“ a započítána v plném rozsahu

 40. Chtěl bych se zeptat, jaké platové zařazení bych měl dostat na pozici ředitele pro školní stravování při příspěvkové organizaci samostatné (nespadající pod školu) založené MěÚ. Mám výuční list v oboru kuchař a maturitu na střední ekonomické škole. Je mi 55 let a odpracováno mám celkem 38 let a 74 dnů, z toho v oboru 24 let. Jak se započítávají roky mimo obor?
  Děkuji, Kremer Jiří

  • Dobrý den, pane Kremere, nejdříve jednodušší informace: Roky mimo obor nezapočítává veřejný sektor pro účely platu vůbec, anebo maximálně ze 2/3. Záleží na použitelnosti předešlých zkušeností pro výkon stávajícího povolání, respektive na názoru zaměstnavatele.

   Nyní složitější informace: Platovou třídu určíme podle smluvního názvu Vaší pozice a obtížnosti vykonávaných úkonů – například kuchaři mají svoje platové třídy rozepsané TADY. 7. platová třída znamená: „Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování výroby náročných specialit.“

   V příspěvkové organizaci používají platovou tabulku uvedenou jako poslední TADY. Například 7. třída a 10. stupeň (do 27 let praxe) = základní hrubý plat 15 440 Kč, + příplatek za vedení, eventuálně osobní příplatek, příplatek za přesčasy apod.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno