Nejmenší děti potřebují maximální péči a lásku, aby v dospělosti samy byly dobrými lidmi. Proto existuje rodičovská dovolená. Matka nebo otec nemusí vydělávat peníze, může zůstat doma a pobírat speciální sociální dávku, aby se naplno věnoval/a svému potomkovi. Detailní podmínky, práva a povinnosti vyhledáme v legislativě.

Jakmile dítě začne jíst kašičky, mateřské mléko není úplně nutné a pokud matka chce trávit čas raději na pracovišti, doma může zůstat pouze otec. Velké změny v rodičovských rolích reflektuje legislativa, především zákoník práce. V prvních měsících po porodu dává pojištěné matce nebo otci právo na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství. Potom obvykle následuje rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek, na který má nárok i nepojištěná matka nebo otec.

Většinou navazujeme na mateřskou, ale můžeme začít hned po porodu

Podrobnosti vyčteme v zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.), v příslušných paragrafech (§). Rodičovská dovolená obvykle plynule následuje po mateřské, případně nepojištěným matkám a otcům začíná od narození dítěte. Zaměstnankyně a zaměstnanci jsou celou dobu v ochranné lhůtě, takže nemůžou dostat výpověď (§ 53).

Rodičovskou dovolenou definuje zákon jako výkon práce, ovšem pouze do doby, kdy smí matka čerpat mateřskou (§ 216). Hned potom může požádat svého zaměstnavatele o placené volno, které nestihl/a vyčerpat kvůli výchově dítěte (§ 217 – § 218). Zaměstnankyně obecně nesmějí dostávat příliš náročné úkoly, pokud kojí, nebo pokud ještě neuplynulo 9 měsíců od porodu (§ 41).

Rodičovská dovolená v roce 2020 podle zákoníku práce (následují doslovné citace)

§ 196

Rodičovská dovolená

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

§ 197

Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte

(1) Právo na mateřskou a rodičovskou dovolenou má též zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela; rozhodnutím příslušného orgánu se rozumí rozhodnutí, které se považuje za rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální podpory.

(2) Mateřská dovolená podle odstavce 1 přísluší zaměstnankyni ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, a převzala-li zaměstnankyně 2 nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku 1 roku.

(3) Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let; zaměstnankyni, která čerpala mateřskou dovolenou podle odstavce 2, rodičovská dovolená přísluší až po skončení této mateřské dovolené. Bylo-li dítě převzato po dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku, přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3 let věku, rodičovská dovolená přísluší do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.

§ 198

Společné ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené

(1) Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně.

(2) Jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a zaměstnanec nebo zaměstnankyně zatím nastoupí do práce, přeruší se tímto nástupem mateřská nebo rodičovská dovolená; její nevyčerpaná část přísluší ode dne opětovného převzetí dítěte z ústavu do své péče, ne však déle než
do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

(3) Jestliže se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestane starat o dítě, a dítě bylo z toho důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož i zaměstnankyni nebo zaměstnanci, jejichž dítě je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravotních důvodů, nepřísluší mateřská nebo rodičovská dovolená po dobu, po kterou o dítě nepečují.

(4) Jestliže dítě zemře v době, kdy je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené, přísluší mateřská nebo rodičovská dovolená ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle do dne, kdy by dítě dosáhlo věku 1 roku.

Peněžitá pomoc, porodné, otcovská dovolená a přídavky na děti

8 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, pobírám rodičovský příspěvek a mám nastoupit do práce. Mužů na normální smlouvu? S malou bude doma manžel. Dcera jde příští rok do školky, nepřijdu tím o rodičovský příspěvek? Nebo mužů zažádat o jeho vyplácení?

  • Lenko, nejdříve budu citovat zákon o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.). Tam sice nejprve stojí (§ 30), že nárok na rodičovský příspěvek má „rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě (…)“.

   Ale potom je upřesněno (§ 31): „Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, jestliže“ například „a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,“ nebo kromě dalších výjimečných situací taky „e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a), v době, kdy je výdělečně činný (…)“. Přitom „docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let“. Poněkud komplikovanější pravidla mají příslušníci ozbrojených sil, kterým ale pravděpodobně nejste (když tak mě opravte).

   Zákonu osobně rozumím tak, že rodičovský příspěvek můžete pobírat i během svého zaměstnaneckého poměru, pokud vždycky v době Vaší nepřítomnosti bude o dítě pečovat Váš manžel (případně jiný příbuzný, nebo i přátelé). Myslím si, že můj názor podporuje portál Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se píše: „Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.“

   Docházka do školky je přitom omezena na 46 hodin/kalendářní měsíc, dokud je dítě mladší 2 let. Potom zřejmě můžete pobírat rodičovský příspěvek, i když budete dítě nechávat v mateřské škole po většinu dne.

   Jako vždy ovšem platí, že nejlepší bude ještě pro jistotu pořádat o odpověď patřičného zaměstnance Úřadu práce.

 2. Dobrý den, můj muž bude čerpat peněžitou pomoc v mateřství (protože jsem OSVČ a neplatila jsem si nemocenské pojištění). Kdy, na základě jakých podmínek a dokumentů může pobírat PPM a kdo bude dávku vyplácet? Může si zároveň přivydělávat? A po dobrání PPM může manžel pobírat rodičovský příspěvek, nebo potom musím nastoupit já?

  • Evo, manžel musí o peněžitou pomoc v mateřství požádat na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ), která bude dávku následně posílat. Předpokládám, že výplata začne teprve termínem porodu, protože muž není pracovně indisponován těhotenstvím. Úřad bude vyžadovat dokumenty, ze kterých vyčte výši doposud odvedeného nemocenského pojištění, respektive příjmy. Přivýdělek bývá povolen, pokud člověk vykonává jiné zaměstnání (respektive pokud je podnikatel zaměstnaný), než ze které odváděl nemocenské pojištění, zakládající nárok na PPM.

   Otec dítěte může následně pobírat i rodičovský příspěvek, takže Vy smíte normálně dál „na plný úvazek“ podnikat, aniž by domácnost přišla o uvedenou pojistnou a sociální dávku.

 3. Dobrý den, ráda bych se zeptala, kolikrát mohu prodloužit rodičovskou dovolenou u stejného zaměstnavatele. A zda bych se mohla na rodičák po nějaké době opět vrátit, pakliže bych do práce naopak nastoupila. Synovi budou 3 roky v lednu 2018. Děkuji a přeji hezký den. Martina

  • Dobrý den, paní Hrušková, zákoník práce v § 196 říká: „K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.“

   Z uvedené pasáže usuzuji, že můžete kdykoli opakovaně „rodičák“ prodloužit nebo obnovit, maximálně však do 3 let věku dítěte. Vždycky však raději pro formální správnost podejte zaměstnavateli písemnou žádost – a on by Vám měl vyhovět. Například společnost pro zdravé rodičovství Aperio píše:

   „Zaměstnankyně/zaměstnanec může kdykoliv požádat o čerpání další části rodičovské dovolené, i když původně žádala o její poskytnutí v kratším rozsahu. V takovém případě je zaměstnavatel vždy povinen žádosti vyhovět, a to až do doby, než dítě dosáhne věku 3 let, a to i když zaměstnkyně/zaměstnanec nebude mít nárok na rodičovský příspěvek.“

 4. Dobrý den, mám během rodičovské dovolené nárok na příspěvky od zaměstnavatele, například na penzijní pojištění? Děkuji.

  • Dobrý den, Martino. Vezměme tedy jako příklad zákon o penzijním připojištění (č. 42/1994 Sb.). Tam v § 27, odstavci 5 stojí: „Za účastníka může s jeho souhlasem platit penzijnímu fondu příspěvek nebo jeho část třetí osoba; účastník je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit penzijnímu fondu. Podle věty první může platit příspěvek nebo jeho část též zaměstnavatel za své zaměstnance, kteří jsou účastníky podle tohoto zákona.“ Citovanou pasáže lze vykládat tak, že zaměstnavatel nemusí povinně, nýbrž pouze dobrovolně může platit za zaměstnance příspěvek.

   Ale pokud by firma poskytovala nějaký bonus všem pracovníkům, kromě žen na rodičovské dovolené, lze argumentovat zákoníkem práce (č. 262/2006 Sb.). Tam ve hlavě IV („Rovné zacházení a zákaz diskriminace“), v § 16 stojí: „Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno