Nejmenší děti potřebují maximální péči a lásku, aby v dospělosti samy byly dobrými lidmi. Proto existuje rodičovská dovolená. Matka nebo otec nemusí vydělávat peníze, může zůstat doma a pobírat speciální sociální dávku, aby se naplno věnoval/a svému potomkovi.

Aktuální podmínky, práva a povinnosti vyčteme v novelizovaném zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.), v příslušných paragrafech (§).

Můžete, ale nemusíte začít ihned po mateřské

Zaměstnankyně od svého zaměstnavatele nesmějí dostávat vysilující úkoly, pokud kojí, nebo dokud neuplyne 9 měsíců od porodu (§ 41). Touto dobou však většinou bývají na mateřské a rodičovské dovolené. Existují 3 možné scénáře:

 1. Rodičovská dovolená začne hnedle po porodu – typicky matkám a otcům, kteří nemají zaplacené dostatečné nemocenské pojištění, a proto nedostávají takzvanou peněžitou pomoc v mateřství.
 2. Rodičovská dovolená plynule naváže na mateřskou, až bude vybrána peněžitá pomoc v mateřství, několik měsíců po porodu.
 3. Po mateřské následuje ještě pravidelná zaměstnanecká dovolená (§ 217 – § 218), kterou platí zaměstnavatel, a teprve potom začne rodičovská.

V ochranné lhůtě narazíte na příjmové a časové limity

Začátek záleží na konkrétní matce nebo otci, respektive na jejich možnostech a preferencích. Na rodičovské dovolené mohou pobírat státní sociální příspěvek, který nicméně bývá nízký, pokud příjemci nechtějí rychle zpátky na pracovní trh. Přitom trvá ochranná lhůta, kdy daným zaměstnancům nehrozí výpověď (§ 53).

Mezitím může vzniknout nárok na budoucí zaměstnaneckou dovolenou (§ 216). Avšak tady platí poměrně přísná pravidla a limity. V daném kalendářním roce musí rodič něco „odpracovat“ (minimálně dvanáctinásobek svojí týdenní pracovní doby), abychom také jeho rodičovskou dovolenou uznali za „výkon“ (ale maximálně jako dvacetinásobek jeho týdenní pracovní doby). Podmínky tedy splní, například pokud 3 měsíce chodí do zaměstnání a potom zůstane doma, kde pečuje o dítě.

Rodičovská dovolená v roce 2024 podle zákoníku práce (následují doslovné citace)

§ 196

Rodičovská dovolená

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci na jeho písemnou žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

§ 197

Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte

(1) Právo na mateřskou a rodičovskou dovolenou má těž zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela; rozhodnutím příslušného orgánu se rozumí rozhodnutí, které se považuje za rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální podpory.

(2) Mateřská dovolená podle odstavce 1 přísluší zaměstnankyni ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, a převzala-li zaměstnankyně 2 nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku 1 roku.

(3) Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let; zaměstnankyni, která čerpala mateřskou dovolenou podle odstavce 2, rodičovská dovolená přísluší až po skončení této mateřské dovolené. Bylo-li dítě převzato po dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku, přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3 let věku, rodičovská dovolená přísluší do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.

§ 198

Společná ustanovení o mateřské, otcovské a rodičovské dovolené

(1) Mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně.

(2) Jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a zaměstnanec nebo zaměstnankyně zatím nastoupí do práce, přeruší se tímto nástupem mateřská nebo rodičovská dovolená; její nevyčerpaná část přísluší ode dne opětovného převzetí dítěte z ústavu do své péče, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

(3) Jestliže se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestane starat o dítě, a dítě bylo z toho důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož i zaměstnankyni nebo zaměstnanci, jejichž dítě je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravotních důvodů, nepřísluší mateřská nebo rodičovská dovolená po dobu, po kterou o dítě nepečují.

(4) Jestliže dítě zemře v době, kdy je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené, přísluší mateřská nebo rodičovská dovolená ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle do dne, kdy by dítě dosáhlo věku 1 roku.

Peněžitá pomoc, porodné, otcovská a přídavky na děti

12 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den. Jsem s dcerkou na rodičovské dovolené. S partnerem jsme se bavili o možnosti, že by i on na nějakou dobu nastoupil na rodičovskou dovolenou k prohloubení vztahu s dcerkou. Byli bychom tedy oba doma, já bych částečně pracovala. Jak je to s placením zdravotního pojištění?

  Četla jsem, že kdyby se přepsal rodičovský příspěvek na něj, tak stát platí zdravotní pojištění oběma. Je to tak?

  Děkuji.

  • Dobrý den, Kláro, v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, stojí:

   㤠7
   (1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
   (…)
   c) příjemce rodičovského příspěvku;
   d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství (…)“

   Citovanou pasáž chápu tak, že by stát platil zdravotní pojištění Vám oběma, například pokud by partner bral rodičovský příspěvek a Vy byste byla na rodičovské dovolené.

 2. Dobrý den, mám během rodičovské dovolené nárok na příspěvky od zaměstnavatele, například na penzijní pojištění? Děkuji.

  • Dobrý den, Martino. Vezměme tedy jako příklad zákon o penzijním připojištění (č. 42/1994 Sb.). Tam v § 27, odstavci 5 stojí: „Za účastníka může s jeho souhlasem platit penzijnímu fondu příspěvek nebo jeho část třetí osoba; účastník je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit penzijnímu fondu. Podle věty první může platit příspěvek nebo jeho část též zaměstnavatel za své zaměstnance, kteří jsou účastníky podle tohoto zákona.“ Citovanou pasáže lze vykládat tak, že zaměstnavatel nemusí povinně, nýbrž pouze dobrovolně může platit za zaměstnance příspěvek.

   Ale pokud by firma poskytovala nějaký bonus všem pracovníkům, kromě žen na rodičovské dovolené, lze argumentovat zákoníkem práce (č. 262/2006 Sb.). Tam ve hlavě IV („Rovné zacházení a zákaz diskriminace“), v § 16 stojí: „Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost.“

 3. Dobrý den, jsem na mateřské dovolené, která bude končit koncem roku. Od společnosti, kde jsem zaměstnána jsem dostala nabídku pracovat dříve, ale na jiné pozici s tím, že budu mít druhý pracovní poměr. Uvažujeme nad druhým dítětem. Pokud půjdu na další mateřskou( rodičovskou) dovolenou bude se její výše počítat z prvního, nebo druhého pracovního poměru?

 4. Dobrý den,

  může otec dítěte začít čerpat rodičovský příspěvek, když je zaměstnán na dobu určitou tj. smlouva mu během té doby skončí?

 5. Dobrý den, ráda bych se zeptala, kolikrát mohu prodloužit rodičovskou dovolenou u stejného zaměstnavatele. A zda bych se mohla na rodičák po nějaké době opět vrátit, pakliže bych do práce naopak nastoupila. Synovi budou 3 roky v lednu 2018. Děkuji a přeji hezký den. Martina

  • Dobrý den, paní Hrušková, zákoník práce v § 196 říká: „K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.“

   Z uvedené pasáže usuzuji, že můžete kdykoli opakovaně „rodičák“ prodloužit nebo obnovit, maximálně však do 3 let věku dítěte. Vždycky však raději pro formální správnost podejte zaměstnavateli písemnou žádost – a on by Vám měl vyhovět. Například společnost pro zdravé rodičovství Aperio píše:

   „Zaměstnankyně/zaměstnanec může kdykoliv požádat o čerpání další části rodičovské dovolené, i když původně žádala o její poskytnutí v kratším rozsahu. V takovém případě je zaměstnavatel vždy povinen žádosti vyhovět, a to až do doby, než dítě dosáhne věku 3 let, a to i když zaměstnkyně/zaměstnanec nebude mít nárok na rodičovský příspěvek.“

 6. Dobrý den, můj muž bude čerpat peněžitou pomoc v mateřství (protože jsem OSVČ a neplatila jsem si nemocenské pojištění). Kdy, na základě jakých podmínek a dokumentů může pobírat PPM a kdo bude dávku vyplácet? Může si zároveň přivydělávat? A po dobrání PPM může manžel pobírat rodičovský příspěvek, nebo potom musím nastoupit já?

  • Evo, manžel musí o peněžitou pomoc v mateřství požádat na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ), která bude dávku následně posílat. Předpokládám, že výplata začne teprve termínem porodu, protože muž není pracovně indisponován těhotenstvím. Úřad bude vyžadovat dokumenty, ze kterých vyčte výši doposud odvedeného nemocenského pojištění, respektive příjmy. Přivýdělek bývá povolen, pokud člověk vykonává jiné zaměstnání (respektive pokud je podnikatel zaměstnaný), než ze které odváděl nemocenské pojištění, zakládající nárok na PPM.

   Otec dítěte může následně pobírat i rodičovský příspěvek, takže Vy smíte normálně dál „na plný úvazek“ podnikat, aniž by domácnost přišla o uvedenou pojistnou a sociální dávku.

 7. Dobrý den, pobírám rodičovský příspěvek a mám nastoupit do práce. Mužů na normální smlouvu? S malou bude doma manžel. Dcera jde příští rok do školky, nepřijdu tím o rodičovský příspěvek? Nebo mužů zažádat o jeho vyplácení?

  • Lenko, nejdříve budu citovat zákon o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.). Tam sice nejprve stojí (§ 30), že nárok na rodičovský příspěvek má „rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě (…)“.

   Ale potom je upřesněno (§ 31): „Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, jestliže“ například „a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,“ nebo kromě dalších výjimečných situací taky „e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a), v době, kdy je výdělečně činný (…)“. Přitom „docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let“. Poněkud komplikovanější pravidla mají příslušníci ozbrojených sil, kterým ale pravděpodobně nejste (když tak mě opravte).

   Zákonu osobně rozumím tak, že rodičovský příspěvek můžete pobírat i během svého zaměstnaneckého poměru, pokud vždycky v době Vaší nepřítomnosti bude o dítě pečovat Váš manžel (případně jiný příbuzný, nebo i přátelé). Myslím si, že můj názor podporuje portál Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se píše: „Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.“

   Docházka do školky je přitom omezena na 46 hodin/kalendářní měsíc, dokud je dítě mladší 2 let. Potom zřejmě můžete pobírat rodičovský příspěvek, i když budete dítě nechávat v mateřské škole po většinu dne.

   Jako vždy ovšem platí, že nejlepší bude ještě pro jistotu pořádat o odpověď patřičného zaměstnance Úřadu práce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno