Těhotenství bývá náročné, nemluvě o porodu a následujících měsících. Proto existuje mateřská dovolená. Po určitou dobu nemusíte chodit do zaměstnání, jste v ochranné lhůtě, následně máte právo na normální placené volno a mírný pracovní režim. Podrobnosti nalistujeme v zákoníku práce.

Dámy a pánové jsou rovnoprávní, ale dítě dokáže porodit pouze žena. Pojištění otcové mají nárok na zvláštní dvoutýdenní volno, aby partnerce naplno pomáhali, jakmile přijde na svět nový potomek. Ovšem déle trvá mateřská dovolená, na kterou nastupuje žena (po šestinedělí eventuálně vystřídaná svým mužem). Pokud má rodička zaplacené dostatečné nemocenské pojištění, dostane takzvanou peněžitou pomoc v mateřství.

Péči o malé dítě bereme jako normální zaměstnání

Nyní prostudujeme, kdy začíná a končí mateřská dovolená v roce 2024, jaká práva máte předtím a potom. Všechno vyčteme v zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.), v příslušných paragrafech (§). Mateřská dovolená zpravidla začíná 6 týdnů před porodem a trvá standardně 28 týdnů. Od začátku těhotenství do konce rodičovské dovolené jste v ochranné lhůtě, takže nemůžete dostat výpověď (§ 53).

Porod patří mezi nejtěžší tělesné výkony a organismus potřebuje čas, aby získal zpátky energii, kterou předtím vyčerpal. Mateřská dovolená není zahálkou, naopak patří do výkonu práce (§ 216, podrobnosti vysvětlují právníci Věra Bognárová a Matěj Řičánek). Pokud chcete, zaměstnavatel vám hned potom musí poskytnout placené volno, které jste nestihla vyčerpat (§ 217 – § 218).

Dokud kojíte nebo neuplyne 9 měsíců od porodu, můžete dostávat jenom přiměřené úkoly, které vás ani dítě neohrozí (§ 41).

Mateřská dovolená v roce 2024 podle zákoníku práce (následují doslovné citace)

§ 195

Mateřská dovolená

(1) V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.

(2) Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.

(3) Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, přísluší mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby stanovené v odstavci 1. Vyčerpá-li však zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, přísluší jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, jde-li o zaměstnankyni, která porodila zároveň 2 nebo více dětí.

(4) Jestliže se dítě narodilo mrtvé, přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

(5) Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 198 odst. 2) před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

(…) § 197

Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte

(1) Právo na mateřskou a rodičovskou dovolenou má též zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela; rozhodnutím příslušného orgánu se rozumí rozhodnutí, které se považuje za rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální podpory.

(2) Mateřská dovolená podle odstavce 1 přísluší zaměstnankyni ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, a převzala-li zaměstnankyně 2 nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku 1 roku.

(…) § 198

Společná ustanovení o mateřské, otcovské a rodičovské dovolené

(1) Mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně.

(2) Jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a zaměstnanec nebo zaměstnankyně zatím nastoupí do práce, přeruší se tímto nástupem mateřská nebo rodičovská dovolená; její nevyčerpaná část přísluší ode dne opětovného převzetí dítěte z ústavu do své péče, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

(3) Jestliže se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestane starat o dítě, a dítě bylo z toho důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož i zaměstnankyni nebo zaměstnanci, jejichž dítě je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravotních důvodů, nepřísluší mateřská nebo rodičovská dovolená po dobu, po kterou o dítě nepečují.

(4) Jestliže dítě zemře v době, kdy je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené, přísluší mateřská nebo rodičovská dovolená ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle do dne, kdy by dítě dosáhlo věku 1 roku.

Peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek a přídavky na děti

1 komentář

 1. 2) Místní příslušnost správního orgánu podle odstavce 1
  se stanoví podle místa, kde je cizinec hlášen k pobytu; jde-li o cizince, který nemusí hlásit pobyt,
  podle místa, kde se převážně zdržuje.
  4) Zastupitelský úřad doručující písemnost, kterou vyhotovil nebo která se doručuje jeho prostřednictvím podle odstavce 2, může vyzvat adresáta,
  aby se v přiměřené lhůtě dostavil k převzetí písemnosti.
  Pokud se do 4 měsíců ode dne odeslání písemnosti zastupitelským úřadem nevrátí zastupitelskému úřadu
  doručovaná písemnost nebo doklad stvrzující, že byla písemnost doručena, a nejde-li o řízení, v němž má
  být uložena povinnost nebo odňato právo, správní
  orgán, který písemnost vyhotovil, písemnost,
  popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový
  přístup a patnáctým dnem po zveřejnění se písemnost považuje za doručenou; jde-li o řízení,
  v němž má být uložena povinnost nebo odňato právo,
  postupuje se jako v případě, kdy se adresátovi nedaří doručovat.
  Pokud se adresát na výzvu zastupitelského úřadu podle věty
  první k převzetí písemnosti nedostaví, doručuje zastupitelský úřad
  písemnost do místa doručení v cizině prostřednictvím osoby,
  která má v cizině obdobné postavení jako provozovatel poštovních služeb, nebo jiným způsobem v místě obvyklým.
  Podmínka osobního podání žádosti se považuje za splněnou v případě
  podání žádosti zastupitelskému úřadu prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, se kterou má
  Česká republika uzavřenou smlouvu o přijímání žádostí (dále jen „externí poskytovatel služeb“), jde-li o žádost takového druhu, jehož shromažďováním a předáváním je externí poskytovatel služeb pověřen.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno