32 400 Kč hrubého měsíčně nebo 192,80 Kč za hodinu. Aspoň tolik musí vydělávat nejlepší administrativní pracovník v soukromé firmě.

Každému podle jeho zásluh! Toto idealistické heslo zkoušejí alespoň částečně naplnit čeští politici. Ve veřejném sektoru regulují zaměstnavatele platovými třídami a tabulkami. Naproti tomu soukromým firmám ponechávají relativní svobodu, aby uzavíraly pracovní smlouvy podle vlastního uvážení. Státní představitelé totiž neomezují odměnu, kterou dostává například administrativní pracovník, zaměstnaný v privátní obchodní společnosti. Ale ve vládním nařízení č. 567/2006 Sb. najdeme pojmy minimální mzda a zaručená mzda.

Se složitostí, odpovědností a namáhavostí dané profese stoupají takzvané skupiny prací, a s nimi také garantovaná odměna. Minimální mzda představuje základní sazbu, ale většina zaměstnanců musí dostávat více. Uvedené sazby platí pro týdenní pracovní dobu 40 hodin, bez příplatků za ztížené pracovní prostředí apod.

RokMzdová jednotkaSkupina (třída)1. (1. + 2.)2. (3. + 4.)3. (5. + 6.)4. (7. + 8.)5. (9. + 10.)6. (11. + 12.)7. (13. + 14.)8. (15. + 16.)
2022Kč/m.16 20017 90019 70021 80024 10026 60029 40032 400
2022Kč/h.96,40106,50117,50129,80143,30158,20174,70192,80
2021Kč/m.15 20016 80018 50020 50022 60024 90027 50030 400
2021Kč/h.90,5099,90110,30121,80134,40148,40163,90181,00
2020Kč/m.14 60016 10017 80019 60021 70024 00026 50029 200
2020Kč/h.87,3096,30106,40117,40129,70143,20158,10174,60
2019Kč/m.13 35014 74016 28017 97019 85021 90024 18026 700
2019Kč/h.79,8088,1097,30107,40118,60130,90144,50159,60
2018Kč/m.12 20013 50014 90016 40018 10020 00022 10024 400
2018Kč/h.73,2080,8089,2098,50108,80120,10132,60146,40
2017Kč/m.11 00012 20013 40014 80016 40018 10019 90022 000
2017Kč/h.66,0072,9080,5088,8098,10108,30119,60132,00

Příloha zmíněného vládního nařízení upřesňuje, kolik má dostávat administrativní pracovník. Projděme tedy skupiny prací pro administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti.

Administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti (administrativní pracovník)

Administrativní pracovník ve 2. skupině

 1. Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.
 2. Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a materiálů podle obecně daných postupů.

Administrativní pracovník ve 3. skupině

 1. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.
 2. Samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.
 3. Fakturace a likvidace faktur, ukládání účetních písemností a záznamů účetních jednotek a jejich uschovávání, provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních případech včetně shromažďování a kontroly náležitostí dokladů účetních případů, výpočet cestovních náhrad.

Administrativní pracovník ve 4. skupině

 1. Výpočet výše, zajišťování výplaty, zúčtovávání mzdy, náhrad mzdy, nemocenského a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek ze mzdy, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců, pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
 2. Samostatné účtování pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů (k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům) a zúčtovávání daní a dotací, na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků. Sledování a evidování pohybu (finančních operací) a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou. Provádění oprav v účetních dokladech. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.
 3. Provádění dílčích odborných technických agend nebo provádění odborných provozních a technických prací, například kontrola realizace investic, provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly kvality, řízení a usměrňování obslužných a pomocných výrob a provozů, zajišťování provozuschopnosti a správy jednodušších technických a technologických zařízení a staveb.
 4. Zajišťování oprav, údržby a uvádění do provozu jednoduchých strojních, dopravních, mechanizačních a jiných technických a provozních zařízení včetně zajišťování servisních činností nebo organizace provozu.

Administrativní pracovník v 5. skupině

 1. Zajišťování personální a mzdové agendy.
 2. Vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih. Sestavování rozpočtu. Zajišťování financování, agendy finančních zdrojů, zúčtovacího a platebního styku, úvěrování. Analýza pohledávek a závazků.
 3. Samostatné zajišťování daňové agendy a daňového řízení se správcem daně.
 4. Zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu. Kalkulace.
 5. Zajišťování správy rozsáhlého majetku.
 6. Vytváření a testování aplikačního programového vybavení.
 7. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání komunikačních prostředků výpočetní techniky. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází. Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí. Monitorování a diagnostika sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě. Zajišťování bezpečnosti dat. Zajišťování integrity dat. Nastavování databází. Zajišťování servisu uživatelům na úseku správy databází. Monitorování a nastavování parametrů podle požadavků uživatelů.
 8. Zajišťování bezpečnosti práce v rizikovém pracovním prostředí.
 9. Zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků včetně stanovení technických podmínek.
 10. Stanovování technologických postupů podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.
 11. Příprava nebo realizace investic menšího rozsahu nebo dílčích částí velkých investic.
 12. Řízení odborných prací na vymezeném technologickém výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer).

Administrativní pracovník v 6. skupině

 1. Tvorba koncepce organizačních vztahů, personalistiky a odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.
 2. Zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních vztahů. Organizace prodeje. Tvorba návrhů cen.
 3. Tvorba metodiky účetnictví.
 4. Zajišťování systému financování.
 5. Koordinace vývoje aplikačního programového vybavení, návrh jeho systémových komponent, externích rozhraní a databází a zajišťování jeho integrace včetně jejího testování a vývoje testů pro ověřování pro redukované nebo kombinované projekty vývoje informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačních systémů nebo rozvojem jejich provozu a údržby.
 6. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému. Zajišťování nového nastavení systémů, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům. Navrhování a optimalizace databází včetně jejich ochrany a údržby, vytváření nových modulů a nových verzí, řešení nestandardních problémů s dodavateli, aplikace aktualizací a změn. Výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.
 7. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů.

Administrativní pracovník v 7. skupině

 1. Stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace. Tvorba cenových koncepcí.
 2. Tvorba celkových marketingových strategií, marketingová koordinace všech činností. Zpracovávání marketingových prognóz.
 3. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy a s rozsáhlými databázemi popřípadě.
 4. Vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, databázových systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází. Navrhování nových nástrojů a prostředků realizace těchto systémů.

Administrativní pracovník v 8. skupině

 1. Stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace.

Autor úvodní ilustrační fotografie: Tima Miroshnichenko

28 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, chtěli bychom zaměstnat absolventa, který nemá absolutně žádné zkušenosti, na pozici administrativního pracovníka ve skladu. Bude zapisovat (ne přebírat) pohyb zásob ve skladu, bude zapisovat zakázky, třídit šanony apod. Spíše se tedy bude učit, jak sklad funguje, od zkušených zaměstnanců + vykonávat jenom jednoduché práce. Do jaké skupiny prací máme takového zaměstnance zařadit a jakou musíme vyplácet nejnižší možnou mzdu? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Žaneto, „zapisování“, respektive „vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů“ je nejníže ve 2. skupině prací, která nyní znamená 72,90 Kč/hodinu, nebo 12 200 Kč/měsíc hrubého. Jak píšete, zaměstnanec sice nebude nic přebírat, ale já bych jej do „jedničky“ (tzn. minimální mzdu) raději nezařazoval, aby potom nebyly problémy při eventuální kontrole ze Státního úřadu inspekce práce.

 2. Dobrý den. Pracuji v soukromé firmě na pozici manažer logistiky. Podle mzdového výměru vydělávám jenom 18 000 Kč. Mám za to, že moje zařazení odpovídá 7. či 8. platové třídě. Měl bych od roku 2018 dostat přidáno? Díky za odpověď.

  • Dobrý den, pane Pětvalsky, musíme rozlišovat platové třídy (ve veřejném sektoru, kde zaměstnavatel vyplácí platy, například ve státních nemocnicích) a skupiny prací (v soukromém sektoru, kde zaměstnavatel vyplácí mzdy, typicky ve společnostech s.r.o. a a.s.).

   Podle Vašich slov tedy předpokládám, že máte pracovní smlouvu v privátní (nestátní) firmě. Tam 18 000 Kč hrubého měsíčně (započítáváme i osobní ohodnocení, jako výkonnostní prémie!) za plný pracovní poměr (standardně 40 hodin týdně) stačí do 5. skupiny prací. Kdybyste náročností svého povolání (rozhoduje nejodpovědnější vykonávaná činnost, vizte například seznam nahoře na této stránce pro administrativu apod.) patřil do vyšší kategorie, zaměstnavatel by Vám už nyní – letos musel dávat více a případný rozdíl dorovnat i zpětně. Tabulku pro rok 2018 vizte pod TÍMTO odkazem, tam jsou sazby zaručených mezd ještě lepší.

 3. Dobrý den, pracuji na DPČ, 15 hodin týdně, jako účetní Obecního úřadu. Měla bych mít zaručenou mzdu (v jaké skupině), nebo stačí jenom odměna sjednaná? Děkuji.

  • Dobrý den, paní Houdková, na dohodu o pracovní činnosti, stejně jako na dohodu o provedení práce (DPČ a DPP) může zaměstnavatel vyplácet jenom sjednanou odměnu, nejméně však ve výši minimální mzdy, ve Vašem případě zřejmě pro jednodušší výpočet podle hodinové sazby (od 1.1.2018 tedy 73,20 Kč/hod. hrubého). Nemusí dodržovat sazby takzvané zaručené mzdy, podle odpovědnosti práce. (Jinak mají účetní, které ve veřejném sektoru – například na obecních úřadech – působí na pracovní smlouvu, vypsané platové třídy ZDE.) I tak Vám však přeji hezký (nejenom) nový rok.

 4. Domnívám se, že administrativní pracovník by neměl být přeplácen. Paušálně Češi nechtějí dělat rukama, ani v kvalifikované výrobě, dokonce se necháme živit imigranty. Práce, které Češi zastávají (jako reklamní agentury apod., 8 hodin za počítačem a mezitím kávička v bistru) ničím podstatným pro chod společnosti nejsou. To nemá cenu čtyřiceti tisíc. Přijde doba, kdy nebude, kdo by pekl chleba a řídil tramvaj. Administrativa společnost pohromadě nedrží.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno