Většině zaměstnanců musejí firmy vyplácet podstatně vyšší, než minimální mzdu. Záleží na náročnosti daného povolání, což definují takzvané skupiny prací.

V tuzemské společnosti převažuje názor, že poctivý pracovník zasluhuje důstojnou odměnu. Diskutabilním tématem jsou spíše nástroje, kterými chceme kýžené spravedlnosti dosahovat. Měli bychom všechno nechat na svobodné domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nebo stanovit nějaké závazné mzdové tabulky? Co když šéf svého podřízeného vykořisťuje, anebo je naopak sám šikanován státní byrokracií? Česká vláda každopádně stanovuje skupiny prací, pro které nařizuje nejnižší úrovně zaručené mzdy.

RokMzdová jednotkaSkupina (třída)1. (1. + 2.)2. (3. + 4.)3. (5. + 6.)4. (7. + 8.)5. (9. + 10.)6. (11. + 12.)7. (13. + 14.)8. (15. + 16.)
2022Kč/m.16 20017 90019 70021 80024 10026 60029 40032 400
2022Kč/h.96,40106,50117,50129,80143,30158,20174,70192,80
2021Kč/m.15 20016 80018 50020 50022 60024 90027 50030 400
2021Kč/h.90,5099,90110,30121,80134,40148,40163,90181,00
2020Kč/m.14 60016 10017 80019 60021 70024 00026 50029 200
2020Kč/h.87,3096,30106,40117,40129,70143,20158,10174,60
2019Kč/m.13 35014 74016 28017 97019 85021 90024 18026 700
2019Kč/h.79,8088,1097,30107,40118,60130,90144,50159,60
2018Kč/m.12 20013 50014 90016 40018 10020 00022 10024 400
2018Kč/h.73,2080,8089,2098,50108,80120,10132,60146,40
2017Kč/m.11 00012 20013 40014 80016 40018 10019 90022 000
2017Kč/h.66,0072,9080,5088,8098,10108,30119,60132,00

Tabulka platí v celém národohospodářství, takže také v soukromých firmách, ačkoli mzdy samozřejmě mohou být vyšší. Uvádíme hrubé částky: v Kč/měsíc a v Kč/hodinu. Celou vyšší sazbu můžete nárokovat, pokud pracujete na plný úvazek (většinou 40 hodin/týden, ve dvousměnném režimu 38,75 hodiny/týden, ve třísměnném režimu a v dolech 37,5 hodiny/týden, kratší pracovní dobu může povolovat i kolektivní smlouva). Platové třídy jsou závazné pouze ve státní správě a veřejných službách, jejich členění popisuje Katalog prací. Základní hrubé platy ve veřejné sféře najdete v platových tabulkách; pokud jsou vyšší, mají přednost před zaručenou mzdou.

Regulace pracovního trhu vypadá jako typický spor mezi politickou levicí a pravicí. Jenomže pod nařízením vlády č. 567/2006 Sb. jsou podepsaní občanští demokraté Mirek Topolánek a Petr Nečas, které málokdo označí za socialisty. Vynechme tedy ideologie a prozkoumejme problematiku věcně. Zmíněné nařízení vlády stanovuje kromě minimální mzdy také nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, kteří vykonávají důležitější činnosti. Jak poznáme relevanci svého zaměstnání? Podle kategorizace, které vláda říká skupiny prací.

Konkrétní skupiny prací v různých profesích

Vládní nařízení podrobně popisuje řadu oborů, kterým věnujeme speciální články. Stačí kliknout na název hospodářského odvětví, a najdete jeho detailně rozepsané skupiny prací.

Ukázkové skupiny prací v administrativě, strojírenství a potravinářství

Pro srovnání uveďme příklady strojírenských, potravinářských a administrativních činností. Mimochodem, žádné hospodářské odvětví není popsáno celou škálou, sahající od 1. do 8. skupiny prací. Kupříkladu výroba potravin je vtěsnaná do 2 kategorií! Naštěstí jenom málokterý zaměstnanec spadá do nejnižší skupiny prací: V takovém případě buďto vykonává nejjednodušší činnosti, nebo dělá „na dohodu“ (nemá pracovní smlouvu), anebo podléhá špatné kolektivní smlouvě (odbory smějí přijmout horší podmínky). Výrazná většina má právo na vyšší, než minimální mzdu.

 • 1. skupina prací: Montáž přístrojů na desky nebo panely – spínačů, přepínačů, měřičů apod. (strojírenství).
 • 2. skupina prací: Měření a nastavování všech parametrů servomechanizmů včetně oprav zjištěných závad (strojírenství). Výroba všech druhů zmrzlin – mléčných, smetanových apod. (potravinářství). Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů (administrativa).
 • 8. skupina prací: Stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace (administrativa).

Obecná kategorizace pro stanovení zaručené mzdy

Vláda popisuje skupiny prací také obecně, pro celé národohospodářství. Tak ambiciózní texty jsou pochopitelně formulované velmi abstraktně, což vyžaduje značnou čtenářovu představivost. Zjednodušeně můžeme říci, že níže najdeme prostou fyzickou námahu; skupiny prací rostou spolu s duševním úsilím.

(Ne)náročnost 1. skupiny prací

Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty (prvky) tvořící jednoduchý celek konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy a s rámcovými návaznostmi na další procesy. Manipulační práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti včetně prací s případným jednostranným zatížením drobných svalových skupin, v případném vnuceném pracovním rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem pracovního úrazu.

2. skupina prací (jednoduché odborné práce)

Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy (dále jen „jednoduché odborné práce“). Práce s celky a sestavami několika jednotlivých prvků (předmětů) s logickým (účelovým) uspořádáním s dílčími vazbami na jiné celky (sestavy). Práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy. Dlouhodobé a jednostranné zatížení větších svalových skupin. Mírně zvýšené psychické nároky spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených pracovních operací podle daných postupů.

3. skupina prací (odborné práce)

Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další procesy (dále jen „odborné práce“). Práce s ucelenými systémy složenými z mnoha prvků s dílčími vazbami na malý okruh dalších systémů. Koordinace prací v proměnlivých skupinách. Usměrňování jednoduchých rutinních a manipulačních prací a procesů v proměnlivých skupinách, týmech a jiných nestálých organizačních celcích a bez podřízenosti skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze odstranit vlastními silami a v krátké době.

Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s různorodými konkrétními jevy a procesy a s nároky na představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná smyslová náročnost. Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi ztížených pracovních podmínkách.

4. skupina prací (odborné specializované práce)

Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy s případným členěním na dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů (dále jen „odborné specializované práce“). Usměrňování a koordinace jednoduchých odborných prací. Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním členěním i mimo rámec organizace.

Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost. Vysoká náročnost na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát. Nadměrné zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách.

5. skupina prací (systémové práce)

Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků nebo nejsložitější samostatné celky. Koordinace a usměrňování odborných prací. Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký okruh procesů (dále jen „systémové práce“). Předmětem práce je komplexní systém složený ze samostatných různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími vazbami. Koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací.

Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde jsou více zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na poznávání, chápání a interpretaci jevů a procesů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a obecného srovnávání. Vysoké nároky na vestibulární aparát. Mimořádná zátěž nervové soustavy.

6. skupina prací (systémové specializované práce)

Systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností se širokou působností. Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy se širokými vazbami na další procesy (dále jen „systémové specializované práce“), kde jsou předmětem obory činnosti složené ze systémů s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami.

S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kritérií.

7. skupina prací (tvůrčí systémové práce)

Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo obor s rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami. Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost a systémová koordinace (dále jen „tvůrčí systémové práce“). Předmětem je soubor oborů nebo obor s rozsáhlým vnitřním členěním a s četnými vazbami na další obory a s působností a dopadem na široké skupiny obyvatelstva nebo souhrn jinak náročných oborů. Koordinace a usměrňování systémových specializovaných prací.

Objevování nových postupů a způsobů a hledání řešení netradičním způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.

Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení.

Náročnost 8. skupiny prací

Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy.

Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech.

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pixabay.com

56 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, do jaké skupiny, prosím, patří zaměstnanec, který uzavírá pojistné smlouvy (pojišťovny) a zároveň zprostředkovává prodeje zájezdů? Děkuji.

  • Dobrý den, Aleno, jde o administrativní a ekonomickou činnost – příslušnou kapitolu s podrobně rozepsanými kategoriemi najdete pod TÍMTO odkazem. Může jít o 5. skupinu prací: „Zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu. Kalkulace.“

 2. Dobrý den, prosím pěkně, do které skupiny bychom měli zařadit a jakou zaručenou mzdou odměnit advokátního koncipienta (má vysokoškolské právní vzdělání, vykonává 3letou praxi před advokátními zkouškami)? Moc děkuji. Romana Mášová, Společná advokátní kancelář

  • Dobrý den, paní Mášová, zaručená mzda nezáleží na vzdělání, praxi, ani pravděpodobné kariérní budoucnosti, nýbrž pouze na nejobtížnější aktuální náplni práce. V případě advokátního koncipienta najdeme předepsanou kategorizaci v kapitole, věnované administrativním činnostem, tedy pod TÍMTO odkazem.

   Minimálně půjde o 2. skupinu prací (třeba kdyby jenom podle vzoru sepisoval jednoduché smlouvy), kam patří například: „Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.“ = zaručená hrubá mzda 80,80 Kč/hodinu, nebo 13 500 Kč/měsíc při plném úvazku; nezapočítáváme eventuální zákonné příplatky, ale můžeme započítat osobní motivační ohodnocení.

   A nejvýš jsem našel v 5. skupině (třeba kdyby zastupoval u soudu): „Řízení odborných prací na vymezeném technologickém výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer).“ = zaručená mzda 108,80 Kč/hod., nebo 18 100 Kč/měsíc.

 3. Dobrý den, do jaké skupiny a platové třídy patřím? Jsem řidič MV, operátor skladu – expedice – senior.
  Mojí hlavní pracovní činností jsou převozy a naskladňování expedičních balíků a přichystaných balíků – svařovna, lakovna, vnitřní a venkovní prostor skladu, příjem materiálů, skenování dodacích listů, vedení a vypisovaní dokumentace, obsluha MV vozíků, prostředků, manipulace s materiálem, uklízení ručně i mechanickými prostředky, příprava + organizace + samotné nakládání a vykládání kamionů, svoz a příprava odpadů k likvidaci, provádění inventur. Jezdím na VZV 5,5 t (venku na expedici).
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Lucie, podle mého názoru svým současným zaměstnáním patříte do 2. skupiny prací, kde v dopravním odvětví najdeme například: „Řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace včetně manipulace s náklady.“ Nebo v administrativních činnostech tamtéž patří: „Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.“ Skupiny prací jsou směrodatné v soukromém sektoru – typicky v obchodních společnostech s.r.o. a a.s.

   Ve veřejném sektoru (ve státních nemocnicích, krajských školách, na obecních úřadech apod.) by mohlo jít o 5. platovou třídu: „Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel pro dopravu nákladů, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg avšak nepřevyšuje 12 000 kg.“ O platových třídách řidičů pojednává podrobný článek pod TÍMTO odkazem.

 4. Dobrý den, pokud by byla mzda složená z hodinového tarifu a pohyblivé složky, vztahuje se zaručená mzda pouze na hodinový tarif, nebo se započítává i pohyblivá složka?

  • Dobrý den, Marie, pohyblivou složkou asi myslíte osobní (výkonnostní – motivační) ohodnocení, které záleží čistě pouze na zaměstnavatelovi, že? Takovéto prémie se započítávají do zaručené mzdy. Bohužel pro zaměstnance, naštěstí pro zaměstnavatele. Takže podle zákona v podstatě stačí, pokud základní mzdový tarif + osobní ohodnocení = aspoň příslušná sazba zaručené mzdy. (Leda, že by zaměstnanec měl individuálně, třeba formou smlouvy, domluveno víc – potom by měl právo na lepší peníze.)

 5. Píšete tady, že v oboru instalatér je zaručená mzda 24 000 Kč, což podle tabulky neodpovídá – spíše snad čtvrtá skupina. Zajímalo by mě tedy moje zařazení.

  Pracuji v akciové městské společnosti, v zařazení: instalatér topenář, plyno-instalatér, svářeč se státní zkouškou. Pracovní náplň: údržba kotelen a předávacích stanic – městské i mimoměstské zakázky. Samostatnost, znalost výkresové dokumentace, nákup materiálu, organizace práce, řidičský průkaz podmínkou.

  Jinak teď mám na výplatní pásce včetně prémií cca 120 Kč. Nějaká třída se tam nevede, ačkoli v jiné diskuzi jste odpověděl, že pokud firma patří městu, tak fungují platové tabulky. Praxi v oboru mám prozatím cca 20 let. Děkuji.

  • Milane, 24 400 Kč hrubého měsíčně je letos nejvyšší sazba zaručené mzdy. Mnoho zaměstnanců má ale právo jenom na nižší částky, podle konkrétní pracovní náplně a její obtížnosti. Na základě Vašeho popisu si myslím, že patříte do 2. skupiny: „Údržbářské práce elektro, strojního nebo stavebního charakteru, truhlářské, lakýrnické, malířské, instalatérské a údržbářské práce včetně provedení méně náročných oprav.“ Tam je letos zaručená hodinová mzda včetně výkonnostních nebo motivačních prémií 80,80 Kč.

   Pokud vyděláváte 120 Kč za hodinu, dává Vám zaměstnavatel více, než kolik podle zákona bezpodmínečně musí (ačkoli směrodatná bývá zpravidla částka, domluvená v pracovní smlouvě – vládou garantované mzdy bývají pro soukromý sektor, kam formálně patří i všechny akciové společnosti, nižší). Díky praxi stoupá plat například v městských příspěvkových organizacích, nikoli v a.s. Takže Vám přeju, ať práce hladce odsýpá, bez zranění a ke všeobecné spokojenosti. Třeba vláda postupně zvedne zaručené mzdy tak, že Vám přilepší.

 6. Dobrý den, prosím o radu, do jaké kategorie spadá pracovník, který bude zaměřovat podlahy a nabízet podlahářské práce? Děkuji moc. Kozlovská

  • Dobrý den, paní Kozlovská, v kapitole věnované dřevařům a nábytkářům jsou bohužel jenom složitější činnosti. Takže doporučuji vycházet spíše z administrativy, kde do 2. skupiny prací patří taky: „Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a materiálů podle obecně daných postupů.“ Anebo v obchodním provozu patří do 3. skupiny prací: „Nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení a aranžování zboží v prodejně včetně inkasa.“

   Aby existoval nárok na příslušnou sazbu zaručené mzdy, je potřeba splňovat aspoň jednu celou „odrážku“, v těchto případech celou jednu citaci. Takže záleží na konkrétní pracovní náplni, zda člověk například „jenom“ nabízí produkt nebo službu, anebo zařizuje i další záležitosti včetně inkasa peněz.

 7. Dobrý den,
  marně se snažím dopátrat, do které ze skupin patřím. Pracuji u soukromníka jako směnárnice a mám docela dost vysokou hmotnou odpovědnost. Prosím, poradíte mi, do které skupiny spadám? Předem děkuji za odpověď. M.

 8. Dobrý den, pracuji jako operátor telefonní linky pro jednoho operátora. Kam bych spadal já?
  Děkuji předem za odpověď.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno