Většině zaměstnanců musejí firmy vyplácet podstatně vyšší, než minimální mzdu. Záleží na náročnosti daného povolání, což definují takzvané skupiny prací.

V tuzemské společnosti převažuje názor, že poctivý pracovník zasluhuje důstojnou odměnu. Diskutabilním tématem jsou spíše nástroje, kterými chceme kýžené spravedlnosti dosahovat. Měli bychom všechno nechat na svobodné domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nebo stanovit nějaké závazné mzdové tabulky? Co když šéf svého podřízeného vykořisťuje, anebo je naopak sám šikanován státní byrokracií? Česká vláda každopádně stanovuje skupiny prací, pro které nařizuje nejnižší úrovně zaručené mzdy.

RokMzdová jednotkaSkupina (třída)1. (1. + 2.)2. (3. + 4.)3. (5. + 6.)4. (7. + 8.)5. (9. + 10.)6. (11. + 12.)7. (13. + 14.)8. (15. + 16.)
2024Kč/m.18 90019 50021 30021 80024 10026 60029 40037 800
2024Kč/h.112,50116,10126,80129,80143,30158,20174,70225,00
2023Kč/m.17 30017 90019 70021 80024 10026 60029 40034 600
2023Kč/h.103,80106,50117,50129,80143,30158,20174,70207,60
2022Kč/m.16 20017 90019 70021 80024 10026 60029 40032 400
2022Kč/h.96,40106,50117,50129,80143,30158,20174,70192,80
2021Kč/m.15 20016 80018 50020 50022 60024 90027 50030 400
2021Kč/h.90,5099,90110,30121,80134,40148,40163,90181,00
2020Kč/m.14 60016 10017 80019 60021 70024 00026 50029 200
2020Kč/h.87,3096,30106,40117,40129,70143,20158,10174,60
2019Kč/m.13 35014 74016 28017 97019 85021 90024 18026 700
2019Kč/h.79,8088,1097,30107,40118,60130,90144,50159,60
2018Kč/m.12 20013 50014 90016 40018 10020 00022 10024 400
2018Kč/h.73,2080,8089,2098,50108,80120,10132,60146,40
2017Kč/m.11 00012 20013 40014 80016 40018 10019 90022 000
2017Kč/h.66,0072,9080,5088,8098,10108,30119,60132,00

Tabulka platí v celém národohospodářství, takže také v soukromých firmách, ačkoli mzdy samozřejmě mohou být vyšší. Uvádíme hrubé částky: v Kč/měsíc a v Kč/hodinu. Celou vyšší sazbu můžete nárokovat, pokud pracujete na plný úvazek (většinou 40 hodin/týden, ve dvousměnném režimu 38,75 hodiny/týden, ve třísměnném režimu a v dolech 37,5 hodiny/týden, kratší pracovní dobu může povolovat i kolektivní smlouva). Platové třídy jsou závazné pouze ve státní správě a veřejných službách, jejich členění popisuje Katalog prací. Základní hrubé platy ve veřejné sféře najdete v platových tabulkách; pokud jsou vyšší, mají přednost před zaručenou mzdou.

Regulace pracovního trhu vypadá jako typický spor mezi politickou levicí a pravicí. Jenomže pod nařízením vlády č. 567/2006 Sb. jsou podepsaní občanští demokraté Mirek Topolánek a Petr Nečas, které málokdo označí za socialisty. Vynechme tedy ideologie a prozkoumejme problematiku věcně. Zmíněné nařízení vlády stanovuje kromě minimální mzdy také nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, kteří vykonávají důležitější činnosti. Jak poznáme relevanci svého zaměstnání? Podle kategorizace, které vláda říká skupiny prací.

Konkrétní skupiny prací v různých profesích

Vládní nařízení podrobně popisuje řadu oborů, kterým věnujeme speciální články. Stačí kliknout na název hospodářského odvětví, a najdete jeho detailně rozepsané skupiny prací.

Ukázkové skupiny prací v administrativě, strojírenství a potravinářství

Pro srovnání uveďme příklady strojírenských, potravinářských a administrativních činností. Mimochodem, žádné hospodářské odvětví není popsáno celou škálou, sahající od 1. do 8. skupiny prací. Kupříkladu výroba potravin je vtěsnaná do 2 kategorií! Naštěstí jenom málokterý zaměstnanec spadá do nejnižší skupiny prací: V takovém případě buďto vykonává nejjednodušší činnosti, nebo dělá „na dohodu“ (nemá pracovní smlouvu), anebo podléhá špatné kolektivní smlouvě (odbory smějí přijmout horší podmínky). Výrazná většina má právo na vyšší, než minimální mzdu.

 • 1. skupina prací: Montáž přístrojů na desky nebo panely – spínačů, přepínačů, měřičů apod. (strojírenství).
 • 2. skupina prací: Měření a nastavování všech parametrů servomechanizmů včetně oprav zjištěných závad (strojírenství). Výroba všech druhů zmrzlin – mléčných, smetanových apod. (potravinářství). Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů (administrativa).
 • 8. skupina prací: Stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace (administrativa).

Obecná kategorizace pro stanovení zaručené mzdy

Vláda popisuje skupiny prací také obecně, pro celé národohospodářství. Tak ambiciózní texty jsou pochopitelně formulované velmi abstraktně, což vyžaduje značnou čtenářovu představivost. Zjednodušeně můžeme říci, že níže najdeme prostou fyzickou námahu; skupiny prací rostou spolu s duševním úsilím.

(Ne)náročnost 1. skupiny prací

Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty (prvky) tvořící jednoduchý celek konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy a s rámcovými návaznostmi na další procesy. Manipulační práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti včetně prací s případným jednostranným zatížením drobných svalových skupin, v případném vnuceném pracovním rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem pracovního úrazu.

2. skupina prací (jednoduché odborné práce)

Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy (dále jen „jednoduché odborné práce“). Práce s celky a sestavami několika jednotlivých prvků (předmětů) s logickým (účelovým) uspořádáním s dílčími vazbami na jiné celky (sestavy). Práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy. Dlouhodobé a jednostranné zatížení větších svalových skupin. Mírně zvýšené psychické nároky spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených pracovních operací podle daných postupů.

3. skupina prací (odborné práce)

Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další procesy (dále jen „odborné práce“). Práce s ucelenými systémy složenými z mnoha prvků s dílčími vazbami na malý okruh dalších systémů. Koordinace prací v proměnlivých skupinách. Usměrňování jednoduchých rutinních a manipulačních prací a procesů v proměnlivých skupinách, týmech a jiných nestálých organizačních celcích a bez podřízenosti skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze odstranit vlastními silami a v krátké době.

Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s různorodými konkrétními jevy a procesy a s nároky na představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná smyslová náročnost. Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi ztížených pracovních podmínkách.

4. skupina prací (odborné specializované práce)

Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy s případným členěním na dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů (dále jen „odborné specializované práce“). Usměrňování a koordinace jednoduchých odborných prací. Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním členěním i mimo rámec organizace.

Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost. Vysoká náročnost na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát. Nadměrné zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách.

5. skupina prací (systémové práce)

Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků nebo nejsložitější samostatné celky. Koordinace a usměrňování odborných prací. Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký okruh procesů (dále jen „systémové práce“). Předmětem práce je komplexní systém složený ze samostatných různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími vazbami. Koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací.

Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde jsou více zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na poznávání, chápání a interpretaci jevů a procesů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a obecného srovnávání. Vysoké nároky na vestibulární aparát. Mimořádná zátěž nervové soustavy.

6. skupina prací (systémové specializované práce)

Systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností se širokou působností. Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy se širokými vazbami na další procesy (dále jen „systémové specializované práce“), kde jsou předmětem obory činnosti složené ze systémů s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami.

S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kritérií.

7. skupina prací (tvůrčí systémové práce)

Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo obor s rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami. Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost a systémová koordinace (dále jen „tvůrčí systémové práce“). Předmětem je soubor oborů nebo obor s rozsáhlým vnitřním členěním a s četnými vazbami na další obory a s působností a dopadem na široké skupiny obyvatelstva nebo souhrn jinak náročných oborů. Koordinace a usměrňování systémových specializovaných prací.

Objevování nových postupů a způsobů a hledání řešení netradičním způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.

Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení.

Náročnost 8. skupiny prací

Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy.

Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech.

92 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den,
  do jaké skupiny prací spadá pracovník stanice technické kontroly a měření emisí?
  Děkuji

 2. Dobrý den, prosím o radu do které skupiny prací patří Vedoucí technolog, který má pod sebou jednoho technologa a zajišťuje činnost od návrhu technologického postupu a slévárenské formy až po realizací – odlití odlitku ve výrobě. Personalista, který má na starosti veškerou personální agendu, včetně vzdělávání, nastavování odměňování a dalších směrnic spojených s pracovně právních vztahů – je na pozici jediný. Vedoucí výroby a Vedoucí kvality ve slévárně o velikosti do 50 lidí.
  Děkuji předem.

 3. Dobrý den,
  pracuji v menším začínajícím start-up sociální podniku jako administratíva, ale náplň práce je různorodá. Administruji projekt financovaný z evropských strukturálních fondů, zabývám se fundraisingem (podílím se i na přípravě crowdfundingové kampaně), působím i jako capywriter pro webové stránky a e-shop, podílím se na marketingu a připravuji žádosti, včetně podnikatelských záměrů, pro získávání financí na zaměstnávání OZP (osob zdravotně postižených). Mimo to samozřejmě, jak už to v menších soukromých firmách bývá, dělám co je zrovna potřeba – teď třeba hledám dodavatele materiálu pro naši výrobu a taky práci pro naši chráněnou dílnu.
  Vím, je to dost neuspořádané, ale tak to je. Máte nějaký nápad, do které skupiny prací bych měla patřit?
  Děkuji za odpověď.

 4. Dobrý den, pracuji jako operátor telefonní linky pro jednoho operátora. Kam bych spadal já?
  Děkuji předem za odpověď.

 5. Dobrý den,
  marně se snažím dopátrat, do které ze skupin patřím. Pracuji u soukromníka jako směnárnice a mám docela dost vysokou hmotnou odpovědnost. Prosím, poradíte mi, do které skupiny spadám? Předem děkuji za odpověď. M.

 6. Dobrý den, do jaké skupiny prosím patří obchodní zástupce, řidič-servisní mechanik a servisní technik. Děkuji

 7. Dobrý den,

  do jaké skupiny prosím spadá provozně – marketingový ředitel?
  Jeho náplní práce je vedení oddělení a rozvoj společnosti. Zajištění technického stavu prodejen, otevření a uzavření prodejen. Chod prodejen, komunikace s franšízanty. Komunikace se správními orgány.

  Moc děkuji

 8. Dobrý den, prosím o radu, do jaké kategorie spadá pracovník, který dělá montáž regálu a pomocné práce.
  Děkují

 9. Dobrý den, jsem zaměstnán jako řidič silničního motorového vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny (dodávka Mercedes Sprinter). Pracuji v soukromém sektoru, konkrétně v provozu prádelny a hlavní náplní mojí práce je svoz špinavého prádla od zákazníků a rozvoz čistého prádla k zákazníkům. Předávání prádla probíhá na základě dodacích listů. Platba za službu je realizována buď bankovním převodem nebo v hotovosti při předání. V takovém případě vždy obdržím od vedoucí prádelny vytištěný pokladní doklad s uvedenou částkou k úhradě. Tuto částku pak při předání čistého prádla vybírám od zákazníka v hotovosti a většinou koncem týdne vybrané peníze vyúčtuji a předám vedoucí prádelny. Za týden takto vyberu v hotovosti od zákazníků v průměru asi 10.000,- Kč.

  Od zaměstnavatele jsem obdržel mzdový výměr s níže uvedenými údaji:
  – název pracovní činnosti: řidič
  – tarifní stupeň: 3
  – stanovená základní měsíční mzda (od 1. ledna 2020): 16.500,- Kč

  Domnívám se, údaje uvedené v mzdovém výměru jsou chybné a vzhledem k tomu, že při své práci provádím mimo jiné také pokladní manipulaci s peněžní hotovostí, dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., v platném znění, bych měl být zařazen do 3. skupiny prací a měl bych dostávat alespoň minimální zaručenou mzdu ve výši 17.800,- Kč.

  Prosím o zhodnocení popsané situace a Vaše vyjádření ke stanovené základní měsíční mzdě. Děkuji.

 10. Dobrý den, pracuji na pozici manažera pobočky, kde je mou pracovní náplní:
  – personalistika, nábor a propouštění zaměstnanců, komunikace s úřady státní správy
  – příprava mzdových podkladů
  – evidence docházky
  – vedení týmu obchodníků
  – pravidelný trénink a školení podřízených
  – pravidelné návštěvy druhé pobočky bez manažera a proškolování i těchto zaměstnanců
  – spracování provizních reportů a výpočty odměn zaměstnancům obou poboček
  – vedení agendy probíhajících a uskutečněných obchodů
  – hledat nové strategie prodeje a zavádět do prodejního procesu
  – neustálé studium novinek na trhu a seznamování s nimi podřízené zaměstnance + zaměstnance druhé pobočky
  – hledání vhodných řešení pro dané klienty na základě analýzy zjištěné obchodníkem
  – pohotovost na telefonu pro případné dotazy obchodníků 24/7 (i na nemocenské nebo o dovolené)
  – zodpovědnost za chod a obchodní výsledky pobočky
  – základní správa interní IT sítě na pobočce
  – zadávání smluv obchodníků do systémů a vytváření smluv
  – kontrola doručení zadaných smluv kurýrem
  – reklamace a řešení vzniklých potíží ze strany obchodního partnera
  – atd…
  Jednoduše shrnuto, mojí pracovní náplní je veškerá pracovní agenda jako bych měl vlastní firmu. Dělám manažera, personalistu, back office, trenéra i správce vše v jednom. Podle pracovní smlouvy mám 15.000,- plus odměny. Bohužel již rok jsem bez odměn a vše dělám jen ze setrvačnosti za 15.000,- hrubého.
  Otázka: Do jaké skupiny prací patřím a mohu podat okamžité zrušení pracovního poměru pro nevyplácení ani minimální zaručené mzdy? A mám možnost nějakým způsobem vyzískat i dluh na mzdě za minulé měsíce?

  Předem děkuji za odpověď

  Radek Š.

 11. Dobrý den, když vykonávám práci o 2 různých profesích, kde každé z nich věnuji přibližně polovinu své pracovní doby. Jedna z profesí patří do 3 skupiny a druhá do 5 skupiny. Zajímalo by mě do které skupiny patřím, jestli má přednost vyšší skupina a proto by mi měla náležet zaručená mzda dle 5 skupiny. A nebo patřím do obou skupin a zaručená mzda odpovídá průměru daných skupin. Děkuji za odpověď.

 12. Dobrý den,
  prosím Vás, jaká je zaručená minimální mzda advokátního koncipienta? Syn je loňský absolvent právnické fakulty a pracuje jako advokátní koncipient za hrubou mzdu 15000,- plus má 5000 na dohodu (u toho samého zaměstnavatele) . Vzhledem k náročnosti studia se mi to zdá opravdu málo . Za odpověď moc děkuji. Alena

 13. Dobrý den, prosím o radu, do jaké kategorie spadá pracovník, který bude zaměřovat podlahy a nabízet podlahářské práce? Děkuji moc. Kozlovská

  • Dobrý den, paní Kozlovská, v kapitole věnované dřevařům a nábytkářům jsou bohužel jenom složitější činnosti. Takže doporučuji vycházet spíše z administrativy, kde do 2. skupiny prací patří taky: „Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a materiálů podle obecně daných postupů.“ Anebo v obchodním provozu patří do 3. skupiny prací: „Nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení a aranžování zboží v prodejně včetně inkasa.“

   Aby existoval nárok na příslušnou sazbu zaručené mzdy, je potřeba splňovat aspoň jednu celou „odrážku“, v těchto případech celou jednu citaci. Takže záleží na konkrétní pracovní náplni, zda člověk například „jenom“ nabízí produkt nebo službu, anebo zařizuje i další záležitosti včetně inkasa peněz.

 14. Píšete tady, že v oboru instalatér je zaručená mzda 24 000 Kč, což podle tabulky neodpovídá – spíše snad čtvrtá skupina. Zajímalo by mě tedy moje zařazení.

  Pracuji v akciové městské společnosti, v zařazení: instalatér topenář, plyno-instalatér, svářeč se státní zkouškou. Pracovní náplň: údržba kotelen a předávacích stanic – městské i mimoměstské zakázky. Samostatnost, znalost výkresové dokumentace, nákup materiálu, organizace práce, řidičský průkaz podmínkou.

  Jinak teď mám na výplatní pásce včetně prémií cca 120 Kč. Nějaká třída se tam nevede, ačkoli v jiné diskuzi jste odpověděl, že pokud firma patří městu, tak fungují platové tabulky. Praxi v oboru mám prozatím cca 20 let. Děkuji.

  • Milane, 24 400 Kč hrubého měsíčně je letos nejvyšší sazba zaručené mzdy. Mnoho zaměstnanců má ale právo jenom na nižší částky, podle konkrétní pracovní náplně a její obtížnosti. Na základě Vašeho popisu si myslím, že patříte do 2. skupiny: „Údržbářské práce elektro, strojního nebo stavebního charakteru, truhlářské, lakýrnické, malířské, instalatérské a údržbářské práce včetně provedení méně náročných oprav.“ Tam je letos zaručená hodinová mzda včetně výkonnostních nebo motivačních prémií 80,80 Kč.

   Pokud vyděláváte 120 Kč za hodinu, dává Vám zaměstnavatel více, než kolik podle zákona bezpodmínečně musí (ačkoli směrodatná bývá zpravidla částka, domluvená v pracovní smlouvě – vládou garantované mzdy bývají pro soukromý sektor, kam formálně patří i všechny akciové společnosti, nižší). Díky praxi stoupá plat například v městských příspěvkových organizacích, nikoli v a.s. Takže Vám přeju, ať práce hladce odsýpá, bez zranění a ke všeobecné spokojenosti. Třeba vláda postupně zvedne zaručené mzdy tak, že Vám přilepší.

 15. Dobrý den, pokud by byla mzda složená z hodinového tarifu a pohyblivé složky, vztahuje se zaručená mzda pouze na hodinový tarif, nebo se započítává i pohyblivá složka?

  • Dobrý den, Marie, pohyblivou složkou asi myslíte osobní (výkonnostní – motivační) ohodnocení, které záleží čistě pouze na zaměstnavatelovi, že? Takovéto prémie se započítávají do zaručené mzdy. Bohužel pro zaměstnance, naštěstí pro zaměstnavatele. Takže podle zákona v podstatě stačí, pokud základní mzdový tarif + osobní ohodnocení = aspoň příslušná sazba zaručené mzdy. (Leda, že by zaměstnanec měl individuálně, třeba formou smlouvy, domluveno víc – potom by měl právo na lepší peníze.)

 16. Dobrý den,
  pracuji v automobil. průmyslu. Firma patří do soukromého sektoru ( a. s. ), kde jsem zařazen do funkce:

  – řidič + servis mobile non stop
  – provozní pracovník
  – obsluha kotelny, vzv, prac. olej hospodářství
  – obsluha a servis vysotlak. nádob
  – mechanik

  zajímá mě zařazení do skupiny a odměna za pracovní pohotovost. A jak dlouho může držet pracovní pohotovost jeden zaměstnanec.
  Děkuji

 17. Dobrý den, jsme z.s. provozujeme mateřskou školku a zaměstnáváme řeholní setru jako pastorační asistentku. Prosím, do jaké třídy spadají pastorační asistentky, které pracují s dětmi?

 18. Dobrý den, do jaké skupiny a platové třídy patřím? Jsem řidič MV, operátor skladu – expedice – senior.
  Mojí hlavní pracovní činností jsou převozy a naskladňování expedičních balíků a přichystaných balíků – svařovna, lakovna, vnitřní a venkovní prostor skladu, příjem materiálů, skenování dodacích listů, vedení a vypisovaní dokumentace, obsluha MV vozíků, prostředků, manipulace s materiálem, uklízení ručně i mechanickými prostředky, příprava + organizace + samotné nakládání a vykládání kamionů, svoz a příprava odpadů k likvidaci, provádění inventur. Jezdím na VZV 5,5 t (venku na expedici).
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Lucie, podle mého názoru svým současným zaměstnáním patříte do 2. skupiny prací, kde v dopravním odvětví najdeme například: „Řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace včetně manipulace s náklady.“ Nebo v administrativních činnostech tamtéž patří: „Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.“ Skupiny prací jsou směrodatné v soukromém sektoru – typicky v obchodních společnostech s.r.o. a a.s.

   Ve veřejném sektoru (ve státních nemocnicích, krajských školách, na obecních úřadech apod.) by mohlo jít o 5. platovou třídu: „Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel pro dopravu nákladů, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg avšak nepřevyšuje 12 000 kg.“ O platových třídách řidičů pojednává podrobný článek pod TÍMTO odkazem.

 19. Dobrý den, prosím pěkně, do které skupiny bychom měli zařadit a jakou zaručenou mzdou odměnit advokátního koncipienta (má vysokoškolské právní vzdělání, vykonává 3letou praxi před advokátními zkouškami)? Moc děkuji. Romana Mášová, Společná advokátní kancelář

  • Dobrý den, paní Mášová, zaručená mzda nezáleží na vzdělání, praxi, ani pravděpodobné kariérní budoucnosti, nýbrž pouze na nejobtížnější aktuální náplni práce. V případě advokátního koncipienta najdeme předepsanou kategorizaci v kapitole, věnované administrativním činnostem, tedy pod TÍMTO odkazem.

   Minimálně půjde o 2. skupinu prací (třeba kdyby jenom podle vzoru sepisoval jednoduché smlouvy), kam patří například: „Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.“ = zaručená hrubá mzda 80,80 Kč/hodinu, nebo 13 500 Kč/měsíc při plném úvazku; nezapočítáváme eventuální zákonné příplatky, ale můžeme započítat osobní motivační ohodnocení.

   A nejvýš jsem našel v 5. skupině (třeba kdyby zastupoval u soudu): „Řízení odborných prací na vymezeném technologickém výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer).“ = zaručená mzda 108,80 Kč/hod., nebo 18 100 Kč/měsíc.

 20. Dobrý den, do jaké skupiny, prosím, patří zaměstnanec, který uzavírá pojistné smlouvy (pojišťovny) a zároveň zprostředkovává prodeje zájezdů? Děkuji.

  • Dobrý den, Aleno, jde o administrativní a ekonomickou činnost – příslušnou kapitolu s podrobně rozepsanými kategoriemi najdete pod TÍMTO odkazem. Může jít o 5. skupinu prací: „Zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu. Kalkulace.“

 21. Dobrý den, do jaké platové třídy bych měla zařadit montéra žaluzií, sítí proti hmyzu, záclonových tyčí, látkových rolet a venkovního zastínění oken? Jsou to stále se opakující jednotvárné práce.
  Děkuji za odpověď.

 22. Dobrý den, pracuji jako účetní. Zajímá mě do jaké skupiny prací patřím? Myslím si, že do páté, dle tabulek, co jsem si našla na internetu. Náleží mi mzda 16400kč minimálně za měsíc. Je to tak nebo se pletu? Děkuji za odpověď.

 23. Dobrý den, prosím o zařazení do skupin povolání: Jako skladník přijímám a vydávám zboží, spravuji a uklízím sklad, jako řidič rozvážím zboží předem domluveným zákazníkům (denně najedu zhruba 150 kilometrů). Denně odpracuji 10 hodin, mám pouze ranní směny, víkendy volné. Prosím o odpověď, děkuji moc.

  • Dobrý den, Tomáši, každopádně patříte minimálně do 2. skupiny prací – jako skladník i jako řidič. Ve „dvojce“ totiž najdeme například: „Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.“ (V kapitole Administrativa, ekonomika, provoz.) Nebo: „Řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t.“ (V kapitole Doprava.)

   Abyste patřil do 3. skupiny prací, musel byste zacházet taky s penězi: „Nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení a aranžování zboží v prodejně včetně inkasa.“ (Obchodní provoz a pohostinství.) Nebo jezdit s větším automobilem: „Řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení včetně řidiče nebo vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t.“ (Doprava.)

   Do 5. skupiny prací potom patří například: „Zajišťování správy rozsáhlého majetku.“ (Administrativa, ekonomika, provoz.) – Čemuž by podle mého názoru odpovídala samostatná, nebo manažerská správa velkého, respektive velmi cennými věcmi naplněného skladu.

 24. Dobrý den, prosím Vás, do jaké skupiny patří veterinární lékař, zaměstnán u soukromé osoby – veterinárního lékaře OSVČ? Děkuji za odpověď!

 25. Dobrý den, chci se zeptat, dělám administrativní práci a dostávám 11 000 hrubého, mám nemocného manžela který má plný invalidní důchod a tři děti. Na výplatu mi dává 9980 Kč, do jaké skupiny to patřím a kolik bych měla dostávát při tom všem? Když děti sme na daních nepriznavali a de o to nějak požádat zpět? Děkuji za odpověď

 26. Pracuji jako kontrolor na lisovně plastů a zajímalo by mně do jaké skupiny patřím. Zatím jsem ve skupině obsluha kopírky, pomocné práce a jiné, tedy 66,- na hodinu. Náplň práce – schvalování výlisků k výrobě, kontrola měření a vážení výrobků, vyplňování kalkulačních protokolů a protokolů zmetkovitosti a dále by mně zajímalo, kam by byl zařazen seřizovač vstřikovacích lisů. Děkuji za odpověď.

 27. Dělám kontrolora výlisků na lisovně plastických hmot. Práce je spojená s vyplňováním kalkulačních protokolů, výkazy zmetkovitosti, vážení výlisků, měření posuvným měřidlem. Zajímalo by mně zařazení do skupiny, protože platově jsme někde na úrovni obsluhy kopírky. Děkuji za odpověď.

 28. Dobrý den.
  Prosím o radu, v jaké skupině prací je obchodní zástupce. Dělám v malé firmě, která se specializuje na výrobu a montáž plastových oken. Mou náplní je kontakt se zákazníky, zpracování nabídek, uzavírání smluv, vystavování faktur, práce s pokladnou, ježdění za zakázkami, tvorba výsledkových tabulek, vyřizování korespondence a běžná kancelářská činnost.
  Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

  • Dobrý den, Gábino, odpověď najdeme v kapitole, věnované administrativě, ekonomice, provozu a správě. Pokud pracujete s pokladnou, měla byste dostávat aspoň zaručenou mzdu podle 3. skupiny prací, kde mimo jiného je: „Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.“

   Obchodní zástupce může patřit i výše, ale pouze pokud zastává náročnější úkoly – například účtuje pohledávky a závazky, daně a dotace, hlídá finanční operace na bankovních účtech, inventarizuje majetek apod.

 29. Dobrý den, jsem účetní. Hledám specifikaci pracovních skupin pro pozici Stavbyvedoucí, ale marně. Poradíte? Náplň práce: dohlížení na stavbách, kalkulace rozpočtů, zajišťování obchodních smluv včetně zastupování firmy, vystavování faktur, administrativa kolem staveb (objednávky materiálu), úhrady faktur, převoz materiálu apod. Jednotlivé činnosti nacházím v různých skupinách. Kam správně spadá uvedený stavbyvedoucí? Děkuji. 🙂

  • Martino, rozhoduje nejobtížnější vykonávaná činnost, zařazená v nejvyšší skupině prací – ať už jde o stavebnictví, anebo tady spíše o administrativu a ekonomiku. Podle Vašeho popisu odhaduji 6. skupinu prací, kde najdeme například: „Zajišťování systému financování.“ (Tedy třeba jednání jménem firmy, uzavírání obchodních smluv, fakturace, vlastně i realizace zakázek.)

 30. Dobrý den,
  prosím o radu jaká je zaručená mzda pro asistentku obch.ředitele v textilní firmě, ale mám i na starosti nabídky klientům vč. grafických návrhů a samotnou realizaci zakázek, fakturaci , pokladnu…smlouvu mám na 7 hodin denně. Moc děkuji za odpověď Jana

 31. Dobrý den, pracuji jako objektová vedoucí v úklidové firmě, mám na starosti 19 zaměstnanců, náplň práce – odpovědnost za svěřené úseky + zajištění provozu, zaučování nových zaměstnanců, příprava podkladů pro mzdovou účtárnu, příjem a výdej objednaného úklidového materiálu, kontrola kvality prováděného úklidu. Zaměstnavatel mi platí základní plat 66,-kč/h, + vedení zaměstnanců 1.500,-kč a osobní 3.000,-kč. Jde o odpovídající částku? Práce je náročná psychicky. Děkuji za odpověď.

  • Renato, zřejmě jste ve 2. skupině prací, kam patří také: „Pomocné práce při ošetřování zvířat.“ Ve 3. skupině jsou totiž podstatně odpovědnější práce, jako například: „Samostatné ošetřování zvířat včetně krmení, odborná pomoc při veterinárních zákrocích.“

 32. Dobrý den,uplynulých 10 let jsem byl zařazen v 7. skupině prací v a.s. Od letošního roku mě zaměstnavatel přeřadil bez udání důvodu do 6. skupiny. Mohu se nějak bránit. Děkuji za odpověď.

 33. Dobrý den,
  pracuji jako pomočný kreslič v projekční kanceláři. Mám mzdu hrubou mzdu 12450,- Odpovídá to mé skupině, vůbec nevím kam se podívat? Děkuji za odpověd

 34. dobry den pracuji jako obsluha pytlovaci linky v nepretrzitem provozu do jake skupiny bych mela byt zarazena dekuji za odpoved

 35. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat do jaké skupiny prací by byl zahrnut ekonom zemědělské společnosti? A jestli je možná nějaká variabilita umístění v tarifních stupních. Děkuji za odpověď.

 36. Dobrý den, ve smlouvě mám uvedenou pozici strážný a do popisu práce také patří obsluha kotlů parních kotlů o jmenovitém výkonu 10,9 MW, jmenovité množství vyrobené páry 12,5 t/hod. Zaměstnavatel nám stále přiznává první třídu 66 Kč, ale dle mého názoru máme nárok minimálně na 2 třídu 72,90. Je moje úvaha v pořádku?

 37. Dobrý den.
  Pracuji jako stavbyvedoucí, realizace pozemních staveb v soukromé stavební firmě. Do jaké skupiny je tato práce zařazena? Do jaké skupiny je zařazena práce rozpočtáře ve stavební firmě ?
  Děkuji za odpověď.
  Arnošt

 38. Dobrý den, pracuji jako prodavačka uzenin. Nabízím zboží, vystavuji, ale neinkasuji peníze. Do jaké skupiny patřím? V roce 2017 máme dostávat 11 500 Kč hrubého měsíčně za 40 hodin týdně. Děkuji za odpověď.

  • Iveto, bohužel v kapitole Obchodní provoz a pohostinství je zcela bez inkasa jenom 1. skupina prací, která od 1.1.2017 znamená zaručenou mzdu pouze 11 000 Kč hrubého za běžnou pracovní dobu (bez příplatků například za ztížené pracovní prostředí).

   Ve 2. skupině prací je třeba: „Obsluha v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních s případným inkasem.“
   Ve 3. skupině prací je třeba: „Kontrola zakoupeného zboží, inkaso peněz v hotovosti nebo na úvěrové karty např. v supermarketech.“

   Takže za pokladnou už byste měla od Nového roku 2017 zaručenou mzdu 13 400 Kč/měsíc.

 39. Dobrý den, do jaké skupiny patří „obsluha, prodej a vazba květin“? Jedná se v praxi o práci květinářky/aranžérky, ale také práce se skladováním a na pokladně. Děkuji za odpověď.

 40. Dobrý den, prosím o informaci, jaká je (respektive bude v roce 2017) zaručená mzda pro technicko-administrativní pracovnici s náplní práce :
  – vkládání dat do počítače
  – získávání a třídění potřebných dat
  – práce s databázovými programy
  – evidence a vyřizování korespondence
  – obsluha kopírovacích strojů
  – plnění operativních úkolů
  – příprava a obstarávání podkladů či potřebných dokumentů
  – kopírování, tisk, vyřizování emailů
  – zodpovědnost za chod kanceláře
  – vyřizování poštovní a elektronické korespondence
  – vyhledávání a poskytování informací
  – archivace dokumentů
  – vedení evidence a záznamů
  – kalkulace, porovnání a tvorba pojistných smluv.
  Děkuji za odpověď. Andrea

  • Andreo, hledejme v kapitole Administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti. Z Vámi jmenovaných prací vidím nejvýše v 5. skupině následující: „Zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu. Kalkulace.“ Pokud nejste invalidní a pracujete na plný úvazek (40 hodin/týden), znamenalo by to letos zaručenou mzdu 14 700 Kč a od 1.1.2017 potom 16 400 Kč hrubého měsíčně.

   • Moc děkuji za odpověď. Jsem poživatelem I. stupně ID. Pracuji na zkrácený úvazek, tedy částku za plnou pracovní dobu vynásobím úvazkem.

    • Andreo, s vynásobením souhlasím (například při polovičním úvazku bych násobil číslem 0,5). Jenom letos ještě platí pro invalidy nižší zaručená mzda: v 5. skupině prací 13 800 Kč hrubého měsíčně. Od roku 2017 dochází ke sjednocení sazeb, takže budete mít garantováno to, co zdraví zaměstnanci (v 5. skupině 16 400 Kč hrubého měsíčně krát výše úvazku).

 41. Dobrý den, chtěla bych požádat o radu, jaká je zaručená mzda pro pracovní pozici v oděvní výrobě střihačka (kreslí dle střihů montérky, řeže ruční pilou apod.). Děkuji.

  • Renato, střihačka sice ve skupinách prací výslovně jmenovaná není, ale z logiky věci soudím, že by měla být aspoň ve 2. skupině prací. Vizte podrobnější stránku věnovanou oděvnictví, speciálně kapitolku Oděvní výroba: V 1. skupině prací (letos zaručená hrubá mzda zdravého zaměstnance při plné pracovní době 9 900 Kč/měsíc) jsou jenom dílčí drobné činnosti, jako přišívání kapes, poutek a knoflíků; ve 2. skupině prací (zaručená mzda 10 900 Kč/měsíc) jsou už náročnější a komplexnější úkoly, například zhotovování a šití kalhot.

 42. Dobrý den, pracuji jako voskovač podvozku a dutin. Práce na lince, v kanále, v ochranném oděvu, s maskou a ochrannými brýlemi. Stříkání tlakovou pistolí s rukama nad hlavou. Do které platové třídy patříme a jaké rizikové příplatky nám náleží?

  • Zdenko, mohla byste patřit do 3. platové třídy („Stříkání vrchní barvou velkých nebo členitých ploch.“) či 5. platové třídy („Konečné stříkání nebo natírání velkých nebo členitých ploch výrobků vrchními barvami s velkými nároky na jakost povrchu.“) lakýrníků.

   Ale předpokládám, že pracujete v soukromé firmě (s.r.o. či a.s.), kde musíme hledat správnou „skupinu prací“. Přikláněl bych se ke 2. skupině prací v kapitole strojírenství a elektrotechnika, kam taky patří: „Konečné stříkání nebo natírání vrchními barvami, laky a emaily s vysokými nároky na jakost a vzhled povrchů.“

   Příplatky za ztížené pracovní prostředí ve veřejném sektoru (běžné příspěvkové organizaci, nemocnici apod.) do značné míry záleží na názoru nadřízeného. V soukromé firmě zase záleží na přesných podmínkách, například na naměřené koncentraci chemických látek – což může změřit návštěva ze Státního úřadu inspekce práce nebo z Ministerstva práce a sociálních věcí. V úvahu připadá příplatek 5,87 Kč/hodinu za každý následující ztěžující vliv (takže například 5 ztěžujících vlivů = příplatek 29,35 Kč/hodinu):

   – chemické látky
   – návykové chemické směsi (s aditivním účinkem)
   – riziko chemické karcinogenity (kdybyste měla třeba roztržený oděv, mohla byste s vyšší pravděpodobností dostat rakovinu)
   – hluk
   – vibrace
   – extrémní mikroklimatické podmínky (třeba velká vlhkost, průvan, horko apod.)

 43. Dobrý den, jaká je zaručená mzda pro Úpraváře textilií – tkanin, pletenin a konfekce? Obsluha klasifikačních strojů, úprava plošných textilií a jejich klasifikace. Děkuji za odpověď. Josef

  • Josefe, podle mého názoru máte nárok minimálně na 2. skupinu prací (to znamená aktuálně 10 900 Kč hrubého pro zdravé zaměstnance, 10 300 Kč hrubého měsíčně pro invalidní zaměstnance), kam patří například: „Obsluha soukacích strojů.“ Do 3. skupiny prací už patří náročnější činnosti, například „Řízení kontinuálních linek pro přípravu textilního materiálu k předení.“

 44. Dobrý den, děkuji za vynikající články! Je radost číst něco takto přehledného a srozumitelného. 🙂 Pracuji jako pracovnice v call centru (prodej služeb). Postupujeme dle předem daných postupů volání, a klientům posíláme předefinované informační materiály. Zaměstnavatel nás zařadil do skupiny Administrativní práce, 2. stupeň. Ve vašich článcích jsem taky našla definici „Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a materiálů podle obecně daných postupů“.

  Pracujeme ale s databázemi na volání, kam vkládáme informace o hovorech a klientech. Není to pak už 3. skupina? „Samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů“? Kdo je schopen posoudit, zda je zařazení, které určil zaměstnavatel, správně, nebo náležíme do jiné skupiny? Máme se obrátit na Státní úřad inspekce práce? Děkuji za odpověď. Dana

  • Dano, díky za pochvalu :-). Máte pravdu, že oficiálně může zařazení do pracovních skupin potvrdit Státní úřad inspekce práce. A souhlasím s Vámi, že zaměstnanci běžného call-centra by měli dostat mzdu aspoň ve 3. skupině prací. Raději jsem zkusil najít definici „databázových systémů“, což je ve Vašem případě klíčový pojem.

   V materiálech Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vidím následující popis: Data jsou uložena samostatně v databázi a počítačový program mezi nimi vybírá informace podle požadavků uživatele. Vysoké učení technické v Brně upřesňuje další charakteristiky: Data může filtrovat a čerpat více uživatelů zároveň, ale do systému nemá volný přístup úplně každý (široká veřejnost i mimo firmu).

   Takže shrnuto a podtrženo. Pokud se musíte do databáze přihlásit (není umístěná volně pro každého na internetu), pokud můžete třídit a vybírat z velkého množství informací (například zadáte adresu obce a dostanete seznam telefonních čísel), pokud stejnou databanku používá ve stejnou dobu více kolegů, podle mého názoru jasně pracujete v prostředí databázového systému :-).

   Aktualizace 22.11.:

   Dana e-mailem píše: „Zaměstnavatel to prý konzultoval s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a prý jsme ve druhé skupině správně.“

 45. Dobrý den, prosím o radu, jaké platové třídě odpovídá výroba – kompletace – dekorování bižuterie a dekorativních předmětů? Případně podobné umělecko/řemeslné profese (ruční malování a dekorování např. Vánočních ozdob, skleněných váz, bižuterních komponentů, finální leštění šperků ap.)? Setkala jsem se s ohodnocením minimální mzdou. Je to adekvátní? Moc děkuji za odpověď.

  • Marie, úplně doslovně tahle činnost ve skupinách prací zmíněná není. (Je tam například ve 2. skupině: „Malování jednoduchých motivů v plošném provedení drahými kovy s předškrábanou nebo předkreslenou kresbou.“ Ale to asi neděláte.) Použijme tedy obecnou klasifikaci (výše na této stránce).

   Abyste byla aspoň ve 2. skupině prací, a tudíž mohla podle Sbírky zákonů bezpodmínečně nárokovat vyšší než minimální mzdu, musíte mít například „větší možnost volby“. Tzn., že třeba sama rozhodujete, jaký ornament namalujete na vánoční ozdobu nebo vázu, nemáte všechno předkresleno a předem nastaveno apod.

   Kdyby Váš zaměstnavatel podnikal převážně ve výrobě skleněných, porcelánových nebo keramických výrobků, musel by dodržovat kolektivní smlouvu, kterou uzavřely odbory a zaměstnavatelské svazy. Tam je letos všem zaměstnancům garantována vyšší než minimální mzda (přesněji 10 220 Kč hrubého měsíčně). Ale podle Vašeho popisu soudím, že zaměstnavatel převážně vyrábí spíš bižuterii, tudíž nemusí nic takového dodržovat.

  • Martine, hypoteční specialista ve skupinách prací výslovně (explicitně) zmíněn není, ale jeho činnosti jsou obecně popsány v kapitole Administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti. Tam vidíme například poskytování informací (2. skupina), práci s počítačem (3. skupina), účtování pohledávek a závazků (4. skupina), přípravu investic menšího rozsahu (5. skupina), zajištění celého systému financování (6. skupina), tvorbu celkové marketingové strategie (7. skupina) nebo finanční strategie celé organizace (8. skupina). Vše pod TÍMTO odkazem.

 46. Dobrý den, jaká je zaručená mzda pro vedoucího prodejny? Bylo mi nabídnuto místo v prodejně, kde bych vykonávala ve své podstatě funkci od vedoucího přes prodavačku až po uklízečku. Děkuji a krásný den.

  • Dano, sazby zaručených mezd najdete ve článku výše. Potřebujeme jenom najít Vaši „skupinu prací“, která záleží na oboru a náročnosti vykonávaného zaměstnání. Vypíchnu pasáže z oboru „Obchodní provoz a pohostinství“, které by podle mého názoru mohly pasovat na Vaši pozici. Do 3. skupiny prací patří například: „Nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení a aranžování zboží v prodejně včetně inkasa.“ Do 4. skupiny prací patří například: „Zajišťování pohostinského provozu s výrobou teplých jídel, vedení administrativně ekonomické agendy.“

 47. Dobrý den, existuje něco jako zaručené životní minimum, když jsou prováděny srážky ze mzdy? Nezabavitelná část je cca 12 tisíc Kč max. Když mám 15 a více tisíc čistý příjem, a chtěl bych do bankrotu. Jenže nemám chuť budovat kariéru, bez peněz třeba na jazykové kurzy, na aktivní relaxaci, atd. I možnost zaplacení dluhu dříve, než za pět let, by mě hnala dopředu. Není nějaká možnost skákat po osmi skupinách životního minima? Kalkulačka na výpočet mi maximálně ukazovala 12 tisíc, i když bych bral půl milionu :-/.

  • Ondřeji, díky za dobrou otázku. Životní minimum je počítáno podle počtu a stáří lidí v domácnosti – vizte ZDE. Exekutorská komora ČR uvádí, že se celková nezabavitelná částka při osobním bankrotu určuje především podle čistého měsíčního příjmu, rodinného stavu (ženatý, nebo svobodný) a počtu vyživovaných osob. Celková nezabavitelná částka může být výrazně vyšší než 12 000 Kč, pokud máte manželku a živíte děti.

 48. Rád bych věděl, jakou zaručenou mzdu má obsluha čerpací stanice od 1.1.2016, která pracuje i za pokladnou. (Směna noční 12 hod., denní 12 hod.) Děkuji a přeji hezký den.

  • Dobrý den, Láďo, koukněte na kapitolu „Obchodní provoz a pohostinství„, kde je například ve 2. skupině prací: „Prodej pohonných hmot, maziv a doplňkového sortimentu u čerpacích stanic, inkaso tržeb v hotovosti nebo na úvěrové karty.“ Plus 10 % příplatek při noční směně a 10 % příplatek za každý ztěžující vliv, například manipulaci s chemikáliemi.

 49. Dobrý den, jak je to se zaručenou mzdou pro geodeta? Máme platový výměr 13 300,- Kč + prémie 0 – 20 000,- Kč z fakturované částky. Zatím se nestalo, že bychom dostaly jen ten základ, ale kdo ví… Kam je možné se obrátit, pokud by to nebylo v pořádku?
  Děkuji. Marcela

  • Marcelo, nikde ve skupinách nevidím explicitně zmíněného geodeta, ani zeměměřiče apod. Ovšem v zákoníku práce stojí: „Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.“ Takže bych hledal popis podobné práce, například v provozně – technických oborech. Pokud by zaměstnavatel porušoval zákony, obraťte se na Státní úřad inspekce práce.

 50. V roku 2016 som ukončila VŠ (titul Mgr.) Do práce nastúpim ako obchodní prodejca u súkromnej firme v ČR.Prax nemám. Do akej platovej triedy patrím? Na aký minimálny záladný plat mám nárok? Ďakujem.

 51. Dobrý den,

  prosím o pomoc týkající se hodinové sazby pro paní 59 let, která od února také šla na důchod. Chodí mi domů uklízet, 3x týdně. Uklízí, žehlí, vysává, myje okna, prostě vše co je doma třeba. Sem tam mi zajde na poštu, nebo udělat nákup, do lékárny, pokud nemám čas. Také se postará o úklid bytu po nájemníkovi, který odchází a neuklidil po sobě a připraví mi tento byt pro nového nájemníka, takže dělá řádný úklid a hlásí mi vady, nebo když je něco rozbité. Paní mám tady již asi 4 roky, ale platila jsem agentuře za ní a to hodinovou sazbu. Jak jsem psala, od února je oficiálně na důchodě, ale chce nadále chodit jen ke mě uklízet a starat se o bytové nebo nebytové prostory, když je třeba. Nejsem schopná najít sazbu dle tabulek. Děkuji za radu, J.

 52. Dobrý den. Jsem ID 1. st. a jsem zaměstnán jako vrátný informátor. Pobírám minimální mzdu odpovídající 1. pracovní skupině. Zároveň jsem určitou část pracovní doby strážným. Dále provádím drobný prodej zemědělských produktů, starám se o třídění a výběr poplatků za uložení obj. odpadů. Provádím evidenci všech vlastních zemědělských produktů včetně jejich následného prodeje a další různé práce. Mám podepsanou hmotnou odpovědnost. Mohu na základě výše uvedeného požádat vedení o zaručenou mzdu odpovídající 2. pracovní skupině?

  • Dobrý den, pane Kaderko, být Vámi, určitě požádám o vyšší mzdu. Do 2. skupiny prací patří například: „Zajišťování ochrany objektů, zařízení, sbírek a podobně, zjišťování a předběžné šetření krádeží a poškození, spolupráce s policií.“ Do 3. skupiny prací patří například: „Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.“

 53. Dobrý den, chci se jen informovat do jaké platové skupiny spadají recepční na VŠ. Naše práce je jak kontrola objektu, tak převážně práce s počítačem kam zadáváme vše, ubytování hosta, vystavení daňového dokladu, podpis, razítko, výběr peněz. Na konci měsíce vytisknutí daňových dokladů a odevzdání peněz. I studentům zadáváme jejich platby přes počítač. Prodáváme bagety, každý týden musíme jejich prodej spočítat, vypsat, odevzdat daňové doklady a peníze na výčetce. Co dělat jestli jejich katalog prací nesedí s opravdovou činností recepčních?
  Děkuji za odpověď.

 54. Dobrý den, pracuji v soukromé firmě – u FO – jako prodejce zboží, které zároveň rozvážím dodávkovým autem. Týká se mě zařazování do skupin prací, pro které platí nejnižší zaručená mzda, popř. do jaké skupiny patřím?

 55. Dobrý den chci se zeptat do jaké platové skupiny patřím dělám dělníka v lomě ,střelmistra .Děkuji za odpověď

 56. Dobrý den, pracuji od 1.12.2015 na HPP u soukromé bezp. firmy jako pracovník ostrahy. Mám SEŠ.Jakou plat. třídu mám mít?Děkuji V.

 57. Dobrý den, pracuji ve službách města jako mechanik údržbář svářeč a zároveň jako řidič M. V. Vlastním Ř.P s C a profesní způsobilost, dále strojní průkaz na nakladače a také svářečské oprávnění na obalenou elektrodu, sváření plamenem a sváření na CO2. Prosím, jaká mzda mi náleží? Díky, Pavel Tuma

 58. Pracuji 35 let ve firmě, z toho 18 let na pozici celní deklarant. Zajímalo by mě, jaká platová třída mi náleží. Specializace vývoz, dovoz, AZS, vše dělané ZJP, čili ve výjimečných případech proclívá Cú, jinak my sami.

  • Yveto, platové třídy vláda nastavuje jenom pro státní správu a veřejný sektor. Skoro všechny platové tabulky najdete v TOMTO článku, ale Celní správa ČR má speciální výměr, stejný jako Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR – podrobněji ZDE. Pokud jste zaměstnaná v soukromé firmě (s.r.o., a.s., o.p.s. apod.), stát určuje jenom takzvanou zaručenou mzdu, kterou máte právo dostávat. Potom záleží na oboru a přesnější náplni práce, ve Vašem případě doporučuji pročíst administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno