Snesitelnou pracovní dobu vykoupili svojí krví dělníci, jejichž památku slavíme začátkem máje. Díky masovým, tvrdě potlačovaným, ale vytrvalým demonstracím postupně dostali zaměstnanci právo odpočívat. Dnešní zákoník práce stanovuje, že normální pracovní doba trvá 40 hodin týdně. Standardně vyděláváme peníze ve dne, od pondělí do pátku. Zaměstnavatel musí proplatit příplatek za přesčas, eventuálně příplatek za noční nebo sváteční směnu, manažerům veřejných institucí příplatek za vedení a speciální odměnu dostaneme kvůli ztíženým podmínkám. Postupně projdeme každý „bonus“ zvlášť.

Zaměstnavatel může přikázat přesčas jenom výjimečně

Nejdříve ještě upřesněme klíčový pojem. Jak už bylo řečeno, normální pracovní doba trvá 40 hodin týdně a zaměstnavatel může přikázat přesčas jenom výjimečně: „z vážných provozních důvodů“. Ale ani když podniku hrozí naprostá zkáza, zaměstnanec nemusí dělat větší přesčasy, než 8 hodin týdně a 150 hodin za kalendářní rok.

Delší pracovní dobu lze sjednat pouze dobrovolnou oboustrannou dohodou. Ale celkový objem přesčasů nesmí překročit průměrně 8 hodin týdně během maximálně 26 po sobě jdoucích týdnů, anebo při kolektivní smlouvě během maximálně 52 po sobě jdoucích týdnů (tady nezapočítáváme přesčasy, za které bylo poskytnuto náhradní volno).

Jiná pracovní doba ve výjimečných případech

Některé profese a případy jsou výjimečné. Normálně pracujeme 40 hodin týdně. Anebo:

 • kratší dobu, pokud to stanovuje případná kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis.
 • 37,5 hodiny, pokud děláte v dolech, nebo na báňských pracovištích geologického průzkumu.
 • 37,5 hodiny, pokud máte třísměnný nebo nepřetržitý režim (například lékaři)
 • 38,75 hodiny, pokud máte dvousměnný režim.
 • dohodnutá práce přesčas zaměstnanců zdravotnické záchranné služby může dosáhnout průměrně 12 hodin týdně.

Příplatek za přesčas, sváteční, noční nebo víkendovou směnu

Pracujete déle, než bylo domluveno? Pokud během následujících 3 kalendářních měsíců nedostanete náhradní volno, k normální mzdě chtějte příplatek za přesčas: alespoň 25 % průměrného výdělku. Pracujete ve svátek (1.1., na Velikonoční pátek a pondělí, 1.5., 8.5., 5.6., 6.6., 28.9., 28.10., 17.11., 24.12., 25.12., nebo 26.12.)? Zaměstnavatel vám během následujících 3 kalendářních měsíců poskytne náhradní volno, zaplacené opět ve výši průměrného výdělku; je také možná dobrovolná oboustranná dohoda, že místo volna dostanete stejně vysoký příplatek (více ZDE).

Sloužíte, když oblohu rozsvěcují hvězdy (oficiálně mezi 22. a 6. hodinou)? K dosažené mzdě žádejte příplatek za noční: ve mzdovém (soukromém) sektoru 10 % průměrného výdělku, v platovém (veřejném) sektoru 20 % průměrného výdělku. Pracujete v sobotu nebo v neděli? K dosažené mzdě žádejte příplatek za víkendovou směnu: v soukromé firmě (s.r.o., a.s.) 10 % průměrného výdělku, ve veřejné instituci 25 % průměrného výdělku. V privátních organizacích lze sjednat (nikoli direktivně nařídit ani přikázat!) jiné podmínky.

Příplatek za ztížené pracovní prostředí

Vyděláváte v prašném, hlučném nebo podobně nepříjemném prostoru? V soukromé firmě (s.r.o., a.s.) požadujte příplatek aspoň 10 % minimální mzdy „za každý ztěžující vliv“, podrobnosti najdeme ve vládním nařízení č. 567/2006. Zkráceně řečeno, příplatek nárokujte kvůli každému následujícímu jevu, pokud dosahuje vysoké koncentrace nebo přílišných hodnot:

prašnost, chemické látky, návykové chemikálie, riziko chemické karcinogenity, hluk, vibrace, nepřípustné mikroklimatické podmínky, zacházení s biologickými činiteli (např. virem opičích neštovic), zvýšený tlak, radiační činnosti, vyšetřování a léčení osob na infekčních odděleních

Ve veřejném sektoru přidává zaměstnavatel 500 až 1 800 Kč „podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů“. Navíc přihodí ještě 400 až 10 000 Kč „v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací“. Podrobnosti najdeme v nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloze č. 8. Příplatky pro jednotlivé skupiny prací jsou však uvedeny v širokých intervalech, takže dosti záleží na názoru zaměstnavatele (více ZDE).

 1. skupina 500 až 1 300 Kč
 2. skupina 750 až 2 500 Kč
 3. skupina 1 250 až 5 000 Kč
 4. skupina 1 880 až 7 500 Kč
 5. skupina 2 500 až 10 000 Kč

Osobní příplatek

Přísliby bonusů bývají ošemetné. Některé soukromé společnosti garantují jenom nízkou fixní mzdu a proměnlivou „výkonnostní složku“, která třeba v případě obchodního zástupce záleží zpravidla na tom, kolik uzavře smluv. Když přijde smolné období, může vyjít naprázdno. Ve veřejném sektoru určuje osobní příplatek zaměstnavatel, někde dosti subjektivně. Zákoník práce říká (§ 131):

 1. Zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.
 2. Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Uveďme příklad. Následující platová tabulka v roce 2019 patří nelékařským zdravotnickým pracovníkům třeba v nemocnici, která je státní příspěvkovou organizací. Začínající všeobecná sestra, vykonávající nejjednodušší práce, dostane měsíční hrubý základ 22 800 Kč (10. platová třída, 1. platový stupeň). Pokud pracuje nadstandardně dobře, může dostat osobní příplatek až 17 160 Kč (polovinu tarifu 10. platové třídy, 12. stupně).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 11.920 12.930 14.010 15.210 16.470 17.860 19.390 21.040 22.800 24.790 26.840 29.100 31.590 34.280
2 12.400 13.410 14.560 15.810 17.100 18.550 20.120 21.830 23.650 25.710 27.850 30.220 32.770 35.580
3 12.870 13.930 15.100 16.400 17.750 19.240 20.900 22.660 24.570 26.710 28.930 31.370 34.020 36.930
4 13.340 14.470 15.660 17.020 18.430 19.980 21.690 23.510 25.500 27.700 29.990 32.530 35.290 38.310
5 13.840 15.020 16.270 17.650 19.130 20.750 22.520 24.400 26.470 28.750 31.130 33.760 36.630 39.760
6 14.350 15.580 16.870 18.330 19.840 21.520 23.370 25.300 27.450 29.840 32.310 35.030 37.990 41.250
7 14.930 16.170 17.530 19.010 20.590 22.310 24.270 26.280 28.490 30.950 33.530 36.350 39.470 42.800
8 15.490 16.780 18.170 19.750 21.360 23.150 25.180 27.280 29.570 32.140 34.790 37.730 40.920 44.440
9 16.050 17.410 18.870 20.480 22.190 24.040 26.110 28.290 30.680 33.340 36.110 39.130 42.470 46.120
10 16.690 18.090 19.590 21.280 23.020 24.930 27.120 29.370 31.850 34.600 37.480 40.630 44.090 47.860
11 17.300 18.760 20.320 22.090 23.890 25.890 28.160 30.490 33.060 35.870 38.890 42.140 45.760 49.650
12 17.960 19.490 21.070 22.920 24.800 26.860 29.230 31.630 34.320 37.250 40.350 43.750 47.480 51.510

Příplatek za vedení

Veřejný sektor oceňuje ještě svoje řídící pracovníky, moderně řečeno „manažery“. Také příplatek za vedení vyjádříme příslušnou platovou tabulkou (zákoník práce, § 124). Podle náročnosti manažerské pozice spočítáme odpovídající procenta z nejvyššího platového tarifu, který najdeme v platové třídě odměňovaného řídícího pracovníka. Jinými slovy, stejně jako v osobním příplatku rozhoduje tarif, který byste měli při maximální možné praxi a vysokoškolském vzdělání magisterského stupně. (V předešlém příkladu zdravotní sestry bychom tedy vycházeli z částky 34 320 Kč.)

Příplatek za vedení v %, z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě odměňovaného zaměstnance
STUPEŇ ŘÍZENÍPŘÍPLATEK
"0. stupeň řízení": Zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny5 až 15 %
1. stupeň řízení: Vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců5 až 30 %
2. stupeň řízení: Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení nebo vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí práci podřízených zaměstnanců 15 až 40 %
3. stupeň řízení: Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení, nebo vedoucí zaměstnanec-vedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení 20 až 50 %
4. stupeň řízení: Vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-vedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, náměstek člena vlády, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vedoucí Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky, vedoucí Kanceláře Veřejného ochránce práv, finanční arbitr a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů 30 až 60 %

Zaměstnanci, který zastupuje manažera, náleží samozřejmě také příplatek za vedení:

 • pokud zastupování trvá maximálně 4 týdny, podle „nejbližšího nižšího stupně řízení“.
 • pokud zastupování trvá déle než 4 týdny, dostává náhradník příplatek podle předešlé tabulky.

21 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den jsem kuchařka pracuji od 5:30 do 14:00 mám prosím nárok na příplatek za noční směnu a v jaké výši a mohu žádat zpětně za tři roky děkuji za odpověď

 2. Dobrý den, jde o dělenou směnu za příplatek když vykonávám přímou pedagogickou činnost od 7:15 do 12:15 a poté od 13:15 do 14:45?
  Pochopila bych, kdyby šlo o nařízenou nepřímou pedagogickou činnost, ale ostatní pedagogové nic takového nemají. Nelíbí se mi to. A ještě k tomu musím být na pracovišti před zahájením směny a po ukončení O:15 navíc. Tedy od 7 do 15:45hodin. Prosím o váš názor. Pracuji v běžné mateřské škole. Děkuji.

 3. Dobrý den, pracuji jako vedoucí školního stravování, příplatek za vedení je mi vyplácen. Potud v pořádku, ale pokud nastane situace, kdy jsem nucena být v práci přesčas, paní ředitelka mi nedovolí přesčasové hodiny vybrat ani proplatit, s tím, že když pobírám příplatek za vedení, tak na přesčasové hodiny nemám nárok. Chci se zeptat, zda má pravdu?
  Děkuji mockrát za případnou odpověď

 4. Dobry den,chtela,bych se zeptat,jestli i me se tyka zvyseni platu.Pracuji jako zdravotni sestra u luzka, rehabilitacni cviceni s pacienty,obcas vezmu i sluzbu o vikendu,nocni sluzby nemam./mam zkraceny uvazek/V televizi zaznelo,ze zvyseni se bude tykat i rehab.pracovniku.Prosim o odpoved.Dekuji P.Prochazkova

 5. Dobrý den
  Dělám ve firmě 24 let, dělám 10 i vícer hodin
  deně a nikdy jsem nedostal příplatek za přesčas.
  Na dotaz majitele firmy proč tomu tak je mi zdělil
  že mám smůlu. Co s tím mám dělat.

 6. Maji sanitáři pracující v centrální sterilizaci nemocnic nárok dle příslušné vyhlášky na příplatek za stížené pracovní prostředí,/riziko možné nákazy z dodaných kontaminovaných operačních nástrojů a použitých textilií, nebo je poskytování příplatku jen na zvážení vedení nemocnice? Děkuji za odpověď

 7. Dobry den. Delam v pracovni agenture.,a zajimalo by me zda mi dle zakonika prace musi platit za prescas. Nemam placene nic,ani svatky,zadny priplatek. Odvolava se na zakonik prace ze nemusi dat zadny priplatek. Je to pravda?? Pres vyplatni pasku sem dostaval 1000 kc.odmeny ale jen pres pasku ani jednou sem je nedostal. Ozval sem se a jiz to na pasce nemam. Ale na tech predtim jo. Dekuji Vam za odpoved. Chren

 8. Dobrý den, pracuji ve 3směném provozu, týdně odpracuji 37,5 hod. za což mi náleží minimální mzda, ale zaměstnavatel mi ji krátí , protože neodpracuji 40 hod. týdně. Je to tak správně nebo ne.

  Děkuji

 9. Dobrý den, od 1.9. 2016 nám zvýšilo školství o 4 % základní plat. Pracujeme ve školní jídelně, vaříme přes 1 300 obědů, pracujeme zodpovědně, plníme všechny technologické postupy, snažíme se vařit dobře a hlavně zdravě. Děti – studenti jsou spokojení, ale proč se na Vás obracím?

  Ano, dostali jsme přidáno, ale okamžitě nám snížili osobní příplatek, takže já osobně jsem nakonec v mínusu o 200 Kč. K čemu potom byl tak velký humbuk, že nepedagogickým pracovníkům přidají. Přijde mi to jako výsměch všem nepedagogickým pracovníkům. Jo, lidi, co musí pracovat rukama, na to vždy doplatí. Praxi mám 31 let, jsem vedoucí kuchařka + 12 kuchařek. Proto píšu za celý kolektiv.

  Můžete nám objasnit, jak to je s přidáním? A proč nám vlastně neustále snižují osobní příplatek, když odevzdáváme dobrou práci? Děkuji Vám za Vaší odpověď. Zdenka

  • Zdenko, díky za důvěru, i za podporu na sociální síti. Bohužel, zaměstnavatel má právo snížit Vám osobní příplatek, třeba i na úplnou nulu. Některá školská zařízení tímto způsobem kompenzují povinné zvýšení platového tarifu, i v neprospěch pedagogických pracovníků. Dalším neblahým úkazem je, že zaměstnavatel zkrátí počet započitatelných let praxe, které učitel získal dříve mimo obor; což taky není proti žádnému právnímu předpisu.

   Zkrátka, někteří šéfové využívají všechny legální cesty, aby sice vyhověli vládnímu nařízení (zvýšili základní hrubý plat), ale ve výsledku žádné peníze pracovníkům nepřidali. V takovém případě můžete jedině vyjednávat, nejlépe kolektivně, o lepších platových podmínkách. Stejně, jako musejí postupovat zaměstnanci v soukromém sektoru (tam jsou zaručené jistoty ještě daleko menší, takže hrají klíčovou roli odbory, v krajním případě i stávky).

   Všechno bohužel shora nalajnovat nelze, vždycky záleží také na lidských vztazích mezi řadovým personálem a „managementem“. Je mi líto, že Vám nemohu pomoci a přeju Vám, abyste s kolegyněmi prosadily svoje stanovisko. Argumenty máte evidentně dost silné a pokud nad Vámi nestojí úplný blb, ve svém vlastním zájmu uzná, že Vás musí adekvátně – motivujícím způsobem ohodnotit.

   P.S.: Ministerstvo školství nyní rozesílá více peněz výslovně proto, aby byly zvýšeny platy, takže není správné používat tyto prostředky například na nákup nových košťat apod. (i kdyby škola nevycházela s rozpočtem, není to Vaše zodpovědnost; ředitelé berou adekvátní ohodnocení, aby zajistili ekonomický provoz a nemohou skrývat svoji neschopnost na úkor kuchařek).

 10. Dobrý den.
  Od 1.9.2016 pracuji jako vedoucí učitelka v mateřské škole. Mám pod sebou 4 učitelky a školnici, nad sebou ředitele školy. Vystudovala jsem VŠ speciální pedagogiku – Bc. i Mgr. Praxe ve školství – 32 let.
  Vykonávám výchovně – vzdělávací činnost, tvořím školní vzdělávací program, provozuji logopedickou prevenci.
  Do které platové třídy bych se „až“ mohla dostat.
  Děkuji za odpověď, pakliže ji dostanu. Zuzana

  • Dobrý den Zuzano, předpokládám, že jde například o příspěvkovou organizaci obce, nikoli o soukromou školku (s.r.o.) nebo neziskovou organizaci (tam by platily jenom sazby zaručených mezd, zbytek by záležel na osobním vyjednávání).

   Platová třída je určena náplní práce, respektive nejtěžší vykonávanou činností. Pro učitelskou profesi najdete podrobnosti pod TÍMTO odkazem. Podle toho, co píšete, bych osobně volil 10. platovou třídu: „Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.“ Při započítání celé praxe ve školství mi tedy od letošního září vychází základní hrubý platový tarif 25 560 Kč. + Přinejmenším příplatek za vedení asi 5 až 30 % (vizte případně článek výše).

  • Pane Bohuslave, příplatek za ztížené pracovní prostředí patří mezi Vaše práva, takže je po určitou dobu právně vymahatelný. Budu citovat knihu Obsluha mzdy a platu, kterou napsal JUDr. Bořivoj Šubrt: Právo na mzdu – což platí i o dalších peněžitých pracovněprávních nárocích zaměstnance – se zásadně promlčí v obecné promlčecí lhůtě, která činí 3 roky (§ 629 odst. 1 nového občanského zákoníku). (…) Promlčecí lhůta počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, tj. – pokud jde o mzdu a plnění spolu s ní vyplacená – následujícím dnem po pravidelném termínu výplaty mzdy, jestliže se zaměstnanec dozvěděl o neuspokojení svého práva např. z výplatního lístku již ve výplatním termínu.“ V úvahu ještě teoreticky připadá 10-letá promlčecí lhůta, pokud například zaměstnavatel uzná písemně důvod a výši nároku.

   Osobně doporučuji, abychom nejdříve zkusili najít řešení přímo se zaměstnavatelem. Tzn., přátelským tónem se otázat, zda o těchto zákonných podmínkách ví, eventuálně proč příplatky neposkytuje. Může se například stát, že firma zápasí o přežití a potom je otázkou, zda něco vymáhat i za cenu, že svými (byť oprávněnými) požadavky zaměstnavatele potopím.

 11. Dobrý den.
  Pracuji jako pracovník v sociálních službách, v chráněném bydlení pro mentálně postižené. Jedná se o práci v nepřetržitém provoze, pracovní náplň spočívá v podpoře a pomoci klientům v běžném životě (nakupování, příprava jídla, hygiena, praní, úklid, doprovod k lékaři apod.). Mám nárok na nějaký další příplatek kromě příplatků za práci v noci, ve svátek a víkend? Pokud ano, dle jakého právního předpisu.
  Děkuji za odpověď.

 12. Je správné, když sociální pracovník, který vykonává dávky hmotné nouze, je zařazen po delimitaci z mč. z 10. na 9. platovou třídu?

 13. V měsíci říjnu 2014 jsem si zažádala za měsíc září 2015 náhradní volno na odpracovaných 13,5 hod. přesčas. Žádanku jsem nechala na stole vedoucí, volno mi nebylo schváleno a den stržen z platu. Nikdo mi neřekl, že náhradní volno nebylo schváleno. Byl postup správný?

  • Paní Mikolášová, osobně doporučuju projednávat všechno předem osobně – se snahou o oboustranné vzájemné pochopení, nikoli řešit důležité formality pouhým položením papíru na stůl. Co když vedoucí Vaši žádanku zavčas vůbec neviděla, anebo nutně potřebovala, abyste si vzala náhradní volno jiný den (kvůli nemocem kolegyní, výjimečně náročnému pracovnímu provozu apod.)?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno