Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Audit.

2.3 Audit

10. platová třída

1. Provádění analytických a jiných systémových činností v oblasti finanční kontroly, auditu zahraničních prostředků nebo přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle rámcových postupů.

2. Komplexní provádění nezávislého a objektivního přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému, zpracovávání návrhů na zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, na předcházení nebo zmírňování rizik a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (dále jen „interní audit“) ve správním úřadu s menší pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky včetně přípravných a analytických činností.

3. Provádění dílčích činností pro výkon interního auditu správního úřadu s územní působností s rozsáhlým vnitřním členěním na další organizační celky nebo správních úřadů s vyšší pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky nebo výkon jednotlivých typů interního auditu v těchto úřadech.

11. platová třída

1. Komplexní výkon interního auditu správního úřadu s územní působností s rozsáhlým vnitřním členěním na další organizační celky nebo správního úřadu s územní působností s vyšší pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky.

2. Provádění dílčích a analytických činností pro výkon interního auditu správního úřadu s celostátní působností nebo výkon jednotlivých typů interního auditu v těchto úřadech.

3. Provádění analytických, metodických a jiných systémových činností v oblasti finanční kontroly, auditu zahraničních prostředků nebo přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

4. Provádění dílčích analytických činností při výkonu auditu operačních programů pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie.

12. platová třída

1. Výkon metodických a jiných systémových specializovaných činností v oblasti finanční kontroly, auditu zahraničních prostředků nebo přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

2. Stanovování celostátních zásad a principů pro výkon dozoru nad přezkoumáváním hospodaření územních samosprávných celků.

3. Komplexní výkon interního auditu hlavních oblastí činnosti správních úřadů s celostátní působností nebo vyhodnocování výsledků interního auditu v těchto úřadech.

4. Provádění dílčích analytických činností pro výkon interního auditu ministerstva nebo výkon jednotlivých typů interního auditu v těchto úřadech.

5. Tvorba celostátních plánů, postupů a pravidel pro výkon finanční kontroly, auditu zahraničních prostředků nebo přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

6. Zajišťování aktivit lokálních kontaktních bodů sítě AFCOS týkající se hlášení nesrovnalostí detekovaných v rámci implementace evropských fondů.

7. Provádění auditů prostředků poskytovaných z fondů Evropské unie.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systému finanční kontroly, auditu zahraničních prostředků nebo přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve veřejné správě jako celku. Navrhování celostátních systémových opatření na úseku finanční kontroly, auditu zahraničních prostředků nebo přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

2. Komplexní vyhodnocování výsledků finančních kontrol, auditů zahraničních prostředků nebo přezkumů hospodaření provedených ve veřejné správě jako celku.

3. Komplexní výkon interního auditu oborů hlavní činnosti ministerstva nebo vyhodnocování výsledků tohoto interního auditu.

4. Stanovování hlavních směrů rozvoje a metodické usměrňování interního auditu ústředního správního úřadu.

5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování aktivit lokálních kontaktních bodů sítě AFCOS týkající se hlášení nesrovnalostí detekovaných v rámci implementace evropských fondů.

6. Tvorba zásad a principů koordinace finanční kontroly a auditu prostředků Evropské unie a ze zahraničí.

7. Provádění auditu řídícího a kontrolního systému operačního programu včetně vypracování zpráv a stanovisek pro orgány Evropské unie.

8. Metodické usměrňování auditů a auditních subjektů zapojených do realizace operačních programů a zajišťování provádění auditů k ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému realizace podpory z fondů Evropské unie.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce a metodické usměrňování systému finanční kontroly, auditu zahraničních prostředků nebo systému přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v celé veřejné správě České republiky jako celku.

2. Koncepční a metodologická činnost v oblasti identifikace, evidence a hlášení nesrovnalostí, včetně koordinace aktivit lokálních kontaktních bodů AFCOS a komunikace za Českou republiku s Evropským úřadem pro boj proti podvodům OLAF.

15. platová třída

1. Vytváření jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí Evropské unie.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno