Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace.

2.4 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A JEHO PRIVATIZACE

9. platová třída

1. Metodické usměrňování organizačních složek státu a státních organizací na úseku správy majetku státu.

10. platová třída

1. Komplexní zajišťování odborných činností v procesu změny formy vlastnictví majetku státu včetně tvorby metodiky dané agendy.

2. Zajišťování právně složitých forem nabývání, pronájmu, zastavování a prodeje majetku a jiných forem dispozice.

11. platová třída

1. Hospodaření a nakládání s vybranými věcmi, majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami v rozsahu stanoveném právním předpisem.

2. Provádění systémových specializovaných činností v oblasti programového financování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu.

3. Koordinace postupu a metodické usměrňování procesu změny formy vlastnictví majetku státu.

4. Zajišťování specializovaných odborných právních činností v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční.

12. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování kontroly hospodaření s majetkem státu.

2. Zpracovávání obecných metodických postupů ministerstva v oblasti hospodaření s majetkem státu a zpracovávání analytických a metodických materiálů v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční.

3. Stanovování hlavních směrů rozvoje, koordinace a metodické usměrňování programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu, stanovování postupů a standardů pro posuzování a vyhodnocování potřeb, využívání vstupů a stanovování technickoekonomických podmínek.

4. Celostátní poradenská činnost v oblasti restitucí a vyrovnání (vydání) majetkových podílů z transformace zemědělských družstev.

5. Komplexní výkon činností spojených s tvorbou projektů změny formy vlastnictví majetku, analýzou a odborným posouzením souhrnu ekonomických a právních údajů.

6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování financování privatizačních závazků státu.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotného výkonu vlastnického práva státu.

2. Tvorba kontrolní politiky státu na úseku hospodaření s majetkem státu.

3. Tvorba koncepce programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu a financování investic ministerstev a ústředních správních úřadů s rozsáhlým vnitřním členěním a dalšími vazbami na jiné celostátní nebo mezinárodní systémy.

4. Tvorba koncepce změn forem vlastnictví majetku státu ve vazbě na záměry příslušného ministerstva, které plní zakladatelskou funkci, se zřetelem na povahu majetku státu a majetkových účastí státu na podnikání jiných osob.

5. Stanovování celostátních zásadních změn forem vlastnictví majetku státu.

6. Tvorba koncepce celostátního řešení finančních závazků státu vzniklých při privatizaci majetku státu.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce finanční politiky státu v oblasti hospodaření s majetkem státu.

2. Tvorba koncepce zásadních programů změn forem vlastnictví majetku státu.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce politiky pohybu kapitálu a plateb v oblasti ochrany zahraničních investic.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno