Pojmy a dojmy spolu úzce souvisejí. Když řekneme rodina nebo domácnost, jenom zdánlivě myslíme všichni stejné společenské jednotky. Rodina říká sama sobě leckterá nebezpečná sekta. Domácnost může znamenat společenství volných vztahů a lásky, čítající desítky jedinců uvnitř sdíleného sídla. Oba pojmy potřebujeme závazně definovat, protože jsou klíčové při placení televizních a rozhlasových poplatků, při pobírání sociálních dávek, ale taky při sčítání lidu atd.

Domácnost koncesionářů podle občanského zákoníku

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích (348/2005 Sb.) odkazuje na starý občanský zákoník (§ 5, 2. odstavec). „Rozhlasový poplatek neplatí fyzická osoba žijící ve společné domácnosti s poplatníkem rozhlasového poplatku, který splnil oznamovací povinnost (…) Televizní poplatek neplatí fyzická osoba žijící ve společné domácnosti s poplatníkem televizního poplatku, který splnil oznamovací povinnost (…).“

Starý občanský zákoník (40/1964 Sb.) obsahoval pasáž: „Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“ Nový občanský zákoník (89/2012 Sb.) obsahuje termíny rodinná domácnostspolečná domácnost, například v následujících pasážích. „Manželé mají obydlí tam, kde mají rodinnou domácnost“ (§ 743, 1. odstavec) „Mezi manžely nepočne promlčecí lhůta běžet ani neběží, dokud manželství trvá. To platí obdobně i pro práva mezi osobami žijícími ve společné domácnosti, mezi zastoupeným a zákonným zástupcem, opatrovancem a opatrovníkem nebo mezi poručencem a poručníkem.“ (§ 646)

Jedinec, domácnost nebo rodina ve hmotné nouzi

Základními sociálními dávkami jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.) podmínky splňuje například osoba, které „s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům (…) hrozí vážná újma na zdraví“ (§ 2, 3. odstavec)Přitom: „Pro účely tohoto zákona se celkovými sociálními poměry rozumí podíl rodiny na trvání stavu hmotné nouze, do kterého se osoba dostala. Při posuzování celkových sociálních poměrů příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi posuzuje také využívání jiného než vlastního majetku, které umožňují zpravidla osoby blízké.“ (§ 15, 1. odstavec)

Zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.) stanovuje, že společně je posuzována nejbližší rodina, partneři nebo společně žijící domácnost:
„a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
b) manželé nebo partneři (…); za partnera se pro účely tohoto zákona považuje také partner, se kterým občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud tyto právní předpisy upravují vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery,
c) rodiče a
1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené,
2. zletilé děti, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d),
d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby“ (§ 4).

Rodina při pobírání státní sociální podpory

Dávkami státní sociální podpory jsou porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a pohřebné. V řadě výjimek není vyžadován trvalý pobyt, ale podmínkou je, že „osoby společně posuzované“ mají na území České republiky bydliště. Podrobnosti obsahuje opět zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.): „Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou.“ (§ 5, 6. odstavec)

Předešlá pasáž může mít důsledky, například pokud rodina žádá rodičovský příspěvek podle mzdy manžela, trvale pracujícího a žijícího v zahraničí. Pro potřeby příspěvku na bydlení tvoří společně posuzovanou domácnost osoby, hlášené v dotyčném bytě k trvalému pobytu, což vyplývá ze zákona o státní sociální podpoře (117/1995 Sb., § 24).

Pojetí českých a evropských statistiků

Rodina podle Českého statistického úřadu a Eurostatu znamená především manželství a děti, ačkoli může být úplná (54,6 % ze všech domácností) nebo neúplná (13,5 % ze všech domácností). Tuzemská instituce používá pojem hospodařící domácnost, kterou tvoří jedinec nebo skupina osob, bydlících ve vybraném bytě, které spolu trvale žijí a společně hradí základní a provozní výdaje domácnosti“.

7 KOMENTÁŘE

  • Dobrý den, Deniso, díky za zajímavý dotaz. Občanský zákoník říká: „Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost.“ V tomto kontextu tedy zní logicky, že svoje sourozence nutně živit nemusíte – nejste přece jejich matka ani babička. Pokud rodičovskou péči přesto nahrazujete, vidím možnost pěstounských dávek taky nadějně, takže podejte žádost na krajské pobočce Úřadu práce.

 1. V prvním patře rodinného domu bydlí dcera s manželem, v přízemí její tchyně s přítelem. Obě rodiny vlastní svůj TV přijímač. Mají schválně začít hospodařit dohromady, aby tvořily společnou domácnost a mohly platit jenom jeden televizní poplatek za celý dům!? 😀 (Vtip.)

 2. Dobrý den, mám dotaz ohledně rozhlasových a televizních poplatků, respektive „domácnosti“. Jsme 4 členná rodina (rodiče, dospělý syn a dcera): tři jsou trvale přihlášení v bytě, který pronajímáme a kde platíme zmíněné poplatky přes SIPO; dcera je trvale přihlášena v našem druhém bytě, kde fyzicky všichni čtyři bydlíme a podílíme se na nákladech společné domácnosti.

  Dcera nyní obdržela od České televize „Přihlášení do evidence poplatníků“. Podotýkám, že dcera nově vlastní družstevní byt v jiném městě, kde bydlí a pracuje v pracovních dnech, televizi tam má; o víkendech bydlí s námi. Prosím o informaci, zdali se musí přihlásit, nebo jestli v tomto případě platí, že poplatek uhrazuje jiný člen domácnosti. Děkuji za informaci.

  • Dobrý den, pane Raku, můj názor je následující: Pokud Vaše dcera přes pracovní týden (tedy po většinu času) bydlí ve svém družstevním bytě, kde vlastní televizor, měla by tam odvádět koncesionářské poplatky jakožto samostatná domácnost. Přihlášení do evidence poplatníků tedy nechť vyplní, ovšem ať tam uvede adresu v jiném městě, kde přespává mezi všedními dny.

   Vy, manželka a syn byste měli paralelně taky odvádět (další) koncesionářské poplatky, oficiálně v bytě, kde skutečně většinu času žijete a společně hospodaříte. Doporučuji tedy, abyste („pro pořádek“) oznámili veřejnoprávnímu médiu „správnou“ adresu – formulář pro změnu údajů najdete pod TÍMTO odkazem.

 3. Dobrý den, v souvislosti s tímto tématem mi stále není jasné, jak je pojem „domácnost“ zákonem přesně definován u „single“ lidí, kteří mají například trvalé bydliště u rodičů, zároveň si pro sebe pronajímají malý byt a když na to přijde, mohou nějaký čas pobývat v bytě přítele, či přítelkyně. Lidé zkrátka mohou zcela legálně žít na více místech, střídat to podle potřeby a žádný úředník jim dost dobře nemůže dokázat, na kterém z nich se vyskytují po většinu času (za poslední týden, měsíc, rok?).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno