Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Ochrana a podpora veřejného zdraví.

2.24 OCHRANA A PODPORA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

8. platová třída

1. Vykonávání odborných činností na úsecích hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny výživy a předmětů běžného užívání a v oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky, například shromažďování a vyhodnocování podkladů a anamnestických údajů pro epidemiologické studie včetně využívání informačních systémů, kontrolní činnost na úseku ochrany veřejného zdraví.

2. Řešení složitých případů na úseku ochrany veřejného zdraví včetně poskytování informací z informačních systémů ochrany a podpory veřejného zdraví a vyžadování znaleckých posudků.

9. platová třída

1. Kontrola plnění závazných opatření uložených orgány ochrany veřejného zdraví včetně prevence infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.

2. Provádění odborných činností spojených s posuzováním registrací chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků.

3. Vypracování stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví a plnění úkolů orgánů ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu.

4. Provádění státního zdravotního dozoru, šetření a dalších odborných činností v terénu v oblasti ochrany veřejného zdraví včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům a včetně poradenských činností v oblasti ochrany a podpory zdraví.

10. platová třída

1. Samostatný výkon státního zdravotního dozoru a dalších odborných činností v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví, například v oblasti hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny výživy a předmětů běžného užívání a v oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky včetně zpracovávání protokolů a návrhu závěrů k odstranění nedostatků.

2. Samostatné plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.

3. Vypracovávání odborně náročných stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví se závažným dopadem do oblasti ochrany zdraví populace včetně plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu, například posuzování staveb s náročnou technologií z hlediska dopadu na pracovní a životní podmínky.

4. Příprava odborných podkladů pro tvorbu programů ochrany a podpory veřejného zdraví.

11. platová třída

1. Komplexní výkon státního zdravotního dozoru a dalších odborných činností v jednotlivých oblastech ochrany a podpory veřejného zdraví, například v oblasti hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny výživy a předmětů běžného užívání a v oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky.

2. Analýza prevence infekčních onemocnění, nemocí souvisejících s prací, nemocí z povolání a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění a epidemiologie drogových závislostí.

3. Vypracování projektů epidemiologického sledování specifických problémů či situací.

4. Tvorba územních programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně monitorování vztahů životních a pracovních podmínek a zdravotního stavu obyvatelstva a koordinace činností v oblasti podpory zdraví ve vymezeném území.

5. Koordinace a usměrňování státního zdravotního dozoru a kontroly v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví v rozsahu dané odbornosti.

6. Zpracovávání programu dozorové činnosti na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví s návazností na přímo řízené organizace státního odborného dozoru podle analýz výsledků dozorové činnosti, provozních nehod a poruch technických zařízení.

12. platová třída

1. Celostátní koordinace a odborné usměrňování orgánů ochrany veřejného zdraví.

2. Stanovování celostátních metodik analýz v oboru ochrany veřejného zdraví. Celostátní metodické usměrňování výkonu státního zdravotního dozoru.

3. Usměrňování ochrany a podpory veřejného zdraví prováděné Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra.

4. Koordinace celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví nebo tvorba těchto programů s širokou územní působností, stanovování zásad a postupů v hodnocení a řízení zdravotních rizik nebo programů monitorování zdravotního stavu obyvatel a faktorů životních podmínek.

5. Komplexní posuzování kategorizace prací a stanovení souvisejících opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně rizikových prací.

6. Hodnocení epidemiologické situace a zdravotních rizik v životním a pracovním prostředí, stanovování mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatelstva a jeho skupin.

7. Tvorba koncepce ochrany a podpory veřejného zdraví včetně její koordinace a metodického usměrňování ve vymezené územní působnosti.

8. Stanovování metodik výkonu státního zdravotního dozoru.

9. Metodické usměrňování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb v ochraně před infekčními onemocněními nebo odborné usměrňování činnosti poskytovatelů pracovnělékařských služeb.

13. platová třída

1. Stanovení strategických koncepčních záměrů ochrany a podpory veřejného zdraví ve všech oblastech ochrany a podpory veřejného zdraví, tj. hygieny obecné a komunální, epidemiologie, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, hygieny dětí a mladistvých a v oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky.

2. Tvorba celostátních koncepcí jednotlivých oblastí ochrany veřejného zdraví, například hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

3. Tvorba celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví. Celostátní koordinace výchovy k podpoře a ochraně veřejného zdraví.

4. Hodnocení epidemiologické situace a bezpečnosti výrobků a služeb pro stanovování mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatelstva. Stanovování mimořádných opatření pro ochranu státních hranic před zavlečením infekčních onemocnění.

5. Zjišťování a vyhodnocování zdravotního stavu obyvatelstva v oblasti infekčních i neinfekčních onemocnění, dalších hromadně se vyskytujících onemocnění a hodnocení zdravotních rizik pro posuzování závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům.

6. Hodnocení rizika chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků, odborné hodnocení znaleckých posudků a dalších odborných údajů pro tvorbu celostátního Registru chemických látek a přípravků registrace biocidů.

7. Celostátní metodické usměrňování výkonu státního zdravotního dozoru.

8. Tvorba celostátní koncepce prevence poškozování zdraví způsobených biocidními přípravky nebo chemickými látkami a přípravky z hlediska zdravotních rizik.

9. Koordinace zajišťování ochrany území před vysoce nebezpečnými nákazami, koordinace hygienických a epidemiologických činností v rámci integrovaného záchranného systému.

10. Zjišťování a vyhodnocování zdravotního stavu osob nebo obyvatelstva ve vymezeném území včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace zejména pro hodnocení zdravotních rizik a podmínek vzniku nemocí z povolání.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory veřejného zdraví.

2. Komplexní činnost v ochraně a podpoře veřejného zdraví, jejímž předmětem je zjišťování zdravotních rizik a zdravotního stavu obyvatelstva v oblasti infekčních onemocnění, dalších hromadně se vyskytujících onemocnění včetně ověření podmínek vzniku nemocí z povolání a hodnocení zdravotních rizik k posouzení závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům s celostátní a krajskou působností.

3. Zpracování koncepčních záměrů v jednotlivých oblastech výzkumu a vývoje v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

4. Tvorba celostátní koncepce používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce zdravotnictví a ochrany a podpory veřejného zdraví.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno