Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Léčivé zdroje, léčiva, zdravotnické prostředky, návykové látky a prekursory drog.

2.25 LÉČIVÉ ZDROJE, LÉČIVA, ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY, NÁVYKOVÉ LÁTKY A PREKURSORY DROG

5. platová třída

1. Kontrola obsahové správnosti předložených žádostí registrační dokumentace léčiv, léčivých přípravků, technických prostředků, chemických látek a chemických přípravků nebo zdravotnických a veterinárních prostředků.

2. Předávání informací poskytovatelům zdravotních služeb a dalším subjektům o zastavení aplikace léčiv a zdravotnických prostředků.

6. platová třída

1. Kontrola obsahové správnosti předložených žádostí a provádění dílčích úkonů správního řízení registrační dokumentace léčiv, chemických látek a chemických přípravků nebo agendy zdravotnických prostředků nebo dozoru nad provozovateli.

7. platová třída

1. Zajišťování informačních toků v oblasti léčiv, chemických látek a chemických přípravků směrem k poskytovatelům zdravotních služeb.

2. Výkon dílčích kontrolních činností v oblasti léčiv, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

8. platová třída

1. Řešení složitých případů poskytování informací z registrů provozovatelů, léčiv a zdravotnických prostředků včetně vyžadování znaleckých posudků.

2. Výkon správních a kontrolních činností v oblasti léčiv nebo zdravotnických prostředků, na úseku prodejců vyhrazených léčiv, vydávání certifikátů.

3. Organizace procesu registrací léčivých přípravků včetně posuzování žádostí s velmi rozsáhlou podkladovou dokumentací a provádění úkonů státní služby v kontrole léčiv, chemických látek a chemických přípravků nebo v agendě zdravotnických prostředků nebo při dozoru nad provozovateli.

4. Organizace procesu hodnocení notifikačních údajů u subjektů podnikajících v oblasti zdravotnických prostředků včetně notifikačních údajů o jednotlivých zdravotnických prostředcích oznamovaných v rámci Evropské unie.

5. Výkon správních a kontrolních činností v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků nebo technických veterinárních prostředků a veterinárních přípravků pod dohledem.

9. platová třída

1. Provádění šetření nebo dozoru nad léčivy nebo zdravotnickými prostředky v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům na úseku distributorů a dílčím způsobem na úseku lékáren a ostatních poskytovatelů zdravotních služeb.

2. Provádění činností spojených s posuzováním registrací léčivých přípravků nebo povolování pomocných látek.

3. Komplexní zajišťování agendy vydávání souhlasu s provozováním lékáren a výdejen zdravotnických prostředků.

4. Zpracování specializovaných údajů, které jsou součástí komplexních informačních systémů léčiv a zdravotnických prostředků.

10. platová třída

1. Provádění šetření, kontroly nebo dozoru nad léčivy a léčivými přípravky, návykovými látkami, přípravky, prekurzory drog a zdravotnickými prostředky včetně odběru vzorků.

2. Koordinace a provádění posuzování registrací léčivých přípravků.

3. Koordinace a posuzování notifikačních údajů předávaných z jednotlivých členských států Evropské unie v oblasti zdravotnických prostředků.

4. Stanovování postupů specializovaných odborných šetření v oblasti přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod nebo přírodních léčebných lázní.

5. Koordinace vytváření složitých odborných expertíz v rámci agendy léčivých přípravků, klinických expertíz v rámci agendy registrací léčivých přípravků, klinických hodnocení léčiv a vigilance léčiv nebo zdravotnických prostředků.

11. platová třída

1. Koordinace a usměrňování lékové politiky ve vymezeném rozsahu.

2. Komplexní provádění cenové nebo úhradové regulace léčivých přípravků, registrace léčivých přípravků včetně postregistračního vyhodnocování a povolování jejich klinického hodnocení.

3. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru v oblasti léčiv nebo zdravotnických prostředků nad dodržováním zásad správné výrobní praxe, správné laboratorní praxe, správné klinické praxe, správné distribuční praxe a správné lékárenské praxe, ve výzkumu, výrobě, přípravě, distribuci, výdeji nebo prodeji léčiv, a při jejich zkoušení obecně či při klinickém zkoušení a při výdeji a používání zdravotnických prostředků, zacházení a používání při poskytování zdravotních služeb, včetně výkonu státní inspekce nad dodržováním zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory drog, při dozoru nad reklamou léčivých přípravků, zpracování tkání a buněk nebo při kontrole neoprávněného zacházení s léčivy.

4. Provádění komplexní validace zpráv a dalších podkladů a vypracovávání hodnotících zpráv při využití standardizovaných hodnotících postupů na úseku registrace léčivých přípravků, jejich klinického hodnocení, farmakovigilance a šetření nežádoucích příhod zdravotnických prostředků.

5. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů a stanovování závěrů registrace a klinického hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků.

6. Zpracovávání programu dozorové činnosti v oblasti léčiv, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků s návazností na přímo řízené organizace státního odborného dozoru podle analýz výsledků dozorové činnosti, provozních nehod a poruch technických zařízení.

7. Komplexní zajišťování inspekce na úseku zacházení s návykovými látkami.

8. Komplexní provádění registrace pomocných látek.

9. Komplexní vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad a opatření stanovených k ochraně přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod nebo k ochraně přírodních léčebných lázní.

10. Vydávání povolení ke stavebním činnostem, hornickým a trhacím pracím, pracím prováděným v ochranných pásmech nebo na území lázeňských míst a zpracovávání stanovisek, analýz a vyhodnocování vlivu těchto činností a prací na přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod nebo na přírodní léčebné lázně.

11. Výkon dozoru a šetření nad dodržováním zákona o regulaci reklamy na humánní léčivé přípravky, na lidské tkáně a buňky a nad sponzorováním v této oblasti, vyvozování zvláštních opatření a návrhů na ukládání sankcí.

12. platová třída

1. Provádění rozborů, projektování, stanovování metodiky analýz rozsáhlých lékových informačních (databázových) systémů a systémů ochrany a údržby dat jako součást státního informačního systému o léčivech, cenách a úhradách léčiv, zdravotnických prostředcích, veterinárních léčivech, veterinárních technických prostředcích a veterinárních přípravcích nebo návykových látkách, přípravcích a prekursorech drog.

2. Komplexní zajišťování složitých úkolů a činností spojených s registrací léčiv, léčivých přípravků, s klinickým hodnocením, farmakovigilancí, hemovigilancí, s cenovou nebo úhradovou regulací, inspekční činností a dozoru nad zdravotnickými prostředky.

3. Klinické hodnocení zdravotnických prostředků.

4. Osvědčování a povolování využívání přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a stanovování přírodních léčebných lázní včetně usměrňování jejich vývoje.

5. Tvorba a uplatňování závazných celostátních zásad a postupů na úseku regulace léčiv a zdravotnických prostředků, cen a úhrad, vývoj nových složitých pracovních postupů a metod pro účely kontroly, výkon systémových opatření státního dozoru nad kvalitou, účinností a bezpečností léčiv nebo bezpečností a funkčností zdravotních prostředků, nad podmínkami činností provozovatelů a nad povinně zavedenými systémy jakosti s významným dopadem na veřejné zdraví.

6. Zpracovávání složitých odborných závěrů, odborných posudků a hodnotících zpráv podmiňujících registraci léčivých přípravků, povolení klinického hodnocení nebo ohlášení klinického hodnocení, ve vztahu k farmakovigilanci a zpracovávání inspekčních zpráv včetně zastupování státu v expertních orgánech, jejichž výstupy jsou doporučující pro Evropskou unii.

7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování kontroly v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce inspekce a dozoru při ochraně, využívání a vyhledávání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.

2. Tvorba koncepce ochrany a využívání přírodních léčebných lázní.

3. Celostátní koordinace a usměrňování zpracovávání expertních stanovisek a posudků využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů, léčiv a zdravotnických prostředků.

4. Tvorba koncepce inspekce legálního zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory drog. Metodické usměrňování a celostátní koordinace územních orgánů státní správy v oblasti návykových látek, přípravků a prekursorů drog.

5. Tvorba celostátní koncepce informací pro laickou a odbornou veřejnost v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků.

6. Tvorba celostátní koncepce cenové regulace nebo stanovování výše úhrad léčiv a zdravotnických prostředků.

7. Tvorba koncepce a celostátní koordinace oblasti používání, zajištění dostupnosti, informací a odpovídajících vlastností léčiv, zdravotnických prostředků, inspekční činnosti a dozoru nad vysoce specializovanými provozy v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků včetně registračních činností léčiv, cenové a úhradové regulace, tkáňové banky lidských tkání a buněk nebo nad návykovými látkami, přípravky a prekursory drog, a to i z pohledu mezinárodní spolupráce.

8. Tvorba koncepce a koordinace v registraci léčiv, cenové a úhradové regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, reklamy, inspekční činnosti a dozoru nad zdravotnickými prostředky.

9. Tvorba celostátní koncepce kontroly jakosti léčivých přípravků a registračního procesu.

10. Tvorba koncepce dozoru nad reklamou léčivých přípravků, registrací, inspekcí, cenovou regulací nebo stanovováním výše úhrad léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků.

14. platová třída

1. Utváření celostátní politiky rozvoje léčebného lázeňství a přírodních léčivých zdrojů.

2. Tvorba strategických koncepčních záměrů v oblasti humánních léčiv a lékové politiky a zdravotnických prostředků, lidských tkání a buněk, včetně oblasti návykových látek, přípravků a prekursorů drog a koordinace plnění závazků vyplývajících z požadavků Evropské unie a mezinárodních smluv.

3. Tvorba celostátní koncepce léčivých zdrojů, lékové politiky, léčiv a zdravotnických prostředků.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce zdravotnictví a ochrany a podpory veřejného zdraví.

2. Tvorba koncepce zdravotní politiky České republiky.

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno