Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Zdravotní služby (včetně veřejného zdravotního pojištění).

2.23 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY (VČETNĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ)

7. platová třída

1. Zajišťování podkladů pro projektování a optimalizaci sítě poskytovatelů zdravotních služeb v rámci územních celků.

2. Kontrolní tematická činnost a místní šetření podle pokynů, například kontrola plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

8. platová třída

1. Organizace, příprava a smluvní zajišťování dostupnosti lékařské pohotovostní služby nebo lékárenské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.

2. Příprava zpracovávání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

9. platová třída

1. Koordinace a realizace odborných resortních programů.

2. Koordinace a realizace dohodovacích řízení k úhradě zdravotních služeb.

10. platová třída

1. Koordinace a výkon specializované činnosti související s realizací akreditačního řízení k uskutečňování zdravotnických vzdělávacích programů v oborech specializačního vzdělávání, kvalifikačních nebo certifikovaných kurzech nebo s posuzováním návrhů vzdělávacích programů specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků v akreditačních vzdělávacích komisích.

2. Kontrolní činnost a místní šetření k zajištění poskytování zdravotních služeb.

11. platová třída

1. Posuzování a přiznávání odborné, specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti k výkonu lékařských a nelékařských zdravotnických povolání občanům České republiky.

2. Zpracovávání metodických postupů k zajištění poskytování zdravotních služeb za krizových stavů pro správní úřady nebo územní samosprávné celky.

3. Koordinace výkonu specializovaných odborných činností při zajišťování poskytování zdravotních služeb na úseku integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami.

4. Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě Evropské unie než v České republice.

5. Výkon dozoru a šetření nad dodržováním reklamy na zdravotní služby a nad sponzorováním v této oblasti, vyvozování zvláštních opatření a návrhů na ukládání sankcí.

12. platová třída

1. Posuzování úrovně hospodářského a sociálního rozvoje z hlediska zdravotních služeb a materiálního vybavení a posuzování záměrů investiční výstavby zdravotnických zařízení ve vztahu k plánu sítě poskytovatelů zdravotních služeb.

2. Celostátní koordinace kontrolní činnosti zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb zejména z hlediska hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění i vlastními prostředky pojišťoven a jejich účelného vynakládání.

3. Tvorba a koordinace koncepcí a programů rozvoje krajů a hlavního města Prahy z hlediska poskytování zdravotních služeb.

4. Koordinace a posuzování úrovně zdravotnických rozvojových a preventivních programů.

5. Posuzování programů vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně procesu akreditace.

6. Analýza a posuzování programů, projektů a jiných forem vzdělávání zdravotnických pracovníků pro účely uznávání profesních kvalifikací regulovaných zdravotnických povolání.

7. Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání získané v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném než členském státě Evropské unie, včetně metodického vedení aprobačních zkoušek.

8. Celostátní realizace a tvorba metodiky, postupů a zásad systému rezidenčních míst.

9. Usměrňování zdravotnického zabezpečení v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.

10. Posuzování programů hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

11. Komplexní zajišťování Národního registru zdravotnických pracovníků včetně hostujících osob. Posuzování splnění podmínek pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání a vydávání osvědčení.

12. Metodické usměrňování poskytovatelů zdravotních služeb při plnění úkolů stanovených v rámci zajišťování integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií.

13. Koordinace a výkon specializovaných odborných činností na úseku integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií při zajišťování poskytování zdravotních služeb včetně zabezpečení ochranných prostředků a zpracovávání analýzy rizik pro dané území.

14. Dozor nad samostatnou a přenesenou působností územních samosprávných celků v oblasti zdravotních služeb včetně preventivního působení na dozorované subjekty a poskytování odborné metodické pomoci územním samosprávným celkům.

13. platová třída

1. Meziresortní koordinace utváření sítě poskytovatelů zdravotních služeb.

2. Analýza efektivnosti a nákladů na zdravotní služby, spotřeby léčiv a zdravotnických prostředků, analýza frekvence výkonů a meziročních nárůstů nákladů dle typů služeb včetně regulačních opatření.

3. Tvorba metodiky pojistných plánů a návrhů nových právních úprav v oblasti veřejného zdravotního pojištění a financování zdravotnictví.

4. Tvorba metodiky využívání informačních zdrojů při výkonu státní správy ve zdravotnictví.

5. Tvorba celostátní koncepce kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

6. Tvorba a metodické usměrňování celostátní koncepce celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, zdravotních výkonů nebo rámcových smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb.

7. Zpracovávání celostátních zásad centralizace vysoce specializovaných zdravotních služeb.

8. Tvorba celostátní koncepce systému rezidenčních míst.

9. Tvůrčí zpracovávání zásad financování zdravotnictví a analýza dopadů vyplývajících z navrhovaných právních úprav v oblasti zdravotního pojištění do ekonomiky poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotních pojišťoven, na pojištěnce a na zaměstnavatele.

10. Zpracovávání celostátních zásad rozvojových a preventivních programů zdravotních služeb navazujících na cíle zdravotní politiky státu.

11. Tvorba koncepce vzdělávání ve zdravotnických povoláních, procesu jeho akreditace, celostátního rozvoje specializačního a celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a stanovení kvalifikačních předpokladů pro výkon regulovaných zdravotnických povolání.

12. Analýza souladu výsledků dohodovacích řízení s právními předpisy a veřejným zájmem.

13. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému zdravotních pojišťoven nebo poskytovatelů zdravotních služeb.

14. Koordinace, tvorba metodik a dohledu nad vypořádáním závazků za poskytnutou zdravotní službu pro zajištění přeshraničních zdravotních služeb.

15. Koordinace poskytování zdravotních služeb v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof, sestavování prognóz vývoje a návrh komplexních programů prevence, výchovy a vzdělávání, přípravy a posouzení návrhů programů a dlouhodobých koncepcí státní podpory výzkumu a vývoje.

16. Koordinace poskytování zdravotních služeb za mimořádných událostí a krizových stavů, stanovování a komplexní zajišťování opatření pro řešení mimořádných událostí a krizových situací na území státu.

17. Tvorba celostátní koncepce oborů zdravotních služeb, diagnostických služeb, kvality zdravotní péče, ošetřovatelství, dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků, zdravotních výkonů nebo rámcových smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče nebo tvorba podkladů k mezinárodním dohodám o vzájemném uznávání regulovaných a ostatních nelékařských povolání.

18. Tvorba standardů zdravotní péče nebo standardů činností lékařských a nelékařských oborů.

19. Tvorba koncepce sítě a dostupnosti zdravotnických zařízení pro účely poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.

20. Tvorba koncepce dozoru nad regulací cen nebo úhrad nebo koncepce cenové kontroly u zdravotních výkonů.

21. Tvorba koncepce a koordinace sociálního zabezpečení v oblasti věcných dávek ze zdravotního pojištění včetně zpracovávání metodik a stanovisek k provádění mezinárodních smluv a souvisejících otázek. Sledování a analyzování stávajících dvoustranných smluv v oblasti věcných dávek ze zdravotního pojištění, zhodnocování nezbytnosti změn v dvoustranných smlouvách a možnosti uzavírání nových smluv.

22. Celostátní komplexní tvorba koncepce a metodiky kontroly a dozoru nad zdravotními pojišťovnami.

23. Tvorba celostátní koncepce uplatňování a regulace cen (cenová politika) u zdravotních výkonů.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce sítě a dostupnosti poskytovatelů zdravotních služeb.

2. Tvorba celostátních koncepcí vývoje jednotlivých medicínských a farmaceutických oborů včetně oborů dalšího specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a elektronizace zdravotnictví.

3. Tvorba celostátní koncepce zdravotního pojištění nebo koncepce úhrad zdravotních služeb.

4. Zpracování koncepčních záměrů v jednotlivých oblastech výzkumu a vývoje ve zdravotnictví.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce zdravotnictví a ochrany a podpory veřejného zdraví.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno