Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Ochrana kulturního dědictví, památková péče a péče o sbírky muzejní povahy.

2.15 OCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, PAMÁTKOVÁ PÉČE A PÉČE O SBÍRKY MUZEJNÍ POVAHY

9. platová třída

1. Samostatná celostátní organizační a kontrolní činnost při zabezpečování a ochraně kulturního dědictví, kulturních památek, sbírek muzejní povahy, sbírkových předmětů a předmětů kulturní hodnoty.

10. platová třída

1. Zajišťování ochrany kulturního dědictví, kulturních památek a sbírek muzejní povahy a péče o ně při kontrole plnění zákonných povinností jejich vlastníků (uživatelů, správců).

11. platová třída

1. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované činnosti v dílčích oblastech ochrany kulturního dědictví, kulturních památek, sbírkových předmětů, sbírek muzejní povahy a předmětů kulturní hodnoty.

2. Posuzování vyhodnocování a stanovování souhrnné kulturní hodnoty předmětů kulturní hodnoty, sbírek muzejní povahy, sbírkových předmětů a kulturních památek pro nakládání s nimi.

12. platová třída

1. Stanovování celostátních principů a zásad na úseku památkové péče, například pro prohlašování a rušení prohlášení za kulturní památky, pro přemisťování kulturních památek, pro udělování oprávnění k restaurování kulturních památek, pro vydávání povolení k provádění archeologických výzkumů.

2. Celostátní koordinace a usměrňování správy rozsáhlých a významných kulturních památek a sbírek muzejní povahy.

3. Stanovování celostátních principů a zásad koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy na úseku ochrany kulturního dědictví a péče o něj.

4. Posuzování vyhodnocování a stanovování souhrnné kulturní hodnoty souborů nemovitých kulturních památek, historického prostředí nebo části krajinného celku včetně posuzování územně plánovací dokumentace památkových rezervací a památkových zón.

5. Stanovování celostátní metodiky výkonu památkové inspekce a výkon ústředního dozoru památkové péče včetně zpracovávání rozborů stavu památkové péče v celostátním měřítku.

13. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce systému ochrany a zabezpečení kulturních památek a sbírkových předmětů v návaznosti na mezinárodní systémy.

2. Koordinace celostátního systému památkové péče ve vazbě zejména na územní plánování a stavební řád, správu životního prostředí a mezinárodní závazky.

3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování uchovávání a ochrany kulturních památek a kulturního dědictví.

4. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje památkové inspekce.

14. platová třída

1. Tvorba celostátních koncepcí dlouhodobého rozvoje památkové péče a ochrany kulturního dědictví.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno