Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Pozemková správa a krajinotvorba.

2.47 POZEMKOVÁ SPRÁVA A KRAJINOTVORBA

7. platová třída

1. Provádění dílčích činností na úseku pozemkové správy.

8. platová třída

1. Zajišťování vybraných podkladů ve všech oblastech pozemkové správy pro řízení o pozemkových úpravách, řízení restituční, popř. pro řízení a aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek na úseku pozemkové správy.

9. platová třída

1. Posuzování a příprava odborných podkladů pro restituční a majetkové správní řízení nebo pro řízení o pozemkových úpravách.

2. Posuzování a zajišťování odborných podkladů pro provádění rebonitací zemědělských pozemků, lustrací a dalších speciálních činností v oblasti pozemkové správy.

10. platová třída

1. Samostatné zajišťování komplexu odborných činností se značnou variantností způsobu řešení v oblasti pozemkové správy, jejich věcná kontrola, příprava správních rozhodnutí v restitučních záležitostech nebo při provádění pozemkových úprav, samostatné zajišťování technické pomoci žadatelům o vytyčení pozemků.

2. Provádění specializovaných kontrol v oblasti pozemkové správy (lustrace zemědělských pozemků, zajišťování rebonitací zemědělské půdy).

11. platová třída

1. Zajišťování nejsložitějších pozemkových úprav ve vymezené územní působnosti včetně provádění specializovaných odborných stanovisek jako podkladů komplexních pozemkových úprav.

2. Metodické usměrňování, provádění odborného dohledu a souhrnné zajišťování majetkoprávní agendy v působnosti Státního pozemkového úřadu.

12. platová třída

1. Řešení náročných restitučních případů a rozsáhlých komplexních pozemkových úprav.

2. Metodické usměrňování výkonu státní správy na úseku pozemkových úprav.

13. platová třída

1.Celostátní koordinace, metodické usměrňování a vrchní státní dozor všech oblastí pozemkové správy.

2. Tvorba celostátní koncepce jednotlivých oblastí pozemkové správy včetně koordinace řešení věcně a právně nejsložitějších případů v oblasti řízení o restitucích (včetně v katalogu neupravených církevních restitucí) a pozemkových úpravách.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce pozemkové správy.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno