Učitelé působí především ve školách, kde připravují děti na dospělý život. Pokud se primární pedagogická práce nezdaří, a malý svěřenec vyroste v trestance, nastupují další vychovatelé. Hádejte, do jaké platové třídy patří PRACOVNÍK ODBORNÉHO ZACHÁZENÍ VE VĚZEŇSTVÍ.

Odpovědi najdeme v oficiálním pracovním Katalogu, pod pořadovým číslem 2.02.02. Tam jsou pracovníci rozděleni podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti svých úkolů. Například na 10. platovou třídu stačí: „Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.“ Ale možná jste níže, nebo naopak dosáhnete ještě výše.

Pracovník odborného zacházení ve vězeňství

9. platová třída

 1. Komplexní vychovatelská činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 2. Výchovná a vzdělávací činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence s odborným zaměřením na celkový i specifický rozvoj.

10. platová třída

 1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 2. Samostatné provádění socioterapie ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence, směřující k sociální rehabilitaci a integraci.
 3. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálně pedagogických postupů ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických činností.
 4. Provádění sociálního šetření u vězněných osob a chovanců pro potřeby stanovení rizik a potřeb vězněných osob, zjištění sociální situace jedince před uvězněním a podchycení možných sociálních problémů vzniklých v důsledku uvěznění a k poskytnutí včasného sociálního poradenství a pomoci v rámci komplexního odborného působení ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 5. Poskytování sociálního poradenství vězněným osobám a chovancům v jejich nepříznivé sociální situaci s využitím metod a technik sociální práce směřující k sociální rehabilitaci a integraci, s cílem utvářet žádoucí životní podmínky pro sociální fungování jedince, sociální změnu vedoucí k předcházení recidivy trestné činnosti a vzniku rizik sociálního vyloučení v důsledku uvěznění. Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, zdravotních služeb, orgánů sociálně právní ochrany dětí, s obecními a krajskými úřady apod.
 6. Posuzování příčin negativních jevů, navrhování a realizace preventivních opatření u rizikových a ohrožených osob v době jejich uvěznění.

11. platová třída

 1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná odborným zaměstnancům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.
 2. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost u vězněných osob nebo chovanců, koordinace a aplikace dílčích penitenciárních postupů k naplnění účelu výkonu trestu, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.
 3. Metodické usměrňování podmínek výkonu trestu odnětí svobody z hlediska naplnění jeho účelu.
 4. Poskytování psychoterapeutických služeb, edukativního, psychologického i speciálního poradenství, sociálního výcviku, arteterapie, ergoterapie a pohybové terapie včetně řešení zátěžových situací vězněným osobám, chovancům i zaměstnancům ve vězeňství.
 5. Zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce u vězněných osob a chovanců, s jejich rodinami, nebo skupinami v tíživých životních situacích, poskytování krizové pomoci a sociální rehabilitace.
 6. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji v důsledku uvěznění (prisonizace).
 7. Provádění komplexního sociálního šetření ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence, s cílem včasného podchycení jedinců, kteří jsou ohroženi ztrátou sociálních dovedností v důsledku dlouhodobého uvěznění, ztrátou sociálního zázemí, sociálním vyloučením po propuštění, a následného poskytování včasné intervence ke snížení rizik prisonizace a sociálního vyloučení.
 8. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence s efektivním dopadem na dobu po propuštění.

12. platová třída

 1. Poskytování vysoce specializované psychoterapie vězněným osobám a chovancům, poskytování psychoterapie v rámci standardizovaných terapeutických programů a vyhodnocování jejich účinnosti.
 2. Vývoj a koordinace aplikace psychoterapeutických postupů a nových psychoterapeutických metod ve vězeňství a supervize psychoterapeutických činností.
 3. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů a koncepcí z oblasti psychoterapeutické činnosti, systému preventivních a poradenských služeb ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 4. Poskytování odborného sociálně právního poradenství u vězněných osob, chovanců a jejich rodin v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně patologických nebo kriminálních jevů.
 5. Příprava a koordinace sociálně preventivních programů zaměřených na sociální rizika, prevenci sociálního vyloučení a na prevenci recidivy trestné činnosti pro vězněné osoby a chovance, které jsou uplatnitelné v podmínkách věznic, vazebních věznic a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 6. Příprava a koordinace programů a aktivit zaměřených na kontinuální sociální práci s vězněnými osobami a chovanci.
 7. Komplexní koordinace poskytovaných služeb osobní asistence vězněným osobám a chovancům, kteří požadují pomoc druhé osoby.
 8. Provádění komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s vězněnými osobami a chovanci.
 9. Metodické usměrňování a koordinace speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 10. Poskytování krizové intervence a komplexní zajišťování psychoterapeutických služeb včetně edukativního, psychologického a speciálního poradenství vězněným osobám, chovancům a zaměstnancům.
 11. Aplikace klinické psychologie pod vedením odborného pracovníka se specializovanou působností včetně spolupráce při provádění rehabilitace, reedukace a resocializace.
 12. Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem nebo problémy v osobním a sociálním vývoji.
 13. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a psychologického poradenství u vězněných osob a chovanců.

13. platová třída

 1. Tvorba a rozvoj metod sociální práce a aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd, které jsou využitelné při komplexním odborném zacházení s vězněnými osobami a chovanci.
 2. Tvorba zásadních koncepcí systému speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb a náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností u vězněných osob a chovanců, sestavování prognóz a poskytování nejnáročnějších speciálně pedagogických služeb.
 3. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství vězněným osobám, chovancům a zaměstnancům ve vězeňství, vyhodnocování účinnosti aplikovaných psychologických postupů a terapeutických programů u vězněných osob a chovanců s koncepčním přesahem.
 4. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti pedagogicko psychologické péče o psychický a sociální vývoj, vzdělávání vězněných osob a chovanců.
 5. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních a poradenských služeb a zásadních koncepcí v oblasti psychologických a terapeutických činností ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 6. Tvorba nových postupů v oblasti psychologické diagnostiky a hodnocení ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 7. Supervizní činnost nad psychologickými a terapeutickými programy, odborná garance nejnáročnějších psychologických a terapeutických programů a služeb u vězněných osob a chovanců.
 8. Vytváření komplexních plánů, koncepcí a projektů trestní politiky v oblasti mapování a prevence poradenských a léčebných služeb, rizik opakování trestné činnosti související s užíváním drog nebo jiným závislostním chováním včetně hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti prevence a léčby adiktologických poruch u vězněných osob a chovanců. Plánování a implementace vysoce specializovaných a nejnáročnějších odborných intervencí a opatření směřujících ke snížení rizika opakování závažné trestné činnosti, k dosažení resocializace pachatelů a k účinné ochraně obětí trestné činnosti.
 9. Navrhování systémových opatření v oblasti prevence kriminality u vězněných osob a chovanců.

Pokračujme k platovým a mzdovým tarifům

Pokud vás zajímá práce a výdělek ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) naleznete TADY.

Zdroj úvodní fotografie: Vězeňská služba ČR, Facebook

4 KOMENTÁŘE

 1. Praxe však vypadá jinak. Na cele není vyloučeno fyzické násilí (facky), podpora od psychologů je minimální. Asertivní vězni, kteří se domáhají slušného zacházení a svých zákonných práv, jsou posíláni na samotku. Jejich žádosti jsou odmítány jako nedůvodné.

 2. Odborní zaměstnanci ve věznicích jsou podhodnocení, ale zátěž obrovská. A nikdo to neřeší, protože je to dost nepopulární, takže za chvíli tam nebude mít kdo dělat, přičemž se to propíše do společnosti a budeme se všichni divit…

 3. Z finančního i sociálního hlediska se vyplatí jít do školství. I se započítáním bezpečnostního příplatku je to bída, vezmeme-li v potaz, že máte na krku kriminálníky a tlaky jdou jak z jejich strany, tak ze strany vedení. A je síla vidět, jak to prostředí mění psychiku normálních lidí.

  • Jak kam do školství. Mel jsem možnost pracovat ve věznici. Méně peněz, ale čistější hlava. Člověk tam šel jak do fabriky, odbyl si šichtu a zdarec. Žádné přemýšlení, co bude zítra ve škole, dopisování a telefonování s rodiči. To byla velká výhoda. Navíc dovolená, kdy člověk víceméně chtěl, nikdo neřešil pracovní volno k lékaři. Ve škole po vás šlapou, proč nemáte lékaře odpoledne atd. Ale to prostředí je fakt specifické. Nicméně dá se na to zvyknout, jen to mění osobnost člověka. Navíc se ve věznici pravda ohýbá ze všech stran.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno