Učitelé působí především ve školách, kde připravují děti na dospělý život. Pokud se primární pedagogická práce nezdaří, a malý svěřenec vyroste v trestance, nastupují další vychovatelé. Hádejte, do jaké platové třídy patří PRACOVNÍK ODBORNÉHO ZACHÁZENÍ VE VĚZEŇSTVÍ.

Odpovědi najdeme v oficiálním pracovním Katalogu, pod pořadovým číslem 2.02.02. Tam jsou pracovníci rozděleni podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti svých úkolů. Například na 10. platovou třídu stačí: „Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.“ Ale možná jste níže, nebo naopak dosáhnete ještě výše.

Pracovník odborného zacházení ve vězeňství

9. platová třída

 1. Komplexní vychovatelská činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 2. Výchovná a vzdělávací činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence s odborným zaměřením na celkový i specifický rozvoj.

10. platová třída

 1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 2. Samostatné provádění socioterapie ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence, směřující k sociální rehabilitaci a integraci.
 3. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálně pedagogických postupů ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických činností.
 4. Provádění sociálního šetření u vězněných osob a chovanců pro potřeby stanovení rizik a potřeb vězněných osob, zjištění sociální situace jedince před uvězněním a podchycení možných sociálních problémů vzniklých v důsledku uvěznění a k poskytnutí včasného sociálního poradenství a pomoci v rámci komplexního odborného působení ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 5. Poskytování sociálního poradenství vězněným osobám a chovancům v jejich nepříznivé sociální situaci s využitím metod a technik sociální práce směřující k sociální rehabilitaci a integraci, s cílem utvářet žádoucí životní podmínky pro sociální fungování jedince, sociální změnu vedoucí k předcházení recidivy trestné činnosti a vzniku rizik sociálního vyloučení v důsledku uvěznění. Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, zdravotních služeb, orgánů sociálně právní ochrany dětí, s obecními a krajskými úřady apod.
 6. Posuzování příčin negativních jevů, navrhování a realizace preventivních opatření u rizikových a ohrožených osob v době jejich uvěznění.

11. platová třída

 1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná odborným zaměstnancům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.
 2. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost u vězněných osob nebo chovanců, koordinace a aplikace dílčích penitenciárních postupů k naplnění účelu výkonu trestu, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.
 3. Metodické usměrňování podmínek výkonu trestu odnětí svobody z hlediska naplnění jeho účelu.
 4. Poskytování psychoterapeutických služeb, edukativního, psychologického i speciálního poradenství, sociálního výcviku, arteterapie, ergoterapie a pohybové terapie včetně řešení zátěžových situací vězněným osobám, chovancům i zaměstnancům ve vězeňství.
 5. Zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce u vězněných osob a chovanců, s jejich rodinami, nebo skupinami v tíživých životních situacích, poskytování krizové pomoci a sociální rehabilitace.
 6. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji v důsledku uvěznění (prisonizace).
 7. Provádění komplexního sociálního šetření ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence, s cílem včasného podchycení jedinců, kteří jsou ohroženi ztrátou sociálních dovedností v důsledku dlouhodobého uvěznění, ztrátou sociálního zázemí, sociálním vyloučením po propuštění, a následného poskytování včasné intervence ke snížení rizik prisonizace a sociálního vyloučení.
 8. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence s efektivním dopadem na dobu po propuštění.

12. platová třída

 1. Poskytování vysoce specializované psychoterapie vězněným osobám a chovancům, poskytování psychoterapie v rámci standardizovaných terapeutických programů a vyhodnocování jejich účinnosti.
 2. Vývoj a koordinace aplikace psychoterapeutických postupů a nových psychoterapeutických metod ve vězeňství a supervize psychoterapeutických činností.
 3. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů a koncepcí z oblasti psychoterapeutické činnosti, systému preventivních a poradenských služeb ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 4. Poskytování odborného sociálně právního poradenství u vězněných osob, chovanců a jejich rodin v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně patologických nebo kriminálních jevů.
 5. Příprava a koordinace sociálně preventivních programů zaměřených na sociální rizika, prevenci sociálního vyloučení a na prevenci recidivy trestné činnosti pro vězněné osoby a chovance, které jsou uplatnitelné v podmínkách věznic, vazebních věznic a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 6. Příprava a koordinace programů a aktivit zaměřených na kontinuální sociální práci s vězněnými osobami a chovanci.
 7. Komplexní koordinace poskytovaných služeb osobní asistence vězněným osobám a chovancům, kteří požadují pomoc druhé osoby.
 8. Provádění komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s vězněnými osobami a chovanci.
 9. Metodické usměrňování a koordinace speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 10. Poskytování krizové intervence a komplexní zajišťování psychoterapeutických služeb včetně edukativního, psychologického a speciálního poradenství vězněným osobám, chovancům a zaměstnancům.
 11. Aplikace klinické psychologie pod vedením odborného pracovníka se specializovanou působností včetně spolupráce při provádění rehabilitace, reedukace a resocializace.
 12. Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem nebo problémy v osobním a sociálním vývoji.
 13. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a psychologického poradenství u vězněných osob a chovanců.

13. platová třída

 1. Tvorba a rozvoj metod sociální práce a aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd, které jsou využitelné při komplexním odborném zacházení s vězněnými osobami a chovanci.
 2. Tvorba zásadních koncepcí systému speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb a náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností u vězněných osob a chovanců, sestavování prognóz a poskytování nejnáročnějších speciálně pedagogických služeb.
 3. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství vězněným osobám, chovancům a zaměstnancům ve vězeňství, vyhodnocování účinnosti aplikovaných psychologických postupů a terapeutických programů u vězněných osob a chovanců s koncepčním přesahem.
 4. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti pedagogicko psychologické péče o psychický a sociální vývoj, vzdělávání vězněných osob a chovanců.
 5. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních a poradenských služeb a zásadních koncepcí v oblasti psychologických a terapeutických činností ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 6. Tvorba nových postupů v oblasti psychologické diagnostiky a hodnocení ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
 7. Supervizní činnost nad psychologickými a terapeutickými programy, odborná garance nejnáročnějších psychologických a terapeutických programů a služeb u vězněných osob a chovanců.
 8. Vytváření komplexních plánů, koncepcí a projektů trestní politiky v oblasti mapování a prevence poradenských a léčebných služeb, rizik opakování trestné činnosti související s užíváním drog nebo jiným závislostním chováním včetně hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti prevence a léčby adiktologických poruch u vězněných osob a chovanců. Plánování a implementace vysoce specializovaných a nejnáročnějších odborných intervencí a opatření směřujících ke snížení rizika opakování závažné trestné činnosti, k dosažení resocializace pachatelů a k účinné ochraně obětí trestné činnosti.
 9. Navrhování systémových opatření v oblasti prevence kriminality u vězněných osob a chovanců.

Pokračujme k platovým a mzdovým tarifům

Pokud vás zajímá práce a výdělek ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) naleznete TADY.

Zdroj úvodní fotografie: Vězeňská služba ČR, Facebook

3 KOMENTÁŘE

 1. Z finančního i sociálního hlediska se vyplatí jít do školství. I se započítáním bezpečnostního příplatku je to bída, vezmeme-li v potaz, že máte na krku kriminálníky a tlaky jdou jak z jejich strany, tak ze strany vedení. A je síla vidět, jak to prostředí mění psychiku normálních lidí.

 2. Odborní zaměstnanci ve věznicích jsou podhodnocení, ale zátěž obrovská. A nikdo to neřeší, protože je to dost nepopulární, takže za chvíli tam nebude mít kdo dělat, přičemž se to propíše do společnosti a budeme se všichni divit…

 3. Praxe však vypadá jinak. Na cele není vyloučeno fyzické násilí (facky), podpora od psychologů je minimální. Asertivní vězni, kteří se domáhají slušného zacházení a svých zákonných práv, jsou posíláni na samotku. Jejich žádosti jsou odmítány jako nedůvodné.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno