Stoupá limit, od kterého podnikatelé povinně platí daň z přidané hodnoty (DPH). Dosud byl hraniční milionový roční obrat, nově mají klid až do 2 000 000 Kč/rok. Ale jak zdražují energie, potraviny a byty, rostou také výnosy českého státu. Ve srovnávací tabulce detailně popisujeme aktuální sazby DPH, účinné od 1. 1. 2023.

Kdy neplatíte žádnou daň z přidané hodnoty

DPH fakticky hradí koncový spotřebitel, který nakupuje zboží nebo službu, a proto v české ekonomické teorii figuruje jako takzvaný poplatník. Ale samotnou daň nakonec odvádí státu zodpovědný prodejce, jemuž zákonodárci říkají plátce DPH.

Malí živnostníci a firmičky nic takového řešit nemusejí, pokud svým obratem za předchozích 12 kalendářních měsíců nepřekročili 2 000 000 Kč. Takže když koupíte brambory od místního zemědělce nebo postel od sousedního truhláře, který není plátcem daně z přidané hodnoty, žádné sazby DPH na účtence nenajdete.

Většinou připočítáváme základní přirážku: 21 %

Lokální pěstitelé a řemeslníci jsou sympatičtí, ale ekonomice dominují spíše velké obchodní společnosti. Jejich produkty a služby mají vysokou přidanou hodnotu, a proto podléhají patřičné dani. Do základní sazby DPH (21 %) spadá komerční výstavba, elektřina, benzín a zemní plyn, tvrdý alkohol a tabák, nábytek, oblečení nebo elektronika.

Skoro pětinu celkové zdaněné ceny zaplatíte státu, bez ohledu na svoji ekonomickou a sociální situaci. Naproti tomu příjmy jsou zaměstnancům a firmám ukrajovány citlivěji, takže chudí přispívají do společného rozpočtu méně než bohatí – v absolutních i relativních číslech.

Tabulka pro snížené sazby DPH: 15 % a 10 %

Finanční úředníci vybírají nižší daně za produkty a služby, které poslanci považují za nutné či prospěšné. První snížena sazba DPH (15 %) platí například pro pohřební služby, běžné potraviny, byty o podlahové ploše do 120 čtverečních metrů, rodinné domy do 350 m2 apod.

Druhá snížená sazba DPH (10 %) dopadá kupříkladu na léky, vodné a stočné, teplo z centrálních tepláren, pivo načepované a zkonzumované v hospodě, potraviny pro malé děti, čistění vnitřních prostor v domácnostech, nepříliš komerční knihy apod.

AktivitaKlasifikaceKódPopisSazba
SlužbaCZ-CPA36.00.2Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.10%
SlužbaCZ-CPA37Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.10%
SlužbaCZ-CPA38.1Sběr a přeprava komunálního odpadu.15%
SlužbaCZ-CPA38.2Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.15%
SlužbaCZ-CPA38.3Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny.15%
SlužbaCZ-CPA49Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel a osobní doprava lyžařskými vleky.10%
SlužbaCZ-CPA50Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.10%
SlužbaCZ-CPA51Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.15%
SlužbaCZ-CPA55Ubytovací služby.10%
SlužbaCZ-CPA56Stravovací služby, podávání nápojů, pokud
- nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59,
- se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo
- se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.
10%
SlužbaCZ-CPA59.14, 90, 91, 93Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků.10%
SlužbaCZ-CPA77, 85, 91Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.10%
SlužbaCZ-CPA81.21.10Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.10%
SlužbaCZ-CPA81.22.11Služby mytí oken prováděné v domácnostech.10%
SlužbaCZ-CPA86Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.15%
SlužbaCZ-CPA87Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.15%
SlužbaCZ-CPA88.10, 88.91Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.10%
SlužbaCZ-CPA90Služby autorů a výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.15%
SlužbaCZ-CPA93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží.10%
SlužbaCZ-CPA95.23Opravy obuvi a kožených výrobků.10%
SlužbaCZ-CPA95.29.11Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků.10%
SlužbaCZ-CPA95.29.12Opravy jízdních kol.10%
SlužbaCZ-CPA96.02Kadeřnické a holičské služby.10%
SlužbaCZ-CPA96.03Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.15%
SlužbaCZ-CPA96.04Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.10%
ZbožíCelníci01-05, 07-23, 25Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických a krmiva pro zvířata); živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106 a 2201, které je zahrnuto v příloze č. 3a.15%
ZbožíCelníci06Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví.15%
ZbožíCelníci07-12Rostliny a semena.15%
ZbožíCelníci28-30Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a.15%
ZbožíCelníci01-96Zdravotnické prostředky nebo příslušenství zdravotnických prostředků podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu nemocných nebo zdravotně postižených k léčení nemoci, zdravotního postižení nebo ke zmírnění jejich důsledků a které lze zařadit do
- úhradové skupiny v tabulce č. 1 oddílu C přílohy č. 3 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění, pokud se nejedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do úhradové skupiny „Nekategorizované zdravotnické prostředky“, vatu buničitou nebo náplast s výjimkou hypoalergenní náplasti,
- přílohy č. 4 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění.
15%
ZbožíCelníci01-96Zdravotnické prostředky nebo příslušenství zdravotnických prostředků podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu nemocných nebo zdravotně postižených k léčení nemoci nebo zdravotního postižení nebo ke zmírnění jejich důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta.15%
ZbožíCelníci90Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické prostředky nebo příslušenství zdravotnických prostředků podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu nemocných nebo zdravotně postižených k léčení nemoci nebo zdravotního postižení nebo ke zmírnění jejich důsledků.15%
ZbožíCelníci48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91Zboží pro osobní používání nemocnými nebo zdravotně postiženými k léčení nemoci nebo zdravotního postižení nebo ke zmírnění jejich důsledků, jež není zdravotnickým prostředkem nebo příslušenstvím zdravotnických prostředků podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, a to:
- braille papír
- osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
- elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
- braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma
- jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
- telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami
- zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
- speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby
- ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby
- hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
- vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.
15%
ZbožíCelníci94Dětské sedačky do automobilů.15%
ZbožíCelníci2201Pitná voda10%
ZbožíCelníci4401Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo.15%
ZbožíCelníci0402, 0404, 1901, 2106Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.10%
ZbožíCelníci0801, 1101 až 1106, 1201, 1204, 1206 až 1208, 1212, 1214, 2004, 2005Mlýnské výrobky, a to:
- z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10
- z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12
- z brambor
- ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8
- směsi těchto mlýnských výrobků.
10%
ZbožíCelníci1107 až 1109, 1903, 3505Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.10%
ZbožíCelníci1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.10%
ZbožíCelníci2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.10%
ZbožíCelníci4901 - 4905, 4911, 8523Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud jsou obsaženy na hmotném nosiči a nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního obsahu.10%
DovozCelníci5805Tapisérie zhotovené ručně podle originální předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.15%
DovozCelníci6304Nástěnné textilie, zhotovené ručně podle originální předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.15%
DovozCelníci9701Obrazy, malby, kresby, koláže, a podobná výtvarná díla, zhotoveny zcela výhradně ručně umělcem, kromě plánů a výkresů pro architektonické, technické, průmyslové, obchodní, topografické nebo podobné účely, ručně dekorované a zhotovené předměty, divadelní kulisy, ateliérová a podobná malovaná pozadí.15%
DovozCelníci9702Původní rytiny, tisky a litografie, které jsou zhotoveny umělcem bezprostředním přetiskem v omezeném počtu exemplářů v černobílém nebo barevném provedení a to výhradně ručně nikoli mechanickým nebo fototechnickým postupem.15%
DovozCelníci9703Původní plastiky a sochy z jakéhokoliv materiálu, pokud byly zcela zhotoveny umělcem; odlévané sochy do 8 kusů, pokud výroba probíhá pod dohledem umělce nebo jeho právního zástupce.15%
DovozCelníci9704Poštovní známky, výplatní známky nebo kolky, obálky frankované a opatřené poštovním razítkem prvního dne emise známky, poštovní ceniny a obdobné frankované či nefrankované předměty, pokud nejsou zákonným platidlem ani nejsou zamýšleny k použití jako zákonné platidlo.15%
DovozCelníci9705Sbírky a sběratelské předměty zoologického, botanického, mineralogického, anatomického historického, archeologického, paleontologického, etnografického nebo numismatického zájmu.15%
DovozCelníci9706Jiné předměty než umělecká díla nebo sběratelské předměty, pokud jsou starší 100 let.15%

Sazby DPH přepisujeme ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Podrobnou specifikaci jednotlivých položek najdete v produktové klasifikaci CZ-CPA, respektive v aktuálním celním sazebníku.

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pixabay.com

3 KOMENTÁŘE

  1. Milion Kč na boháčském bankovním účtu daněn není, ale chudá samoživitelka musí připlácet za dětskou výživu. Děkuji pěkně, tomu říkám „sociální stát“.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno