Čeští zákonodárci zjednodušili pravidla, podle nichž počítáme daň z přidané hodnoty (DPH). Zvýšili přirážku pro léky, vodu nebo teplo. Naopak snížili daňové břemeno pro běžné potraviny, byty či pohřební služby. Srovnejme, které výrobky a služby patří do základní nebo snížené sazby DPH od 1. 1. 2024.

Kdy neplatíte žádnou daň z přidané hodnoty

DPH fakticky hradí koncový spotřebitel, který nakupuje zboží nebo službu, a proto v české ekonomické teorii figuruje jako takzvaný poplatník. Ale samotnou daň nakonec odvádí státu zodpovědný prodejce, jemuž zákonodárci říkají plátce DPH.

Malí živnostníci a firmičky nic takového řešit nemusejí, pokud svým obratem za předchozích 12 kalendářních měsíců nepřekročili 2 000 000 Kč. Takže když koupíte brambory od místního zemědělce nebo postel od sousedního truhláře, který není plátcem DPH, na účtence žádnou daňovou přirážku nenajdete.

Od daně z přidané hodnoty jsou nově osvobozeny také všechny tištěné a elektronické knihy, brožury, předlohy pro kreslení a omalovánky, křížovky a sudoku, včetně zvukového záznamu jejich obsahu a audioknih.

Většinou připočítáváme základní přirážku: 21 %

Živnostníci jsou páteří lokální ekonomiky a knihkupci udržují při životě naši kulturu, ale peníze se točí spíše ve velkých obchodních společnostech. Jejich produkty a služby mají vysokou přidanou hodnotu, a proto podléhají náležité dani.

Do základní sazby DPH (21 %) spadá komerční výstavba, elektřina, benzín a zemní plyn, alkohol a tabák, nábytek, oblečení nebo standardní elektronika. Nově sem řadíme také palivové dřevo, točené pivo a čištění vnitřních prostor v domácnostech.

Skoro pětinu celkové zdaněné ceny zaplatíte státu, bez ohledu na svoji ekonomickou a sociální situaci. Naproti tomu příjmy jsou zaměstnancům a firmám ukrajovány citlivěji, takže chudí přispívají do společného rozpočtu méně než bohatí – v absolutních i relativních číslech.

Tabulka pro snížené sazby DPH: 15 %, 12 % a 10 %

Finanční úředníci vybírají nižší daně za produkty a služby, které poslanci považují za nutné či prospěšné. Do loňského roku existovaly dvě snížené sazby DPH.

  • První snížená sazba činila 15 %. Platila například pro pohřební služby, běžné potraviny, byty o podlahové ploše do 120 čtverečních metrů, rodinné domy do 350 m2 apod.
  • Druhá snížená sazba byla ve výši 10 %. Vztahovala se kupříkladu na léky, vodné a stočné, teplo z centrálních tepláren, potraviny pro malé děti apod.

Naši zákonodárci však od letošního roku zjednodušili pravidla. Nově máme jedinou sníženou sazbu DPH, která dosahuje 12 %. Takže například byty jsou nyní daňově levnější než vloni, zatímco léky pravděpodobně podraží. V následující tabulce najdete další zboží a služby, které spadají do 12% sazby DPH.

AktivitaKlasifikaceKódPopisSazba
SlužbaCZ-CPA36.00.2Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.12%
SlužbaCZ-CPA37Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.12%
SlužbaCZ-CPA49Pozemní hromadná doprava osob a jejich zavazadel; osobní doprava lyžařskými vleky.12%
SlužbaCZ-CPA50Vodní hromadná doprava osob a jejich zavazadel.12%
SlužbaCZ-CPA55Ubytovací služby.12%
SlužbaCZ-CPA56Stravovací služby s výjimkou podávání nápojů jiných než pitné vody a vybraných nápojů; podávání pitné vody a vybraných nápojů.12%
SlužbaCZ-CPA59.14,90,91, 93Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků.12%
SlužbaCZ-CPA77, 85, 91Půjčování nebo nájem novin, časopisů a periodik, na jejichž dodání se uplatňuje snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.12%
SlužbaCZ-CPA86Zdravotní péče.12%
SlužbaCZ-CPA87Sociální péče.12%
SlužbaCZ-CPA88.10,88.91Domácí péče o děti, staré, nemocné nebo zdravotně postižené občany.12%
SlužbaCZ-CPA93.11,93.12, 93.13,93.29.11, 93.29.19Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých , i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží; provoz lyžařských svahů.12%
SlužbaCZ-CPA96.03Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.12%
SlužbaCZ-CPA96.04Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.12%
ZbožíCelníci01-05,07-23,25- Potraviny; krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin. Mimo nápojů a vody; to neplatí pro vybrané nápoje.12%
ZbožíCelníci2201- Pitná voda.12%
ZbožíCelníci601,0602- Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné.12%
ZbožíCelníci07-12- Rostliny a semena.12%
ZbožíCelníci28-30- Sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely; radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.12%
ZbožíCelníci4902,8523- Noviny, časopisy a periodika, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud nejde o zboží,
- u kterého reklama podle zákona upravujícího regulaci reklamy představuje více než 50 % obsahu, nebo
- které výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového nebo audiovizuálního obsahu.
12%
ZbožíCelníci01-96- Zdravotnické prostředky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady upravujícího zdravotnické prostředky (dále jen „nařízení o zdravotnických prostředcích“) a jejich příslušenství podle tohoto nařízení a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle nařízení Evropského parlamentu a Rady upravujícího diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (dále jen „nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro“) a jejich příslušenství podle tohoto nařízení, které lze zařadit do
- úhradové skupiny v tabulce č. 1 oddílu C přílohy č. 3 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění, pokud se nejedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do úhradové skupiny „Nekategorizované zdravotnické prostředky“, vatu buničitou nebo náplast s výjimkou hypoalergenní náplasti,
- přílohy č. 4 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění.
12%
ZbožíCelníci01-96- Zdravotnické prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích a jejich příslušenství podle tohoto nařízení, pokud jsou zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta.12%
ZbožíCelníci01-96- Zdravotnické prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích a jejich příslušenství podle tohoto nařízení a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, které jsou určené pro jedno použití.12%
ZbožíCelníci9001 30- Kontaktní čočky, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích.12%
ZbožíCelníci9001 40- Brýlové čočky ze skla, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích.12%
ZbožíCelníci9001 50- Brýlové čočky z ostatních materiálů, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích.12%
ZbožíCelníci9003- Obruby a obroučky pro brýle, pro ochranné brýle nebo pro podobné výrobky, a jejich části a součásti, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích, a jejich příslušenství podle tohoto nařízení.12%
ZbožíCelníci9004- Brýle korekční, ochranné nebo jiné a podobné výrobky, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích.12%
ZbožíCelníci9018 31, 9018 32, 9018 39 00
9019
- Injekční stříkačky, jehly, katétry (cévky), kanyly a podobné výrobky, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích.
- Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozonem, kyslíkem, aerosolem, dýchací oživovací přístroje nebo jiné léčebné dýchací přístroje. Pouze pokud se jedná o zdravotnické prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích. Příslušenství těchto zdravotnických prostředků podle tohoto nařízení.
12%
ZbožíCelníci9020 00 00- Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích, a jejich příslušenství podle tohoto nařízení.12%
ZbožíCelníci9021- Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti. Pouze pokud se jedná o zdravotnické prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích. Příslušenství těchto zdravotnických prostředků podle tohoto nařízení.12%
ZbožíCelníci9025- Teploměry, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích.12%
ZbožíCelníci9026- Přístroje a zařízení na měření hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů, které jsou zdravotnickými prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích, a jejich příslušenství podle tohoto nařízení.12%
ZbožíCelníci48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91- Zboží pro osobní používání nemocnými nebo zdravotně postiženými k léčení nemoci nebo zdravotního postižení nebo ke zmírnění jejich důsledků, jež není zdravotnickým prostředkem nebo příslušenstvím zdravotnických prostředků podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, a to:
- Braille papír
- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma
- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
- Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami
- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby
- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby
- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.
12%
ZbožíCelníci94- Dětské sedačky do automobilů.12%

Sazby DPH přepisujeme ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Podrobnou specifikaci jednotlivých položek najdete v produktové klasifikaci CZ-CPA, respektive v aktuálním celním sazebníku.

3 KOMENTÁŘE

  1. Milion Kč na boháčském bankovním účtu daněn není, ale chudá samoživitelka musí připlácet za dětskou výživu. Děkuji pěkně, tomu říkám „sociální stát“.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno