Za většinu výrobků musí spotřebitel zaplatit obchodní cenu, a navíc ještě základní daň z přidané hodnoty 21 %. Naprosté nutnosti, jako například pitná kohoutková voda nebo léky, jsou obvykle zatíženy méně: 15 % nebo 10 %. Pouze ve výjimečných případech nemusíme DPH vůbec řešit, ani platit. Princip nejdůležitější tuzemské daně a kalkulačku pro výpočty najdete pod TÍMTO odkazem. Tady vyjmenujeme, které produkty a služby patří do základní, první snížené, nebo nejnižší sazby DPH v roce 2019. Informačním zdrojem je zákon č. 235/2004 Sb.

Kdy nemusíme platit daň z přidané hodnoty

DPH fakticky hradí koncový spotřebitel, který v tuzemsku kupuje zboží nebo službu. K tržní ceně musí přihodit ještě 21 %, 15 %, nebo 10 %. Ale samotnou daň nakonec odvádí státu podnikatel, kterému proto zákonodárci říkají plátce DPH. Malí živnostníci a firmičky, které za předchozích 12 kalendářních měsíců nepřekročily obratem milion korun, nic takového řešit nemusejí. Takže pokud spotřebitel kupuje například drobný výrobek od lokálního řemeslníka, který není plátcem daně z přidané hodnoty, žádné sazby DPH obvykle na účtence nenajde.

Zákon také uděluje výjimku ve specifických případech přeshraničního obchodu v rámci Evropské unie. Například když český podnikatel, který není plátcem DPH, přijímá ze Slovenska zboží, jehož celková nezdaněná cena během aktuálního ani předcházejícího kalendářního roku nepřesáhla 326 000 Kč (§ 2a).

Většinou připočítáváme základní sazbu 21 %

Obvykle ovšem musíme daň z přidané hodnoty snést, často v nejvyšší možné míře. Do základní 21% sazby DPH spadá například komerční výstavba, elektřina, benzín a zemní plyn, alkohol a tabák, nábytek, oblečení nebo elektronika. Nakupující občan tedy skoro pětinu celkové zdaněné ceny zaplatí Ministerstvu financí, bez ohledu na svoji ekonomickou a sociální situaci. (Naproti tomu příjmy zaměstnanců i firem ukrajuje stát citlivěji, takže chudým bere mnohem méně než bohatým.)

Tabulka pro snížené sazby DPH: 15 % a 10 %

Alespoň vybrané zboží a služby, které jsou těžko postradatelné pro zranitelnější skupiny obyvatel, anebo tržně nedoceněné (literatura, hudebniny), zdražují relativně méně. První snížena sazba DPH (15 %) platí například pro vodné a stočné, teplo z centrálních tepláren, nové nevelké byty a rodinné domy atd. (§ 48). Druhá snížená sazba DPH (10 %) zdražuje například léky, potraviny pro malé děti, nepříliš komerční knihy apod.

Přesný výčet obsahují přílohy zákona č. 2, 3, 3a, účinné taky od 1. ledna 2019. Podrobný popis jednotlivých položek najdeme v produktové klasifikaci CZ-CPA, platné od 1. ledna 2008, respektive v aktuálním celním sazebníku.

AktivitaKlasifikaceKódPopisSazba
SlužbaCZ-CPA-Opravy zdravotnických prostředků, které patří do 15% sazby DPH.15%
SlužbaCZ-CPA33.17.19Opravy invalidních vozíků.15%
SlužbaCZ-CPA36.00.2Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.15%
SlužbaCZ-CPA37Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.15%
SlužbaCZ-CPA38.1Sběr a přeprava komunálního odpadu.15%
SlužbaCZ-CPA38.2Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.15%
SlužbaCZ-CPA49Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.15%
SlužbaCZ-CPA49.39.2Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky.15%
SlužbaCZ-CPA50Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.15%
SlužbaCZ-CPA51Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.15%
SlužbaCZ-CPA55Ubytovací služby.15%
SlužbaCZ-CPA56Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.15%
SlužbaCZ-CPA59.14Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.15%
SlužbaCZ-CPA81.21.10Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.15%
SlužbaCZ-CPA81.22.11Služby mytí oken prováděné v domácnostech.15%
SlužbaCZ-CPA86Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.15%
SlužbaCZ-CPA87Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.15%
SlužbaCZ-CPA88.10,88.91Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.15%
SlužbaCZ-CPA90Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.15%
SlužbaCZ-CPA90, 91, 93Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení (na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí).15%
SlužbaCZ-CPA93.11,93.12Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem.15%
SlužbaCZ-CPA93.13Služby posiloven a fitcenter.15%
SlužbaCZ-CPA93.29.11Služby související s provozem rekreačních parků a pláží.15%
SlužbaCZ-CPA93.29.21Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení.15%
SlužbaCZ-CPA96.03Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.15%
SlužbaCZ-CPA96.04Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.15%
ZbožíCelníci01-05, 07-23, 25- Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním předpisem a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda.Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2203-2208 a zboží číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106, které je zahrnuto v příloze č. 3a.15%
ZbožíCelníci06- Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví.15%
ZbožíCelníci07-12- Rostliny a semena.15%
ZbožíCelníci28-30- Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a.15%
ZbožíCelníci49- Knihy, brožury, letáky, prospekty, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě. Mimo tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě a mimo zboží zařazeného do číselných kódů 4901, 4903, 4904, které je zahrnuto v příloze č. 3a.15%
ZbožíCelníci01-96- Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkou zdravotnických prostředků, které jsou zahrnuty v těchto druzích (typech) zdravotnických prostředků oddílů B a C přílohy č. 3:
- všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B
- tampóny vinuté
- vata buničitá
- prostředky stomické
- deodorační
- paruka.
15%
ZbožíCelníci01-96- Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta.15%
ZbožíCelníci90- Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků.15%
ZbožíCelníci48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91- Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů, a to:
- Braille papír
- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma
- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
- Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami
- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby
- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby
- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.
15%
ZbožíCelníci94- Dětské sedačky do automobilů.15%
ZbožíCelníci4401- Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo.15%
ZbožíCelníci0402, 0404, 1901, 2106- Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.10%
ZbožíCelníci0801, 1101 až 1106, 1201, 1204, 1206 až 1208, 1212, 1214, 2004, 2005- Mlýnské výrobky, a to:
- z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10
- z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12
- z brambor
- ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8.
- Směsi těchto mlýnských výrobků.
10%
ZbožíCelníci1107 až 1109, 1903, 3505- Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.10%
ZbožíCelníci1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106- Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.10%
ZbožíCelníci2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004,3006- Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.10%
ZbožíCelníci4901,4902, 4903,4904- Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, noviny a časopisy; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované.
Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.
10%
DovozCelníci5805Tapisérie zhotovené ručně podle originální předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.15%
DovozCelníci6304Nástěnné textilie, zhotovené ručně podle originální předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.15%
DovozCelníci9701Obrazy, malby, kresby, koláže, a podobná výtvarná díla, zhotoveny zcela výhradně ručně umělcem, kromě plánů a výkresů pro architektonické, technické, průmyslové, obchodní, topografické nebo podobné účely, ručně dekorované a zhotovené předměty, divadelní kulisy, ateliérová a podobná malovaná pozadí.15%
DovozCelníci9702Původní rytiny, tisky a litografie, které jsou zhotoveny umělcem bezprostředním přetiskem v omezeném počtu exemplářů v černobílém nebo barevném provedení a to výhradně ručně nikoli mechanickým nebo fototechnickým postupem.15%
DovozCelníci9703Původní plastiky a sochy z jakéhokoliv materiálu, pokud byly zcela zhotoveny umělcem; odlévané sochy do 8 kusů, pokud výroba probíhá pod dohledem umělce nebo jeho právního zástupce.15%
DovozCelníci9704Poštovní známky, výplatní známky nebo kolky, obálky frankované a opatřené poštovním razítkem prvního dne emise známky, poštovní ceniny a obdobné frankované či nefrankované předměty, pokud nejsou zákonným platidlem ani nejsou zamýšleny k použití jako zákonné platidlo.15%
DovozCelníci9705Sbírky a sběratelské předměty zoologického, botanického, mineralogického, anatomického historického, archeologického, paleontologického, etnografického nebo numismatického zájmu.15%
DovozCelníci9706Jiné předměty než umělecká díla nebo sběratelské předměty, pokud jsou starší 100 let.15%

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno