Vloni klesla daň z přidané hodnoty, kterou musíme připlácet za vodné a stočné, za pivo načepované a vypité v restauraci, nebo za profesionální domácí úklidové práce. Snížené sazby DPH, platné a účinné od 1. 1. 2021, detailně popisujeme ve srovnávací tabulce.

Za většinu výrobků musí spotřebitel zaplatit obchodní cenu, a k tomu ještě základní daň z přidané hodnoty, čili 21 % navíc. Naprosté nutnosti, jako například pohřební služby nebo léky, jsou obvykle zatíženy méně: 15 % nebo 10 %. Pouze ve výjimečných případech nemusíme DPH vůbec řešit, účtovat ani odvádět.

Kdy nemusíme platit daň z přidané hodnoty

DPH fakticky hradí koncový spotřebitel, který v tuzemsku kupuje zboží nebo službu. Ale samotnou daň nakonec odvádí státu zodpovědný prodejce, jemuž proto zákonodárci říkají plátce DPH. Malí živnostníci a firmičky, pokud za předchozích 12 kalendářních měsíců nepřekročili obratem milion korun, nic takového řešit nemusejí. Takže když spotřebitel kupuje například drobný výrobek od lokálního řemeslníka, který není plátcem daně z přidané hodnoty, žádné sazby DPH obvykle na účtence nenajde.

Většinou připočítáváme základní přirážku 21 %

Obvykle ovšem musíme daň z přidané hodnoty snést, často v nejvyšší možné míře. Do základní 21% sazby DPH spadá například komerční výstavba, elektřina, benzín a zemní plyn, tvrdý alkohol a tabák, nábytek, oblečení nebo elektronika. Nakupující občan tedy skoro pětinu celkové zdaněné ceny zaplatí státu, bez ohledu na svoji ekonomickou a sociální situaci. (Naproti tomu příjmy jsou zaměstnancům i firmám ukrajovány citlivěji, takže chudí přispívají do společného rozpočtu méně než bohatí – v absolutních i relativních číslech.)

Tabulka pro snížené sazby DPH: 15 % a 10 %

Alespoň vybrané zboží a služby, které jsou všeobecně nepostradatelné, anebo tržně nedoceněné (literatura), mají menší procentuální přirážku. První snížena sazba DPH (15 %) platí kromě pohřebních služeb například ještě pro standardní potraviny, nové nevelké byty a rodinné domy atd. Druhá snížená sazba DPH (10 %) zdražuje kromě léků třeba i vodné a stočné, teplo z centrálních tepláren, pivo načepované a zkonzumované v hospodě, potraviny pro malé děti, čistění vnitřních prostor v domácnostech, nepříliš komerční knihy apod.

AktivitaKlasifikaceKódPopisSazba
SlužbaCZ-CPA-Opravy zdravotnických prostředků, které patří do 15% sazby DPH.15%
SlužbaCZ-CPA33.17.19Opravy invalidních vozíků.15%
SlužbaCZ-CPA36.00.2Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.10%
SlužbaCZ-CPA37Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.10%
SlužbaCZ-CPA38.1Sběr a přeprava komunálního odpadu.15%
SlužbaCZ-CPA38.2Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.15%
SlužbaCZ-CPA49Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel a osobní doprava lyžařskými vleky.10%
SlužbaCZ-CPA50Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.10%
SlužbaCZ-CPA51Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.15%
SlužbaCZ-CPA55Ubytovací služby.10%
SlužbaCZ-CPA56Stravovací služby, podávání nápojů, pokud
- nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59,
- se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo
- se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.
10%
SlužbaCZ-CPA59.14, 90, 91, 93Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků.10%
SlužbaCZ-CPA77, 85, 91Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.10%
SlužbaCZ-CPA81.21.10Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.10%
SlužbaCZ-CPA81.22.11Služby mytí oken prováděné v domácnostech.10%
SlužbaCZ-CPA86Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.15%
SlužbaCZ-CPA87Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.15%
SlužbaCZ-CPA88.10, 88.91Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.10%
SlužbaCZ-CPA90Služby autorů a výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.15%
SlužbaCZ-CPA93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží.10%
SlužbaCZ-CPA95.23Opravy obuvi a kožených výrobků.10%
SlužbaCZ-CPA95.29.11Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků.10%
SlužbaCZ-CPA95.29.12Opravy jízdních kol.10%
SlužbaCZ-CPA96.02Kadeřnické a holičské služby.10%
SlužbaCZ-CPA96.03Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.15%
SlužbaCZ-CPA96.04Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.10%
ZbožíCelníci01-05, 07-23, 25Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických a krmiva pro zvířata); živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106 a 2201, které je zahrnuto v příloze č. 3a.15%
ZbožíCelníci06Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví.15%
ZbožíCelníci07-12Rostliny a semena.15%
ZbožíCelníci28-30Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a.15%
ZbožíCelníci01-96Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkou zdravotnických prostředků, které jsou zahrnuty v těchto druzích (typech) zdravotnických prostředků oddílů B a C přílohy č. 3:
- všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B
- tampóny vinuté
- vata buničitá
- prostředky stomické
- deodorační
- paruka.
15%
ZbožíCelníci01-96Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta.15%
ZbožíCelníci90Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků.15%
ZbožíCelníci48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů, a to:
- braille papír
- osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
- elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
- braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma
- jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
- telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami
- zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
- speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby
- ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby
- hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
- vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.
15%
ZbožíCelníci94Dětské sedačky do automobilů.15%
ZbožíCelníci2201Pitná voda10%
ZbožíCelníci4401Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo.15%
ZbožíCelníci0402, 0404, 1901, 2106Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.10%
ZbožíCelníci0801, 1101 až 1106, 1201, 1204, 1206 až 1208, 1212, 1214, 2004, 2005Mlýnské výrobky, a to:
- z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10
- z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12
- z brambor
- ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8
- směsi těchto mlýnských výrobků.
10%
ZbožíCelníci1107 až 1109, 1903, 3505Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.10%
ZbožíCelníci1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.10%
ZbožíCelníci2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.10%
ZbožíCelníci4901 - 4905, 4911, 8523Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud jsou obsaženy na hmotném nosiči a nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního obsahu.10%
DovozCelníci5805Tapisérie zhotovené ručně podle originální předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.15%
DovozCelníci6304Nástěnné textilie, zhotovené ručně podle originální předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.15%
DovozCelníci9701Obrazy, malby, kresby, koláže, a podobná výtvarná díla, zhotoveny zcela výhradně ručně umělcem, kromě plánů a výkresů pro architektonické, technické, průmyslové, obchodní, topografické nebo podobné účely, ručně dekorované a zhotovené předměty, divadelní kulisy, ateliérová a podobná malovaná pozadí.15%
DovozCelníci9702Původní rytiny, tisky a litografie, které jsou zhotoveny umělcem bezprostředním přetiskem v omezeném počtu exemplářů v černobílém nebo barevném provedení a to výhradně ručně nikoli mechanickým nebo fototechnickým postupem.15%
DovozCelníci9703Původní plastiky a sochy z jakéhokoliv materiálu, pokud byly zcela zhotoveny umělcem; odlévané sochy do 8 kusů, pokud výroba probíhá pod dohledem umělce nebo jeho právního zástupce.15%
DovozCelníci9704Poštovní známky, výplatní známky nebo kolky, obálky frankované a opatřené poštovním razítkem prvního dne emise známky, poštovní ceniny a obdobné frankované či nefrankované předměty, pokud nejsou zákonným platidlem ani nejsou zamýšleny k použití jako zákonné platidlo.15%
DovozCelníci9705Sbírky a sběratelské předměty zoologického, botanického, mineralogického, anatomického historického, archeologického, paleontologického, etnografického nebo numismatického zájmu.15%
DovozCelníci9706Jiné předměty než umělecká díla nebo sběratelské předměty, pokud jsou starší 100 let.15%

Sazby DPH jsou popsány v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Podrobný popis jednotlivých položek najdeme v produktové klasifikaci CZ-CPA, respektive v aktuálním celním sazebníku.

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pixabay.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno