Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Správa průmyslu a obchodu.

2.33 SPRÁVA PRŮMYSLU A OBCHODU

6. platová třída

 1. Úřední označování zboží z drahých kovů včetně rozhodování o způsobu a formě označování, například plombou, puncem nebo osvědčením.

7. platová třída

 1. Vykonávání puncovní kontroly a puncovní inspekce vymezeného okruhu drahých kovů včetně označování.

8. platová třída

 1. Puncovní kontrola a puncovní inspekce všech druhů drahých kovů.

9. platová třída

 1. Samostatná puncovní inspekce a kontrola drahých kovů pomocí technologií instrumentální analýzy.
 2. Samostatné provádění specializovaných kontrol a šetření v terénu v oblasti ochrany života, zdraví a podstatných ekonomických zájmů spotřebitele a jeho práva na informace včetně provádění základních poradenských činností v oblasti ochrany spotřebitele.
 3. Samostatné provádění specializovaných kontrol a šetření v terénu v oblasti ochrany vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.
 4. Provádění inspekčních a kontrolních činností v energetických odvětvích v rozsahu působnosti příslušného inspektorátu.

10. platová třída

 1. Komplexní výkon puncovní inspekce a puncovní kontroly, vývoj, ověřování a aplikace metod rozpoznávání a identifikace falešných puncovních značek.
 2. Komplexní vykonávání inspekce a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.
 3. Samostatný výkon inspekce nebo dozoru nad způsobilostí střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušnin a balisticky odolných materiálů.
 4. Samostatný výkon inspekce nad bezpečností výrobků uváděných na vnitřní trh.
 5. Samostatné provádění kontrol a šetření v terénu při postihu klamání spotřebitele výrobky porušujícími práva duševního vlastnictví.

11. platová třída

 1. Posuzování a vypracovávání stanovisek v oblasti průmyslové a stavební politiky, energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, hospodářské politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání a živností, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničně-obchodní politiky, licenční politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu nebo rozvoje techniky a technologií.
 2. Radiační monitorování úložišť, osob a životního prostředí, kontrola dodržování požadavků radiační ochrany a jaderné bezpečnosti.
 3. Celostátní koordinace výkonu puncovní inspekce a puncovní kontroly v komplexním rozsahu, výkon trvalé kontroly depozitu druhových etalonů drahých kovů a úředních značek.
 4. Celostátní koordinace procesů akreditace v oblasti puncovnictví.
 5. Komplexní výkon energetické inspekce nebo dozoru.
 6. Koordinace a metodické usměrňování inspekce a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.
 7. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním metod měření, zajišťování povinností uložených zákonem o metrologii, vydávání osvědčení, odborných posudků nebo jiných úředních dokladů o inspekčních, dozorčích, analytických nebo kontrolních úkonech, které se stávají veřejnými listinami.
 8. Komplexní výkon státní inspekce anebo dozoru nad způsobilostí zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušnin a balisticky odolných materiálů uváděných do oběhu.

12. platová třída

 1. Metodická a rozborová činnost v oblasti technické normalizace, metrologie, státního zkušebnictví, v oblasti kontroly a ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů nebo puncovnictví včetně tvorby prováděcích technických předpisů a norem a koordinace akreditovaných zkušeben a laboratoří.
 2. Tvorba celostátních programů, jednotných postupů a opatření k ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání a správy živností, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničního obchodu, licenční politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií.
 3. Tvorba programů hospodářského rozvoje území.
 4. Tvorba koncepce státní metrologie a úkolů v oblasti rozvoje primární etalonáže formou výzkumu a vývoje, řešení složitých metrologických úkolů v mezinárodní spolupráci.
 5. Celostátní koordinace programů rozvoje obnovitelných zdrojů energií.
 6. Celostátní koordinace a usměrňování vydávání licencí pro podnikání v energetice. Stanovování pravidel a zásad pro udělování licencí pro podnikání v energetice a vyhodnocování žádostí o udělení, změně a rušení licencí k podnikání v energetice.
 7. Tvorba a posuzování ekonomických nástrojů a stanovování standardů kvality dodávek a služeb na energetických trzích.
 8. Celostátní koordinace a usměrňování regulace v energetice a organizace trhu s energiemi.
 9. Tvorba systému úhrad ztrát držitelů licencí k podnikání v energetice z Energetického regulačního fondu a tvorba systému příspěvků do energetického regulačního fondu.
 10. Tvorba systému analýz efektivnosti regulace v jednotlivých energetických odvětvích.
 11. Hodnocení subvencí poskytnutých na dovážené výrobky včetně inspekce nad dovozci a výrobci a poradenské a konzultační činnosti v orgánech Evropské unie pro ochranu před subvencovanými dovozy.
 12. Koordinace měření, kontroly a bezpečného ukládání radioaktivních odpadů v provozu jaderných zařízení.
 13. Stanovování celostátní metodiky a postupů puncovní kontroly a puncovní inspekce v celém rozsahu včetně akreditace a certifikace v puncovnictví.
 14. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce a dozoru nad způsobilostí výrobků uváděných na trh, nad způsobilostí složitých komplexů zařízení při jejich uvádění na trh, při ochraně ekonomických zájmů spotřebitele nebo státu.
 15. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce nebo dozoru v energetice.

13. platová třída

 1. Celostátní koordinace a usměrňování tvorby a uplatňování technických předpisů, norem a parametrů.
 2. Koordinace ekonomické ochrany státu v oblasti licenční správy při vývozu a dovozu s celostátní působností včetně mezinárodní spolupráce.
 3. Celostátní koordinace, metodické usměrňování, tvorba ekonomických nástrojů k ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání, živností nebo vnějších ekonomických vztahů.
 4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování normalizace, metrologie, státního zkušebnictví nebo puncovnictví.
 5. Stanovování směrů zaměření a forem podpory průmyslového výzkumu nebo rozvoje techniky a technologií.
 6. Tvorba koncepce systému licencí k podnikání v energetice.
 7. Tvorba koncepce systému regulace v energetice a postupů pro tvorbu a regulaci cen.
 8. Hodnocení účinků subvencovaných dovozů na ekonomiku České republiky a Evropské unie a navrhování opatření k ochraně hospodářského prostoru Evropské unie před subvencovanými dovozy.
 9. Koordinace realizace opatření přijatých na úrovni Evropské unie k ochraně před subvencovanými dovozy v součinnosti s celními orgány.
 10. Tvorba koncepce bezpečného provozu jaderných zařízení.
 11. Tvorba koncepce puncovní kontroly a puncovní inspekce.
 12. Tvorba koncepce a celostátní koordinace inspekce a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.
 13. Tvorba celostátní koncepce inspekce nebo dozoru v energetice.
 14. Tvorba koncepce celostátního systému kontroly, ověřování a zkoušení střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků a balisticky odolných materiálů.

14. platová třída

 1. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje jednotlivých oblastí obchodní politiky (vnitřního obchodu, ochrany zájmů spotřebitelů, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničně-obchodní politiky, licenční politiky v oblasti vývozu a dovozu).
 2. Tvorba koncepce jednotlivých oborů hospodářské politiky (průmyslové a stavební politiky, energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky).
 3. Tvorba koncepce rozvoje technické normalizace, metrologie nebo státního zkušebnictví.
 4. Stanovování celostátních směrů rozvoje a přístupů k podnikání v oblasti živností, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií nebo podpory podnikání.
 5. Tvorba koncepce puncovnictví a zkoušení drahých kovů.
 6. Stanovování základních směrů a přístupů k podpoře a ochraně zahraničních investic.
 7. Tvorba státní energetické koncepce a koncepce podpory hospodářské soutěže a ochrany zájmů spotřebitelů v energetice.
 8. Tvorba koncepce hospodářských vztahů České republiky v rámci Evropské unie.

15. platová třída

 1. Tvorba koncepce hospodářské politiky státu (průmyslové, stavební, surovinové a energetické).
 2. Tvorba koncepce obchodní politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno