Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Tvorba a realizace společných evropských politik podpory a pomoci, evropské strukturální a investiční fondy.

2.39 TVORBA A REALIZACE SPOLEČNÝCH EVROPSKÝCH POLITIK PODPORY A POMOCI, EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY

10. platová třída

 1. Zpracovávání a shromažďování požadavků na projekty pomoci nebo podpory, provádění analýz využití dotací zřizovanými příspěvkovými organizacemi a zainteresovanými subjekty.
 2. Zpracovávání podkladů k investičním a neinvestičním záměrům projektů pomoci nebo podpory v souladu s příslušnými programy rozvoje.
 3. Zajišťování administrace projektů a dotačních programů pomoci nebo podpory v průběhu realizace.
 4. Konzultace projektových námětů a záměrů stran zainteresovaných na podpoře nebo pomoci.
 5. Zajišťování administrace projektů a programů ústředního správního úřadu při přípravě a v průběhu realizace projektů a programů.

11. platová třída

 1. Průběžné vyhodnocování požadavků zainteresovaných stran, zřizovaných příspěvkových organizací v návaznosti na dotační možnosti pomoci nebo podpory a zpracovávání jejich přehledů.
 2. Zpracovávání metodiky přípravy a realizace projektů pomoci nebo podpory v rámci projektového cyklu.
 3. Zajištění komplexního zpracování projektů a příprava a realizace projektů pomoci nebo podpory podle věcného, finančního, časového a právního rámce.
 4. Koordinace přípravy a realizace dotačních programů kraje a jejich vyhodnocování.
 5. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti, poskytování metodické pomoci v oblasti řízení projektů a programů pro potřeby ústředního správního úřadu.

12. platová třída

 1. Stanovování, standardizace a usměrňování realizace pracovních postupů zprostředkujících subjektů a partnerů (operačních nebo dotačních programů).
 2. Dohled nad realizací operačního nebo dotačního programu, vyhodnocování realizace operačního nebo dotačního programu a navrhování změn v operačním nebo dotačním programu a programových dokumentech.
 3. Systematická analýza dlouhodobých dopadů pomoci realizované z prostředků Evropské unie a národních politik do regionů České republiky.
 4. Komplexní analýza operačního nebo dotačního programu z hlediska zaměření, cílů, efektivity vynakládání národních zdrojů a prostředků Evropské unie.
 5. Analýza a hodnocení slabých míst implementační struktury a absorpčních kapacit.
 6. Koordinace zpracovávání monitorovacích indikátorů operačního nebo dotačního programu včetně posuzování jejich vhodnosti.
 7. Zpracovávání a vyhodnocování evaluačních plánů v rámci operačního nebo dotačního programu.
 8. Koordinace čerpání technické pomoci v rámci operačního nebo dotačního programu.
 9. Koordinace, příprava, usměrňování a realizace projektů technické pomoci, příprava plánů, přehledů a rozpočtu technické pomoci v rámci operačního programu.
 10. Tvorba prováděcího dokumentu operačního nebo dotačního programu včetně jeho aktualizace.
 11. Zpracování a aktualizace postupů pro žadatele a příjemce finančních prostředků.
 12. Koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů, příprava procesu výběru a hodnocení projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie, koordinace přípravy vyhlášení výzev k předložení projektů, poradenská a konzultační činnost při předkládání projektů v rámci operačního nebo dotačního programu.
 13. Nastavení a aktualizace vnitřního kontrolního systému na úrovni subjektu implementace příslušného operačního nebo dotačního programu včetně metodického usměrňování kontrolní činnosti řídícího orgánu.
 14. Koordinace řešení následků nesrovnalostí v rámci operačního nebo dotačního programu včetně vypracování návrhu opatření a koordinace procesní kontroly.
 15. Vyhodnocování čerpání prostředků z operačního nebo dotačního programu.
 16. Koordinace nebo tvorba postupů pro řízení operačního programu, metodickou podporu, monitoring, evaluaci, nesrovnalosti, administraci, hodnocení a výběr projektů, kontrol, proplácení a certifikaci plateb, refundaci, publicitu, vzdělávání, technickou pomoc nebo budování absorpční a administrativní kapacity v rámci tvorby implementačních dokumentů operačního programu.
 17. Podpora řízení projektů zahraniční pomoci nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí v mezisektorovém průřezu i v rámci jednotlivých sektorů.
 18. Tvorba metodik, komplexních pravidel, procedurálních postupů a manuálů pro projektové a programové řízení pro potřeby ústředního správního úřadu.

13. platová třída

 1. Vyhodnocování průběhu čerpání prostředků z fondů Evropské unie za všechny operační nebo dotační programy.
 2. Zpracovávání společných metodik, procedurálních postupů a pravidel a manuálů pro všechny operační nebo dotační programy.
 3. Koordinace monitorovacího a informačního systému operačního nebo dotačního programu nebo programů jako celku.
 4. Koordinace implementační struktury operačního nebo dotačního programu.
 5. Vytváření jednotného implementačního prostředí pro řízení, realizaci, kontrolu, řešení nesrovnalostí, technickou pomoc, monitorování nebo evaluaci operačních nebo dotačních programů jako celku.
 6. Tvorba a rozvoj operačního nebo dotačního programu a stanovování postupů pro využívání prostředků Evropské unie nebo ostatních zahraničních zdrojů. Tvorba strategických realizačních dokumentů operačního nebo dotačního programu, řídících a koordinačních postupů a procesů. Koordinace realizace jednotlivých operačních programů, výběru projektů, dohledu nad jejich realizací a implementace dalších aktivit v rámci operačního nebo dotačního programu.
 7. Koordinace kohezní politiky v regionech soudržnosti.
 8. Stanovování hlavních směrů rozvoje celostátního kontrolního systému čerpání prostředků Českou republikou z fondů Evropské unie.
 9. Koordinace řešení následků nesrovnalostí včetně vypracovávání návrhů opatření a koordinace procesních kontrol.
 10. Koordinace a příprava plánů realizace projektů v rámci operačního nebo dotačního programu po věcné stránce, sledování čerpání prostředků v rámci projektů a koordinace implementačních subjektů.
 11. Zpracovávání návrhů celostátních programů, projektů a priorit pro využití prostředků Evropské unie, ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí, tvorba závazných celostátních pravidel v oblasti využívání prostředků Evropské unie, ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí včetně pravidel finančního řízení projektů, vyhodnocování a kontroly.
 12. Koordinace a usměrňování hlášených nesrovnalostí s orgány na ochranu finančních zájmů Evropské unie a v boji proti podvodnému jednání a proti hrozící újmě rozpočtu Evropské unie.
 13. Tvorba komunikačních plánů a jejich naplňování v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů na národní úrovni včetně koordinační a metodické role pro všechny operační programy.

14. platová třída

 1. Koordinace a metodické usměrňování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů (Národního strategického referenčního rámce, Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020, případně jiných dokumentů obdobného významu).
 2. Tvorba koncepce kohezní politiky, sledování jejího vývoje, její hodnocení a strategické řízení na národní úrovni, a v regionech soudržnosti.
 3. Tvorba zásad státní regionální politiky a státních regionálních podpor realizovaných z rozpočtu Evropské unie.
 4. Tvorba programů využívání zahraniční pomoci Českou republikou v meziresortním a sektorovém průřezu.
 5. Tvorba rozvojových programů pro využívání prostředků rozpočtu Evropské unie, ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí.
 6. Tvorba koncepce a metodického nastavení procesů v monitorovacích a informačních nástrojích pro realizaci kohezní politiky na národní úrovni.

15. platová třída

 1. Tvorba celostátní koncepce kohezní politiky. Stanovování rozvojových oblastí a cílů kohezní politiky realizovaných z prostředků Evropské unie nebo ostatních zahraničních zdrojů. Koordinace tvorby národních rozvojových dokumentů s orgány Evropské unie, tvorba soustavy operačních nebo dotačních programů a koncepce systému čerpání prostředků z Evropské unie nebo ostatních zahraničních zdrojů včetně jeho harmonizace a koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno