Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Všeobecná správa vnitřních věcí státu.

2.30 VŠEOBECNÁ SPRÁVA VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU

6. platová třída

 1. Provádění změn v úředních dokladech, vystavování dokladů o změnách v úředních dokladech včetně kontroly správnosti uváděných údajů v platných evidencích a vydaných dokladech. Předávání vystavených dokladů žadatelům. Vystavování úředních osvědčení.

7. platová třída

 1. Provádění dozoru nad dodržováním předpisů o státních symbolech.
 2. Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin.

8. platová třída

 1. Organizačně-technické zabezpečení voleb, sčítání lidu, domů, bytů, referenda a veřejných sbírek. Zajišťování agendy Státní volební komise, příprava materiálů pro jednání, zajišťování informačních a organizačních činností.
 2. Usměrňování a dohled nad plněním povinností stanovených obcím (ohlašovnám) pro agendu úředních dokladů a evidence obyvatel.
 3. Komplexní výkon agendy cestovních dokladů a vedení soustavy podkladové dokumentace spojené s vyhledáváním, dokumentováním a šetřením.
 4. Zajišťování agendy shromažďování, dobrovolných svazků obcí, územně správního členění, místního názvosloví, slučování a rozdělování obcí, zajišťování procesu změn názvů obcí, změn správních hranic obcí nebo zájmových sdružení a nadací.
 5. Zajišťování správy vymezeného rozsahu státních hranic. Vedení dokumentace o jednáních se sousedními státy. Vedení archivu státních hranic včetně jeho aktualizace.
 6. Výkon agendy veřejných sbírek.
 7. Zajišťování agendy rejstříku politických stran a politických hnutí.

9. platová třída

 1. Komplexní vykonávání agendy na úseku základního registru obyvatel, evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů nebo cestovních dokladů v působnosti Ministerstva vnitra.

10. platová třída

 1. Poskytování metodické pomoci a usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatelstva včetně kontrol výkonu činností v daném území.
 2. Zajišťování celostátní agendy válečných hrobů včetně řešení mezinárodních souvislostí.
 3. Celostátní koordinace organizačně-technického zabezpečení voleb, sčítání lidu, domů a bytů a referenda včetně personálního a materiálního zabezpečení voleb ve vymezeném území nebo volebním obvodu.
 4. Zajišťování speciálních odborných činností na úseku sdružování v politických stranách a v politických hnutích nebo na úseku přestupkové agendy, například přezkoumávání pravomocných rozhodnutí v obnově řízení a v mimoodvolacích řízeních.

11. platová třída

 1. Komplexní zajišťování celostátní agendy státního občanství v působnosti Ministerstva vnitra.
 2. Komplexní zajišťování celostátní agendy základního registru obyvatel, evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů.
 3. Koordinace a metodické usměrňování obcí nebo jejich částí v občanskosprávních záležitostech, státní občanství, evidence obyvatel, zabezpečení voleb a místních referend, úředních dokladů, přestupků, názvosloví ulic, symbolů a znaků.
 4. Zajišťování celostátní agendy majetkových vztahů při správě státních hranic.
 5. Komplexní zajišťování agendy evropské občanské iniciativy.
 6. Komplexní vykonávání agendy sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
 7. Zajišťování správy realizace práv účastníků odboje a odporu proti nacismu nebo komunismu.

12. platová třída

 1. Celostátní koordinace příprav a průběhu voleb a referend a jejich vyhodnocení.
 2. Celostátní koordinace a usměrňování problematiky základního registru obyvatel, evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů včetně poradenské činnosti.
 3. Posuzování práv účastníků odboje a odporu proti nacismu nebo komunismu.

13. platová třída

 1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování a komplexní celostátní kontrola systému voleb, referend, státního občanství, matrik, jména a příjmení, vidimace a legalizace, sdružování v politických stranách a v politických hnutích, shromažďovacího práva, veřejných sbírek, státních symbolů, přestupkové agendy nebo státních hranic.
 2. Koordinace a usměrňování a mezinárodní koordinace průběhu státních hranic, jejich změn, správy státních hranic a turistických stezek protínajících státní hranice.
 3. Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku základního registru obyvatel, evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů včetně výzkumu a vývoje dokladů a vybraných tiskopisů.
 4. Celostátní koordinace a usměrňování výkonu státní správy na úseku evropské občanské iniciativy ve vazbě na právní předpisy Evropské unie.
 5. Tvorba koncepce, celostátní koordinace, metodické usměrňování a komplexní zajišťování výkonu státní správy v oblasti odboje a odporu proti nacismu nebo komunismu.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepcí uspořádání a zajišťování vnitřních věcí státu v jednotlivých oborech ministerstva vnitra.
 2. Stanovování přístupů a koncepcí v oblasti odboje a odporu proti nacismu nebo komunismu.

15. platová třída

 1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno