Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Systém veřejné správy a kontrolní řád.

2.31 SYSTÉM VEŘEJNÉ SPRÁVY A KONTROLNÍ ŘÁD

8. platová třída

 1. Zajišťování agendy seznamu obcí a jejich částí a územně správní struktury statutárních měst.
 2. Poskytování informací vztahujících se k působnosti správního úřadu podle zvláštního právního předpisu. Systematické soustřeďování a vyhodnocování informací vztahujících se k působnosti správního úřadu, tvorba odborných informačních výstupů a zpracovávání informací pro hromadné sdělovací prostředky.

9. platová třída

 1. Vytváření a soustavná a úplná aktualizace souborů informací z oborů působnosti správního úřadu.

10. platová třída

 1. Stanovování přístupů a způsobů poskytování informací podle zvláštního právního předpisu v působnosti správního úřadu včetně případného rozhodování o odvoláních a o stížnostech v oblasti práva na informace.

11. platová třída

 1. Příprava a tvorba rozhodnutí o odnětí a určení výkonu přenesené působnosti obce včetně rozhodování o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti.
 2. Zpracovávání vývojových analýz a rozborů ucelených oblastí výkonu veřejné správy a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, kvalitativních, organizačně-technických nebo jiných hledisek.
 3. Zajišťování agendy určení obcí městy.

12. platová třída

 1. Komplexní výkon kontroly samostatné působnosti svěřené orgánům územních samosprávných celků včetně související koordinační činnosti a celostátní metodické činnosti.
 2. Metodické usměrňování územních samosprávných celků na úseku jejich samostatné a přenesené působnosti. Koordinace činnosti ministerstev a dalších ústředních správních úřadů při usměrňování výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků.
 3. Zpracovávání celostátních vývojových analýz a rozborů ucelených oblastí výkonu veřejné správy a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, organizačně-technických a jiných hledisek.
 4. Koordinace a metodické usměrňování kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb orgánů veřejné správy.
 5. Komplexní výkon dozoru nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů územních samosprávných celků nebo územních správních úřadů v příslušném oboru.
 6. Celostátní koordinace problematiky etnických menšin a její usměrňování ve vztahu k územním správním úřadům a územním samosprávným celkům.
 7. Stanovování zásad, způsobu a rozsahu ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců zajišťujících výkon státní správy v obcích a krajích nebo strážníků obecní policie.
 8. Komplexní metodické usměrňování povinných subjektů v oblasti poskytování informací.
 9. Zpracování metodických materiálů a metodická činnost ve vztahu k územním správním úřadům a samosprávným celkům. Koordinace činnosti jednotlivých ministerstev a dalších správních úřadů při usměrňování územních správních úřadů a samosprávných celků na jimi zabezpečovaných a spravovaných úsecích státní správy.
 10. Odborná legislativně technická příprava publikace schválených právních předpisů s celostátní působností a mezinárodních smluv.

13. platová třída

 1. Všeobecná celostátní koordinace a metodické usměrňování orgánů územních samosprávních celků.
 2. Komplexní výkon kontroly a dozoru nad výkonem samostatné a přenesené působnosti orgánů obcí a krajů v působnosti Ministerstva vnitra.
 3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování kontroly, inspekce a dozoru vykonávaného všemi orgány veřejné správy.
 4. Celostátní koordinace postupů při uplatňování práva na informace.
 5. Koordinace a metodické usměrňování souladu právních předpisů a jiných opatření územních samosprávných celků s právním řádem České republiky a komplexní výkon státního dozoru nad zákonností činnosti územních samosprávných celků včetně zajišťování nápravy nezákonnosti.
 6. Koordinace a metodické usměrňování kontroly na úseku výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům územních samosprávných celků včetně vypracovávání zásadních stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů.
 7. Tvorba koncepce a celostátní koordinace kontrol činnosti orgánů územních samosprávných celků ve spolupráci s ostatními ústředními správními úřady včetně vyhodnocování jejich výsledků a zpracovávání systémových návrhů opatření.
 8. Všeobecná celostátní koordinace a metodické usměrňování orgánů územních samosprávných celků.
 9. Koordinace a metodické usměrňování státního dozoru nad zákonností v činnosti obcí a krajů včetně zajišťování nápravy nezákonnosti.
 10. Tvorba koncepce výkonu státní správy v území a v podmínkách územních samosprávných celků se zaměřením na ekonomickou, finanční, kompenzační, dislokační a právní problematiku včetně tvorby koncepce příspěvků na výkon státní správy územním samosprávným celkům a srovnávacích analýz.
 11. Tvorba koncepce a komplexní koordinace veřejné správy a veřejných služeb resortu včetně realizace strategických cílů k zefektivnění a zvyšování kvality veřejné správy a veřejných služeb.
 12. Celostátní koordinace a metodické usměrňování činnosti ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a orgánů veřejné správy na úseku kvality a efektivity a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb.
 13. Odborná tvorba komplexního systému a správa souborů metadat a indexačních slovníků právní terminologie pro oblast práva České republiky, mezinárodního práva a práva Evropské unie v rámci systému elektronické tvorby a publikace právních předpisů včetně spolupráce s úřady Evropské unie.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepce uspořádání a výkonu veřejné správy.
 2. Tvorba koncepce správního trestání a správního procesu.
 3. Tvorba celostátní koncepce v oblasti kontrolních postupů podle kontrolního řádu.
 4. Tvorba celostátní koncepce v oblasti práva na informace.
 5. Tvorba celostátní koncepce kontroly, inspekce a dozoru vykonávaného všemi orgány veřejné správy.
 6. Tvorba celostátní koncepce efektivní veřejné správy a veřejných služeb včetně koncepce regulatorního prostředí, transparentnosti, efektivity, kvality a elektronizace veřejné správy, rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.
 7. Tvorba koncepce a komplexní koordinace výkonu veřejné správy svěřené orgánům územních samosprávných celků včetně koncepce celostátní koordinace promítání judikatury Ústavního soudu v právních předpisech územních samosprávných celků na úseku jejich samostatné působnosti.
 8. Tvorba koncepce dodržování zákonnosti v činnosti obcí a krajů ve veřejné správě České republiky včetně zajišťování náprav nezákonností v řízení před ústavním soudem.
 9. Komplexní tvorba systému elektronické publikace právních předpisů České republiky včetně spolupráce na tvorbě koncepce rozvoje právní informatiky v rámci Evropské unie.

15. platová třída

 1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno