Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Bezpečnost státu a veřejný pořádek.

2.28 BEZPEČNOST STÁTU A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

6. platová třída

1. Provádění dílčích odborných činností při přípravě na mimořádné události, zajišťování nouzového přežití, zajišťování varování, evakuace, humanitární pomoci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím.

7. platová třída

1. Provádění šetření a jiných odborných činností v systému prevence kriminality.

2. Odborné zpracovávání podkladů pro správní řízení o udělení a odnětí mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany a správní řízení na úseku vstupu a pobytu cizinců na území České republiky.

3. Prověřování a kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, používání ochranných zařízení, prostředků, pomůcek a dodržování bezpečnostních postupů.

4. Komplexní sledování nezávadnosti pracovního prostředí a předkládání návrhů na odstranění nedostatků.

8. platová třída

1. Zajišťování celostátní agendy zkoušek strážníků obecní policie z odborné způsobilosti.

2. Vyřizování žádostí o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany a ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, spočívající v přípravě odborných podkladů, ověřování dokladů, údajů o zemích původu a dokumentů.

3. Provádění rozborů úrazovosti a nemocnosti, šetření havárií a poruch s důsledky na zdraví a životy státních zaměstnanců a zaměstnanců včetně havárií a poruch zaviněných zaměstnanci.

4. Zajišťování styku s vnějšími orgány bezpečnosti a hygieny.

5. Školení a ověřování úrovně znalostí státních zaměstnanců a zaměstnanců z oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.

9. platová třída

1. Zajišťování prevence kriminality v rámci daného územního celku, provádění odborných činností souvisejících s prevencí kriminality, organizace a koordinace akcí prevence kriminality v rámci daného územního celku a koordinace činnosti komise prevence kriminality.

2. Posuzování a vyhodnocování výsledků pohovorů s účastníky řízení ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany podle vnitrostátní situace a vývoje azylové problematiky v zemích původu včetně provádění pohovorů.

3. Vykonávání specializovaných činností při zajišťování ochrany identity občanů včetně vydávání krycích dokladů.

4. Komplexní zajišťování metodických, organizačních, řídících a kontrolních činností v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti pracovního a životního prostředí.

10. platová třída

1. Vykonávání specializovaných činností při přípravě vnitroresortních a vládních analýz a koncepcí v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

2. Posuzování a vyhodnocování specializovaných žádostí ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a žádostí o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany, například nezletilých bez doprovodu zákonných zástupců včetně samostatného rozhodování nejnáročnějších případů v azylovém řízení.

3. Vykonávání specializovaných činností při zabezpečování evidenční ochrany osob. Zajišťování podkladů pro opatřování krycích dokladů a vedení evidence krycích dokladů.

4. Komplexní zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce ve služebních orgánech se značným rizikem ohrožení bezpečnosti a zdraví státních zaměstnanců a zaměstnanců včetně metodických a specializovaných činností, například při práci s výbušninami, jedy nebo municí.

5. Stanovování a komplexní zajišťování systému požární ochrany včetně přípravy požárních řádů.

6. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.

7. Výkon specializovaných odborných činností na úseku prevence kriminality v rámci regionu se zvýšeným výskytem kriminality.

11. platová třída

1. Zajišťování celostátních agend prevence kriminality včetně přípravy projektů prevence kriminality.

2. Zajišťování celostátních agend v oblasti mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, migrace a integrace cizinců včetně samostatné rozhodovací činnosti na některém z úseků výkonu státní správy v oblasti mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a v řízení o bezdomovectví příslušející ministerstvu, se specializací na určené země původu, rozborová činnost z výchozích podkladů informačního systému o zemích původu, bezpečných zemích původu a bezpečných třetích zemích.

3. Samostatné tvůrčí řešení specializovaných metodických, analytických, projekčních a hodnotících úkolů a zajišťování ochrany krycích dokladů v působnosti ústředního orgánu státní správy na úseku opatřování krycích dokladů, osob zařazených do programu zvláštní ochrany svědka, konspirativních prostředků nebo evidenční ochrany.

4. Komplexní zajišťování krizového řízení, bezpečnosti práce nebo požární ochrany resortu.

12. platová třída

1. Analýza bezpečnostní situace na základě kriminálních statistik a otevřených zdrojů informací.

2. Metodické usměrňování prevence kriminality. Analytická činnost zaměřená na příčiny kriminality a sociální patologie, navrhování systémových opatření k prevenci jednotlivých druhů trestné činnosti, navrhování preventivních programů a tvorba jejich metodiky.

3. Výkon nejsložitějších celostátních systémových činností a analýz na úseku dopravních nehod v silničním provozu pro potřeby organizace a zaměření výkonu dopravní služby Policie České republiky, sestavování prognóz vývoje a návrh komplexních programů prevence a výchovy k dopravní kázni.

4. Příprava a hodnocení celostátních preventivních programů a projektů v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti včetně tvorby metodiky preventivních projektů.

5. Metodické usměrňování a komplexní zajišťování problematiky udělování mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany, migrace, integrace cizinců a bezdomovectví na celostátní úrovni. Příprava mezinárodních humanitárních programů.

6. Zajištění právní ochrany mladistvých účastníků řízení o udělení mezinárodní ochrany nebo řízení o udělení dočasné ochrany bez doprovodu zákonných zástupců.

7. Specializovaná zástupčí činnost před soudy v řízení o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany a v oblasti pobytu cizinců.

8. Komplexní koordinace činnosti odborných pracovišť bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb a zajišťování specifických činností v oblasti výroby, používání a ochrany krycích dokladů, legend o jiné osobní existenci a konspirativních prostředků na celostátní úrovni. Vedení údajů v informačních systémech.

9. Komplexní zajišťování úkolů spojených s přípravou a realizací stanovené dokumentace Bezpečnostní rady státu v působnosti resortu.

13. platová třída

1. Koordinace analytických činností zaměřených na příčiny kriminality a sociální patologie včetně navrhování systémových opatřeních v oblasti prevence kriminality.

2. Metodické usměrňování a koordinace činnosti při přípravě vnitroresortních i vládních analýz v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

3. Koordinace činnosti pracovního orgánu v systému Bezpečnostní rady státu.

4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu azylové a migrační politiky včetně integrační politiky vůči cizincům a ochrany státních hranic. Koordinace spolupráce s mezinárodními systémy, zajišťování zahraničních styků za oblasti České republiky v oblasti migračního a azylového práva.

5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování činnosti bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb včetně legislativních a systémových opatření na úseku krycích dokladů, osob zařazených do programu zvláštní ochrany svědka a legend o jiné osobní existenci, mezinárodní spolupráce a součinnost s ústředními orgány státní správy.

6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy na úseku zbraní, střeliva, výbušnin a výbušných předmětů, pyrotechnických výrobků a balisticky odolných materiálů.

7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování působnosti a činnosti obecní policie.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce bezpečnostní strategie státu.

2. Příprava zásadních koncepčních resortních a meziresortních materiálů pro utváření politiky vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

3. Tvorba celostátní politiky prevence trestné činnosti a sociální patologie.

4. Tvorba celostátních koncepcí azylové a migrační politiky včetně integrační politiky vůči cizincům, pobytu cizinců a ochrany státních hranic.

5. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce bezpečnostní politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno