Vjeli jste omylem do protisměru? Pozor na policejní hlídku, protože vám hrozí 7 trestných bodů! Nepomohli jste oběti dopravní nehody, kterou jste nezpůsobili? Milý řidiči, právě riskujete, že přijdete o řidičský průkaz! Dopravní přestupky a případné postihy rozdělili čeští zákonodárci podle závažnosti – výsledkem je takzvaný bodový systém. Tabulka 2019 vypadá jasně a spravedlivě, ale stejně jako každá část právního řádu umožňuje různé interpretace.

Obecní úřad počítá vždycky nejtěžší přestupek

Jakmile „příslušný orgán“ chytí řidiče motorového vozidla, který porušuje pravidla provozu na pozemních komunikacích, pravděpodobně padne několik trestných bodů. Přesný počet zaznamená „příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností“. Co když motorista spáchá více přestupků zároveň? Obecní úřad potom zaznamená „počet bodů stanovených pro nejzávažnější z nich“. V takovém případě rozhoduje komplexní bodový systém – tabulka 2019.

Každý může začít znovu s čistým štítem

Jakmile hříšník nasbírá 12 bodů, dostane výzvu k odevzdání řidičského průkazu a uplynutím následujících 5 pracovních dnů ztratí řidičské oprávnění. O vrácení dokladu smí požádat nejdříve za další rok, anebo jakmile odpyká doprovodné tresty. Ale připomeňme také přívětivou tvář, kterou nastavuje polepšeným řidičům bodový systém. Tabulka 2019 obsahuje důtky, které budou vzornému motoristovi následně odmazávány – za každých 12 měsíců ztratí maximálně 4 dříve udělené trestné body.

Aktuálně účinný bodový systém – tabulka 2019

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacíchBody
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou
je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem
7
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu 7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou látkou7
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby7
neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci7
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno7
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno7
neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života7
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 7
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz7
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že
bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
5
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo
o 50 km.h-1 a více mimo obec
5
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou5
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 5
ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní
komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání
5
při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky4
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě4
překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů 42)4
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění4
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 4
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec3
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit3
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 4)3
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu3
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil2
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně
než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec
2
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem
při řízení vozidla
2

Bodový systém (tabulka 2019) je v zákoně č. 361/2000 Sb. Odkazuje na další právní předpisy:

  • 4) Zákon č. 247/2000 Sb. (o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel atd.)
  • 7) Zákon č. 379/2005 Sb. (o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky atd.)
  • 42) Nařízení Rady č. 3820/85, Evropská dohoda č. 108/1976 Sb., Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. atd.

Chápete bodový systém? Tabulka 2019 není žádná věda, takže popojedeme:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno