Motoristé přicházejí o své řidičské oprávnění, jakmile nasbírají 12 varovných puntíků. Takzvaný bodový systém však pravděpodobně projde novelizací. Porovnejme, jak vypadá aktuální tabulka pro léta 2020 a 2021 – a co se má změnit v roce 2022.

Na motorkách hravě přejíždíme mezi městy nebo regiony, v automobilech navíc převážíme těžké náklady. Přitom ale občas vídáme tragické scény – rozsekané stroje a poraněné lidi, někdy bohužel i mrtvé oběti silničních karambolů. V těžkém stroji a vysoké rychlosti stačí chvilková nepozornost, a pohodová jízda končí nezapomenutelným hororem.

Motoristé proto musejí být odpočatí a soustředění, aby nikoho neohrozili, ani když míjejí zmateného chodce nebo vrávorajícího cyklistu. Za svými volanty a řidítky získávají osvobozující energii, ale pochopitelně také nesou větší odpovědnost, než kdyby šli pěšky či šlapali na kole.

Motoristi dostávají průběžné vysvědčení

Každý automobilista nebo motorkář má své oficiální hodnocení, přičemž startuje na čisté nule. Ovšem pokaždé, když poruší pravidla silničního provozu a potká důsledné policisty, začíná nabíhat takzvaný bodový systém: Řidič dostane minimálně jedem varovný „bod“, podle svojí nejzávažnější chyby. Takhle ohrožuje svoji reputaci každým dalším přestupkem, nicméně taky má právo na očistu. Pokud jezdí bezproblémově, za 12 kalendářních měsíců přijde o 4 body, respektive nejpozději za 36 kalendářních měsíců klesne zpátky na nulu.

V horším případě však varovné puntíky přibývají tak dlouho, až dosáhnou maximálního limitu.

  • Jakmile hříšník nasbírá 12 bodů, bude vyzván, aby odevzdal svůj řidičský průkaz.
  • Za dalších 5 pracovních dnů ztratí řidičské oprávnění.
  • Potom musí počkat minimálně jeden rok, než bude moci požádat, aby svůj řidičský průkaz dostal zpátky. Největší smolaři, kteří kvůli svojí chybě skončili například ve vězení, však potřebují větší trpělivost – nejdříve si musejí odpykat všechny související tresty.

Formality vyřizuje obecní úřad, ke kterému hodnocený motorista patří podle svého trvalého bydliště. Avšak pravidla určují a mění zákonodárci.

Aktuální a plánovaný bodový systém – tabulka pro roky 2020, 2021 a 2022

Chyby, za které lze dostat varovné body202020212022
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem776
řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky--6
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu 7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou776
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby776
neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci77-
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno776
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno776
neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života77-
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 776
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz774
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích55-
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec556
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou556
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 554
ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání55-
ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, nebo ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení nebo couvání--6
omezení chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce--4
neprodlené nezastavení vozidla při dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení nehody--4
při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky44-
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě444
překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů 42)44-
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění44-
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny řidičského oprávnění--4
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 444
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec334
řízení motorového vozidla řidičem, který pozbyl právo k řízení motorového vozidla na území České republiky--4
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích z důvodu nebezpečné závady--4
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit332
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 4)33-
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu334
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil22-
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec22-
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem
při řízení vozidla
224
neponechání při rychlosti vyšší než 50 km.h-1 vzdálenosti alespoň 50 metrů za vozidlem jedoucím před vozidlem řidiče, jde-li o vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 10 m, zvláštního vozidla 2) nebo autobusu, nebo neponechání při rychlosti vyšší než 80 km.h-1 vzdálenosti alespoň 30 metrů za vozidlem jedoucím před vozidlem řidiče--4
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 10 km.h-1 a více --2
řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti--2

Bodový systém (respektive tabulka pro rok 2020) je obsažený v zákoně č. 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích), odkud odkazuje na další právní předpisy:

  • 2) Zákon č. 56/2001 Sb. (o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích atd.)
  • 4) Zákon č. 247/2000 Sb. (o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel atd.)
  • 7) Zákon č. 379/2005 Sb. (o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky atd.)
  • 42) Nařízení Rady č. 3820/85, Evropská dohoda č. 108/1976 Sb., Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. atd.

Bodový systém pravděpodobně zůstane stejný v roce 2021, ale Ministerstvo dopravy chystá novelizaci pro rok 2022, vizte tabulku výše.

Autor úvodní fotografie: Jill Wellington

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno