Možná musíte potvrdit pravdivost listiny, svoji bezúhonnost, příjmy, anebo odmítáte daňovou slevu na dítě. Profesionální právnička zadarmo ukazuje, jak má v každém případě vypadat čestné prohlášení. Vzor ke stažení zveřejňujeme ve dvou verzích. Něco jiného totiž podepisuje člověk, který se stává jednatelem nebo členem představenstva v obchodní společnosti.

Jak sepíšete obyčejné čestné prohlášení? Vzor ke stažení

Ověření podpisu v některých případech není vyloženě nutné, přesto doporučujeme, abyste tak učinili,“ radí JUDr. Daniela Trávníčková, která připravila následující vzor pro internetové stránky společnosti Legito s.r.o. Text použijme, pokud potřebujeme čestné prohlášení konkrétní osoby o jakékoli skutečnosti. Výjimku popíšeme ve druhé kapitolce.

Čestné prohlášení – vzor ke stažení najdete ZDE.

Já,

níže podepsaný/á _______________ datum narození _______________ trvale bytem _______________ podle svého prohlášení svéprávný, činím svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, toto čestné prohlášení podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Prohlašuji, že _______________.

V _______________, dne _______________

_______________

Co když přijímáte důležitou funkci? Opět zdarma poradíme

I profesionální vztahy drží pohromadě díky vzájemné důvěře, ale důležitému tvrzení sluší písemná forma, abychom předešli zbytečnému nedorozumění. „Následující znění použijte v případě, že zapisujete jednatele, člena představenstva atd. do obchodního rejstříku,“ radí společnost Legito.

Čestné prohlášení – vzor ke stažení naleznete zdarma ZDE.

Já, níže podepsaný(á) _______________, datum narození _______________, bytem _______________, tímto čestně prohlašuji, že mám plnou svéprávnost (způsobilost k právním úkonům);

splňuji podmínky provozování živnosti podle ustanovení § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;

nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ustanovení § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;

splňuji podmínky podle ustanovení § 46 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů;

a dále prohlašuji, že ohledně mého majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působím nebo jsem působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení nebo řízení podle § 63 až 65 zákona o obchodních korporacích a neexistuje u mě jiná překážka výkonu funkce jednatele/předsedy představenstva/místopředsedy představenstva/člena představenstva/člena dozorčí rady/prokuristy.

Prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce jednatele společnosti _______________, se sídlem _______________, IČO: _______________ a souhlasím se zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku.

V _______________, dne _______________

_______________

Pozn.: Uvedená čestná prohlášení raději nechejte zkontrolovat (dalším) profesionálním právníkem, za případné chyby nebo škody pochopitelně nemůžeme ručit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno