Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Dopravní soustava státu.

2.50 DOPRAVNÍ SOUSTAVA STÁTU

10. platová třída

 1. Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.
 2. Zpracovávání celostátních analýz při hodnocení dopravní obslužnosti území.

11. platová třída

 1. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v jednotlivých oborech dopravy (dráhy a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace).
 2. Celostátní výkon státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy (dráhy a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace).

12. platová třída

 1. Zpracovávání celostátních metodických postupů a koordinace státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy.
 2. Výkon vrchního státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy (dráhy a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace).
 3. Stanovování metodiky pro tvorbu technických norem v jednotlivých oborech dopravy a dopravní infrastruktuře.
 4. Tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací do dopravních oborů a dopravní infrastruktury.
 5. Tvorba koncepce a zásad k regulaci přístupu dopravců na dopravní cestu.
 6. Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně posuzování studií.

13. platová třída

 1. Koordinace programu technické normalizace a metodiky pro tvorbu technických norem v souladu s programy mezinárodních a evropských normalizačních organizací v oborech dopravy včetně koordinace účasti České republiky na tvorbě mezinárodních a evropských norem v rámci mezinárodních a evropských organizací. Stanovování základních parametrů staveb a technických a technologických zařízení v oborech dopravy.
 2. Zpracovávání prognóz trhu dopravy a poptávky po službách včetně analýz vývoje.
 3. Metodické usměrňování rozvoje dopravních sítí, střednědobé strategie rozvoje dopravy, územní ochrany dopravních koridorů a rozvoje dopravní soustavy. Koordinace rozvoje dopravních sítí v souladu s mezinárodními závazky.
 4. Tvorba celostátní koncepce státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy.
 5. Tvorba celostátní koncepce a zásad rozvoje dopravní infrastruktury v jednotlivých oborech dopravy.
 6. Tvorba celostátní koncepce a zásad dopravních vztahů v jednotlivých oborech dopravy včetně cenové a poplatkové politiky.
 7. Tvorba celostátních koncepcí veřejné osobní dopravy, městské hromadné dopravy, integrovaných dopravních systémů nebo kombinované dopravy.
 8. Tvorba celostátní koncepce výkonu státní správy v oborech dopravy.
 9. Tvorba koncepce vytváření národního prostředí pro používání globálních navigačních družicových systémů.
 10. Tvorba koncepce vytváření celostátního prostředí v oblasti kosmických aplikací a návazných systémů družicové komunikace a družicových systémů pozorování Země.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepce jednotlivých dopravních oborů (správy silniční dopravy a provozu na pozemních komunikacích, pozemních komunikací, drah a drážní dopravy, civilního letectví, plavby a vodních cest, veřejné dopravy, městské hromadné a kombinované dopravy) včetně koordinace s mezinárodními systémy a mezinárodní spolupráce ve specializovaných oborech a metodického a odborného usměrňování správních úřadů s celorepublikovou působností.
 2. Tvorba a aktualizace celostátního rozvojového plánu sektoru dopravy včetně koordinace s regionálními projekty.
 3. Tvorba celostátní dopravní politiky z hlediska telematiky a rozvoje inteligentních dopravních systémů.
 4. Tvorba celostátní koncepce financování rozvoje dopravní infrastruktury.
 5. Tvorba koncepce zpracovávání celostátních územně technických podkladů dopravní politiky státu včetně jejich mezinárodní a meziresortní koordinace.
 6. Tvorba komplexních programů rozvoje navigačních družicových systémů a souvisejících aplikací.
 7. Tvorba komplexních programů a celostátních plánů rozvoje oblasti kosmických aplikací a návazných systémů družicové komunikace a družicových systémů pozorování Země.

15. platová třída

 1. Tvorba koncepce a strategie dopravní politiky státu.
 2. Vývoj a vytváření evropské koncepce rozvoje globálních navigačních družicových systémů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno