Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Obranná politika státu.

2.48 OBRANNÁ POLITIKA STÁTU

 6. platová třída

 1. Příprava, organizace a zajišťování odvodního řízení včetně vedení pomocné vojenské evidence.
 2. Vedení správní agendy pro povolování vstupu a pobytu na území vojenského újezdu.

7. platová třída

 1. Pořizování a přerozdělování prostředků individuální ochrany obyvatel včetně souvisejících finančních plánů a výkaznictví.

8. platová třída

 1. Samostatné zajišťování úkolů v oblasti civilní ochrany nebo organizačních, odborných a materiálních opatření pro mimořádné události a krizové stavy a činností na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy určených subjektů včetně přípravy návrhů na určení subjektů hospodářské mobilizace a zpracovávání plánů opatření hospodářské mobilizace.
 2. Zajišťování problematiky výstavby, údržby a provozu varovacích, vyrozumívacích a spojovacích systémů.
 3. Zajišťování odborných agend v oblasti mírového doplňování a mobilizačního rozvinování ozbrojených sil.

9. platová třída

 1. Výkon specializovaných odborných činností na úseku obrany, civilní ochrany nebo prevence závažných havárií.
 2. Komplexní zajišťování státní správy újezdního úřadu vojenského újezdu.
 3. Souhrnné zajišťování individuální a kolektivní ochrany obyvatel včetně přípravy evakuačních opatření.

10. platová třída

 1. Komplexní zajišťování součinnosti a spolupráce při organizačním a personálním zajišťování odvodních řízení v rámci daného územního celku a zpracovávání odborných stanovisek k případům závažných zjištění včetně získávání stanovisek ústředních orgánů státní správy.
 2. Samostatné provádění a analýza výsledků vysoce náročných kontrol při provádění odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly v rámci státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajišťování obrany státu.

11. platová třída

 1. Koordinace vojenského a hospodářského využití vojenského újezdu včetně komplexního zajišťování životních potřeb jeho obyvatel na úsecích zásobování, školství, dopravy, služeb a zdravotnictví, komplexní koordinace činnosti újezdního úřadu vojenského újezdu.
 2. Systémové specializované činnosti spojené s procesem přistupování ke standardizačním dohodám NATO nebo tvorbě českých obranných standardů.
 3. Komplexní výkon odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly v rámci státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajišťování obrany státu nebo komplexní výkon auditu systému jakosti k zajišťování obrany státu.

12. platová třída

 1. Stanovování celostátních bezpečnostních standardů.
 2. Provádění celostátních analytických, hodnotících a jiných systémových specializovaných činností na úseku kontroly přípravy k obraně státu v rámci celé veřejné správy a kontroly připravenosti útvarů a jednotek k plnění úkolů podle standardů NATO a kontrola činnosti jednotek v zahraničí.
 3. Zhodnocování stavu a plánování personální bezpečnosti na ministerstvu nebo dalším ústředním správním úřadu.
 4. Komplexní zajišťování úkolů spojených s přípravou a realizací stanovené dokumentace Bezpečnostní rady státu v působnosti resortu.
 5. Koordinace a usměrňování přistupování ke standardizačním dohodám NATO nebo tvorby českých obranných standardů.
 6. Koordinace a usměrňování procesu katalogizace výrobků v souladu s principy Kodifikačního systému NATO, včetně stanovování metodiky pro tvorbu technických norem v oblasti katalogizace výrobků.
 7. Koordinace a usměrňování odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly v rámci státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a vydávání osvědčení o jakosti a kompletnosti.
 8. Koordinace a usměrňování auditů systému jakosti dodavatelů výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a vydávání osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky odběratele.

13. platová třída

 1. Zpracovávání návrhů programů a koncepcí dlouhodobého vývoje řídících a plánovacích součástí obrany České republiky.
 2. Stanovování priorit výstavby resortu obrany a jejich zabezpečení v systému obranného plánování České republiky.
 3. Zpracovávání hlavních dokumentů České republiky v systému obranného plánování NATO.
 4. Vytváření strategie koncepce obrany a vojenské bezpečnostní politiky státu, koordinace plnění cílů bezpečnostní politiky České republiky a společné bezpečnostní politiky NATO v resortu obrany.
 5. Tvorba koncepce zapojení resortu obrany do činností v rámci OSN a OBSE, zejména do procesů kontroly zbrojení, odzbrojení a spolupráce v oblasti vojenské bezpečnosti a vytváření evropských bezpečnostních struktur.
 6. Tvorba koncepce přípravy k obraně státu v působnosti ministerstev a ústředních správních úřadů. Zajišťování souladu mezi koncepcí obrany státu a koncepcí rozvoje resortu.
 7. Koordinace činnosti pracovního orgánu v systému Bezpečnostní rady státu.
 8. Tvorba koncepce a systému kontroly přípravy k obraně státu v rámci celé veřejné správy, metodické usměrňování kontroly i v návaznosti na závazky vyplývající z členství NATO a Evropské unie a při působení jednotek Armády České republiky na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru účastí na mírových operacích, záchranných a humanitárních akcích.
 9. Metodické usměrňování a koordinace ochrany utajovaných informací při zajišťování obrany státu.
 10. Tvorba koncepce a systému obranné standardizace, katalogizace nebo státního ověřování jakosti.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepce bezpečnostní strategie, vojenské strategie a výstavby ozbrojených sil České republiky.
 2. Koordinace činnosti ústředních orgánů, správních úřadů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně.
 3. Tvorba koncepce mobilizace při zajišťování obrany České republiky.
 4. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.
 5. Tvorba celostátní koncepce a strategie obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti.

15. platová třída

 1. Tvorba koncepce bezpečnostní politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno