Pády, bouračky nebo popáleniny mají někdy takové následky, že postižený občan dostává od státu pravidelnou pojistnou dávku. Funkční poruchy po úrazech a operacích proto zaujímají speciální kapitolu ve vyhlášce č. 359/2009 Sb., kterou sepsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V uvedeném právním předpisu najdeme podrobnou klasifikaci zdravotních problémů, od hlavy po končetiny. Posudkový lékař na základě ministerské vyhlášky zhodnotí, o kolik procent klesla pacientova „pracovní schopnost“. Někteří žadatelé následně dostanou invalidní důchod prvního, druhého, či třetího stupně.

Prostudujme, co způsobují polytraumata (vážná poranění několika tělesných systémů), endoprotézy (umělé kloubní náhrady) a popáleniny. Na řadu přijdou také orofaciální (ústní a obličejové) potíže, problematické symfýzy (chrupavčité kostní spoje) a pseudoartrózy (paklouby, špatně zahojené zlomeniny).

Kapitola XV. – Funkční poruchy po úrazech, operacích (popáleniny apod.)

Obecné posudkové zásady:

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z funkčního postižení, na kterém se podílí jak postižení nosného a pohybového systému, tak i postižení funkce dalších orgánů a systémů. Přitom se hodnotí zejména postižení výkonnosti, pohyblivosti (chůze, stání), schopnost koordinace pohybů, přenášení a manipulace s předměty, schopnost vykonávat denní aktivity. Dopad na pracovní schopnost mají rozsah a tíže postižení funkce orgánů nebo tělesných systémů, anatomické nebo funkční ztráty končetin nebo jejich částí, muskuloskeletální změny, narušení pohyblivosti kloubů a končetin, lymfedém, neuropatie, poruchy mluvení, přijímání potravy, zažívání, močení, defekace, chronická bolest, psychické změny, poruchy smyslů, výsledek operačního výkonu popř. estetické postižení. Samotné prodělání úrazu, operace, implantace kloubní náhrady s dobrým funkčním výsledkem nepůsobí pokles pracovní schopnosti.

A – Postižení hlavy, krku, těla

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Funkční poruchy po úrazech hlavy, klenby nebo baze lební, mozku
Posudkové hledisko:
Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující rozsah a tíže neurologické symptomatologie, omezení duševních schopností a intelektu, komunikace, popř. rozsah poruchy zraku či sluchu.
1aminimální funkční poruchy5-10
1bstavy s lehkým funkčním postižením, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi15-25
1cstředně těžké postižení,
výkon některých denních aktivit omezen
30-45
1dtěžké postižení,
výkon některých denních aktivit podstatně omezen
50-60
1ezvlášť těžké postižení,
kombinovaná těžká postižení duševních, smyslových a motorických schopností, výkon většiny denních aktivit těžce omezen
70-80
2Funkční poruchy po úrazech orofaciální oblasti
Posudkové hledisko:
Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí poruchy otevírání úst, poruchy žvýkání, změny okluze, estetické deformity, ankylóza mandibulárního kloubu, změny polohy očního bulbu, omezení pohybu nebo souhybu očního bulbu, poruchy binokulárního vidění, průchodnost nosu.
2alehké poruchy10
2bstředně těžké poruchy30
2ctěžké poruchy,
s omezením mluvení, neschopnost žvýkání, nutnost konzumace mixované stravy, znetvoření obličeje, podle rozsahu poruch
50-70
3Funkční poruchy po úrazech krku
Posudkové hledisko:
Míry poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle převažujícího funkčního postižení, rozsahu a tíže symptomatologie zejména srovnatelně podle položky 1, oddíl E, kapitola XIII.
4Funkční poruchy po úrazech hrudníku, žeber, prsní kosti a nitrohrudních orgánů
Posudkové hledisko:
Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí deformace a ztráta pohyblivosti hrudní stěny, nervové poruchy - neuralgie, parézy interkostálních nervů, stav dechových funkcí a srdeční výkonnosti, rozsah omezení celkové výkonnosti a dopad na schopnost vykonávat denní aktivity.
4alehké poruchy,
snížení pohyblivosti hrudní stěny
10-15
4bstředně těžké poruchy,
lehké snížení srdečního výkonu a dechových funkcí
25-35
4ctěžké poruchy,
s funkčně závažným poklesem srdečního výkonu a dechových funkcí, podle tíže poruch
50-70
5Funkční poruchy po úrazech břicha, nitrobřišních orgánů, ledvin
Posudkové hledisko:
Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah reziduálního postižení břišní stěny, postižení zažívání a pasáže, postižení funkce nitrobřišních orgánů, metabolismu a vylučování.
5alehké poruchy10-15
5bstředně těžké poruchy25-35
5ctěžké poruchy,
podle rozsahu postižených funkcí a orgánů
50-70
6Funkční poruchy po úrazech pánve, zlomeninách pánevních kostí, symfýzy, zlomeninách křížové kosti a kostrče
Posudkové hledisko:
Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí, zda došlo k porušení celistvosti pánevního kruhu, postižení funkce močového měchýře, poruchy močení, poruchy defekace, rozsah omezení fyzické výkonnosti a pohyblivosti a dopad na schopnost vykonávat denní aktivity.
6alehké poruchy,
občasná neurologická symptomatologie, poruchy statiky a dynamiky dolního úseku páteře
10-20
6bstředně těžké poruchy,
funkčně významná porucha funkce pánevního pletence a reziduální neurologické projevy na dolních končetinách (recidivující kořenové dráždění, lehké parézy)
30-40
6ctěžké poruchy,
podstatné omezení fyzické výkonnosti, pohyblivosti, středně těžké parézy, poruchy vyměšování, některé denní aktivity značně omezeny
50-60
6dzvlášť těžké poruchy,
minimální pohyblivost, případně odkázanost na invalidní vozík, kompletní postižení sfinkterů
70-80
7Funkční poruchy po polytraumatu s mnohočetnými poúrazovými následky (zejména kombinované postižení hlavy, hrudníku a končetin)
Posudkové hledisko:
Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah a tíže postižení jednotlivých orgánů a systémů, zejména ve vztahu k celkové výkonnosti, pohyblivosti a schopnosti vykonávat denní aktivity.
7alehké poruchy10
7bstředně těžké poruchy25-40
7ctěžké poruchy50-60
7dzvlášť těžké poruchy70-80

B – Postižení končetin

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Ztráty končetin, jejich částí
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle omezení fyzické výkonnosti, pohyblivosti, chůze, stání, schopnosti koordinace pohybů, funkčního postižení ruky, manipulace a přenášení předmětů, dopadu na schopnost vykonávat denní aktivity, s přihlédnutím k dominanci horní končetiny.
1aanatomická ztráta jedné končetiny nebo
ztráta končetiny s krátkým pahýlem stehna nebo paže, bez možnosti kompenzace protézou
70
1banatomická ztráta části dolní končetiny ve stehně nebo ztráta horní končetiny v paži s ohledem na dominanci50-60
1canatomická ztráta dolní končetiny v bérci nebo
ztráta horní končetiny v předloktí s ohledem na dominanci
35-45
1danatomická ztráta ruky nebo
částečná ztráta ruky s úplnou ztrátou úchopu s ohledem na dominanci, nebo
a ztráta nohy
35
1eanatomická ztráta části ruky s ohledem na dominanci při částečně
zachované funkci úchopu nebo
ztráta palce ruky s ohledem na dominanci při částečně zachované funkci úchopu nebo
ztráta části nohy v nártu nebo
ztráta části nohy v záprstí
25-30
1fanatomické ztráty několika prstů jedné ruky při zachovaném úchopu nebo
ztráta několika prstů nohy nebo nohou (kromě palce nohy)
5-15
1ganatomické ztráty několika prstů na obou nikách při zachovaném úchopu nebo
ztráta palce či obou palců na nohách nebo
ztráta několika prstů nohy včetně palce nohy
15-25
1hkombinované anatomické ztráty částí dvou končetin nebo podstatných částí končetin podle rozsahu a významnosti ztráty, ztráty dominantní horní končetiny, dopadu postižení na funkci končetin, na pohyblivost, schopnost chůze, stání, koordinaci pohybů, manipulaci a přenášení předmětů40-70
1ianatomické ztráty dvou končetin nebo částí tří končetin80
1janatomické ztráty obou horních končetin v zápěstí a výše nebo obou dolních končetin v bércích a výše70-80
2Endoprotézy na horních končetinách, endoprotézy ramenního kloubu, loketního kloubu
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví jen při prokázání omezení rozsahu pohybu, svalové síly a funkce končetiny pro manipulaci a přenášení předmětů a denní aktivity, podle rozsahu funkční poruchy.
2alehké poruchy,
lehké omezení hybnosti a funkce
10
2bstředně těžké poruchy,
s poruchou motorických funkcí končetiny, svalovými atrofiemi, podstatným omezením hybnosti v kloubu, některé denní aktivity omezeny s ohledem na dominanci končetiny
25-35
2ctěžké poruchy,
uvolňování, zánětlivé komplikace, těžké poruchy hybnosti paže
50-70
3Ztuhnutí nebo omezení pohybu v ramenním kloubu, loketním kloubu /kloubech
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví s ohledem na skutečnost, zda je postižen jeden nebo dva klouby, dále podle rozsahu omezení pohybu, omezení fyzické výkonnosti, koordinace pohybů, manipulace a přenášení předmětů.
3alehké omezení hybnosti jednoho nebo dvou kloubů10
3bstředně těžké omezení hybnosti jednoho nebo dvou kloubů,
omezení funkce končetiny pro manipulaci a přenášení těžkých předmětů
15-25
3cztuhnutí lokte nebo ramene s přihlédnutím k postavení, některé denní aktivity omezeny25-35
3dztuhnutí dvou kloubů,
značné snížení celkové výkonnosti, některé denní aktivity značně omezeny
50
4Ztuhnutí nebo omezení pohybu zápěstního kloubu/kloubů
4aomezení hybnosti10
4bztuhnutí15-20
5Deformity prstů rukou
5apři zachovaném úchopu10
5bpři částečně zachované úchopové schopnosti ruky20
5cpři úplné ztrátě úchopové schopnosti ruky, podle dominance30-35
6Funkční postižení po zlomeninách kostí horní končetiny
6aminimální funkční poruchy5-10
6blehké postižení funkce končetiny,
snížení zatížitelnosti končetiny, výkon některých denních aktivit s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků
15-20
6ctěžké postižení,
značné omezení funkce končetiny pro manipulaci s předměty, těžké omezení hybnosti ve dvou velkých kloubech, omezení svalové síly na 3, svalové atrofie, těžké deformity paže nebo předloktí, výkon některých denních aktivit omezen i přes využívání kompenzačních mechanismů a prostředků
30-40
7Funkční poruchy po rupturách svalů a šlach horní končetiny
7alehké poruchy,
omezení zatížitelnosti končetiny
10
7bvýraznější poruchy,
s omezením funkce končetiny pro manipulaci a přenášení těžkých předmětů
20
8Endoprotézy na dolních končetinách, endoprotézy kyčelního, kolenního, hlezenního kloubu
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví jen při prokázání omezení rozsahu pohybu, svalové síly, funkce končetiny a celkové pohyblivosti, chůze, stání a dopadu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
8alehké poruchy,
lehké omezení hybnosti a funkce jednoho nebo dvou velkých kloubů dolních končetin nebo závažnější omezení hlezenního kloubu, omezení jen pro delší chůzi a stání
10-15
8bstředně těžké poruchy,
s poruchou motorických funkcí končetiny, svalovými atrofiemi, podstatným omezením hybnosti v kolenním a/nebo kyčelním kloubu, se značným snížením celkové pohyblivosti, některé denní aktivity omezeny
30-40
8ctěžké poruchy,
s uvolněním jedné nebo obou komponent nebo s progresí deformace nebo s neúplnou zlomeninou dříku nebo s úplnou zlomeninou nebo s recidivující subluxací nebo luxací endoprotézy nebo s infikovanou endoprotézou nebo
stavy se závažnou pooperační poruchou motorických funkcí na obou dolních končetinách
70
9Ztuhnutí nebo omezení pohybu v kyčelním nebo kolenním kloubu/kloubech
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle omezení rozsahu pohybu, svalové síly, funkce končetiny/končetin a celkové pohyblivosti, chůze, stání a dopadu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
9alehké omezení hybnosti jednoho nebo více kloubů nebo končetiny/končetin5-10
9bstředně těžké omezení hybnosti jednoho nebo více kloubů nebo končetiny/končetin, podle rozsahu funkčního postižení15-30
9ctěžké omezení hybnosti jednoho nebo více kloubů nebo končetiny/končetin, podle rozsahu funkčního postižení35-50
9dztuhnutí jednoho kloubu s ohledem na lokalizaci, příznivost či nepříznivost postavení v postiženém kloubu a dopad na funkci končetiny30-50
9eztuhnutí dvou kloubů s ohledem na lokalizaci, příznivost či nepříznivost postavení v postižených kloubech a dopad na funkci končetiny/končetin60-70
10Poškození vazivového aparátu kolena/kolen
10anestabilita, potřeba kompenzační pomůcky, omezení pro delší chůzi a stání10-15
10bznačná nestabilita i přes používání kompenzační pomůcky/pomůcek, s výrazným porušením stereotypu funkce končetiny/končetin pro chůzi a stání20-30
11Ztuhnutí nebo omezení pohybu v hlezenním kloubu/kloubech
podle rozsahu omezení
10-20
12Deformity nohy nebo prstů nohy/nohou
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle dopadu postižení na fyzickou výkonnost a pohyblivost.
12alehké deformity a poruchy nohy/nohou,
jednostranné nebo oboustranné, s narušením stereotypu chůze, s potřebou kompenzační pomůcky
10-20
12bvýrazné deformity a poruchy nohy/nohou,
jednostranné nebo oboustranné, závažné poruchy stereotypu chůze, omezení dosahu chůze i přes kompenzační pomůcky
20-30
12cdeformity prstů nohy jednostranné nebo oboustranné, s potřebou kompenzační pomůcky5-10
13Funkční postižení po zlomeninách kostí dolní končetiny
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle omezení rozsahu pohybu, svalové síly, funkce končetiny a celkové pohyblivosti a dopadu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
13alehké postižení,
lehké deformity bérce nebo stehna, lehké hypotrofie svalů, omezení funkce končetiny pro delší chůzi a stání
10-15
13bstředně těžké postižení funkce končetiny,
značná deformita bérce nebo stehna, svalové atrofie, značné omezení funkce končetiny, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi
30-35
13ctěžké postižení,
těžké deformity, podstatné omezení funkce končetiny a celkové pohyblivosti, některé denní aktivity omezeny
50
14Pseudoartrózy - paklouby končetin
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle lokalizace pakloubu, omezení fyzické výkonnosti a pohyblivosti, dopadu na schopnost koordinace pohybů, přenášení a manipulaci s předměty.
Současně je nutno zohlednit, zda jde o vitální nebo avitální pakloub.
14azávažné omezení funkce končetiny,
podle stupně omezení statické zátěže končetiny a dominance horní končetiny, vitální pakloub
35-50
14btěžké postižení,
podstatně omezená schopnost až neschopnost chůze a stání nebo neschopnost přenášení a manipulace s předměty, avitální pakloub, podle lokalizace a neschopnosti statické a mechanické zátěže
50-70
15Poúrazové postižení nervů, nervových kořenů a nervových pletení
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví s ohledem na lokalizaci, rozsah a tíží funkčního postižení srovnatelně podle kapitoly VI.
16Zkrat končetiny
16azkrat končetiny v rozsahu 3-5 cm5-10
16bzkrat končetiny v rozsahu 6-10 cm20-25
16czkrat končetiny o více než 10 cm, podle rozsahu funkční poruchy35-50

C – Popáleniny, poleptání

Obecné posudkové zásady:

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující rozsah, tíže a lokalizace procesu, poškození funkce některých orgánů nebo systémů v důsledku léčby, omezení fyzické výkonnosti, omezení pohyblivosti končetin, schopnosti koordinace pohybů, funkční postižení ruky s vlivem na manipulaci a přenášení předmětů, dopad na schopnost vykonávat denní aktivity. V případě poškození funkce oka a zraku se míra poklesu pracovní schopnosti stanoví srovnatelně podle kapitoly VII, při postižení dýchacího ústrojí podle kapitoly X, v případě poškození jiných vnitřních orgánů podle příslušného orgánového poškození.

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Popáleniny a poleptání
1apopálení nebo poleptání lokalizovaná, menšího rozsahu, nižšího stupně, s následným lehkým funkčním postižením, podle rozsahu postižení5-15
1bpopálení nebo poleptání více částí těla, vyššího stupně, s funkčně významným omezením funkce části těla nebo orgánů a celkové výkonnosti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi20-30
1ctěžké popálení nebo poleptání více částí těla, rozsáhlejší postižení, postižení vyššího stupně s komplikacemi, s poškozením funkce některých orgánů nebo systémů, s podstatným poklesem celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny, podle rozsahu funkčního postižení40-60
1dzvlášť těžké postižení, mnohočetné těžké postižení, s těžkými funkčními následky70

Autorka úvodní ilustrační fotografie: Polina Tankilevitch

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno