Jak závažné musejí být následky po úrazu hlavy, ztrátě končetiny nebo ztuhnutí kloubu, aby nás státní správa uznala vážně nemocnými? Funkční postižení po úrazech a operacích jsou podrobně popsána vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., pro účely invalidního důchodu. Posudkový lékař, respektive orgán sociálního zabezpečení vyčíslí závažnost zdravotního hendikepu procentuálně, podle pracovního omezení. Mezi funkční poruchy patří taky popáleniny, poleptání nebo endoprotézy. Prostudujme závažnou skupinu hendikepů blíže.

Kapitola XV. – FUNKČNÍ PORUCHY PO ÚRAZECH, OPERACÍCH (popáleniny apod.)

Obecné posudkové zásady:
Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z funkčního postižení, na kterém se podílí jak postižení nosného a pohybového systému, tak i postižení funkce dalších orgánů a systémů. Přitom se hodnotí zejména postižení výkonnosti, pohyblivosti (chůze, stání), schopnost koordinace pohybů, přenášení a manipulace s předměty, schopnost vykonávat denní aktivity. Dopad na pracovní schopnost mají rozsah a tíže postižení funkce orgánů nebo tělesných systémů, anatomické nebo funkční ztráty končetin nebo jejich částí, muskuloskeletální změny, narušení pohyblivosti kloubů a končetin, lymfedém, neuropatie, poruchy mluvení, přijímání potravy, zažívání, močení, defekace, chronická bolest, psychické změny, poruchy smyslů, výsledek operačního výkonu popř. estetické postižení. Samotné prodělání úrazu, operace, implantace kloubní náhrady s dobrým funkčním výsledkem nepůsobí pokles pracovní schopnosti.

A – Postižení hlavy, krku, těla

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Funkční poruchy po úrazech hlavy, klenby nebo baze lební, mozku
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující rozsah a tíže neurologické symptomatologie, omezení duševních schopností a intelektu, komunikace, popř. rozsah poruchy zraku či sluchu.
1a minimální funkční poruchy 5-10
1b stavy s lehkým funkčním postižením, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 15-25
1c středně těžké postižení,výkon některých denních aktivit omezen 30-45
1d těžké postižení,výkon některých denních aktivit podstatně omezen 50-60
1e zvlášť těžké postižení,kombinovaná těžká postižení duševních, smyslových a motorických schopností, výkon většiny denních aktivit těžce omezen 70-80
2 Funkční poruchy po úrazech orofaciální oblasti
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí poruchy otevírání úst, poruchy žvýkání, změny okluze, estetické deformity, ankylóza mandibulárního kloubu, změny polohy očního bulbu, omezení pohybu nebo souhybu očního bulbu, poruchy binokulárního vidění, průchodnost nosu.
2a lehké poruchy 10
2b středně těžké poruchy 30
2c těžké poruchy, s omezením mluvení, neschopnost žvýkání, nutnost konzumace mixované stravy, znetvoření obličeje, podle rozsahu poruch 50-70
3 Funkční poruchy po úrazech krku
Posudkové hledisko: Míry poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle převažujícího funkčního postižení, rozsahu a tíže symptomatologie zejména srovnatelně podle položky 1, oddíl E, kapitola XIII.
4 Funkční poruchy po úrazech hrudníku, žeber, prsní kosti a nitrohrudních orgánů
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí deformace a ztráta pohyblivosti hrudní stěny, nervové poruchy – neuralgie, parézy interkostálních nervů, stav dechových funkcí a srdeční výkonnosti, rozsah omezení celkové výkonnosti a dopad na schopnost vykonávat denní aktivity.
4a lehké poruchy, snížení pohyblivosti hrudní stěny 10-15
4b středně těžké poruchy, lehké snížení srdečního výkonu a dechových funkcí 25-35
4c těžké poruchy, s funkčně závažným poklesem srdečního výkonu a dechových funkcí, podle tíže poruch 50-70
5 Funkční poruchy po úrazech břicha, nitrobřišních orgánů, ledvin
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah reziduálního postižení břišní stěny, postižení zažívání a pasáže, postižení funkce nitrobřišních orgánů, metabolismu a vylučování.
5a lehké poruchy 10-15
5b středně těžké poruchy 25-35
5c těžké poruchy, podle rozsahu postižených funkcí a orgánů 50-70
6 Funkční poruchy po úrazech pánve, zlomeninách pánevních kostí, symfýzy, zlomeninách křížové kosti a kostrče
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí, zda došlo k porušení celistvosti pánevního kruhu, postižení funkce močového měchýře, poruchy močení, poruchy defekace, rozsah omezení fyzické výkonnosti a pohyblivosti a dopad na schopnost vykonávat denní aktivity.
6a lehké poruchy, občasná neurologická symptomatologie, poruchy statiky a dynamiky dolního úseku páteře 10-20
6b středně těžké poruchy, funkčně významná porucha funkce pánevního pletence a reziduální neurologické projevy na dolních končetinách (recidivující kořenové dráždění, lehké parézy) 30-40
6c těžké poruchy, podstatné omezení fyzické výkonnosti, pohyblivosti, středně těžké parézy, poruchy vyměšování, některé denní aktivity značně omezeny 50-60
6d zvlášť těžké poruchy, minimální pohyblivost, případně odkázanost na invalidní vozík, kompletní postižení sfinkterů 70-80
7 Funkční poruchy po polytraumatu s mnohočetnými poúrazovými následky (zejména kombinované postižení hlavy, hrudníku a končetin)
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah a tíže postižení jednotlivých orgánů a systémů, zejména ve vztahu k celkové výkonnosti, pohyblivosti a schopnosti vykonávat denní aktivity.
7a lehké poruchy 10
7b středně těžké poruchy 25-40
7c těžké poruchy 50-60
7d zvlášť těžké poruchy 70-80

B – Postižení končetin

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Ztráty končetin, jejich částí
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle omezení fyzické výkonnosti, pohyblivosti, chůze, stání, schopnosti koordinace pohybů, funkčního postižení ruky, manipulace a přenášení předmětů, dopadu na schopnost vykonávat denní aktivity, s přihlédnutím k dominanci horní končetiny.
1a anatomická ztráta jedné končetiny nebo ztráta končetiny s krátkým pahýlem stehna nebo paže, bez možnosti kompenzace protézou 70
1b anatomická ztráta části dolní končetiny ve stehně nebo ztráta horní končetiny v paži s ohledem na dominanci 50-60
1c anatomická ztráta dolní končetiny v bérci nebo ztráta horní končetiny v předloktí s ohledem na dominanci 35-45
1d anatomická ztráta ruky nebo částečná ztráta ruky s úplnou ztrátou úchopu s ohledem na dominanci, nebo a ztráta nohy 35
1e anatomická ztráta části ruky s ohledem na dominanci při částečně zachované funkci úchopu nebo ztráta palce ruky s ohledem na dominanci při částečně zachované funkci úchopu nebo ztráta části nohy v nártu nebo
ztráta části nohy v záprstí
25-30
1f anatomické ztráty několika prstů jedné ruky při zachovaném úchopu nebo ztráta několika prstů nohy nebo nohou (kromě palce nohy) 5-15
1g anatomické ztráty několika prstů na obou nikách při zachovaném úchopu nebo ztráta palce či obou palců na nohách nebo ztráta několika prstů nohy včetně palce nohy 15-25
1h kombinované anatomické ztráty částí dvou končetin nebo podstatných částí končetin podle rozsahu a významnosti ztráty, ztráty dominantní horní končetiny, dopadu postižení na funkci končetin, na pohyblivost, schopnost chůze, stání, koordinaci pohybů, manipulaci a přenášení předmětů 40-70
1i anatomické ztráty dvou končetin nebo částí tří končetin 80
1j anatomické ztráty obou horních končetin v zápěstí a výše nebo obou dolních končetin v bércích a výše 70-80
2 Endoprotézy na horních končetinách, endoprotézy ramenního kloubu, loketního kloubu
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví jen při prokázání omezení rozsahu pohybu, svalové síly a funkce končetiny pro manipulaci a přenášení předmětů a denní aktivity, podle rozsahu funkční poruchy.
2a lehké poruchy, lehké omezení hybnosti a funkce 10
2b středně těžké poruchy, s poruchou motorických funkcí končetiny, svalovými atrofiemi, podstatným omezením hybnosti v kloubu, některé denní aktivity omezeny s ohledem na dominanci končetiny 25-35
2c těžké poruchy, uvolňování, zánětlivé komplikace, těžké poruchy hybnosti paže 50-70
3 Ztuhnutí nebo omezení pohybu v ramenním kloubu, loketním kloubu /kloubech
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví s ohledem na skutečnost, zda je postižen jeden nebo dva klouby, dále podle rozsahu omezení pohybu, omezení fyzické výkonnosti, koordinace pohybů, manipulace a přenášení předmětů.
3a lehké omezení hybnosti jednoho nebo dvou kloubů 10
3b středně těžké omezení hybnosti jednoho nebo dvou kloubů,omezení funkce končetiny pro manipulaci a přenášení těžkých předmětů 15-25
3c ztuhnutí lokte nebo ramene s přihlédnutím k postavení, některé denní aktivity omezeny 25-35
3d ztuhnutí dvou kloubů, značné snížení celkové výkonnosti, některé denní aktivity značně omezeny 50
4 Ztuhnutí nebo omezení pohybu zápěstního kloubu/kloubů
4a omezení hybnosti 10
4b ztuhnutí 15-20
5 Deformity prstů rukou
5a při zachovaném úchopu 10
5b při částečně zachované úchopové schopnosti ruky 20
5c při úplné ztrátě úchopové schopnosti ruky, podle dominance 30-35
6 Funkční postižení po zlomeninách kostí horní končetiny
6a minimální funkční poruchy 5-10
6b lehké postižení funkce končetiny, snížení zatížitelnosti končetiny, výkon některých denních aktivit s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků 15-20
6c těžké postižení, značné omezení funkce končetiny pro manipulaci s předměty, těžké omezení hybnosti ve dvou velkých kloubech, omezení svalové síly na 3, svalové atrofie, těžké deformity paže nebo předloktí, výkon některých denních aktivit omezen i přes využívání kompenzačních mechanismů a prostředků 30-40
7 Funkční poruchy po rupturách svalů a šlach horní končetiny
7a lehké poruchy, omezení zatížitelnosti končetiny 10
7b výraznější poruchy, s omezením funkce končetiny pro manipulaci a přenášení těžkých předmětů 20
8 Endoprotézy na dolních končetinách, endoprotézy kyčelního, kolenního, hlezenního kloubu
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví jen při prokázání omezení rozsahu pohybu, svalové síly, funkce končetiny a celkové pohyblivosti, chůze, stání a dopadu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
8a lehké poruchy, lehké omezení hybnosti a funkce jednoho nebo dvou velkých kloubů dolních končetin nebo závažnější omezení hlezenního kloubu, omezení jen pro delší chůzi a stání 10-15
8b středně těžké poruchy, s poruchou motorických funkcí končetiny, svalovými atrofiemi, podstatným omezením hybnosti v kolenním a/nebo kyčelním kloubu, se značným snížením celkové pohyblivosti, některé denní aktivity omezeny 30-40
8c těžké poruchy, s uvolněním jedné nebo obou komponent nebo s progresí deformace nebo s neúplnou zlomeninou dříku nebo s úplnou zlomeninou nebo s recidivující subluxací nebo luxací endoprotézy nebo s infikovanou endoprotézou nebo stavy se závažnou pooperační poruchou motorických funkcí na obou dolních končetinách 70
9 Ztuhnutí nebo omezení pohybu v kyčelním nebo kolenním kloubu/kloubech
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle omezení rozsahu pohybu, svalové síly, funkce končetiny/končetin a celkové pohyblivosti, chůze, stání a dopadu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
9a lehké omezení hybnosti jednoho nebo více kloubů nebo končetiny/končetin 5-10
9b středně těžké omezení hybnosti jednoho nebo více kloubů nebo končetiny/končetin, podle rozsahu funkčního postižení 15-30
9c těžké omezení hybnosti jednoho nebo více kloubů nebo končetiny/končetin, podle rozsahu funkčního postižení 35-50
9d ztuhnutí jednoho kloubu s ohledem na lokalizaci, příznivost či nepříznivost postavení v postiženém kloubu a dopad na funkci končetiny 30-50
9e ztuhnutí dvou kloubů s ohledem na lokalizaci, příznivost či nepříznivost postavení v postižených kloubech a dopad na funkci končetiny/končetin 60-70
10 Poškození vazivového aparátu kolena/kolen
10a nestabilita, potřeba kompenzační pomůcky, omezení pro delší chůzi a stání 10-15
10b značná nestabilita i přes používání kompenzační pomůcky/pomůcek, s výrazným porušením stereotypu funkce končetiny/končetin pro chůzi a stání 20-30
11 Ztuhnutí nebo omezení pohybu v hlezenním kloubu/kloubech podle rozsahu omezení 10-20
12 Deformity nohy nebo prstů nohy/nohou
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle dopadu postižení na fyzickou výkonnost a pohyblivost.
12a lehké deformity a poruchy nohy/nohou, jednostranné nebo oboustranné, s narušením stereotypu chůze, s potřebou kompenzační pomůcky 10-20
12b výrazné deformity a poruchy nohy/nohou, jednostranné nebo oboustranné, závažné poruchy stereotypu chůze, omezení dosahu chůze i přes kompenzační pomůcky 20-30
12c deformity prstů nohy jednostranné nebo oboustranné, s potřebou kompenzační pomůcky 5-10
13 Funkční postižení po zlomeninách kostí dolní končetiny
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle omezení rozsahu pohybu, svalové síly, funkce končetiny a celkové pohyblivosti a dopadu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
13a lehké postižení, lehké deformity bérce nebo stehna, lehké hypotrofie svalů, omezení funkce končetiny pro delší chůzi a stání 10-15
13b středně těžké postižení funkce končetiny, značná deformita bérce nebo stehna, svalové atrofie, značné omezení funkce končetiny, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 30-35
13c těžké postižení, těžké deformity, podstatné omezení funkce končetiny a celkové pohyblivosti, některé denní aktivity omezeny 50
14 Pseudoartrózy – paklouby končetin
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle lokalizace pakloubu, omezení fyzické výkonnosti a pohyblivosti, dopadu na schopnost koordinace pohybů, přenášení a manipulaci s předměty.
Současně je nutno zohlednit, zda jde o vitální nebo avitální pakloub.
14a závažné omezení funkce končetiny, podle stupně omezení statické zátěže končetiny a dominance horní končetiny, vitální pakloub 35-50
14b těžké postižení, podstatně omezená schopnost až neschopnost chůze a stání nebo neschopnost přenášení a manipulace s předměty, avitální pakloub, podle lokalizace a neschopnosti statické a mechanické zátěže 50-70
15 Poúrazové postižení nervů, nervových kořenů a nervových pletení
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví s ohledem na lokalizaci, rozsah a tíží funkčního postižení srovnatelně podle kapitoly VI.
16 Zkrat končetiny
16a zkrat končetiny v rozsahu 3-5 cm 5-10
16b zkrat končetiny v rozsahu 6-10 cm 20-25
16c zkrat končetiny o více než 10 cm, podle rozsahu funkční poruchy 35-50

C – Popáleniny, poleptání

Obecné posudkové zásady pro popáleniny a poleptání:
Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující rozsah, tíže a lokalizace procesu, poškození funkce některých orgánů nebo systémů v důsledku léčby, omezení fyzické výkonnosti, omezení pohyblivosti končetin, schopnosti koordinace pohybů, funkční postižení ruky s vlivem na manipulaci a přenášení předmětů, dopad na schopnost vykonávat denní aktivity. V případě poškození funkce oka a zraku se míra poklesu pracovní schopnosti stanoví srovnatelně podle kapitoly VII, při postižení dýchacího ústrojí podle kapitoly X, v případě poškození jiných vnitřních orgánů podle příslušného orgánového poškození.

POLOŽKA DRUH POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ PROCENTA
1 Popáleniny a poleptání
1a popálení nebo poleptání lokalizovaná, menšího rozsahu, nižšího stupně, s následným lehkým funkčním postižením, podle rozsahu postižení 5-15
1b popálení nebo poleptání více částí těla, vyššího stupně, s funkčně významným omezením funkce části těla nebo orgánů a celkové výkonnosti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 20-30
1c těžké popálení nebo poleptání více částí těla, rozsáhlejší postižení, postižení vyššího stupně s komplikacemi, s poškozením funkce některých orgánů nebo systémů, s podstatným poklesem celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny, podle rozsahu funkčního postižení 40-60
1d zvlášť těžké postižení, mnohočetné těžké postižení, s těžkými funkčními následky 70

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno