Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Pracovní vztahy.

2.22 PRACOVNÍ VZTAHY

9. platová třída

1. Zajišťování podkladových materiálů pro tvorbu věcných návrhů nových právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

10. platová třída

1. Inspekce práce v oblasti pracovních podmínek, pracovního prostředí, technických zařízení a pracovišť nebo v oblasti dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, předpisů o zaměstnanosti nebo dalších předpisů.

11. platová třída

1. Komplexní výkon inspekce práce.

2. Provádění odborné metodické činnosti při inspekci práce v oblasti pracovních vztahů a pracovních podmínek nebo v oblasti dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů o zaměstnanosti.

3. Provádění odborné metodické činnosti při inspekci práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. Metodické usměrňování a výběr lektorů pro výuku v oblasti výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností včetně přednáškové činnosti.

5. Komplexní provádění auditů, kontrol a prověrek u akreditovaných, autorizovaných a certifikovaných osob v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

12. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany zaměstnanců ve mzdové oblasti.

2. Vyhodnocování kolektivního vyjednávání vyššího stupně.

3. Vyhodnocování účinnosti systému bezpečnosti práce, zpracovávání souhrnných analýz úrovně bezpečnosti práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí na celostátní úrovni včetně návrhů systémových opatření.

4. Stanovování celostátní metodiky výkonu inspekce práce.

5. Tvorba koncepce výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností.

6. Tvorba koncepce a celostátní koordinace certifikačních, autorizačních nebo akreditačních procesů při řízení jakosti a auditů v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

13. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce odměňování zaměstnanců v podnikatelské sféře nebo ve sféře veřejných služeb a správy nebo zvláštních způsobů odměňování a vývoje cestovních náhrad.

2. Vypracovávání celostátních zásad a metod hodnocení prací a katalogů prací.

3. Celostátní koordinace a usměrňování platových poměrů a jiných forem odměňování ucelených skupin osob v pracovních a obdobných vztazích.

4. Tvorba systému poskytování cestovních náhrad.

5. Vypracovávání strategií a stanovování priorit pro oblast bezpečného a zdravého pracovního prostředí na celostátní úrovni.

6. Koordinace a metodické usměrňování bezpečnosti práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí na celostátní úrovni.

7. Zpracovávání návrhů národních akčních programů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

8. Tvorba celostátní koncepce inspekce práce.

9. Tvorba celostátní koncepce rozvoje systému výchovy a vzdělávání na úseku bezpečnosti práce včetně koncepce systému certifikace, autorizace a akreditace získávání odborné způsobilosti fyzických osob.

14. platová třída

1. Tvorba celostátních koncepcí a strategických záměrů jednotlivých oblastí pracovních vztahů a koordinace s právem a politikami Evropské unie. Stanovování základních principů a zásad utváření, podmínek trvání a ukončování pracovních, služebních a obdobných poměrů.

2. Tvorba celostátní koncepce politiky a dlouhodobých záměrů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

3. Stanovování základních celostátních principů a přístupů k odměňování v pracovních a obdobných vztazích. Utváření celostátních platových a jiných systémů odměňování nebo systémů ochrany mzdy.

4. Tvorba koncepce individuálních a kolektivních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

5. Tvorba celostátní koncepce pracovních, služebních nebo obdobných poměrů pro vymezené skupiny osob.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce sociální politiky, zaměstnanosti a pracovních vztahů a jejich koordinace s politikami Evropské unie.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno