Občané očekávají, že politické volby a referenda proběhnou férově, na úřadě dostanou platné osobní doklady a na matrice vládne pořádek. Tyto a další požadavky vyřizuje »referent všeobecné správy vnitřních věcí státu«. Jeho plat záleží na pracovišti, zadaných úkolech, dosavadní praxi a dosaženém vzdělání.

Pravidla v soukromém a veřejném sektoru

Zaměstnanci privátních společností (s.r.o., a.s.) mají zaručené určité minimální mzdy, podle náročnosti, složitosti a odpovědnosti svojí profese. Ve veřejném sektoru (na úřadech, v příspěvkových organizacích) panují striktnější pravidla. Zaměstnanec patří do určité platové tabulky, kde najde svůj platový tarif (základní hrubý měsíční plat) podle svého platového stupně (dosaženého vzdělání a praxe) a platové třídy.

Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu

Platová třída záleží na nejnáročnější práci, kterou po zaměstnanci požaduje zaměstnavatel. Detaily najdeme v oficiálním profesním Katalogu. Máte právo na nejvyšší platovou třídu, ve které splňujete aspoň jednu odrážku. Příklad: Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu náleží minimálně do 7. platové třídy, pokud mezi jeho povinnosti patří: „Provádění dílčích prací v matriční agendě.“

6. platová třída

 1. Provádění změn v úředních dokladech, vydávání dokladů o změnách v úředních dokladech včetně kontroly správnosti uváděných údajů v informačních systémech veřejné správy, popřípadě v dalších evidencích a vydaných dokladech. Předávání vydaných dokladů žadatelům. Vystavování úředních osvědčení.
 2. Zpracovávání správních a odborných rešerší na úseku hlášení a evidence pobytu obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.
 3. Zajišťování agendy seznamu registrovaných občanských sdružení, zpracovávání podkladů o registrovaných a evidovaných subjektech včetně jejich poskytování Českému statistickému úřadu.
 4. Samostatný výkon agendy ztrát a nálezů.

7. platová třída

 1. Vykonávání odborných činností na úseku přípravy organizačně-technického a finančního zajištění voleb a referend.
 2. Provádění dílčích prací na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů nebo cestovních dokladů.
 3. Zajišťování agendy registrace občanských sdružení, posuzování návrhů na registraci občanských sdružení a evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů ve sporných a složitých případech.
 4. Zajišťování prací na úseku shromažďování.
 5. Provádění dílčích prací v matriční agendě.
 6. Provádění dozoru nad dodržováním právních předpisů o státních symbolech.
 7. Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin.

8. platová třída

 1. Organizačně-technické zabezpečení voleb a referend.
 2. Usměrňování a dohled nad plněním povinností stanovených obcím (ohlašovnám) pro agendu úředních dokladů a evidence obyvatel.
 3. Komplexní zajišťování agendy ztrát a nálezů včetně zajišťování oceňování, přípravy dražeb.
 4. Zajišťování agendy shromažďování, sdružování právnických osob a dobrovolných svazků obcí, územně správního členění, místního názvosloví, slučování a rozdělování obcí, zajišťování procesu změn názvů obcí, změn správních hranic obcí nebo zájmových sdružení a nadací.
 5. Komplexní výkon matriční agendy obce.
 6. Výkon agendy veřejných sbírek.
 7. Výkon agendy na úseku sdružování v občanských sdruženích, odborových organizacích a organizacích zaměstnavatelů.
 8. Výkon státoobčanské agendy územního samosprávného celku.
 9. Zajišťování agendy rejstříku politických stran a politických hnutí.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování státoobčanské agendy územního samosprávného celku.
 2. Koordinace občansko-správních záležitostí v obci.
 3. Komplexní zajišťování činností spojených s vedením knih narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí občanů, ke kterým došlo v cizině (zvláštní matriky).
 4. Zajišťování matriční agendy v působnosti krajského úřadu nebo obce s rozšířenou působností nebo rozhodování o uzavírání manželství zmocněncem v působnosti krajského úřadu.
 5. Komplexní výkon agend na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů nebo evidence obyvatel a rodných čísel.

10. platová třída

 1. Poskytování metodické pomoci a usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatel včetně kontrol výkonu činností v daném území.
 2. Metodické usměrňování a dohled nad matriční činností a evidencí obyvatel na vymezeném území, odborné poradenství obcím pověřeným vedením matrik, komplexní kontrola nad vedením matriční agendy a souvisejících agend u matričních obvodů včetně ukládání nápravných opatření, usměrňování odborné přípravy a ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců obce, v hlavním městě Praze zaměstnanců městské části nebo zaměstnanců Ministerstva obrany zařazených do matričního úřadu.
 3. Koordinace výkonu zvláštní matriky.
 4. Metodické usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatel v rámci působnosti územního samosprávného celku.

11. platová třída

 1. Koordinace a metodické usměrňování obcí nebo jejich částí v občansko-správních záležitostech, například matrik a státního občanství, evidence obyvatel, zabezpečení voleb a místních referend, úředních dokladů, přestupků, názvosloví ulic, státních symbolů a znaků.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepce uspořádání a zajišťování vnitřních věcí státu.

15. platová třída

 1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.

Zdroj úvodní fotografie: Úřad vlády ČR, Facebook.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno