Nejobětavější sociální pracovníci mají právo přinejmenším na 26 600 Kč hrubého měsíčně nebo 158,20 Kč za hodinu.

Každému podle jeho zásluh! Tuto idealistickou vizi zkoušejí alespoň částečně uskutečnit čeští politici. Ve veřejném sektoru regulují zaměstnavatele podrobnými platovými třídami a tabulkami. Naproti tomu soukromým firmám ponechávají relativní svobodu, aby uzavíraly pracovní smlouvy podle vlastního uvážení. Naši státní představitelé totiž neomezují maximální výplatu, na kterou může dosáhnout například pracovník sociální péče. Ale ve vládním nařízení č. 567/2006 Sb. nalezneme pojmy minimální mzda a zaručená mzda.

Se složitostí, odpovědností a namáhavostí dané profese stoupají takzvané skupiny prací, a s nimi také garantovaná výplata. Minimální mzda představuje základní sazbu, ale většina zaměstnanců musí dostávat více. Uvedené sazby platí pro týdenní pracovní dobu 40 hodin, bez příplatků za ztížené pracovní prostředí apod.

RokMzdová jednotkaSkupina (třída)1. (1. + 2.)2. (3. + 4.)3. (5. + 6.)4. (7. + 8.)5. (9. + 10.)6. (11. + 12.)7. (13. + 14.)8. (15. + 16.)
2022Kč/m.16 20017 90019 70021 80024 10026 60029 40032 400
2022Kč/h.96,40106,50117,50129,80143,30158,20174,70192,80
2021Kč/m.15 20016 80018 50020 50022 60024 90027 50030 400
2021Kč/h.90,5099,90110,30121,80134,40148,40163,90181,00
2020Kč/m.14 60016 10017 80019 60021 70024 00026 50029 200
2020Kč/h.87,3096,30106,40117,40129,70143,20158,10174,60
2019Kč/m.13 35014 74016 28017 97019 85021 90024 18026 700
2019Kč/h.79,8088,1097,30107,40118,60130,90144,50159,60
2018Kč/m.12 20013 50014 90016 40018 10020 00022 10024 400
2018Kč/h.73,2080,8089,2098,50108,80120,10132,60146,40
2017Kč/m.11 00012 20013 40014 80016 40018 10019 90022 000
2017Kč/h.66,0072,9080,5088,8098,10108,30119,60132,00

V příloze zmíněného vládního nařízení má speciální kapitolku sociální péče. Upřesněny jsou skupiny prací pro sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.

Sociální péče (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách)

2. skupina

 1. Poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání klientů, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u klientů.
 2. Provádění úkonů pečovatelské služby. Výdej a rozvoz jídla klientům. Provádění dílčích sociálně pečovatelských úkonů pro klienty.

3. skupina

 1. Rutinní práce při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků a při péči o klienty, spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů.
 2. Provádění pečovatelských prací spojených s přímým stykem s občany s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péče o jejich domácnost včetně péče o prádlo, donášky paliva, provádění pohybové aktivizace klientů.
 3. Provádění asistenční služby a osobní asistence osobám zdravotně postiženým.

4. skupina

 1. Fixace získaných společenských a pracovních návyků u dospělých mentálně postižených klientů. Rozvíjení pracovní aktivity. Provádění odborného pracovního výcviku včetně vyhledávání pracovních příležitostí pro léčbu prací. Rozvíjení individuální manuální zručnosti klientů. Zabezpečování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociální péče.
 2. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjejí osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo tělesné výchovy.
 3. Poskytování dílčí sociální pomoci, zabezpečování základních sociálních agend. Zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracování, provádění dílčích sociálních šetření. Komplexní zajišťování přímé obslužné péče, základních výchovných, aktivizačních služeb, sestavování individuálních plánů rozvoje osobnosti klienta.

5. skupina

 1. Sociálněprávní poradenství, analytická a metodická činnost v sociální péči. Vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu. Poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s občany, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace.
 2. Řešení sociálněprávních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, anamnézy, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů. Sociální práce v zařízeních sociální intervence (azylové domy, domovy pro matky s dětmi, noclehárny apod.).

Sociální péče v 6. skupině

 1. Poskytování krizové intervence. Poskytování sociálněprávního poradenství a sociální práce s rodinami nebo jednotlivci v krizových situacích. Odborná činnost ve střediscích drogové a jiné závislosti.
 2. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji a na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jedinců a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě.

Autorka úvodní ilustrační fotografie: Tania Van den Berghen

16 KOMENTÁŘE

 1. Pracuji jako údržbář v jeslích, které jsou příspěvkovou organizací. Pracovní doba je 4 hodiny denně, což odpovídá 20 hodinám týdně. Jaká je zaručená mzda? Jakou mám mít platovou třídu?

  • Pane Šebesto, jako zaměstnanec školského zařízení, které je příspěvkovou organizací (dostává peníze na provoz například od obce) byste měl normálně dostávat plat podle platové tabulky pro nepedagogické pracovníky ve školství. (Shodou okolností se nyní stejná tabulka vztahuje i na sociální pracovníky.) Ale tam jsou pro údržbáře, respektive školníky celkem nízké tarify, navíc do 5. platové třídy Vám zaměstnavatel nemusí uznat žádnou praxi. Takže bych vycházel raději ze zaručené mzdy pro školníka, který patří do takzvané 2. skupiny prací a letos má dostávat aspoň 10 900 Kč hrubého měsíčně, pokud zároveň nepobírá invalidní důchod a vykonává: „Provádění domovnických a školnických prací včetně drobné údržby.“ Při polovičním úvazku (20 hodin týdně) by to tedy aktuálně byla polovina: 5 450 Kč, od Nového roku částka zase stoupne.

  • Kateřino, požadavky pro sociální pracovníky definuje zákon č. 108/2006, o sociálních službách. Tam je jako dostačující vysokoškolské vzdělání jmenováno to, které člověk získal: „studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku“. Já tam tedy andragogiku – vzdělávání dospělých nevidím :-(.

   Pokud nemáte dlouhodobou praxi v povolání sociální pracovnice z dřívějška (což může být případ starších lidí, kteří v sociálních službách pracovali ještě před vznikem zmíněného zákona), možná byste si musela dodělat vyšší odbornou školu, zaměřenou: „na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost“.

 2. Dobrý den, potřebuji poradit se zařazením zaměstnance do platové tabulky a platové třídy. Jsme nezisková organizace – spolek, dostali jsme povolení vykonávat činnost v rámci výkonu sociálně-právní ochrany: uzavírat dohody o pěstounské péči, poskytovat výchovnou a poradenskou činnost osobě pečující (pěstouny) apod. Nově zřizujeme pracovní místo na tuto pozici. Nevím, do jaké tabulky a do jaké platové třídy mám tohoto zaměstnance zařadit. Děkuji.

 3. Dobrý den, pane Woffe, prosím Vás, do které kategorie patří chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky? Ráda bych přijala osobu s tímto osvědčením, přestože nemá žádnou praxi. Její náplní práce by byla starost o šestičlennou skupinku, děti ve věku 2 – 5 let, v denním režimu. Mám sice jistou představu o mzdě, ale ráda bych znala tabulku zaručených sazeb, jenomže nevím, kterou použít. Prosím Vás o radu.
  Děkuji. Žabková

  • Paní Žabková, odkážu Vás na kapitolu Vzdělávání a výchova. V 5. skupině prací je tam například taky: „Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí předškolního věku.“

 4. Dobrý den, od 1.7.2017 mají stoupnout mzdy. Dostanou přidáno taky pracovníci v přímé obslužné péči, zaměstnaní neziskovými organizacemi?

 5. Prosím o informaci – jsme s.r.o. – Domov se zvláštním režimem se 6 klienty. Do které skupiny spadají pečovatelky a pracovníci v sociálních službách? Velmi děkuji za informaci. Je tam 1., 2. a 3. skupina, ta třetí jsou pracovníci v sociálních službách v terénu nebo v domově se zvláštním režimem.

  • Dobrý den, paní Rozsypalová, sazby zaručených mezd záleží na nejtěžší vykonávané práci, vizte seznam výše ve článku. Pracovník v sociálních službách, zaměstnaný soukromou společností (například s.r.o.) může patřit do 2., 3., 4., 5. nebo 6. skupiny. Takže každopádně má letos nárok na zaručenou hrubou mzdu 12 200 Kč měsíčně nebo 72,90 Kč za hodinu. Aby patřil minimálně do 3. skupiny prací (letos zaručená hrubá mzda 13 400 Kč/měsíc nebo 80,50 Kč/hodinu), musí aspoň část pracovní doby dělat například následující: „Provádění asistenční služby a osobní asistence osobám zdravotně postiženým.“ A tak můžeme postupovat dále, až k 18 100 Kč/měsíc a 108,30 Kč/hodinu.

   Jinými slovy, najděte nahoře v seznamu činností nejvyšší odrážku, která celá patří do Vaší pracovní náplně – a zároveň naleznete svoji skupinu. Samotné označení pozice (pečovatelka, respektive pracovník v sociálních službách) k určení zaručené mzdy nestačí, rozhoduje Vaše zodpovědnost – nejtěžší vykonávaná činnost.

  • Dobrý den, paní Jiřino, Vaši sazbu zaručené mzdy najdeme podle zařazení do správné skupiny prací, což záleží na nejodpovědnější činnosti, kterou aspoň občas v zaměstnání vykonáváte. Podrobnou kategorizaci najdete výše ve článku, stačí, když budete splňovat aspoň jednu odrážku.

   Například minimálně do 3. skupiny prací patří člověk, který aspoň občas má na starosti třeba toto: „Provádění asistenční služby a osobní asistence osobám zdravotně postiženým.“ Do 6. skupiny prací patří člověk, který aspoň občas vykonává například toto: „Poskytování krizové intervence. Poskytování sociálněprávního poradenství a sociální práce s rodinami nebo jednotlivci v krizových situacích. Odborná činnost ve střediscích drogové a jiné závislosti.“ A podobně.

   Doporučuji, abyste začala nejníže a postupovala nahoru. Jakmile najdete nejvyšší odrážku, kterou splňujete, naleznete zároveň svoji skupinu prací (a tedy sazbu zaručené mzdy, na kterou máte podle vládního nařízení automaticky právo).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno