Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Zahraniční vztahy.

2.10 ZAHRANIČNÍ VZTAHY

6. platová třída

1. Výkon depozitářských funkcí České republiky.

2. Shromažďování a příprava podkladů pro vydání rozhodnutí v konzulárních a vízových záležitostech včetně jejich ověřování a došetřování na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

7. platová třída

1. Sjednávání bezcelních dovozů pro diplomatické mise, konzulární úřady a mezinárodní organizace.

2. Výkon agendy cestovních dokladů na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

3. Výkon agendy krátkodobých víz na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

4. Posuzování podkladů pro výkon matriční a státoobčanské agendy a poskytování pomoci v nouzi na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

5. Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin a úkonů spojených s vyšším ověřením listin na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

8. platová třída

1. Zpracovávání odborných podkladů pro sjednávání mezinárodních smluv a vyhotovování ratifikačních listin a přístupu k nim.

2. Výkon agendy dlouhodobých víz a povolení pobytu na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

3. Komplexní výkon agendy cestovních dokladů na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

4. Koordinace souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy včetně vyřizování nestandardních požadavků na výdej ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí včetně určování postupů při jejich vyřizování v zahraničí.

9. platová třída

1. Zajišťování vystavování diplomatických a služebních pasů, náhradních cestovních dokladů a dalších úředních dokladů včetně jejich změn na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

2. Zpracovávání dílčích informací a podkladů o jiném státu či skupině států.

3. Zajišťování povolení přeletů a přistání cizích státních letadel přes území České republiky, zajišťování povolení přeletů a přistání našich státních letadel při letech do zahraničí.

4. Samostatné rozhodování o poskytování pomoci českým občanům, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky zahraničí.

5. Zajišťování komplexního výkonu agendy vyššího ověřování listin na Ministerstvu zahraničních věcí.

6. Zajišťování ekonomické, technické, provozní a majetkové správy zastupitelských úřadů České republiky.

7. Zajišťování výkonu volebního práva občanů České republiky v zahraničí.

10. platová třída

1. Poradenská, konzultační a informační činnost v konzulární oblasti poskytovaná i v cizím jazyce.

2. Zajišťování vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států v oblasti ekonomické, kulturní, vědecké, vzdělávací a zdravotní spolupráce a konzulární činnosti.

3. Koordinace dvoustranných a mnohostranných styků v jednotlivých oborech.

4. Systematické vyhodnocování a odborné zpracovávání informací o jiném státu či skupině států, spolupráce se zastupitelskými úřady jiných států, napomáhání rozvoji styků zastupitelských úřadů s českými orgány, politické zajišťování stykových akcí oficiálních představitelů České republiky s představiteli jiného státu či skupiny států.

5. Zajišťování agendy žádostí o agrément pro nově jmenované velvyslance cizích zemí a agendy jmenování nových velvyslanců České republiky včetně zajišťování příjezdů a odjezdů cizích velvyslanců, předávání jejich pověřovacích listin, protokolárních návštěv při nástupu a ukončení jejich diplomatické mise a zajišťování vyhotovení pověřovacích a odvolacích listin, kabinetních listů, konzulských patentů pro představitele České republiky v zahraničí, exequatur pro konzuly akreditované v České republice.

6. Zajišťování agendy akreditací vojenských a leteckých přidělenců České republiky v zahraničí a vojenských a leteckých přidělenců cizích zemí v České republice.

7. Zajišťování agendy protokolárních záležitostí jednotlivých zemí a registrací členů diplomatických misí a úřadů.

8. Příprava obchodních jednání se zahraničními partnery, sledování obchodní situace v relaci a vypracovávání návrhů opatření v obchodní oblasti.

9. Zajišťování matriční a státoobčanské agendy na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

10. Koordinace a komplexní zajišťování ekonomické, technické, provozní, majetkové a organizační správy zastupitelských úřadů České republiky.

11. Poradenská, konzultační a informační činnost v oblasti vyššího ověřování listin v rámci konzulárních činností v cizím jazyce.

11. platová třída

1. Samostatná realizace koncepce zahraniční politiky České republiky k jinému státu či skupině států, koordinace přípravy podkladových materiálů o jiném státu či skupině států a jejich aprobace.

2. Řešení konzulárních případů, poskytování pomoci českým občanům a zajišťování konzulárních funkcí, vyplývajících z Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.

3. Analytická a realizační činnost v jednotlivých oblastech vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států, vyhodnocování politických aspektů ekonomického vývoje, environmentální, kulturní, vědecké, vzdělávací, sociální, zdravotnické, bezpečnostní a konzulární politiky státu, zajišťování realizace dvoustranných smluvních dokumentů.

4. Příprava uzavírání mezinárodních smluv, příprava plných mocí, ratifikačních listin a listin o přístupu k mezinárodním smlouvám.

5. Samostatné metodické usměrňování zastupitelských úřadů v otázkách kulturních a školských styků v rámci dané relace a v dalších otázkách vztahů České republiky k ostatním státům.

6. Samostatné zajišťování agendy vztahů s krajanskými a nevládními organizacemi v jiném státě nebo na teritoriu skupiny jiných států.

7. Příprava a zajišťování projektů mezinárodních vládních organizací.

8. Provádění obchodních analýz a vytváření podmínek a předpokladů pro posuzování exportních zájmů České republiky na zahraničních trzích včetně zajišťování obchodních vztahů České republiky k jinému státu i skupině států.

9. Samostatné metodické usměrňování konzulárních úřadů, vedených honorárními konzulárními úředníky.

10. Rozhodování o žádostech o udělení krátkodobých víz.

11. Komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové, bezpečnostní a organizační správy zastupitelského úřadu České republiky.

12. Tvorba a realizace koncepce zahraniční politiky České republiky v oblasti veřejné diplomacie včetně koordinace prezentace České republiky v zahraničí.

13. Ochrana zájmů České republiky při správě majetku České republiky v zahraničí.

14. Zajišťování agendy posuzování a vydávání potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě.

15. Samostatná realizace koncepce vnějších ekonomických vztahů České republiky včetně koncepce podpory exportu.

16. Analytická, poradenská a konzultační činnost ve vztahu k jednotlivým vnitrostátním hospodářským subjektům a uskupením v rámci podpory exportu.

12. platová třída

1. Zajišťování diplomatických vztahů a prosazování zájmů České republiky vůči jinému státu či skupině států, příslušným mezinárodním vládním organizacím a mezinárodním orgánům včetně koordinace přípravy podkladů a stanovisek a zajišťování vnitrostátních předpokladů pro spolupráci.

2. Stanovování základních směrů a způsobů řešení konzulárních případů.

3. Koncipování a koordinace postupu České republiky při poskytování zahraniční humanitární pomoci.

4. Analytická, poradenská a konzultační činnost o právních řádech cizích států.

5. Analytická, poradenská a konzultační činnost v oboru konzulární služby (vízový, poplatkový, legalizační, teritoriálně-konzulární, honorární konzuláty) na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky.

6. Ochrana zájmů českých občanů v zahraničí a zajišťování jejich právního zastoupení před soudy i jinými orgány cizího státu v zahraničí.

7. Zajišťování realizace obecného mezinárodního práva a práva Evropské unie ve vztazích České republiky k jiným státům a mezinárodním orgánům a organizacím.

8. Koordinační, analytická a posudková činnost v oblasti ekonomického, politického, sociálního, zdravotního, bezpečnostního, environmentálního, kulturního, výzkumného a vzdělávacího vývoje nebo jiných společenských oblastí ve vztahu České republiky k jiným státům a mezinárodním orgánům a organizacím.

9. Zajišťování rozvoje komplexu kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků České republiky se zahraničím a v rámci Evropské unie.

10. Tvorba koncepce oblasti vládních stipendijních míst v rámci rozvojové pomoci České republiky.

11. Sledování a vyhodnocování aktuálního vývoje v relaci a zajišťování operativní odezvy České republiky.

12. Samostatné zpracovávání a vydávání pravidel jednotné diplomatické protokolární praxe.

13. Analytická, poradenská a konzultační činnosti v oblasti agendy diplomatických výsad a imunit.

14. Tvorba koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce resortu, kraje nebo hlavního města Prahy a jeho působení v rámci Evropské unie.

15. Příprava a sjednávání mezinárodních smluv a přístupů k nim včetně smluv v rámci Evropské unie. Příprava právních předpisů Evropské unie.

16. Koordinace plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích a v Evropské unii v rámci jednoho resortu.

17. Analytická, poradenská a konzultační činnost v oblasti mezinárodního práva ozbrojených konfliktů.

18. Komplexní koordinace a metodické usměrňování finančního, personálního, technického, provozního, bezpečnostního a organizačního rozvoje správy zastupitelského úřadu České republiky.

19. Zajišťování hospodářských vztahů České republiky v rámci dimenze ekonomické diplomacie vůči jinému státu či skupině států, státním hospodářským uskupením, příslušným mezinárodním hospodářským organizacím a mezinárodním orgánům včetně koordinace přípravy podkladů a stanovisek a zajišťování vnitrostátních předpokladů a požadavků pro spolupráci.

20. Koordinace realizace dvoustranné i mnohostranné zahraniční rozvojové spolupráce.

21. Koordinace realizace koncepce vnějších ekonomických vztahů České republiky včetně koncepce podpory exportu.

22. Koordinace analytické, poradenské a konzultační činnosti ve vztahu k jednotlivým vnitrostátním hospodářským subjektům a uskupením v rámci podpory exportu.

23. Zastupování zájmů České republiky v orgánech Evropské Unie a s tím související koordinační, analytická a posudková činnost.

24. Analytická, poradenská a konzultační činnost v oblasti zahraniční politiky a její koordinace ve vztahu k vnitrostátním subjektům.

25. Analytická, poradenská a koordinační činnost v oblasti rozvoje lidských práv, podpory demokracie a transformace ve vztahu k zahraničí.

13. platová třída

1. Koordinace diplomatických vztahů České republiky s jiným státem, skupinou států nebo s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti politické, ekonomické, bezpečnostní, konzulární, kulturní, vědecké, školské, sociální a zdravotnické politiky státu a statistiky a krajanských a nevládních vztahů včetně jejich vyhodnocování a realizace dvoustranných a mnohostranných smluvních dokumentů a prosazování zájmů České republiky na mezinárodní úrovni.

2. Tvorba zásad a koordinace zajišťování diplomatického protokolu České republiky.

3. Koordinace a metodické usměrňování konzulárních vztahů České republiky.

4. Koordinace a usměrňování realizace vízové politiky České republiky včetně posuzování a vyhodnocování zahraničněpolitických a bezpečnostních zájmů České republiky.

5. Koordinace a analýza vztahů České republiky s jiným státem či skupinou států, vymezování politického rámce rozvoje smluvní základny těchto vztahů, sledování provádění mezinárodních smluv v relaci, reagování České republiky na nestandardní události a jevy v mezinárodní politice (ozbrojené konflikty, eskalace napětí, závažné finančně-hospodářské krizové jevy), koordinace vztahů s mezinárodními regionálními politickými, bezpečnostními nebo hospodářskými uskupeními.

6. Koordinace sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv včetně smluv v rámci Evropské unie, sjednocování mezinárodní smluvní praxe České republiky.

7. Koordinace a analýza komplexů ekonomických, kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků a krajanských a nevládních vztahů České republiky se zahraničím včetně meziresortního metodického usměrňování.

8. Koordinace uplatnění obecného mezinárodního práva ve vztazích České republiky k jiným státům a mezinárodním organizacím a k Evropské unii (výsady a imunity, sukcese do smluv), negociační činnost v oboru mezinárodního práva a mezinárodních smluv se zahraničními partnery a s Evropskou unií.

9. Koncepční a metodické usměrňování činnosti zastupitelských úřadů a jejich jednotlivých úseků, zodpovědných za vztahy s mezinárodními organizacemi, koncepce politického zajišťování stykových akcí s představiteli mezinárodních vládních organizací.

10. Stanovování zahraničněpolitické orientace České republiky v jednotlivých oborech.

11. Tvorba koncepce sjednávání mezinárodních smluv (prezidentských, vládních, resortních) včetně smluv v rámci Evropské unie a příprava jejich sjednávání, vnitrostátního projednávání a ukončování jejich platnosti.

12. Koordinace ochrany zájmů státu a zastupování státu v soudních a kvazisoudních řízeních před orgány mezinárodních vládních organizací a orgány Evropské unie a koordinace opatření k provádění rozhodnutí těchto orgánů.

13. Koordinace postupu všech ministerstev a ostatních ústředních správních orgánů při plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a smluv v rámci Evropské unie nebo z členství v mezinárodních organizacích.

14. Koordinace ochrany zahraničněpolitických zájmů České republiky při provádění licenční politiky vývozu vojenského materiálu, materiálu dvojího užití a dalšího materiálu jehož vývoz je upraven zvláštními předpisy.

15. Metodické usměrňování zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

16. Metodické usměrňování koncepce vnějších ekonomických vztahů České republiky včetně koncepce podpory exportu.

17. Koordinace zastupování zájmů České republiky v orgánech Evropské Unie a s tím související koordinační, analytická a posudková činnost.

18. Tvorba koncepce vysílání civilních expertů do mezinárodních organizací a civilních misí.

19. Koordinace zahraniční bezpečnostní politiky ve vztahu k vnitrostátním subjektům.

20. Koordinace a metodické usměrňování transformační politiky České republiky ve vztahu k zahraničí.

14. platová třída

1. Tvorba a realizace zahraničněpolitické orientace České republiky pro státy daného teritoria nebo v přijímacích státech.

2. Tvorba koncepce obecného uplatnění práva mezinárodních smluv a smluv v rámci Evropské unie včetně stanovování zásad jejich sjednávání, dodržování a ukončování jejich platnosti.

3. Formulace právních aspektů zahraniční politiky České republiky a ostatních právních vztahů s mezinárodním prvkem, posuzování souladu politických cílů a přijímaných opatření s mezinárodněprávními závazky České republiky.

4. Tvorba koncepce konzulární a vízové politiky České republiky.

5. Tvorba koncepce zahraniční bezpečnostní politiky České republiky a prognózy vnitropolitického vývoje, zahraniční a bezpečnostní politiky jiného státu či skupin států nebo mezinárodních organizací.

6. Tvorba komplexní koncepce komunikační strategie České republiky nebo vývoje kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků a krajanských a nevládních vztahů České republiky se zahraničím v souladu s cíli zahraniční politiky.

7. Tvorba koncepce zahraniční nebo evropské politiky České republiky v oblasti členství a působení v mezinárodních vládních organizacích a orgánech nebo vůči institucím Evropské unie.

8. Tvorba koncepce vnějších ekonomických vztahů České republiky včetně podpory exportu.

9. Stanovování zahraničněpolitické enviromentální orientace České republiky.

10. Tvorba koncepce ochrany zájmů státu a zastupování státu v soudních a kvazisoudních řízeních před orgány mezinárodních vládních organizací a orgány Evropské unie včetně tvorby koncepce opatření k provádění rozhodnutí těchto orgánů. Zastupování státu před Soudním dvorem Evropské unie a podobnými mezinárodními soudními orgány.

11. Tvorba mezinárodních systémů v ucelených oborech, například sociálním, ekonomickém, bezpečnostním nebo právním včetně jejich koncipování a formulace a koordinace jejich uplatnění v národních systémech.

12. Tvorba koncepce rozvoje vnitřního trhu Evropské unie a hospodářské a měnové unie v rámci Evropské unie.

13. Tvorba koncepce ochrany zahraničněpolitických zájmů České republiky.

14. Tvorba koncepce ochrany zahraničněpolitických zájmů České republiky při provádění licenční politiky vývozu vojenského materiálu, materiálu dvojího užití a dalšího materiálu, jehož vývoz je upraven zvláštními předpisy.

15. Tvorba koncepce politiky České republiky v oblasti rozvoje lidských práv, podpory demokracie a transformace ve vztahu k zahraničí.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce zahraniční politiky České republiky nebo koncepce politiky České republiky vůči Evropské unii.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno