Námezdní práce je nejčastějším způsobem, jak obyvatelé České republiky získávají prostředky pro svoje materiální a kulturní potřeby. Mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je uzavřena pracovní smlouva, jenom do jisté míry usměrněná zákoníkem práce. Ve skutečnosti může obchodní společnost nebo organizace významně upřesňovat délku pracovní doby, odměnu za přesčasy, anebo omezovat vaši další výdělečnou činnost. Tady zveřejňujeme, jak může vypadat – a v některých tuzemských podnicích opravdu vypadá – kompletní pracovní smlouva. Jinde podrobněji rozebíráme některé kontroverzní pasáže.

PRACOVNÍ SMLOUVA

Obchodní společnost/organizace: ________________________
Sídlo: ________________________
Jednající/zastoupená: ________________________
IČ: ________________________
Zapsaná v ________________________ (například Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze…)
(dále jen „zaměstnavatel“)

a

Jméno: ________________________
Trvalé bydliště: ________________________
Kontaktní adresa: ________________________
Rodné číslo: ________________________
(dále jen „zaměstnanec“)

uzavírají dle ustanovení § 34 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, tuto pracovní smlouvu:

Pracovní smlouva, I.: DOBA PRACOVNÍHO POMĚRU

 1. Pracovní poměr začíná X.X.201X.
 2. Pracovní poměr se uzavírá na dobu neurčitou/určitou do X.X.201X.

Pracovní smlouva, II.: DRUH ČINNOSTI A MÍSTO VÝKONU PRÁCE

 1. Zaměstnanec je zaměstnán na pozici „________________________“.
 2. Místem výkonu práce zaměstnance je ________________________, Česká republika a sídlo obchodní korporace zaměstnavatele.
 3. Zaměstnanec využije celou svou pracovní sílu a odborné znalosti a zkušenosti výlučně ve prospěch zaměstnavatele. Zaměstnanec vykonává svou činnost v provozovně zaměstnavatele. Zaměstnavatel má právo převést zaměstnance dočasně k výkonu jiné činnosti i na jiné místo (pracoviště) v souladu s ustanoveními Zákoníku práce v platném znění. Zaměstnanec může v rámci své pracovní pozice přestoupit na jinou funkci podle interního členění činností odpovídajících příslušné pracovní pozici u zaměstnavatele.

Pracovní smlouva, III.: PRACOVNÍ DOBA

 1. Pracovní doba je 40 hodin týdně. K ní se připočítávají zákonné přestávky.
 2. Zaměstnanec bude vykonávat práci ve směnném provozu a o víkendech a svátcích. Za každý den práce o víkendu nebo svátku je možný den náhradního volna v týdnu. Délka pracovní doby je 8 hodin. Pracovní podmínky a pracovní doba jsou stanoveny předpisy zaměstnavatele a rozhodnutím zaměstnavatele.

Pracovní smlouva, IV.: MZDA

 1. Zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda, jejíž výše je stanovena platovým výměrem, který je vyhotoven v písemné formě.
 2. Mzda bude zaměstnanci uhrazena bankovním převodem na jím uvedený účet vedený u banky nebo pošty a to za daný měsíc vždy do 20. dne následujícího měsíce.
 3. Mzda zahrnuje i odměnu za práci přesčas. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dále dohodli ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 na tom, že zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit práci přesčas nad limit 150 hodin v kalendářním roce.
 4. Případné platby zvláštních odměn, prémií a podobných plnění jsou zcela na úvaze zaměstnavatele.
 5. Postoupení mzdy třetí osobě je přípustné a účinné pouze se souhlasem zaměstnavatele.

Pracovní smlouva,V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Zaměstnanec je zejména povinen:

a) Konat práci svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností a dodržovat podmínky sjednané v této smlouvě;

b) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, a to zejména právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

c) dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, a to zejména právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl seznámen.

 1. Porušení povinnosti mlčenlivosti vede k nároku zaměstnavatel na náhradu škody a může být důvodem výpovědi.
 2. Zaměstnanec je povinen vrátit na vyzvání zaměstnavatele, nejpozději však bez vyzvání při ukončení pracovního poměru, veškeré svěřené pracovní předměty, marketingové prostředky, především všechny podklady, kopie atd., které získal do svého držení v souvislosti se svou činností pro firmu.
 3. Zaměstnanec smí využívat svěřené prostředky (výpočetní techniku apod.) jen pro výkon práce pro zaměstnavatele.
 4. Zaměstnanec nesmí bez souhlasu zaměstnavatele vynášet jakékoliv materiály, zejména pak techniku a data mimo provozovnu zaměstnavatele a využívat kontakty a jiné obchodní údaje pro svůj prospěch nebo prospěch třetích osob.
 5. Pracovní výdělečnou činnost je oprávněn zaměstnanec vykonávat pouze s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. Zaměstnavatel může uvedený souhlas písemně odvolat.
 6. Právní a obchodní jednání, která jsou nad rámec běžných jednání zaměstnance, smí zaměstnanec provést pouze s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.
 7. Zaměstnanec se zavazuje používat elektronické systémy zaměstnavatele pouze v rámci svých pracovních úkolů a oprávnění, chránit uživatelské kódy a přístupová hesla proti jejich zneužití.
 8. Zaměstnavatel je zejména povinen:

a) Vytvářet zaměstnanci adekvátní pracovní podmínky;

b) poskytnout nástroje pro vykonávání práce;

c) seznámit zaměstnance s právními a jinými předpisy vztahujícími se k práci zaměstnancem vykonávané;

d) kontrolovat řádný výkon práce;

e) poskytnout zaměstnanci za vykonanou práci sjednanou odměnu.

Pracovní smlouva, VI.: PŘEKÁŽKA V PRÁCI, VYPLACENÍ ODMĚNY V PŘÍPADĚ ONEMOCNĚNÍ

 1. Zaměstnanec je povinen sdělit zaměstnavateli bezodkladně každou překážku v práci a její předpokládanou délku trvání.
 2. V případě pracovní neschopnosti v důsledku onemocnění je zaměstnanec povinen před uplynutím třetího kalendářního dne po začátku pracovní neschopnosti doručit zaměstnavateli lékařské potvrzení o pracovní neschopnosti.

Pracovní smlouva, VII.: DOVOLENÁ

 1. Zaměstnanec má nárok na dovolenou v délce 20 dní.
 2. Dovolená se stanovuje po dohodě se zaměstnavatelem a se zohledněním provozních potřeb.

Pracovní smlouva, VIII.: VÝPOVĚĎ

 1. Ukončení pracovního poměru výpovědí jak ze strany zaměstnavatele, tak se strany zaměstnance se řídí ustanoveními Zákoníku práce.
 2. Výpověď se podává písemně.

Pracovní smlouva, IX.: UKLÁDÁNÍ DAT

 1. Zaměstnanec byl ve smyslu zákona o ochraně dat informován, že jeho osobní data jsou v souvislosti s pracovním poměrem uložena ve výpočetní technice, s čímž vyslovuje svůj souhlas.

Pracovní smlouva, X.: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ, BEZPEČNOST PRÁCE

 1. Zaměstnanec potvrzuje podpisem této smlouvy, že byl dle příslušných právních předpisů proškolen zaměstnavatelem o:

a) Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;

b) o tom, že nesmí v pracovní době požívat alkoholické nápoje, drogy a jiné návykové látky;

c) protipožárních opatření.

 1. Zaměstnanec se zavazuje během své pracovní doby nevykonávat, svým jménem, anebo na svůj účet žádné činnosti, které nevyplývají z jeho povinnosti dle této pracovní smlouvy.
 2. Zaměstnavatel může vydat interní předpisy, ve kterých jsou práva a povinnosti zaměstnance z jeho pracovního poměru upraveny blíže. Zaměstnanec se zavazuje těmito předpisy řídit.
 3. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že vstupní lékařskou prohlídku si zaměstnanec uhradí sám.

Pracovní smlouva, XI.: DOHODA O ODPOVĚDNOSTI

 1. Zaměstnanec a zaměstnavatel tímto ve smyslu ustanovení § 252 a následujících ustanovení Zákoníku práce písemně sjednávají dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách (dále i jako „dohoda o odpovědnosti“), tj. zejména za marketingové prostředky, hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu a pracovní pomůcky, které mu budou v budoucnu v souvislosti s výkonem práce svěřeny. Zaměstnanec je povinen se svěřenými hodnotami nakládat s péčí řádného hospodáře, zejména dbát na jejich zajištění proti zničení, ztrátě nebo odcizení. Zaměstnanec na základě této dohody o odpovědnosti přebírá odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách.
 2. Zaměstnanec odpovídá za případný schodek ve vyúčtování svěřených hodnot v souladu s ustanovením §252 Zákoníku práce bez omezení.

Pracovní smlouva, kapitola XII.: DOHODA O MLČENLIVOSTI A OCHRANĚ ÚDAJŮ

 1. Zaměstnavatel i zaměstnanec mají zájem zejména na striktním dodržení zákonné povinnosti mlčenlivosti vyplývající z ustanovení zákona o ochraně osobních a důvěrných údajů a ochraně obchodního tajemství zaměstnavatele a jeho klientů, jeho obchodních partnerů a jeho mateřských, sesterských nebo dceřiných společností.
 2. Zaměstnanec se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných údajích a informacích, se kterými se seznámí (jak v písemné, tak i v elektronické, ústní či vizuální podobě), o zprostředkovaných či navržených obchodech a interní činnosti zaměstnavatele, dále o klientech zaměstnavatele, jeho obchodních partnerech a jejich klientech a spřízněných společnostech.
 3. Údaje a informace získané při své práci využije zaměstnanec jen pro účely, pro které byly určeny. Zároveň se zavazuje nekomunikovat jménem zaměstnavatele způsobem, který může zaměstnavatele poškodit.
 4. Zaměstnanec se zavazuje k zachování mlčenlivosti o výši svého platu a prémiích či dalších požitcích.
 5. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.
 6. Zaměstnavatel je oprávněn v případě porušení tohoto ustanovení požadovat náhradu vzniklé škody, čehož si je zaměstnanec vědom.
 7. Zaměstnanec tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas, aby zaměstnavatel shromažďoval a zpracovával osobní údaje uvedené v pracovní smlouvě, a to pro personální potřeby a pro poskytnutí údajů pro FÚ, SSZ a ZP, a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze zaměstnaneckého poměru. Zaměstnanec se zároveň zavazuje bez zbytečného odkladu ohlásit jakoukoli změnu těchto svých osobních údajů. Dále zaměstnanec výslovně prohlašuje, že byl v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, řádně informován o zpracování osobních údajů v souvislosti s pracovním poměrem.

Pracovní smlouva, kapitola XIII.: OSTATNÍ USTANOVENÍ

 1. Změny a doplňky této smlouvy musejí být učiněny písemnou formou, to platí i pro vzdání se požadavku písemnou formou.
 2. Vedlejší ústní dohody k této smlouvě neexistují.
 3. Pokud by byla některá ustanovení této smlouvy neplatná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
 5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

 

V ________________________ dne X.X.201X.

 

________________________                                                                     ________________________

Zaměstnavatel                                                                                                               Zaměstnanec

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno