REFERENT BEZPEČNOSTI STÁTU dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.22. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent bezpečnosti státu – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Zpracovávání dílčích opatření pro nouzový stav, stav ohrožení a válečný stav v daném územním celku.” Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent bezpečnosti státu (katalogová pozice 2.10.22)

6. platová třída

 1. Příprava, organizace a zajišťování odvodního řízení včetně vedení pomocné vojenské evidence.

7. platová třída

 1. Zpracovávání dílčích opatření pro nouzový stav, stav ohrožení a válečný stav v daném územním celku.
 2. Zajišťování nezbytných dodávek vybraných potravinářských komodit a věcné zpracovávání smluv, vedení agend opatření v hospodářské mobilizaci, systému nezbytných dodávek a opatření v civilní ochraně.
 3. Pořizování a přerozdělování prostředků individuální ochrany obyvatel včetně souvisejících finančních plánů a výkaznictví.
 4. Provádění šetření a jiných odborných prací v systému prevence kriminality.
 5. Odborné zpracovávání podkladů pro správní řízení o udělení a odnětí mezinárodní ochrany.

8. platová třída

 1. Samostatné zajišťování úkolů v oblasti civilní ochrany nebo organizačních, odborných a materiálních opatření pro mimořádné události a krizové stavy a činností na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy určených subjektů včetně přípravy návrhů na určení subjektů hospodářské mobilizace a zpracovávání plánů opatření hospodářské mobilizace.
 2. Zajišťování problematiky výstavby, údržby a provozu varovacích, vyrozumívacích a spojovacích systémů.
 3. Zpracovávání analýz, navrhování zásad režimu života v postiženém území včetně vyhodnocování účinku krizových stavů a mimořádných událostí.
 4. Zajišťování odborných agend v oblasti mírového doplňování a mobilizačního rozvinování ozbrojených sil.
 5. Vyřizování žádostí o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany a ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, spočívající v přípravě odborných podkladů, ověřování dokladů, údajů o zemích původu a dokumentů.

9. platová třída

 1. Výkon specializovaných odborných činností na úseku obrany, civilní ochrany nebo prevence závažných havárií.
 2. Souhrnné zpracovávání opatření pro mimořádné události a krizové stavy na vymezeném území. Zpracovávání krizového plánu nebo jeho jednotlivých částí.
 3. Souhrnné zajišťování individuální a kolektivní ochrany obyvatel včetně přípravy evakuačních opatření.
 4. Zajišťování prevence kriminality v rámci daného územního celku, provádění specializovaných odborných činností souvisejících s prevencí kriminality, organizace a koordinace akcí prevence kriminality v rámci daného územního celku a koordinace činnosti komise prevence kriminality.
 5. Posuzování a vyhodnocování výsledků pohovorů s účastníky řízení ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany podle vnitrostátní situace a vývoje azylové problematiky v zemích původu včetně provádění pohovorů.
 6. Ověřování podmínek pro přístup k utajovaným informacím u fyzických osob stupně utajení Vyhrazené.
 7. Správa a vedení vlastních registrů utajovaných informací.

10. platová třída

 1. Výkon specializovaných odborných činností na úseku obrany, civilní ochrany, hospodářských opatření pro krizové stavy nebo prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo přípravky v kraji, hlavním městě Praze nebo v územně členěném statutárním městě.
 2. Zajišťování připravenosti obce na řešení mimořádných událostí a krizových stavů včetně případného zajišťování činnosti bezpečnostní rady obce.
 3. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy obce s rozšířenou působností.
 4. Výkon specializovaných odborných činností na úseku prevence kriminality v rámci regionu se zvýšeným výskytem kriminality.
 5. Stanovování zásad rozvoje v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku.
 6. Komplexní zajišťování součinnosti a spolupráce při organizačním a personálním zajišťování odvodních řízení v rámci daného územního celku a zpracovávání odborných stanovisek k případům závažných zjištění včetně získávání stanovisek ústředních orgánů státní správy.
 7. Posuzování a vyhodnocování specializovaných žádostí ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a žádostí o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany, například nezletilých bez doprovodu zákonných zástupců včetně samostatného rozhodování nejnáročnějších případů v azylovém řízení.
 8. Zajišťování bezpečnostního řízení u fyzických osob nebo podnikatelů pro přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné.
 9. Provádění ověřování bezpečnostní způsobilosti fyzických osob, které vykonávají nebo mají vykonávat citlivou činnost ve smyslu příslušných právních předpisů.
 10. Správa a vedení ústředních registrů utajovaných informací.
 11. Zajišťování, organizace a koordinace výroby, distribuce a evidence kryptografického materiálu.
 12. Kontrola provádění kryptografické ochrany.

11. platová třída

 1. Komplexní zajišťování úkolů pro stav ohrožení státu, válečný stav a obranu nebo ochranu obyvatel včetně organizování a koordinace těchto činností v rámci obce s rozšířenou působností.
 2. Zajišťování celostátních agend prevence kriminality včetně přípravy projektů prevence kriminality.
 3. Metodické usměrňování činností na úseku obrany a ochrany obyvatel včetně kontrolní činnosti v kraji nebo hlavním městě Praze.
 4. Zajišťování celostátních agend v oblasti mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, migrace a integrace cizinců včetně samostatné rozhodovací činnosti na některém z úseků výkonu státní správy v oblasti mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a v řízení o bezdomovectví příslušející Ministerstvu vnitra, se specializací na určené země původu a rozborová činnost z výchozích podkladů informačního systému o zemích původu, bezpečných zemích původu a bezpečných třetích zemích.
 5. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěných statutárních měst. Zpracovávání samostatných částí krizového plánu kraje.
 6. Zajišťování připravenosti obce s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí a krizových stavů včetně případné koordinace činnosti bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností.
 7. Zajišťování bezpečnostního řízení u fyzických osob nebo podnikatelů pro přístup k utajované informaci stupně utajení Tajné nebo Přísně tajné.
 8. Ověřování dodržování systémů bezpečnostních opatření s celostátní působností k ochraně utajovaných informací.
 9. Komplexní výkon státního dozoru v oblasti ochrany utajovaných informací.
 10. Komplexní správa a vedení ústředních registrů utajovaných informací.

12. platová třída

 1. Zajišťování připravenosti ministerstev a dalších ústředních správních úřadů na řešení krizových situací v rozsahu své působnosti.
 2. Celostátní koordinace hospodářských opatření pro krizové stavy ve vymezené působnosti rezortu.
 3. Koordinace krajského integrovaného záchranného systému nebo integrovaného záchranného systému hlavního města Prahy.
 4. Zajišťování připravenosti kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města na řešení mimořádných událostí a krizových situací včetně případné koordinace činnosti bezpečnostní rady kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města. Komplexní zpracovávání krizového plánu kraje.
 5. Analýza bezpečnostní situace na základě kriminálních statistik a otevřených zdrojů informací.
 6. Příprava a hodnocení celostátních preventivních programů a projektů v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti včetně tvorby metodiky preventivních projektů.
 7. Metodické usměrňování prevence kriminality. Analytická činnost zaměřená na příčiny kriminality a sociální patologie, navrhování systémových opatření k prevenci jednotlivých druhů trestné činnosti, navrhování preventivních programů a tvorba jejich metodiky.
 8. Výkon nejsložitějších celostátních systémových prací a analýz na úseku dopravních nehod v silničním provozu pro potřeby organizace a zaměření výkonu dopravní služby Policie České republiky, sestavování prognóz vývoje a návrh komplexních programů prevence a výchovy k dopravní kázni.
 9. Metodické usměrňování a komplexní zajišťování problematiky mezinárodní ochrany, pobytové agendy, migrace, integrace cizinců a azylantů a bezdomovectví na celostátní úrovni. Příprava mezinárodních humanitárních programů.
 10. Zajišťování právní ochrany mladistvých účastníků řízení o udělení mezinárodní ochrany bez doprovodu zákonných zástupců.
 11. Specializovaná zástupci činnost před soudy v řízení o udělení mezinárodní ochrany a v oblasti pobytu cizinců.
 12. Stanovování celostátních bezpečnostních standardů.
 13. Koordinace a usměrňování průběhu bezpečnostního řízení u fyzických osob a provádění specializovaných odborných analytických a hodnotících činností na úseku bezpečnostního řízení u podnikatelů.
 14. Bezpečnostní správa komunikačních a informačních systémů nakládajících s utajovanou informací nebo kryptografických systémů s celostátní působností, popřípadě v návaznosti na zahraniční systémy.
 15. Provádění certifikace kryptografických prostředků a systémů, stanovování standardů a postupů certifikace technických prostředků ochrany utajovaných informací.
 16. Provádění celostátních analytických, hodnotících a jiných systémových specializovaných činností na úseku kontroly přípravy k obraně státu v rámci celé veřejné správy a kontroly připravenosti útvarů a jednotek k plnění úkolů podle standardů NATO a kontrola činnosti jednotek v zahraničí.
 17. Zhodnocení stavu a plánování personální bezpečnosti na ministerstvu nebo dalším ústředním správním úřadu.
 18. Komplexní zajišťování úkolů spojených s přípravou a realizací stanovené dokumentace Bezpečnostní rady státu v působnosti rezortu.
 19. Bezpečnostní správa komunikačních a bezpečnostních systémů nakládajících s utajovanou informací nebo kryptografických systémů s celostátní působností, popřípadě v návaznosti na zahraniční systémy.
 20. Zajišťování kybernetické bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v návaznosti na zahraniční systémy.
 21. Komplexní kontrolní, dozorová a metodická činnost ve vybraných oblastech ochrany utajovaných informací a v oblasti kybernetické bezpečnosti státu.
 22. Zajišťování výroby, distribuce a evidence kryptografického materiálu s celostátní působností.
 23. Tvorba a revize koncepčních, metodických a dalších materiálů v oblasti vzdělávání a osvěty v problematice kybernetické bezpečnosti.
 24. Zajištění systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajištění návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů významného informačního systému.

13. platová třída

 1. Koordinace činnosti rezortu pro plnění základních funkcí státu za krizových stavů. Zpracovávání a projednávání nadnárodních opatření v působnosti rezortu k řešení krizových situací.
 2. Celostátní koordinace a usměrňování příprav na krizové situace.
 3. Celostátní koordinace integrovaného záchranného systému.
 4. Celostátní koordinace hospodářských opatření pro krizové stavy.
 5. Zpracovávání návrhů programů a koncepcí dlouhodobého vývoje řídících a plánovacích součástí obrany České republiky.
 6. Stanovování priorit výstavby rezortu obrany a jejich zabezpečení v systému obranného plánování České republiky.
 7. Zpracovávání hlavních dokumentů České republiky v systému obranného plánování NATO.
 8. Vytváření strategie koncepce obrany a vojenské bezpečnostní politiky státu, koordinace plnění cílů bezpečnostní politiky České republiky a společné bezpečnostní politiky NATO v rezortu obrany.
 9. Tvorba koncepce zapojení rezortu obrany do činností v rámci OSN a OBSE, zejména do procesů kontroly zbrojení, odzbrojení a spolupráce v oblasti vojenské bezpečnosti a vytváření evropských bezpečnostních struktur.
 10. Tvorba koncepce přípravy k obraně státu v působnosti ministerstev a ústředních správních úřadů. Zajišťování souladu mezi koncepcí obrany státu a koncepcí rozvoje rezortu.
 11. Koordinace činnosti pracovního orgánu v systému Bezpečnostní rady státu.
 12. Metodické usměrňování a koordinace činnosti při přípravě vnitrorezortních i vládních analýz v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
 13. Koordinace analytických prací zaměřených na příčiny kriminality a sociální patologie včetně navrhování systémových opatření v oblasti prevence kriminality.
 14. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu azylové a migrační politiky včetně integrační politiky vůči cizincům a azylantům a ochrany státních hranic. Koordinace spolupráce s mezinárodními systémy, zajišťování zahraničních styků za oblasti České republiky v oblasti migračního a azylového práva.
 15. Tvorba celostátní metodiky certifikací a bezpečnostního řízení na úseku ochrany utajovaných informací.
 16. Koordinace ochrany utajovaných informací s celostátní a mezinárodní působností.
 17. Tvorba celostátní koncepce státního dozoru a kontroly v oblasti ochrany utajovaných informací národních i poskytovaných cizí mocí.
 18. Tvorba celostátní koncepce krypto grafické ochrany.
 19. Stanovování postupů pro provádění vysoce specializovaných kryptoanalytických činností s celostátní působností.
 20. Tvorba metodik a standardů pro provádění certifikace kryptografických prostředků a systémů.
 21. Tvorba celostátní koncepce kontroly kryptografické ochrany.
 22. Tvorba koncepce a systému kontroly přípravy k obraně státu v rámci celé veřejné správy, metodické usměrňování kontroly i v návaznosti na závazky vyplývající z členství NATO a Evropské unie a při působení jednotek Armády České republiky na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru účastí na mírových operacích, záchranných a humanitárních akcích.
 23. Metodické usměrňování a koordinace ochrany utajovaných informací při zajišťování obrany státu a činnosti ozbrojených sil.
 24. Zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon státní správy včetně kontroly v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, způsobilosti technických provozů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, povinně zavedeného systému řízení, přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, zabezpečení nakládání s jadernými položkami, opatření vedoucích ke snížení přírodního ozáření, dohledu nad stanovenými látkami, které by mohly být zneužity k porušování zákazu chemických a biologických zbraní, s celorepublikovou působností.
 25. Tvorba celostátní koncepce kontroly kryptografické ochrany, kontroly v oblasti kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech nebo provádění kontrol a testování mechanismů zabezpečení proti kybernetickým útokům v informačních systémech a komunikačních sítích.
 26. Celostátní koordinace činností řešení kybernetických incidentů a specializovaná komplexní technicko-analytická činnost za účelem řešení a detekce kybernetických bezpečnostních incidentů.
 27. Tvorba strategických dokumentů státu v oblasti kybernetické bezpečnosti a jejich implementace na národní a mezinárodní úrovni.
 28. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výroby, distribuce a evidence kryptografického materiálu na národní a mezinárodní úrovni, zejména v rámci Evropské unie a NATO.
 29. Zajištění systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajištění návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.

14. platová třída

 1. Tvorba celostátní politiky hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv.
 2. Zpracovávání celostátního systému krizového řízení České republiky.
 3. Tvorba koncepce bezpečnostní strategie, vojenské strategie a výstavby ozbrojených sil České republiky.
 4. Koordinace činnosti ústředních orgánů, správních úřadů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně.
 5. Tvorba koncepce mobilizace při zajišťování obrany České republiky.
 6. Příprava zásadních koncepčních rezortních a mezirezortních materiálů pro utváření politiky vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku nebo obranné politiky.
 7. Tvorba celostátní politiky prevence trestné činnosti a sociální patologie.
 8. Tvorba celostátních koncepcí azylové a migrační politiky včetně integrační politiky vůči cizincům a azylantům, ochrany státních hranic a pobytu cizinců včetně vyhodnocování účinnosti celostátních koncepcí.
 9. Komplexní koordinace zpracovávání koncepce zajišťování bezpečnosti státu.
 10. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.
 11. Tvorba koncepce rozvoje ochrany utajovaných informací, personální bezpečnosti, administrativní bezpečnosti, fyzické bezpečnosti, bezpečnosti informačních nebo komunikačních systémů, kryptografické ochrany a průmyslové bezpečnosti s vazbami na jiné obory služby s celostátní a mezinárodní působností.
 12. Tvorba koncepce bezpečnostní strategie, vojenské strategie a výstavby ozbrojených sil České republiky.
 13. Tvorba koncepce strategie kybernetické bezpečnosti České republiky
 14. Tvorba koncepce státního dozoru, kontroly a metodiky v oblasti kybernetické bezpečnosti a ve vybraných oblastech ochrany utajovaných informací včetně harmonizace a systémové koordinace s mezinárodními, národními a nadnárodními systémy.

15. platová třída

 1. Tvorba koncepce a strategie bezpečnostní politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno