REFERENT PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.21. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent pro zemědělství, potravinářský průmysl a lesní a vodní hospodářství – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Posuzování a příprava odborných podkladů pro restituční a majetkové správní řízení nebo pro řízení o pozemkových úpravách.” Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

 

Referent pro zemědělství, potravinářský průmysl a lesní a vodní hospodářství (katalogová pozice 2.10.21)

7. platová třída

 1. Výkon dílčích kontrolních činností v oblasti léčiv, veterinárních léčivých přípravků, veterinárních technických prostředků, zdravotnických prostředků a veterinárních přípravků.
 2. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon vodoprávního úřadu.

8. platová třída

 1. Výkon jednotlivých agend vodoprávního úřadu.

9. platová třída

 1. Provádění státního dozoru a kontroly na úseku šetření nebo dozoru nad léčivy, veterinárními léčivými přípravky, veterinárními technickými prostředky nebo zdravotnickými prostředky v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům.
 2. Posuzování a příprava odborných podkladů pro restituční a majetkové správní řízení nebo pro řízení o pozemkových úpravách.
 3. Výkon fytokaranténní inspekce při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů včetně vystavování rostlinolékařských osvědčení, provádění odborného šetření a správní řízení při výskytu škodlivých organismů rostlin.
 4. Odborné posouzení podmínek pro povinnou registraci pěstitelů a dovozců rizikových komodit, vymezení chráněných zón a výkon rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám.
 5. Provádění specializované rostlinolékařské kontroly a dozoru a místního šetření v terénu včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.
 6. Výkon vodoprávního úřadu.

Referent pro zemědělství v 10. třídě

 1. Celostátní koordinace rozvoje služeb na úseku jednotlivých druhů zemědělské výroby.
 2. Komplexní vykonávání státní kontroly v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo potravinových surovin nebo tabákových výrobků.
 3. Samostatné provádění terénní specializované kontroly a dozoru spojené s odbornou diagnostikou škodlivých organizmů rostlin na úseku rostlinolékařské péče.
 4. Koordinace výkonu vodoprávního úřadu.
 5. Výkon vodoprávního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

Referent pro zemědělství v 11. třídě

 1. Koordinace rozborových činností na úseku registrace přípravků na ochranu rostlin, mechanizačních prostředků a rostlinolékařské diagnostiky.
 2. Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých oblastí rostlinolékařské správy, veterinární správy a veterinárních léčiv.
 3. Tvorba celostátní politiky hospodaření s veterinárními léčivy.
 4. Výkon složitých systémových postupů fytosanitární kontroly v návaznosti na mimořádná rostlinolékařská opatření širšího rozsahu.
 5. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním veterinárních požadavků nebo v oblasti šlechtění a plemenitby včetně vytváření identifikačního a registračního systému pro hospodářská zvířata.
 6. Komplexní provádění cenové nebo úhradové regulace léčivých přípravků, registrace léčiv, léčivých přípravků nebo přípravků na ochranu rostlin včetně postregistračního vyhodnocování a povolování jejich klinického hodnocení. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů a stanovování závěrů.
 7. Koordinace kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu v oblasti zemědělských výrobků, potravin, potravinových surovin nebo tabákových výrobků včetně analýzy výsledků kontroly.
 8. Vykonávání státní inspekce, úřední kontroly nebo dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní nebo správné laboratorní praxe v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo potravinových surovin a výrobků nebo tabákových výrobků.
 9. Komplexní výkon inspekce a zkoušení půdy, odrůd, rozmnožovacího materiálu, chmele, hnojiv a krmiv.
 10. Koordinace a metodické usměrňování inspekční, dozorové a kontrolní činnosti na úseku mechanizačních prostředků a technických zařízení k hubení škodlivých organismů rostlin.
 11. Koordinace a metodické usměrňování kontroly a dozoru v územní působnosti správního úřadu na úseku rostlinolékařské péče.
 12. Zajišťování odběru vzorků biologického materiálu a půdy pro vydávání odborných stanovisek a posudků v působnosti územního správního úřadu včetně zpracovávání příslušné dokumentace.
 13. Samostatné provádění kontroly geneticky modifikovaných organizmů včetně zpracovávání příslušné dokumentace a vydávání odborných stanovisek na úseku rostlinolékařské péče.
 14. Metodické usměrňování, provádění odborného dohledu a souhrnné zajišťování majetkoprávní agendy v působnosti pozemkového úřadu.
 15. Zajišťování nejsložitějších pozemkových úprav ve vymezené působnosti.
 16. Koordinace vodoprávního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

Referent pro zemědělství ve 12. třídě

 1. Celostátní koordinace uplatňování licenčního režimu vývozu a dovozu v oblasti zemědělství ve vztahu k zahraničí.
 2. Zpracování podpůrných programů mimoprodukčních funkcí v zemědělství.
 3. Příprava a zpracovávání státní politiky jednotlivých složek zemědělství v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.
 4. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční nebo dozorové činnosti v oborech veterinární péče, rostlinolékařské péče, ochrany práv k novým odrůdám rostlin, šlechtění, plemenitby, bezpečnosti a kvality potravin, zemědělských výrobků nebo potravinových surovin nebo tabákových výrobků nebo identifikace a registrace hospodářských zvířat.
 5. Komplexní zajišťování registrace léčiv a léčivých přípravků, klinického hodnocení, farmakovigilance, cenové a úhradové regulace, inspekční činnosti a dozoru nad reklamou nebo nad zdravotnickými prostředky.
 6. Celostátní koordinace úřední kontroly správné výrobní nebo správné laboratorní praxe, zajišťování rozborové a kontrolní činnosti v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo potravinových surovin nebo tabákových výrobků nebo v ochraně zdraví zvířat.
 7. Celostátní koordinace státní fytosanitární inspekce a dozoru při ochraně státního území před zavlečením nebezpečných škodlivých organismů rostlin.
 8. Komplexní zajišťování složitých procesů registrace přípravků na ochranu rostlin, státní inspekce a dohledu nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků a při zacházení s přípravky na ochranu rostlin.
 9. Celostátní koordinace a stanovování metod a pravidel dozoru v oblasti vstupů do zemědělství a půdy včetně biologického a laboratorního zkoušení.
 10. Řešení náročných restitučních případů a rozsáhlých komplexních pozemkových úprav.
 11. Zpracovávání plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

Referent pro zemědělství ve 13. třídě

 1. Tvorba celostátní koncepce a koordinace státního zkušebnictví a certifikace v oblasti potravin nebo ochrany spotřebitele v oblasti vstupů do zemědělství, půdy a v oblasti krmiv.
 2. Zpracovávání plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno