V oficiálním katalogu pracíREFERENT PRO OCHRANU A PODPORU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ číslo 2.10.23. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Provádění odborných činností spojených s tvorbou a využíváním informačního systému o účincích chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků na zdraví.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví (v katalogu prací pozice 2.10.17)

8. platová třída

1. Vykonávání odborných činností na úsecích hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny výživy a předmětů běžného užívání a v oblasti podpory zdraví obyvatel, například shromažďování a vyhodnocování podkladů a anamnestických údajů pro epidemiologické studie včetně využívání informačních systémů, kontrolní činnost na úseku ochrany veřejného zdraví a přípravy rozhodnutí nebo opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

2. Řešení složitých případů na úseku ochrany veřejného zdraví včetně poskytování informací z informačního systému o účincích chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků na zdraví a vyžadování znaleckých posudků.

9. platová třída

1. Kontrola plnění závazných opatření uložených orgány ochrany veřejného zdraví včetně opatření k prevenci infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.

2. Provádění odborných činností spojených s tvorbou a využíváním informačního systému o účincích chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků na zdraví.

3. Vypracovávání stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví a plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu.

4. Provádění specializovaných kontrol v oblasti státního zdravotního dozoru a šetření v terénu v oblasti ochrany života, zdraví a podstatných ekonomických zájmů spotřebitele a jeho práva na informace včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům a provádění základních poradenských činností v oblasti ochrany spotřebitele.

10. platová třída

1. Samostatné provádění státního zdravotního dozoru v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví, například v oblasti hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny výživy a předmětů běžného užívání včetně zpracovávání protokolů a návrhu závěrů k odstranění nedostatků.

2. Samostatné plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.

3. Vypracovávání odborně náročných stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví se závažným dopadem do oblasti ochrany zdraví populace včetně plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu, například posuzování staveb s náročnou technologií z hlediska dopadu na pracovní a životní podmínky.

11. platová třída

1. Komplexní výkon státního zdravotního dozoru v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví, například v oblasti hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

2. Stanovování nezbytných vyšetřování a měření pro výkon státního zdravotního dozoru.

3. Analýza prevence infekčních onemocnění, nemocí souvisejících s prací, nemocí z povolání a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění a epidemiologie drogových závislostí.

4. Vypracování projektů epidemiologického sledování specifických problémů či situací. Usměrňování a kontrola zdravotnických zařízení a ústavů sociálních služeb ve věcech hygieny provozu a prevence infekčních onemocnění.

5. Koordinace a usměrňování státního zdravotního dozoru a kontroly v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví v rozsahu dané odbornosti.

6. Tvorba územních programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně monitorování vztahů životních a pracovních podmínek a zdravotního stavu obyvatel a koordinace činností v oblasti podpory zdraví ve vymezeném území.

7. Zpracovávání programu dozorové činnosti na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví s návazností na přímo řízené organizace státního odborného dozoru podle analýz výsledků dozorové činnosti, provozních nehod a poruch technických zařízení.

12. platová třída

1. Stanovování celostátních metodik analýz v oboru ochrany veřejného zdraví.

2. Celostátní koordinace a odborné usměrňování orgánů ochrany veřejného zdraví.

3. Usměrňování zdravotnického, hygienického a protiepidemického zabezpečení v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.

4. Koordinace celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví nebo tvorba těchto programů s širokou územní působností, stanovování zásad a postupů v hodnocení a řízení zdravotních rizik nebo programů monitorování zdravotního stavu obyvatel a faktorů životních podmínek.

5. Komplexní zajišťování kategorizace prací a stanovení souvisejících opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně rizikových prací. Ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání.

6. Hodnocení epidemiologické situace a zdravotních rizik v životním a pracovním prostředí, stanovování mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatel a jeho skupin.

7. Tvorba koncepce ochrany veřejného zdraví včetně její koordinace a metodického usměrňování ve vymezené územní působnosti.

8. Stanovování metodik výkonu státního zdravotního dozoru.

9. Metodické usměrňování zdravotnických zařízení v ochraně před infekčními onemocněními nebo odborné usměrňování činnosti zařízení vykonávajícího závodní preventivní péči.

13. platová třída

1. Tvorba celostátních koncepcí jednotlivých oblastí ochrany veřejného zdraví, například hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

2. Tvorba celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví. Celostátní koordinace výchovy k podpoře a ochraně veřejného zdraví.

3. Hodnocení epidemiologické situace a bezpečnosti výrobků a služeb pro stanovování celostátních mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatel. Stanovování mimořádných opatření pro ochranu státních hranic před zavlečením infekčních onemocnění.

4. Zjišťování zdravotního stavu obyvatel v oblasti infekčních onemocnění, dalších hromadně se vyskytujících onemocnění a hodnocení zdravotních rizik pro posuzování závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům za použití nejnáročnějších epidemiologických metod.

5. Hodnocení rizika chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků, odborné hodnocení znaleckých posudků a dalších odborných údajů pro tvorbu celostátního informačního programu o účincích chemických látek, chemických a biocidních přípravků na zdraví nebo registraci biocidů.

6. Celostátní koncepce a metodické usměrňování výkonu státního zdravotního dozoru.

7. Tvorba celostátní koncepce prevence škod způsobených biocidními přípravky nebo chemickými látkami a přípravky z hlediska zdravotních rizik.

14. platová třída

1. Komplexní činnost v ochraně veřejného zdraví, jejímž předmětem je zjištění zdravotního stavu obyvatel v oblasti infekčních onemocnění, dalších hromadně se vyskytujících onemocnění včetně ověření podmínek vzniku nemocí z povolání a hodnocení zdravotních rizik k posouzení závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům s celostátní a krajskou působností pro účely odvolacích a přezkumných řízení.

2. Zpracovávání koncepčních záměrů v jednotlivých oblastech výzkumu a vývoje v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

3. Tvorba celostátní koncepce používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

4. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory veřejného zdraví.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce zdravotnictví a ochrany a podpory veřejného zdraví.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno