Senioři a invalidé, ale také chudé romské komunity nebo uprchlíci potřebují pomoc. Proto existuje takzvaný referent sociálních věcí. Prostudujme, jaké má úkoly – a přitom zároveň projdeme jeho platové třídy.

Soukromé dobročinné organizace sice podléhají státní regulaci, ale jinak jsou autonomní. Svým zaměstnancům musejí vyplácet aspoň minimální a zaručené mzdy, jak popisujeme ZDE. Ale jinak samy určují, podle jakých kritérií odměňují svoje profesionály.

Kdo vyhledává a chrání ohrožené děti

Složitější pravidla platí ve veřejném sektoru – v příspěvkových organizacích, státních nemocnicích, úřadech nebo orgánech sociálního zabezpečení. Tady jsou zaměstnanci zařazovaní do platových tříd podle oficiálního pracovního Katalogu. Některé profese mají podobný název: například sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, zdravotně sociální pracovník a referent sociálních věcí.

Jako posledního jsme jmenovali odborníka, který vyhledává a chrání ohrožené děti. Nebo pečuje o staré a invalidní občany. Případně spojuje státní správu a vyloučené romské komunity. Eventuálně pomáhá uprchlíkům, aby se integrovali do většinové společnosti… Podle nejtěžšího vykonávaného úkolu najdeme jeho správnou platovou třídu, a následně základní hrubou výplatu (ZDE).

Katalog obsahuje dlouhé číslované seznamy, ale nikdo pochopitelně nezvládne všechno. Proto záleží na nejvyšší odrážce, kterou daný referent ještě splňuje. Například na 10. platovou třídu stačí: „Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí.“

Referent sociálních věcí v platových třídách

Referent sociálních věcí v 6. platové třídě

 1. Provádění dílčích šetření romských komunit (romský asistent) a jiných národnostních menšin v regionu podle kritérií demografických, sociálně -ekonomických, vzdělanostních apod. pod odborným vedením a hledání způsobu komunikace mezi jednotlivci, komunitou a orgány veřejné moci.

Referent sociálních věcí v 8. platové třídě

 1. Zajišťování agendy osob se statutem uprchlíka na území České republiky včetně jejich integrace.
 2. Poskytování konkrétních forem podpory a pomoci osobám v obtížné životní situaci organizované formou finanční, organizační a materiálové pomoci.
 3. Zajišťování agendy umísťování v bytech zvláštního určení a bytech vyčleněných pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením.

Referent sociálních věcí v 9. platové třídě

 1. Zajišťování specializovaných a zvlášť složitých agend důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Posuzování nároků na dávky, které vyžadují rozsáhlá šetření nebo komplexní aplikaci několika právních předpisů a jejich vzájemných vazeb, rozhodování o plnění povinností a vymáhání pohledávek a sankčních opatření při neplnění povinností.
 2. Zajišťování pomoci a podpory osobám v obtížné životní situaci. Poskytování informací osobám v oblasti sociální péče a prevence a zajišťování pomoci při vyhledávání a zprostředkování sociálních služeb. Navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření podle aktuálního stavu a zprostředkovávání poskytnutí finanční a věcné pomoci osobám v obtížné životní situaci.
 3. Komplexní výkon agendy péče o staré osoby nebo osoby se zdravotním postižením.
 4. Zajišťování komunikace a dalších vztahů romských komunit na území regionu s orgány veřejné moci včetně návrhů příslušných opatření směřujících ke včlenění romských komunit do sociálních vazeb měst a obcí, provádění potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské problematice, řešení zásadních problémů romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální a dalších (romský poradce).
 5. Zajišťování protidrogové politiky v rámci regionu, provádění odborných prací souvisejících s prevencí drogových závislostí, organizace a koordinace preventivních protidrogových akcí v rámci regionu a koordinace činnosti protidrogové komise.

Referent sociálních věcí v 10. platové třídě

 1. Koordinace a usměrňování provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v zásadních záležitostech ve vymezené působnosti.
 2. Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí.
 3. Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů sociálních věcí, například péče o rodinu a děti včetně osob potřebujících zvláštní péči, sociální práce nebo sociálních služeb.
 4. Stanovování směrů a zásad ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a protidrogové politiky v rámci daného území.
 5. Koordinace a metodické usměrňování činností romských poradců a zpracovávání koncepce problematiky etnických menšin při vyšších územně samosprávných celcích včetně navrhování příslušných opatření zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, bydlení, péče o zdraví, školství, sociálního zabezpečení, společenského a kulturního života orgánům kraje, vládě nebo ústředním správním úřadům (koordinátor romských poradců).
 6. Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb.
 7. Vyhledávání ohrožených dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí, a fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, posuzování situace dítěte a jeho rodiny z hlediska příčin nepříznivé sociální situace ohrožující práva a zájmy dětí a narušující funkce rodiny a poskytování nebo zprostředkování poradenství a pomoci dětem, rodičům a jiným osobám zaměřené na řešení problémů souvisejících s péčí o dítě a s jeho výchovou. Sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a výkonu práv a povinností pečujících osob.
 8. Koordinace prorodinných služeb a zajišťování jejich místní a typové dostupnosti.
 9. Výkon veřejného poručenství a opatrovnictví dětí.

Referent sociálních věcí v 11. platové třídě

 1. Konzultační činnost a aprobace ve zvlášť složitých agendách důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.
 2. Metodická a odborná koordinace provádění důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 3. Tvorba koncepce sociální nebo rodinné politiky na daném území.
 4. Zpracovávání koncepce protidrogové politiky kraje nebo hlavního města Prahy.
 5. Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb kraje nebo hlavního města Prahy.
 6. Kontrola, metodické usměrňování a koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí nebo výkonu sociální práce v působnosti obce s rozšířenou působností, kraje nebo hlavního města Prahy.
 7. Odborné posuzovaní žadatelů a dětí pro potřeby zprostředkování náhradní rodinné péče krajským úřadem, výběr vhodných osvojitelů a pěstounů pro konkrétní dítě, zajišťování poradenské pomoci osvojitelům a pěstounům, zajišťování agendy pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami včetně kontroly pověřených osob.
 8. Komplexní výkon registrace v rámci poskytování sociálních služeb, posuzování podmínek pro poskytování sociálních služeb při posuzování žádosti o registraci a kontrola jejich plnění.
 9. Koordinace, usměrňování a kontrola výkonu veřejného opatrovnictví obcemi v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
 10. Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny z hlediska posouzení, zda se jedná o ohrožené dítě, a využívání nástrojů sociální práce ke koordinaci řešení situace ohroženého dítěte.
 11. Provádění a koordinace opatření směřujících k odstranění nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na vývoj dítěte, zpracovávání stanovisek a návrhů řešení situace dítěte v konfliktu se zákonem (sociální kuratela pro děti a mládež).
 12. Posuzování a zpracovávání stanovisek k žádostem o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a sledování vývoje dětí, které byly do náhradní rodinné péče svěřeny. Vyhodnocování situace dítěte v pěstounské péči, vytváření a koordinace plánu průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči, provádění dohledu nad pěstounskou péčí, poskytování poradenství a zprostředkování odborné pomoci dítěti, osobám pečujícím a osobám v evidenci.
 13. Poskytování pomoci dětem vystaveným tělesnému nebo duševnímu násilí a dětem, na kterých byl spáchán trestný čin, poskytování krizové intervence, uplatňování a koordinace opatření na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí ve spolupráci se subjekty zapojenými do řešení situace dítěte.

Referent sociálních věcí v 12. platové třídě

 1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 2. Tvorba koncepce a koordinace metod sociální práce, sociálně-právní ochrany dětí nebo veřejného opatrovnictví v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

Referent sociálních věcí ve 13. platové třídě

 1. Tvorba koncepce výkonu správy důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 2. Tvorba koncepce důchodového pojištění a nemocenského pojištění vymezených skupin pojištěnců.
 3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování důchodového, nemocenského nebo úrazového pojištění.

Autor úvodní ilustrační fotografie: Aamir Mohd Khan

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno