REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.13. Podobně jsou pojmenované pozice sociální pracovník, pracovník v sociálních službách a zdravotně sociální pracovník, jenomže mají jiné poslání. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle tabulky, kterou najdete pod TÍMTO odkazem + eventuálně ještě příplatky. Tady rozebereme platové třídy, které závisejí na nejodpovědnější vykonávané práci. Pozor! Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně patří. Stačí, když máte ve smlouvě uvedenou jenom jednu „odrážku“. (A všude, tedy i v soukromém sektoru máte právo minimálně na svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.)

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ v platových třídách

Referent sociálních věcí v 6. platové třídě

 1. Provádění dílčích šetření romských komunit (romský asistent) a jiných národnostních menšin v regionu podle kritérií demografických, sociálně -ekonomických, vzdělanostních apod. pod odborným vedením a hledání způsobu komunikace mezi jednotlivci, komunitou a orgány veřejné moci.

Referent sociálních věcí v 8. platové třídě

 1. Zajišťování agendy osob se statutem uprchlíka na území České republiky včetně jejich integrace.
 2. Poskytování konkrétních forem podpory a pomoci osobám v obtížné životní situaci.
 3. Zajišťování agendy umísťování v bytech zvláštního určení a bytech vyčleněných pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením.

Referent sociálních věcí v 9. platové třídě

 1. Zajišťování specializovaných a zvlášť složitých agend důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Posuzování nároků na dávky, které vyžadují rozsáhlá šetření nebo komplexní aplikaci několika právních předpisů a jejich vzájemných vazeb, rozhodování o plnění povinností a vymáhání pohledávek a sankčních opatření při neplnění povinností.
 2. Zajišťování pomoci a podpory osobám v obtížné životní situaci. Poskytování informací osobám v oblasti sociální péče a prevence a zajišťování pomoci při vyhledávání a zprostředkování sociálních služeb. Navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření podle aktuálního stavu a zprostředkovávání poskytnutí finanční a věcné pomoci osobám v obtížné životní situaci.
 3. Komplexní výkon agendy péče o staré osoby nebo osoby se zdravotním postižením.
 4. Zajišťování komunikace a dalších vztahů romských komunit na území regionu s orgány veřejné moci včetně návrhů příslušných opatření směřujících ke včlenění romských komunit do sociálních vazeb měst a obcí, provádění potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské problematice, řešení zásadních problémů romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální a dalších (romský poradce).
 5. Zajišťování protidrogové politiky v rámci regionu, provádění odborných prací souvisejících s prevencí drogových závislostí, organizace a koordinace preventivních protidrogových akcí v rámci regionu a koordinace činnosti protidrogové komise.

Referent sociálních věcí v 10. platové třídě

 1. Koordinace a usměrňování provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v zásadních záležitostech ve vymezené působnosti.
 2. Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí.
 3. Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů sociálních věcí, například péče o rodinu a děti včetně osob potřebujících zvláštní péči, sociální prevence nebo sociálních služeb.
 4. Stanovování směrů a zásad ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a protidrogové politiky v rámci daného území.
 5. Samostatné zpracovávání sociální anamnézy, sociální diagnózy a individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.
 6. Koordinace a metodické usměrňování činností romských poradců a zpracovávání koncepce problematiky etnických menšin při vyšších územně samosprávných celcích včetně navrhování příslušných opatření zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, bydlení, péče o zdraví, školství, sociálního zabezpečení, společenského a kulturního života orgánům kraje, vládě nebo ústředním správním úřadům (koordinátor romských poradců).
 7. Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb.
 8. Zajišťování náhradní rodinné péče.
 9. Sociální práce s dětmi, které spáchaly trestný čin nebo čin jinak trestný, a s dětmi páchajícími přestupky. Plnění úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí (kurátor pro děti a mládež).
 10. Koordinace prorodinných služeb a zajišťování jejich místní a typové dostupnosti.
 11. Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, tvorba individuálních plánů ochrany dítěte, organizace případových konferencí pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, poskytování sociální práce a koordinace řešení případů ohrožených dětí.
 12. Výkon veřejného poručenství a opatrovnictví dětí.

Referent sociálních věcí v 11. platové třídě

 1. Konzultační činnost a aprobace ve zvlášť složitých agendách důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.
 2. Metodická a odborná koordinace provádění důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 3. Tvorba koncepce sociální nebo rodinné politiky na daném území.
 4. Samostatné zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizace nebo prosazování sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci (sociální kurátor), poradenská činnost a vyhodnocování poradenských testů.
 5. Zpracovávání koncepce protidrogové politiky kraje nebo hlavního města Prahy.
 6. Komplexní výkon inspekce poskytování sociálních služeb.
 7. Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb kraje nebo hlavního města Prahy.
 8. Kontrola, metodické usměrňování a koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí nebo výkonu sociální práce v působnosti obce s rozšířenou působností, kraje nebo hlavního města Prahy.
 9. Odborné posuzovaní žadatelů a dětí pro potřeby zprostředkování náhradní rodinné péče krajským úřadem, výběr vhodných osvojitelů a pěstounů pro konkrétní dítě, zajišťování poradenské pomoci osvojitelům a pěstounům, zajišťování agendy pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami včetně kontroly pověřených osob.
 10. Komplexní výkon registrace v rámci poskytování sociálních služeb, posuzování podmínek pro poskytování sociálních služeb při posuzování žádosti o registraci a kontrola jejich plnění.
 11. Koordinace, usměrňování a kontrola výkonu veřejného opatrovnictví obcemi v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

Referent sociálních věcí v 12. platové třídě

 1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 2. Tvorba koncepce a koordinace metod sociální práce, sociálně-právní ochrany dětí nebo veřejného opatrovnictví v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

Referent sociálních věcí ve 13. platové třídě

 1. Tvorba koncepce výkonu správy důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 2. Tvorba koncepce důchodového pojištění a nemocenského pojištění vymezených skupin pojištěnců.
 3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování důchodového, nemocenského nebo úrazového pojištění.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno