Pracovník v sociálních službách má předepsané hrubé měsíční tarify 17 770 až 37 150 Kč. Čím méně vyděláváte, tím větší pozornost věnujte také zaručeným mzdám.

V oficiálním pracovním Katalogu figurují tři podobné pozice, které se však přece jenom liší svojí specializací. Pracovník v sociálních službách obvykle dostává jednodušší úkoly, a proto vydělává méně peněz než sociální pracovníci a zdravotně sociální pracovníci. Výplatu ovlivňuje také předešlá praxe, zatímco vzdělání hraje spíše okrajovou roli. Pracovník v sociálních službách může mít například „jenom“ základní nebo střední školu a akreditovaný kvalifikační kurz.

Stupnice základních hrubých měsíčních platů

Nejdříve sečtěme délku předchozí praxe: Primárně spočítejme všechny roky, kdy jste potřebovali znalosti stejného zaměření jako pracovník v sociálních službách. Dále záleží na zaměstnavateli, jestli přičte jiné profesní zkušenosti, které však může zahrnout maximálně ze 2/3. Eventuálně přidáme taky povinnou vojenskou nebo civilní službu a nanejvýše 6 let péče o dítě (mateřskou, rodičovskou, roky věnované postiženému potomkovi apod.). Výčet všech možností najdete pod TÍMTO odkazem.

Jakmile máme spočítanou předchozí praxi, lehce zjistíme platový stupeň. Ale tabulka základních hrubých měsíčních platů má ještě jednu, horizontální osu. Pracovník v sociálních službách totiž patří minimálně do 4. a nejvýše do 9. platové třídy. Záleží na nejtěžší vykonávané činnosti. Například „klíčový pracovník v sociálních službách“ má právo přinejmenším na 5. platovou třídu – vizte závěrečnou kapitolku.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
2. třída15 47015 99016 51017 03017 58018 14018 78019 39020 01020 71021 38022 110
3. třída16 58017 11017 68018 27018 88019 49020 14020 81021 51022 25022 99023 790
4. třída17 77018 37018 96019 58020 25020 91021 64022 34023 11023 90024 71025 530
5. třída19 09019 75020 39021 08021 77022 52023 27024 08024 88025 76026 65027 570
6. třída20 47021 16021 88022 63023 40024 18025 00025 85026 76027 68028 63029 630
7. třída22 00022 76023 52024 33025 18026 03026 90027 82028 80029 78030 83031 900
8. třída23 68024 49025 34026 21027 13028 06029 05030 05031 08032 19033 33034 510
9. třída25 50026 37027 28028 22029 19030 18031 26032 36033 47034 66035 89037 150
10. třída27 43028 37029 38030 40031 47032 55033 69034 88036 10037 39038 72040 110
11. třída29 62030 64031 74032 82033 98035 18036 40037 71039 03040 41041 81043 330
12. třída31 88032 99034 18035 34036 60037 90039 24040 62042 08043 58045 13046 740
13. třída34 36035 60036 86038 14039 49040 89042 34043 86045 40047 05048 71050 480
14. třída37 10038 40039 78041 17042 65044 14045 77047 37049 07050 85052 69054 580
15. třída40 06041 49042 98044 50046 09047 73049 43051 24053 09055 00056 97059 020

Tento článek věnujeme pracovníkům v sociálních službách, kteří působí ve veřejném sektoru. Definici této profese najdeme v zákoně č. 108/2006 Sb. a v oficiálním vládním Katalogu. Základní hrubý měsíční plat zjistíme podle stupnice, kterou předepsala vláda svým novelizovaným nařízením č. 341/2017 Sb. Částečně rozhoduje také zaměstnavatel – posuzuje praxi získanou v jiných oborech a stanovuje osobní ohodnocení. Tady uvádíme platovou tabulku, která náleží pracovníkům v sociálních službách, pokud jsou zaměstnaní například v krajské nebo obecní příspěvkové organizaci. Jiné tarify mají předepsané úředníci, jak podrobněji popisujeme ZDE

Pracovník v sociálních službách podle platových tříd

4. platová třída

 1. Provádění úkonů pečovatelské služby u mobilních a imobilních osob, komplexní péče o jejich domácnost. Provádění pečovatelských úkonů v péči o děti a dospělé osoby.
 2. Poskytování přímé obslužné péče o osoby, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání osob, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u osob.

5. platová třída

 1. Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi. Pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, péče o prádlo, donášky paliva a provádění pohybové aktivizace klientů. Vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňování jeho osobních cílů.
 2. Podpora při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků při péči o klienty. Spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).
 3. Sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv. klíčový pracovník v sociálních službách). Řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou, případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem.

6. platová třída

 1. Komplexní provádění pečovatelských činností včetně prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi.
 2. Provádění asistenční služby a osobní asistence klientům zdravotně postiženým s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem bez omezení místa a času, podle jejich aktuální potřeby. Kompenzace postižení při naplňování základních životních potřeb (pečovatelská činnost).
 3. Působení na vytváření, prohlubování a upevňování pracovních návyků klientů názorným předváděním řemeslných a jiných prací, vytváření pozitivních mezilidských vztahů, rozvíjení jemné motoriky. Nácvik denních běžných činností (základní výchovná nepedagogická činnost).
 4. Vytváření vztahů klientů k živým tvorům včetně péče o ně (základní výchovná nepedagogická činnost).
 5. Provádění činnosti pod dohledem sociálního pracovníka při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

7. platová třída

 1. Fixace získaných hygienických, společenských a pracovních návyků u mentálně postižených klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).
 2. Rozvíjení pracovních návyků, pracovní aktivity a individuální manuální zručnosti klientů. Zajišťování materiálu a pomůcek pro pracovní výcvik klientů. Provádění speciálních pracovních postupů a používání nástrojů, pracovních pomůcek a různých materiálů (základní výchovná nepedagogická činnost).
 3. Zajišťování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociálních služeb (základní výchovná nepedagogická činnost).
 4. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo pohybové výchovy (základní výchovná nepedagogická činnost).
 5. Provádění aktivizační činnosti pod dohledem sociálního pracovníka u osob s ohrožením nebo ztrátou soběstačnosti, s mentálním postižením nebo s kombinovaným postižením a využívání prvků terapeutických technik při udržování a rozvíjení životních aktivit.

8. platová třída

 1. Organizování, odborné a ekonomické zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby v okrsku. Řešení jednodušších sociálně-právních a zdravotních problémů a spolupráce při provádění sociální depistáže v okrsku.
 2. Zpracování metodiky, organizování a zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci provádění příslušné služby sociální péče včetně provádění prací souvisejících s přípravou těchto procesů (základní výchovná nepedagogická činnost).
 3. Poskytování nebo zprostředkování neodkladné pomoci osobám vystaveným stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života formou distanční hlasové a elektronické komunikace.
 4. Plánování průběhu poskytování sociální služby včetně jejího hodnocení podle osobních cílů, potřeb a schopností klienta.
 5. Komplexní koordinace a souhrnné zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci poskytování služby sociální péče.

9. platová třída

 1. Komplexní koordinace a zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby ve větším územním celku po odborné, metodické, provozní a ekonomické stránce včetně kontrolní činnosti. Provádění psychosociální podpory a podle potřeby akutní sociální intervence. Odborné zajišťování pečovatelských služeb v chráněném bydlení.
 2. Komplexní koordinace a souhrnné zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci poskytování více služeb sociální péče.

Autor úvodní fotografie: Matthias Zomer

67 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, pracuji v sociálních službách jako pečovatelka. Nyní mě povýšili na pozici vedoucí oddělení. Měla jsem platovou třídu 5 a stupeň 9. Nyní mám platovou třídu 8 a stupeň 8. Můžou mi snížit stupeň? Moc děkuji za odpověď

 2. Dobrý den, jsem zařazena do 7 platové třídy Pracovník v s. s/aktivizačni pracovník. Je pravda, že má pracovní náplň obsahuje zároveň náplň platových tříd 1 až 7?

 3. Dobrý den,mám na Vás jednu otázku.Dcera vystudovala vysokou školu obor speciální pedagogika-vychovatelství a má titul BC.Dostala pracovní nabídku v denním stacionáři,ale zřejmě jen jako pracovník v sociálních službách.Můžu poprosit,do jaké platopvé třídy a stupně bude spadat?praxi samozřejmě má jen v rámci školy a brigád,čili předpokládám,že do pracovní praxe ti nespadá.Děkuji za odpověď

 4. Dobrý den, pokud mám tedy jen základní vzdělání a vykonávám práci klíčového pracovníka, mohu dosáhnout na platovou třídu 5?

 5. Dobrý den, pracuji jako klíčový pracovník v sociálních službách a jsem zařazena v 5. plat. třídě. Po posledním přidání, v rámci tarifu, mi bylo poníženo, již dávno přiznané, osobní ohodnocení, bez jasného vysvětlení… Když jsem se proti tomu ohradila bylo mi vyhrožováno, že mi osobní vrátí, ale sníží mi platový stupeň. Má na to zaměstnavatel právo? Děkuji za odpověď.

 6. Jsem zařazena v 5. platové třídě a nyní mi byl podle tabulek navýšen plat a sníženo osobní ohodnocení, když jsem se ozvala bylo mi naznačeno, že mi to klidně předělají, že mi osobní zůstane a sníží mi platový stupeň… Může si zaměstnavatel v dané třídě určovat platový stupeň dle svého uvážení, bez ohledu na odpracované roky?

 7. Dobrý den, nevím si rady se zařazením „pečovatelek z povolání“. Pracují v domě s pečovatelskou službou, zaměstnavatelem je obec. Na školení nám říkali, že do tabulky č. 5 patří pouze pečovatelky příspěvkových organizací. Takže „naše“ patří do tabulky č. 3, pod zaměstnance obecního úřadu? Nebo také do č. 5.
  Děkuji za odpověď

 8. Dobrý den, měla bych dotaz ohledně platové třídy.Pracuji jako pracovnice v sociálních službách v terénní pečovatelské službě. Mou pracovní náplní je rozvoz obědů, úklid domácnosti, nákupy, individuální plánování t.j. klíčový pracovník.Mam platovou třídu 4 ,ale myslím, že mohu dosahovat třídy 5 . Zaměstnavatel my tuto třídu odmítá uznat.Dekuji za odpověď.Kabelova

 9. Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Pracuji jako pracovník v sociálních službách od roku 2013 t.j. 4 roky a to u dětí v zařízení ZDVOP. Chtěla bych se zeptat do jaké platové třídy a platového stupně patřím. Je možné že může vedoucí snížit platovou třídu o dva stupně dolů ?

 10. dobry den chtela bych pracovat v socialnich sluzbach,mam maturitu mimo socialni sferu,kurz pracovnika v socialnich sluzbach,rok studia na VOSS,a 3 roky pece o osobu blizskou,plus dobrovolnictvi pres Adru u handicapovanych deti,nyni chci pracovat v domove duchodcu,nebo u handicapovanych deti.

  Ma otazka zni kolik bych mohla mit plat.Mam maturitu,kurz pracovnika v socialnich sluzbach,rok studia na VOSS,rok dobrovolnictvi v domove Jandova u handicapovanych deti,a 3 roky pece o osobu blizskou ,nyni chci pracovat jako pracovnik v socialnich sluzbach primo v domove duchodcu nebo u handicapovanych klientu

 11. Dobrý den, momentálně budu absolvovat kurz pracovníka v sociálních službách, díky kterému získám pracovní místo v neziskové organizaci. Podle všeho budu spadat do 7. platové třídy. Bylo mně řešeno, že mi započítají 2/3 předchozí praxe. Ale nevím, jak je to možné, když: v době nástupu budu cca 5 měsíců vedená jako uchazeč o zaměstnání, předtím jsem pracovala 3 roky jako OSVČ, předtím 3 roky jako obchodní zástupce a 7 let jako vedoucí prodejny.

 12. Dobrý den.Pracuji v Soči.sluzbach již 15.let.Mam středoškolské vzdělání,obor zdravotnický asistent.Do jakého platového zařazení bych měla patřit dle tarifních tabulek?. Děkuji za odpověď.

 13. Dobrý den, prosím, ráda bych věděla, zda je někde nařízená tzv. práce nad rámec pracovních povinností a zda toto má právo zaměstnavatel zaměstnanci nařídit. Děkuji Vám za odpověď.

 14. Dobrý den, mohu se zeptat na čistý měsíční příjem pracovníka v sociálních službách, 7. platová třída, zvláštní příplatek 2 tisíce, + druhé dítě (sleva na dani), + 16 odpracovaných let?
  Děkuji. Veronika S.

 15. Dobrý den, měla bych dotaz ohledně pracovní třídy a stupně. Pracuji jako pracovnice v sociálních službách v terénní pečovatelské službě (rozvoz obědů, pečovatelka v domácnosti, klíčový pracovník – individuální plánování a hlavně veškeré vyúčtování služeb za měsíc, kde od 1.1.2015 máme vedoucí, která vyúčtování nechce dělat). V současné době mám platové zařazení ve třídě 4. a 11. stupeň, bez ohodnocení vyúčtování. Naše pečovatelská služba vykonává všechny úkony spadající do této skupiny.
  Moje práce zahrnuje několik úkonů v sociálních službách – rozvoz obědů, pečovatelka, klíčový pracovník, i účetní, proto Vás prosím o radu, na jakou platovou třídu mám nárok. Předem děkuji za odpověď. Romana

 16. Dobrý den,
  mám Bc. vzdělání v oboru sociální politika a sociální práce. Ráda bych pracovala se seniory v domě pro seniory, zatím jsem neměla možnost pracovat v sociálních službách. Do jaké platové třídy bych byla zařazena v případě, že bych se hlásila na místo pracovníka v sociálních službách?
  Děkuji Vám za odpověď.

 17. Dobrý den,
  vedoucí mi navrhla,že mohu dělat sociální pracovnici.zástup za MD.Mám čtyřletou školu s maturitou-obor pracovník sociální péče.
  Od září si zvyšuji kvalifikaci VOŠ.Jsem v ptvém ročníku.Je možné, abych dělala sociální pracovnici?

 18. Dobrý den, dcera pracuje jako pracovník v sociálních službách – v domově pro mentálně postižené a děti po mozkové obrně. Vystudovala 3letý obor – ošetřovatelka na SZŠ. Její nadřízená po ní mimo péče o klienty vyžaduje i například mytí odpadkových košů zevnitř a praní prádla klientů, ač na tuto práci mají určené pracovníky, uklízečky, apod. Když odmítla koše umýt, odebrala jí osobní ohodnocení a oznámila jí, že obdrží tzv. vytýkací dopis. Pracovala jsem v této pozici také několik let a na tuto práci jsme měli určené pracovníky. Je toto povinností pracovníka v sociálních službách?

 19. Dobrý den. Pracuji jako pracovník v sociálních službách v domově pro seniory u příspěvkové organizace. Klientela se skládá ze seniorů s různými psychózami, demencemi, 1/3 z cca 70 klientů jsou vozíčkáři, část klientů alkoholici. Zajímalo by mě, zda mám nárok i na jiný zvláštní příplatek než jen za směnnost, který je ve výši 400,- Kč. Myslím, že tato částka je minimálně neadekvátní. Děkuji za odpověď.

 20. Dobrý den, měla bych dotaz ohledně pracovní třídy. Pracuji jako pracovník v sociálních službách v terénní pečovatelské službě. V současné době mám platové zařazení ve třídě 5. Naše pečovatelská služba vykonává všechny úkony spadající do této skupiny. Mimo to také má každá pečovatelka pro výkon své práce k dispozici firemní automobil, kdy vykonává práci nejen ve městě, ale i v okolních vesnicích. Dále také pečovatelky vozí a doprovázejí klienty na nákupy, k lékařům, do klubu seniorů, na orgány veřejné moci (všude kde klient potřebuje) a také rozvážejí obědy. Rovněž s klienty naplňujeme, plánujeme a hodnotíme jejích osobní cíle a plníme funkci klíčových pracovnic, vybíráme úhrady za služby (oproti účtu, který nám dá vedoucí pracovník). Skupinu klientů tvoří i lidé s demencemi, psychickými poruchami, mentálně a tělesně postižení, alkoholici, ale také klienti upoutaní na lůžko a zcela odkázaní na pomoc pečovatelky. Ráda bych věděla, zda při takto náročné práci mám nárok na vyšší platovou třídu a předem děkuji za odpověď. Ilona

  • Ilono, máte velmi širokou pracovní náplň. Řekl bych, že vlastně vykonáváte několik povolání zároveň, ale otázkou je, jestli některou činností dosahujete na vyšší než 5. platovou třídu. Jako řidič/ka nikoli, ani jako pokladní, možná ano jako účetní – tam 6. platová třída znamená například: „Provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních případech včetně shromažďování a kontroly náležitostí dokladů účetních případů.“

 21. Dobrý den, mám dotaz: Na pracovní smlouvě mám – pracovnice v sociální službě, mám kurz všeobecný sanitář a sociální pracovník přímé péče obslužné. Jako sanitářka jsem mohla v nemocnici brát jen glykémie. Zajímá mě, jestli teď v domově pro seniory můžu v mé pozici – rozdávat léky, píchat inzulín, fraxiparín, dělat nějaké převazy… Podle mého názoru ne. Děkuji za odpověď. S pozdravem

  • Paní Knytlová, budu citovat, jak je pracovník v sociálních službách popsán příslušným zákonem (108/2006 Sb., § 116) – a posoudíte sama :-).

   㤠116
   Pracovníci v sociálních službách
   (1) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává
   a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,
   b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti,
   c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence,
   d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.“

 22. Dobrý den,
  mám dotaz ohledně zařazení do platové třídy. Pracuji jako pracovník v sociálních službách a jednou z mých cílových skupin (převážná část) je drogová klientela. Děkuji za odpověď.
  S pozdravem
  Josef Bechr

  • Dobrý den, pane Bechre, to je moc dobrá otázka. S odpovědí jsem si nebyl jist, a proto jsem požádal o vyjádření Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zde je kurzívou napsaná reakce:

   Obecně lze říci, že pro zařazení pracovníka v sociálních službách není rozhodující, že pracuje s drogově závislými, ale jakou práci vykonává. V katalogu (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.) jsou pro povolání 2.08.01 pracovník v sociálních službách uvedeny příklady pro 3. až 9. platovou třídu. Např. v 5. „3. Sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv. klíčový pracovník v sociálních službách). Řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou, případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem.“ Nebo v 6. „3. Působení na vytváření, prohlubování a upevňování pracovních návyků klientů názorným předváděním řemeslných a jiných prací, vytváření pozitivních mezilidských vztahů, rozvíjení jemné motoriky. Nácvik denních běžných činností (základní výchovná nepedagogická činnost).“
   S pozdravem
   Mgr. Petr Sulek
   vedoucí tiskového oddělení
   Odbor komunikace
   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

   Pro úplnost dodám, že zmíněné příklady pro 3. až 9. platovou třídu pracovníka v sociálních službách jsou všechny vypsané výše, na této stránce.

 23. Dobrý den, pracuji jako koordinátorka v pečovatelské službě jednoho města. Mám nad sebou pouze paní vedoucí a ředitele, nemám pod sebou žádné zaměstnance. Vykonávám práci stejnou, jakou měla tzv. okrsková sestra, toto místo však z organizačních důvodů zrušili a vytvořili pozici koordinátorky, ale nemám prý zákon 108/2006, tak pozici přejmenovali na koordinátorka. Přesto mě zařadili do páté třídy se základním vzděláním. Mám maturitu a Bc. z jiného oboru, což samozřejmě nepočítám. Podotýkám, že náplň práce mám stanovenou stejnou jako pečovatelky, s rozdílem jedné věty „práce s PC“. V praxi mám ale náplň práce zcela jinou a rozhodně pečovatelku nedělám a ani mi to nebylo nabídnuto, měla jsem být vedena jako pravá ruka vedoucí se zástupem při dovolené a nepřítomnosti v práci. Je možné, aby pro pozici koordinátorky stačilo základní vzdělání? Mám právo žádat o zvýšení třídy, alespoň kde je maturita?Děkuji za odpověď.

  • Jano, jak přesně se jmenuje Vaše pozice podle Vaší pracovní smlouvy? V oficiálním Katalogu prací není ani pečovatel/ka, ani koordinátor/ka. Platová třída nezáleží na dosaženém vzdělání, nýbrž na nejobtížnější vykonávané práci – vizte například podrobně rozepsanou pozici pracovníka v sociálních službách výše.

    • Díky za upřesnění, Jano.
     Koordinace je výslovně zmíněna pouze v 9. platové třídě, např.:
     „Komplexní koordinace a souhrnné zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci poskytování více služeb sociální péče.“
     Pečovatelská služba je zmíněna ve více platových třídách, záleží na bližším popisu, například v 6.:
     „Komplexní provádění pečovatelských činností včetně prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, zajišťování sociální pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a zajišťování osobních záležitostí. Provádění dílčích sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka a psychická aktivizace klientů, sociálně-pečovatelské (výchovné) práce s dětmi. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.“

 24. Paní Balounová, zákon o sociálních službách uznává jako dostatečnou kvalifikaci pracovníka v sociálních službách například „základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu“, takže zde byste problém mít neměla. Myslím si, že praxi v pečovatelské službě lze uznat stoprocentně, takže byste měla patřit do 11. platového stupně. A nyní třída – ta záleží na nejtěžší vykonávané práci, podle rozpisu ve článku výše. Momentálně můžete dosáhnout na základní hrubý měsíční plat (bez příplatků) 19 600 Kč, pokud by Vaší náplní práce byla například: „Komplexní koordinace a souhrnné zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci poskytování více služeb sociální péče.“

 25. Dobrý den, můžete mi prosím zodpovědět dotaz, který se týká zařazení do platové skupiny a na jaký post můžu dosáhnout? Je mi 52 let, mám vyšší zdravotnickou školu, sanitářský kurz, akreditovaný vzdělávací kurz 152 hodin a 30 let praxe v pečovatelské službě. Děkuji Vám za odpověď.

 26. Dobrý den,
  do jaké platové třídy a stupně spadá aktivizační pracovnice v domově seniorů se vzděláním v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a dálkově dodělanou maturitní zkouškou ze speciální pedagogiky? Předchozí praxi mám 13 let v mateřské škole. Předem děkuji za odpověď.

  • Imirko, musíme vycházet z rozpisu činností, jejž najdete výše. Například do 7. platové třídy patříte, pokud nejtěžším vykonávaným úkonem je: „Zajišťování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociálních služeb (základní výchovná nepedagogická činnost).“ Myslím si, že pedagogická praxe není totožná se sociální prací, takže zaměstnavatel může uznat nejvýš 70 % – tedy 9,1 roku, což by byl 6. platový stupeň.

 27. Dobrý den, chci se zeptat na výši platu jako „pracovník oddělení kultury“ na magistrátu, 9. platová třída. Mám 11 let praxi v administrativě (nikoliv přímo v kultuře).
  Děkuji.

  • Renato, zaměstnancům magistrátu přísluší hned úvodní tabulka, kterou najdete na jiné – TÉTO stránce (je pracovně označená „…strážníků, úředníků, vědců, ochranářů“). Záleží, kolik Vám nadřízení započtou let praxe. Pokud jde o zkušenosti mimo obor, mohou zahrnout maximálně 2/3 takové doby. Kdybychom ale vzali 9. platovou třídu a celých 11 let praxe, vyjde měsíční hrubý základ 17 710 Kč (plus až 50 % nárůst osobním ohodnocením, eventuálně příplatek za nestandardní pracovní dobu, ztížené pracovní prostředí apod.).

 28. Dobrý den,
  prosím, zda byste se mohl vyjádřit k následujícímu – je fakt, že absolvent studijního oboru 75-41-M/01 Sociální činnost (SOŠ s maturitou) pracující jako pracovník v sociálních službách nemusí absolvovat Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách? Děkuji Jana Novotná

  • Dobrý den, paní Novotná, na webu Ministerstva práce a sociálních věcí jsem našel TENTO dokument. Nese název Obory vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách a mezi vyjmenovanými obory je: Sociální činnost – 75-41-M/01. Takže asi nemusí :-).

 29. Dobrý den, může pracovník v sociálních službách výjimečně změřit klientovi teplotu, krevní tlak digitálním tonometrem a cukr glukometrem? Na zařízení je ve službě pouze jedna registrovaná sestra. Zařízení má více budov. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Dano, myslím si, že popisujete činnosti příslušící spíše zdravotnickému pracovníkovi, jehož požadované vzdělání popisuje zákon o nelékařských zdravotnických povoláních (96/2004 Sb.).
   Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (564/2006 Sb.) sice v § 3 říká:
   „(3) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, a nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může zaměstnavatel zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání
   a) až na dobu 4 roků,
   b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.“

   Takže jaksi latentně možná vlády počítají s tím, že může nastat krize – například finanční nouze ve veřejném sektoru, kvůli které nebude formální vzdělání požadováno. Ale bohužel nemohu vyloučit, že nějaká namátková inspekce udělí kvůli nestandardním kompetencím pracovníka v sociálních službách sankci :-(.

 30. Dobrý den!
  CHtěla bych se zeptat, nastoupila nová zaměstnankyně, je to vedoucí domovů, která řídí vedoucí jednotlivých oddělení domova pro seniory, spadají tyto vedoucí jako sociální pracovnice, nebo do tabulky jako např. účetní?

  • Dobrý den, Heleno, podle mě záleží na tom, jak novou zaměstnankyni označíte v pracovní smlouvě. Pokud ji označíte jako pracovnici v sociálních službách (například v 8. třídě: „Organizování, odborné a ekonomické zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby v okrsku…“), potom by jí měla příslušet tabulka pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Pokud ji označíte například jako manažerku kvality nebo organizační pracovnici, měla by jí příslušet zřejmě stejná tabulka, jako účetním v příspěvkových organizacích apod.

 31. Dobrý den, chci se zeptat zda mám nárok na dodatkovou dovolenou, pokud pracuji s mentálně postiženými v přímé péči a jsem zařazena v 8.platové třídě. Děkuji,

  • Dobrý den, paní Šikalová, zákoník práce říká:

   § 215
   (1) (…) zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné, přísluší dodatková dovolená v délce 1 týdne.
   (…) (2) Za zaměstnance, kteří konají práce zvlášť obtížné, se pro účely poskytování dodatkové dovolené považují zaměstnanci, kteří
   (…) d) pracují při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých nebo mentálně postižených alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby

 32. Dobrý den,pracuji jako pracovník v soc.službách v přímé obslužné péči a jsem již rok též tzv.klíčový pracovník.Zajímalo by mně, zda-li mám nárok na 5.platovou třídu.Stále jsem ve 4.plat.třídě.Mám 18 let praxe.Děkuji za odpověď

  • Dobrý den, Jane, máte pravdu, že tzv. klíčový pracovník je jmenovaný v 5. platové třídě, na kterou tím pádem právo máte. (Nemusíte vykonávat nebo splňovat všechny odrážky dané platové třídy, stačí jenom některá.)

 33. Dobrý den, Šárko, pokud máte v pracovní smlouvě napsáno, že jste OŠETŘOVATELKA, nejste pracovník v sociálních službách. Ošetřovatel/ka je povolání samostatně vedené mezi nelékařskými zdravotnickými pracovníky. Podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (96/2004 Sb.) se svým zařazením kurz pro pracovníka v sociálních službách nepotřebujete.

  Stačí Vám například absolvování „akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru ošetřovatel“ nebo „tříletého studia ukončeného závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole v oboru ošetřovatel“, případně „studia ukončeného závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole, zdravotnické odborné škole nebo středním odborném učilišti zdravotnickém v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka, ošetřovatel/ošetřovatelka se zaměřením na rodinnou výchovu nebo v oboru zdravotník prvního zaměření – ošetřovatelské a pečovatelské práce, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004“ apod.

 34. Dobrý den pracuji v Domově pro seniory 12 let,jsem vyučena na zdravotnické škole obor ošetřovatelka výuční list.pracuji v oboru od vyučení.Zatím nepotřebuji kurz prac v soc.službách.je to tak?

 35. Dobrý den, Jitko, obávám se, že nestátní neziskové organizace nepatří do veřejného, takže ani do platového sektoru. Jejich zaměstnanci dostávají mzdy jako v soukromých (obchodních) firmách, pro které nejsou žádné tabulky – rozhoduje pracovní smlouva se zaměstnavatelem. Ovšem dodržená musí být takzvaná zaručená mzda, závisející na náročnosti, složitosti a odpovědnosti práce. Základní sazbou pro úplně nejjednodušší práce je minimální mzda.

 36. dobrý den,
  chtěla bych se zeptat na jakou platovou třídu a skupinu mám nárok, jestliže pracuji jako prac. sociální služby u neziskové organizace a to v přímé péči u tělesně i mentálně hendikepovaných osob.Pracuji u organizace 23 let a zastávám veškeré obslužné práce na domově se zvláštním reřimem, dále do mé činnosti patří zajišťování mimoprac. činností jako jsou výlety, pobyty mimo zařízení a jako klíčový pracovník i vedení individuál. plánů.
  Děkuji za odpověď
  Jitka

 37. Dobrý den, Šárko, jaké jméno povolání máte přesně uvedeno v pracovní smlouvě? Pokud jste například sanitář (sanitářka), opravdu nemáte nárok na vyšší, než 5. platovou třídu.

 38. Dobrý den, mám k Vám prosbu a prosím o odpověď. Pracuji v sociálních službách jako pracovnice přímé obslužné péče na oddělení se zvláštním režimem v příspěvkové organizaci. V sociálních službách pracuji již 10 let u stejné organizace. Jsem zařazená v 5 platové třídě v 10 stupni. Ze strany vedení je mi neustále opakováno, že je dáno vyhláškou, že není možno mě zařadit do vyšší platové třídy. Prosím o odpověď zda se toto tvrzení vedení zakládá na pravdě. Děkuji Šárka

 39. Dobrý den, ráda bych se zeptala na pár informací. Pracuji jako sociální pracovník v o.p.s. Mimo sociální pracovnici dělám i vedoucí – koordinátorku asistenční služby, sociální poradkyni a ještě půjčuji kompenzační pomůcky. Mám titul Mgr. Je vůbec možné, abych měla základní mzdu 10 000? Příplatky mám 5000 za vedení, ale když se čeká na dotace, dostávám cca do května jen 10 000. Lépe řečeno, moji podřízení – asistentky mají také základ 10.000 a ten vždy dostanou. Je možné, aby sociální pracovnice a vedoucí koordinátorka mohla mít stejný základ jako pracovník v soc. službách? Děkuji za Vaši odpověď

 40. dobrý den chtěla bych se zeptat jestli je možné při stejné pracovní pozici snížit základ platu pracuji na socialních lůžkách v nemocnici na pozici pracovník socialních služeb podle letošního výměru patřím do tabulky zbylých zaměstnanců ve zdravotnictví a jsem ztrátná oproti loňskému roku o 700,- děkuji za odpověď

  • Gabrielo, popisujete podivný případ. Pokud vím, letos neměl žádnému zaměstnanci ve státní správě a veřejných službách klesnout základní hrubý plat, naopak měl být všem zvýšen. Jste si jista, že máte ve smlouvě napsáno pracovník v sociálních službách? Pokud tomu tak je, správně máte být hodnocena podle tabulky na této stránce, která znamená oproti loňsku ve všech případech zlepšení platu.

 41. Dobrý den,prosím o odpověď na dotaz ohledně zařazení do platové třídy a stupně jako pracovník v sociálních službách.Mám praxi 31 let.Pracovala jsem jako mistrová odborného výcviku,účetní,skladový operátor ,vychovatelka ŠD,mistrová ve výrobě,poslední 3 roky jako PSS.V lednu 2015 jsem nastoupila do Domova seniorů-přímá péče.Děkuji za odpověď.

  • Aleno, k určení platové třídy jste neuvedla dostatek informací. Všechny alternativy jsou rozebrané na této stránce (podrobné popisy náplně práce ve 3. až 9. platové třídě, vizte výše). Spadáte do nejvyšší platové třídy, ve které najdete alespoň nějakou Vámi vykonávanou činnost. Pokud jde o platový stupeň, určitě mají být započítané všechny roky, ve kterých vykonáváte práci pracovnice v sociálních službách. Ostatní praxi započítá zaměstnavatel nejvýše ze 2/3 podle toho, jak vnímá její využitelnost pro Vaše současné povolání.

 42. Dobrý den, Marie, jste v podobné situaci, jako pan Lubomír, kterému jsem odpovídal výše. Podle zákona o sociálních službách nejste pracovník v sociálních službách. Vaše povolání musí mít jiné jméno, napsané ve smlouvě – pravděpodobně dělník prádelen a čistíren, nebo chemik prádelen a čistíren. Pokud byste tuto domněnku potvrdila, mohli bychom se podrobněji zabývat platovými třídami pro Vaši práci.

 43. Dobrý den, chtěla bych se zeptat do jaké platové třídy a platového stupně patřím. Pracuji v Domově pro seniory, poskytovatel sociálních služeb v prádelně, kde je namáhavá práce. Mám 37 let praxe. Děkuji za odpověď, Marie.

 44. Dobrý den, Michaelo, jak možná už víte, podle počtu tzv. započitatelných let praxe je pracovnice v sociálních službách zařazená do platového stupně (případně vizte platovou tabulku výše). Přitom působení v jiném oboru – například v knihovnictví může zaměstnavatel zahrnout maximálně ze 2/3. (Ve vašem případě tedy z 19 let do praxe započítá nanejvýš cca 12,7 roku). Právě zaměstnavatel rozhodne, kolik let z intervalu 0 až 12,7 zahrne podle toho, jak vnímá (ne)užitečnost Vašich knihovnických zkušeností pro pracovnici v sociálních službách.

 45. Dobrý den, absolvovala jsem rekv. kurz Pracovník v sociálních službách a mé předchozí zaměstnání bylo knihovník-informační pracovník ( 19 let ). Náplň práce byla mimo jiné také příprava a realizace volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Jak se tato skutečnost může promítnout do započitatelné praxe v případě, že budu jako prac.v sociálních službách pracovat? Děkuji za odpověď.

 46. Zdravím Vás, Lubomíre. Pracovník v sociálních službách je název povolání podle zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.). Pracovník v sociálních službách pečuje o klienty například právě ve Vašem Centru sociálních služeb – může jim zajišťovat jídlo, volnočasové a vzdělávací aktivity, pomáhat s hygienou apod.

  Údržbář nebo elektrikář ve veřejných službách má jinou pracovní náplň, jinou platovou tabulku a třídy. Vaše povolání se podle pracovní smlouvy jmenuje pravděpodobně „provozní elektrikář“ (platová třída 5 až 7 podle nejtěžší vykonávané činnosti, poslední platová tabulka zveřejněná ZDE), nebo se mýlím? Dejte případně vědět a můžu podrobněji probrat směrnice pro Vaše povolání.

 47. Dobrý den,
  rád bych se na něco zeptal. Pracuji v Centru sociálních služeb příspěvková organizace jako údržbář-elektrikář. Je mi 55 let. Praxi mám nad 32 let. Do jaké platové třídy tedy spadám.

  Děkuji za odpověď

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno