Sociální pracovnice a pracovníci mají platové tarify od 27 430 po 50 480 Kč hrubého měsíčně. Záleží hlavně na tom, co přesně dělají.

Pomoc slabším jedincům a skupinám navždycky zůstane smysluplnou, možná vůbec nejdůležitější náplní lidského času. Sociální pracovnice a pracovníci jsou dobrým příkladem. Většinou slouží ve veřejných ústavech typu příspěvkových organizací, kde není prioritou okamžitý finanční zisk, nýbrž důstojnost každého člověka. Podprůměrně honorovaní obcí, krajem nebo státem, obětavě dělají lidskou společnost lidskou společností. Co přesně vykonávají a jaké platy pobírají sociální pracovníci ve veřejných ústavech?

Platová tabulka se základními měsíčními tarify

Odpovědi vyčteme především ze Sbírky zákonů, respektive ve vládních nařízeních č. 222/2010 a 341/2017 Sb. Sociální pracovnice a pracovníci bývají většinou odměňovaní podle následující platové tabulky, která obsahuje základní hrubé měsíční platy (tarify). Pokud jsou ale zaměstnáni například u Policie ČR, náleží jim jiná stupnice, čemuž se podrobně věnujeme ZDE.

Platový stupeň záleží především na délce započitatelné praxe, která zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené, nebo taky péče o postižené dítě. Pokud jste dříve působili v jiném oboru, vaše zkušenosti posoudí nadřízená osoba. Například bývalé úřednici bude její praxe uznána maximálně ze dvou třetin, popřípadě vůbec.

Platové třídy probereme v závěrečné kapitolce, protože vyžadují více prostoru.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
2. třída15 47015 99016 51017 03017 58018 14018 78019 39020 01020 71021 38022 110
3. třída16 58017 11017 68018 27018 88019 49020 14020 81021 51022 25022 99023 790
4. třída17 77018 37018 96019 58020 25020 91021 64022 34023 11023 90024 71025 530
5. třída19 09019 75020 39021 08021 77022 52023 27024 08024 88025 76026 65027 570
6. třída20 47021 16021 88022 63023 40024 18025 00025 85026 76027 68028 63029 630
7. třída22 00022 76023 52024 33025 18026 03026 90027 82028 80029 78030 83031 900
8. třída23 68024 49025 34026 21027 13028 06029 05030 05031 08032 19033 33034 510
9. třída25 50026 37027 28028 22029 19030 18031 26032 36033 47034 66035 89037 150
10. třída27 43028 37029 38030 40031 47032 55033 69034 88036 10037 39038 72040 110
11. třída29 62030 64031 74032 82033 98035 18036 40037 71039 03040 41041 81043 330
12. třída31 88032 99034 18035 34036 60037 90039 24040 62042 08043 58045 13046 740
13. třída34 36035 60036 86038 14039 49040 89042 34043 86045 40047 05048 71050 480
14. třída37 10038 40039 78041 17042 65044 14045 77047 37049 07050 85052 69054 580
15. třída40 06041 49042 98044 50046 09047 73049 43051 24053 09055 00056 97059 020

Pozn.: Povolání sociální pracovnice nebo pracovníka vyžaduje specializovanou kvalifikaci podle zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). V soukromém sektoru musíte dostat aspoň takzvanou zaručenou mzdu, jinak záleží na domluvě se zaměstnavatelem.

Práce sociální pracovnice nebo pracovníka

Nyní zalistujeme oficiálním Katalogem prací. Sociální pracovnice tam patří minimálně do 10. a maximálně do 13. platové třídy, což zdánlivě záleží na nejvyšším dosaženém vzdělání: bakalářském nebo vyšším odborném (10.), bakalářském nebo magisterském (11., 12.), magisterském (13.). Ve skutečnosti ovšem můžete dostat nižší tarif, pokud máte příliš lehkou práci. Anebo může naopak dosáhnout na vyšší výplatu, pokud děláte něco náročnějšího, na co nelze sehnat nikoho kvalifikovanějšího. Sociální pracovnice totiž patří do nejvyšší platové třídy, ve které splňuje aspoň jednu uvedenou odrážku:

10. platová třída

 1. Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.
 2. Posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.
 3. Zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám a dětem v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby včetně vedení případové dokumentace a zpracování citlivých dat.
 4. Řešení nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím metod a technik sociální práce, která je souhrnem odborných činností a postupů k řešení sociálních problémů a utváření žádoucích životních podmínek pro sociální fungování jedince, skupiny či komunity a podporující sociální spravedlnost, sociální soudržnost, prosazování lidských práv, sociální změnu a rozvoj a respektování lidské důstojnosti.
 5. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní policií a orgány veřejné moci.
 6. Tvorba koncepce sociální práce v zařízeních sociálních služeb, v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí, ve zdravotnických zařízeních nebo v záchytných zařízeních.
 7. Zajišťování a provádění specializované sociální prevence, posuzování příčin negativních jevů a navrhování a realizace preventivních opatření.
 8. Zajišťování a provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociální práce s osobami, skupinami nebo komunitami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením.
 9. Samostatné zpracovávání individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.

11. platová třída

 1. Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování krizové intervence, krizové pomoci a sociální rehabilitace.
 2. Depistážní činnost zaměřená na cílené vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, nebo osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb a předcházení výskytu negativních sociálních jevů u těchto osob.
 3. Provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně ohroženém prostředí, systémové odborné analýzy sociálního prostředí na základě poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci se zaměřením na podrobné posouzení nepříznivé situace osoby nebo osob jako východisko k určení dalšího postupu v rámci správního obvodu.
 4. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji. Sociální práce ve střediscích drogové a jiné závislosti.
 5. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, skupin nebo komunit.
 6. Samostatné zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizace nebo prosazování sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci, poradenská činnost a vyhodnocování poradenských testů.

12. platová třída

 1. Poskytování odborného sociálně-právního poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně-patologických nebo kriminálních jevů.
 2. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jednotlivce, rodiny a skupiny osob se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
 3. Příprava a koordinace sociálně-preventivních programů na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, týraných a zanedbávaných seniorů nebo osob se zdravotním postižením, usměrňování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, posuzování a řešení zvláště složitých a výjimečně obtížných případů ohrožených dětí.

13. platová třída

 1. Tvorba a rozvoj metod sociální práce včetně aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd.

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pixabay.com

69 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den,
  podle jaké tabulky jsou odměňování sociální pracovníci ve vězení? Dle nařízení vlády č. 341/2017 sb. tomu rozumím tak, že by mu měla příslušet tabulka č. 2, ale na pohovoru mi řekli částku z tabulky č. 1.
  Děkuji za ujasnění.
  Hezký den

 2. Dobrý den pane Woffe,
  jak se prosím započítává praxe v těchto případech. Pečovatelka má praxi jako PvSS a studuje při zaměstnání SP.
  Po ukončení studia je přeřazena na pozici SP – a platový výměr dostane včetně praxe PSS ?
  Je možné, že může mít s nulovou praxí SP 10. platový stupeň? Pokud má SP praxi jeden rok a platový stupeň 10 v 10. třídě . Není to proti pravidlům odměňování?
  Děkuji za odpověď

 3. Dobrý den,

  prosím, mám dotaz na mzdu. Teprve jsem se zapojila do pracovního procesu, takže některým věcem zkrátka nerozumím. Mám vystudovaného sociálního pracovníka v bakalářském oboru a nastoupila jsem do nestátní organizace (z.s.). Při úvazku 1 jsem v prosinci 2020 měla základ 18.230 + 400,- rizikový příplatek + 1.370,- osobní ohodnocení. Od roku 2021 platí nové platové tabulky, kdy sociální pracovník má mít v 9.třídě (kterou mám napsanou ve smlouvě) 24.800,-. Aktuálně mám základ 18.230,- + 400,- rizikový příplatek + 5.370,- osobní ohodnocení a v následujících měsících chce organizace mzdy opět zkrouhnout. Otázka tedy zní, jako sociální pracovník (všechni kolegové nemají kvalifikaci a jsou pracovníky v sociálních službách) mohu požadovat mzdu dle platových tabulek, nebo skutečnost, že Bc mám, nehraje absolutně žádnou roli?

  Předem děkuji za opověď.

 4. Dobrý den, jsem sociální pracovník – kurátor pro děti a mládež na sociálně právní ochraně dětí. Bylo mi řečeno, že jsem úředník a spadám do tabulky č. 1, kde jsou uvedeni pracovníci, kteří nemusejí mít vyšší vzdělání. Je to pravda?

 5. Dobrý den, pracuji jako sociální pracovnice na městském úřadě. Chci se prosím zeptat, zda bych měla být zařazena do platové tabulky číslo 3. Nyní jsme zařazení v platové tabulce č 2, jako úředníci samostatných celků.
  A zda existuje nějaké stanovisko MPSV k zařazení sociálních pracovníků…. Děkuji za odpověď.

 6. Dobrý den, pracuji na OSPOD zařazena zaměstnavatelem jako referent sociálních věcí (tudíž hodnocena jako ostatní úředníci), vzdělání splňuji dle z.č. 108/2006 Sb., ale v náplni práce máme uvedeno mimo jiné vyhodnocování a tvoření individuálních plánů, depistážní činnost, provádění sociální práce s rodinami a taktéž provádíme sociální šetření ve vyloučených lokalitách a poskytujeme základní a odborné poradenství. Navíc máme za to, že naše práce je o to těžší, když zodpovídáme za nezl. děti. Pracujeme i s nedobrovolnými klienty narozdíl od ostatních sociálních služeb, kdy tyto pracují s klienty dobrovolnými. Máme tedy s kolegyněmi za to, že bychom měly být ohodnoceny podle katalogu prací jako sociální pracovníci. Děkuji

 7. Dobrý den, bude sociální pracovník v oddělení hmotné nouze na ÚP spadat do tabulky pro sociální pracovníky nebo do tabulky: Zaměstnanci obcí, úřadů a kanceláří v civilním poměru? Předem děkuji.

 8. Dobrý den, pane Woffe, chtěla bych se zeptat na katalog prací. Tady píšete, že sociální pracovníci patří do 10. – 13. platové třídy, ale na webu Ministerstva práce a sociálních věcí vidím dokument (ZDE), kde jsou uvedeny platové třídy 8. – 13. Co tedy aktuálně platí? Pokud došlo k nějaké změně, kdy nabyla účinnosti? Pracuji jako sociální pracovnice a jsem zařazena do 8. třídy (mám VOŠ – podle zákona č. 108/2006 Sb. splňuji kvalifikaci). Popřípadě mohu nějak požadovat zpětné doplacení rozdílu (v zařízení jsem od srpna loňského roku)? Děkuji moc.

  • Dobrý den, Petro, od 1. ledna 2018 vešlo v účinnost nařízení vlády č. 399/2017 Sb.: velká novela katalogu prací, neboli nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (jak jsem zmínil v první letošní odpovědi tady v diskusním fóru). Tam nyní sociální pracovník patří do 10. až 13. třídy, tudíž by Vám zaměstnavatel měl zpětně od začátku roku 2018 doplatit aspoň desítku (pokud nepatříte výše, vizte kategorizaci pracovní náplně tady v aktualizovaném článku).

   Bohužel na začátku letošního roku z webu Ministerstva vnitra zmizela Sbírka zákonů a legislativa teď není přehledně publikována na žádném státním ani vládním webu. Takže Vás můžu odkázat leda na soukromé alternativy, například SEM.

 9. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy by mohl patřit sociální pracovník Speciálně pedagogického centra, který v rámci poradenství poskytuje rodičům dětí se zdravotním postižením informace o sociálních výhodách pro tuto cílovou skupinu (dávky sociálního zabezpečení, invalidní důchody, aj). Rodičům také tento sociální pracovník vypracovává odvolání (příspěvku na péči, průkaz OZP, příspěvek na zvláštní pomůcku), či námitky k důchodům…
  Zároveň by mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi „samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství (11. třída)“ a „poskytování odborného sociálně-právního poradenství (12. třída)“ – tedy jaký je rozdíl mezi odborným sociálním poradenstvím a odborným sociálně-právním poradenstvím?
  Děkuji za reakci

 10. Dobry den, pokud vedu stredisko, ve kterem klienti i bydli, resim opravy domu, zahradu, uklid spolecnych prostor, vybiram najmy, mela bych mit priplatek za vedeni? I kdyz nemam podrizene? Dekuji Jana

 11. Dobrý den, v jaké platové třídě by, od ledna 2018, měla být sociální pracovnice na obci, vykonávající sociální práci v oblasti hmotné nouze? Mám 21 let praxe, magisterské vzdělání v sociální oblasti. Děkuji.

 12. Dobrý den,
  pracuji částečným úvazkem jako vedoucí pracovnice NZDM a částečným úvazkem jako sociální pracovnice v příspěvkové organizaci. Mám magisterském vzdělání v oboru sociální pedagogika. Zajímá mne na jakou platovou třídu mám nárok. Děkuji za odpověď.

  § 62
  Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

  (1) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 13. Dobrý den pane Voffe, děláte dobrou práci na těchto stránkách, jen se v nich docela těžko orientuje…. ale to v tomto okamžiku není podstatné…
  K o tázce. Domníváte se, po přečtení tohoto stanoviska http://portal.mpsv.cz/soc/szsp_obce/Stanovisko_PT_01012018.pdf ,
  že by měl sociální pracovník na obci s rozšířenou působností, který má vedle této obce přidělené ještě další lokality (jiné obce), kde provádí depistáž a jinou agendu v rámci sociální práce, být dle tohoto stanovistka ve většině případech v 11. platové třídě? Drtivá většina sociálních pracovníků obce je v 10. platové třídě…. je toto záležitost sporná, je to na rozhodnutí obce či zde máme jednoznačné stanovistko o zařazení do vyšší platové třídy…. a obec by to měla změnit. Jak se pak bránit u svého zaměstnavatele – obce? děkuji za odpověď

 14. Dobrý den, dle jaké platové tabulky jsou odměňováni pracovníci OSPOD (splňující podmínku kvalifikace dle z. č. 108/2006 § 109, 110) na magistrátech a městských úřadech? Jsou odměňováni dle tabulek sociálních pracovníků, nebo dle tabulek ostatních úředníků?

  • Hezký den, Blanko, díky za dobrý dotaz. Platové tabulky jsou řešeny hlavně vládním nařízením č. 341/2017 Sb., kde v § 5, odstavci 2 jsou nejdříve jmenováni mimo jiných i zaměstnanci ve správních úřadech, kterým patří „stupnice platových tarifů uvedená v příloze č. 2“ – a potom tam v odstavci 3 stojí:

   „Zaměstnanci, který je

   a) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách,

   b) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb,

   přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pokud zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem, nepřísluší platový tarif podle odstavce 2, nebo zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem, nepřísluší platový tarif podle odstavce 4.“

   Citovaným informacím rozumím tak, že sociální pracovníci na magistrátech a městských úřadech mají být odměňováni podle tabulky, která je pod TÍMTO odkazem uvedená jako úplně první (oficiálně č. 2). „Trojka“ je podle všeho lepší, ale bohužel :-(. Ještě existují speciální tabulky pro případ, že je člověk státním zaměstnancem, který složil služební slib – vizte ZDE; ale předpokládám, že sociální pracovníci jsou obvykle v běžném pracovním poměru.

 15. Dobrý den, mám dotaz ohledně zaměstnance, na úseku OSPOD na Městském úřadě. Má být podle katalogu prací zařazený na pozici 2.08.02 (sociální pracovník), nebo 2.10.13 (referent)? Děkuji za odpověď. Doležalová

  • Dobrý den, paní Doležalová, ono vlastně nezáleží na pracovišti (zde, chápu-li správně, jde o odbor sociálně-právní ochrany dětí), ale na pracovní náplni daného zaměstnance. Jako vhodnější mi připadá referent, pokud můžeme jeho pozici popsat jednoduše takto: „Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí.“ (Podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem). A jako sociálního pracovníka bych viděl zaměstnance, který dělá šířeji třeba následující: „Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní policií a orgány veřejné moci.“ (Vizte výše na této stránce.) Snad jsem Vám aspoň trochu pomohl.

   • Obracím se na Vás s žádostí o přezkoumání rozsahu započitatelné praxe .Nyní pracuji na obdobné pozici v administrativě.Vykonávám téměř to samé jako v předchozích zaměstnáních,neprošla jsem žádnou rekvalifikací ani zaškolením zaměstnancem,ale rovnou jsem nastoupila na pozici. Ve smlouvě mám uvedeno 15 let praxe .
    Moje zaměstnání :
    a) Vojenská služba (viz příloha ) – téměř 11 let
    b) Mateřská dovolená 2004 – 2007 – 4 roky
    c) nezapočítaná praxe, kterou jsem konala jako OSVČ (práce v obchodní sféře – vedení účetnictví, fakturace ,práce s pokladními doklady, obstarávání pošty ,objednávek apod.),takže práce konaná ve stejném oboru v letech 2000,2001,2002,2003,2008,2009,2010,2011,)– mohu doložit živnostenským listem + čestným prohlášením – 8 let
    d) nezapočtena práce ve firmě Lesostavby ,kde jsem pracovala v administrativě – příjem ,výdej materiálu na sklad ,vedení pokladny pobočky, vedení pošty, vystavování smluv a faktur na práce zákazníkům, vedení evidence PHM – téměř stejný rozsah práce jako
    nyní ( od r.2011 – do r. 2016) – 4 roky
    Pročítala jsem si toto nařízení vlády a myslím si ,že mi praxe nebyla započtena správně.
    Platový stupeň (§ 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a od 1. 1. 2018 § 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

 16. Dobrý den. Do které platové třídy by měli být zařazeni sociální pracovník a pracovník v sociálních službách, zaměstnaní v Kontaktním centru pro uživatele drog?

  • Dobrý den, Petře, ohledně sociálního pracovníka jsem Vám odpověděl už výše. A na oficiálním jménu pozice vlastně příliš nezáleží. Rozhodující je pracovní náplň, respektive nejobtížnější vykonávaná činnost. V platových třídách pracovníka v sociálních službách nemohu drogy nebo návykové látky najít, takže bych doporučoval taktéž 11. třídu. Problémem by teoreticky mohlo být vzdělání, protože na této platové úrovni je požadováno magisterské vysokoškolské. Ale lze dělat výjimky, pokud má zaměstnavatel dobrou vůli.

 17. Dobrý den. Podle nového katalogu prací patří sociální pracovník Kontaktního centra pro uživatele drog do 10., nebo 11. třídy?

  • Dobrý den, Petře, článek na této stránce byl již aktualizován, právě podle novelizace katalogu prací. A drogy jsou explicitně zmíněny jenom v 11. platové třídě: „Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji. Sociální práce ve střediscích drogové a jiné závislosti.“ Takže pokud splňujete tento popis, patříte minimálně do 11. platové třídy.

 18. Dobrý den, vy tady píšete, že sociální pracovnice spadá do 8-13. platové třídy? Ale od 1.1.2018 to není pravda, zákon 399/2017 Sb. kde už není 8. a 9. třída uvedena, tzn. že jakýkoliv sociální pracovník musí být zařazen min. do 10. platové třídy? K nás nastupuje paní po 6leté MD pauze a původně jsme ji chtěli dát do 8. tř. /není to třeba někde jinde v jiné profesi/?

 19. Kam prosím spadá sociální pracovník obce – do této tabulky nebo do jiné děkuji? Mám v tom zmatek

 20. Dobrý den, mám vysokoškolské vzdělání a pracuji jako sociální pracovnice na MěÚ. Rovněž jsem úspěšně absolvovala ZOZ. V pracovní smlouvě mám napsánou pozici Referent sociálních věcí a jsem zařazena do 9. platové třídy. V zaměstnání vykonávám také depistážní činnost a poskytuji krizovou intervenci – obojí uvedeno v 11. platové třídě. Chtěla jsem se zeptal jestli jsem tedy oprávněně zařazena již několik let v 9. platové třídě nebo případně co se s tím dá něco dělat?

  Děkuji Vám moc za Vaši odpověď

 21. Dobrý den, jsem sociální pracovnicí sociálně- právní ochrany dětí v rámci městského úřadu, práce je to pracovně i osobně náročná. Může být při odměňování této pracovní pozice upřednostněna platová tabulka pro sociální pracovníky před tabulkou pro pracovníky obecních úřadů? Obávám se, že došlo k tomu, že sociální pracovníci obecních úřadů mají aktuálně nižší platy než sociální pracovníci příspěvkových organizací. Velice děkuji za objasnění.

 22. Dobrý den, pracuji jako sociální pracovnice v neziskové organizaci. Od 1.7.2017 se zvyšovaly platy sociálním pracovníkům o 23%. Je toto zvýšení celoplošné a zaměstnavatel ho musí zvýšit (bude dofinancován) nebo se může řídit novými tabulkami, tudíž mé zvýšení by připadalo na nějakých 17%. Pokud je povinností zaměstnavatele zvýšit plat o avizovaných 23%, kde mohu získat podklady pro uplatnění nároku o toto zvýšení. Děkuji za odpověď

 23. Dobrý den. Pracuji jako pracovník v sociálních službách, asistent v chráněném bydlení a domově pro osoby zdravotně postižené (přecházíme mezi oběma, pečujeme o klienty na dvou místech). Dnes jsem dostala nový pracovní výměr, kde jsme měli, jako všichni zaměstnanci, dostat přidáno 23 procent.

  Když nám přidali na výplatě začátkem letošního roku, tak nám zaměstnavatel sice zvedl platovou třídu na 7., ale zároveň nám snížil platový stupeň z 5. na 3, což nás vlastně poškodilo. Argumentoval, že nemáme maturitu, což však nebyla žádná novinka. Zajímá mě, zdali zaměstnavatel nepřekročil svoje pravomoci.

  Nyní, na novém platovém výměru nám zase chybí příplatek za obslužnou péči, který jsme doposud všichni pobírali. Jsem znechucená. Na jednu stranu přidají, na druhou seberou. Ráda bych věděla, jaká máme práva, nebo jak se bránit. Mockrát děkuji za případnou radu. Irena

  • Dobrý den, Ireno, chápu Vaše znechucení. Zaměstnavatelé ve veřejném sektoru nyní dostali větší rozpočet, aby zvedli platy zaměstnancům, někteří však bohužel využívají peníze na jiné účely. Pravidla pro platy a příplatky jsou však naštěstí poměrně jasně vymezená.

   Platový stupeň záleží na předchozí započitatelné praxi a částečně taky na vzdělání. Zaměstnavatel Vám například může „uznat“ maximálně 2/3 času, který jste odpracovala v úplně jiném oboru (kde jste nepotřebovala znalosti stejného zaměření jako nyní). Ale taky se může najednou rozhodnout, že Vám takovou praxi od příštího měsíce nezapočítá vůbec, takže teoreticky dojde k poklesu platového stupně.

   Pokud rozumím správně, příplatkem za obslužnou péči myslíte zvláštní příplatek podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Tam taky patří:
   „Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb
   4.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,
   4.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování dementních osob,
   4.3. tělesně nebo mentálně postiženým.“

   Uvedené patří do takzvané II. skupiny, což znamená zvláštní příplatek 600 až 2 000 Kč měsíčně. Zaměstnavatel tedy opět může libovolně rozhodnout, zda Vám vyplatí 600 Kč, 2 000 Kč, nebo něco mezi tím. Ale pokud splňujete uvedenou charakteristiku podle vládního nařízení, není možné, aby Vám zvláštní příplatek zcela zrušil!

   Ve své odpovědi odkazuji, z hlavních pojmů, na podrobnější články. Kdyby Vám zaměstnavatel odpíral Vaše zákonná práva, napište Státnímu úřadu inspekce práce, který podobné případy řeší. Přeji Vám však, ať úřední zásah není potřeba, ať vyjednávání dopadne dobře a dostanete aspoň plat, který zasluhujete podle současných právních předpisů (vím, že pracovníci v sociálních službách nejsou dostatečně ocenění ani samotnými zákonodárci, respektive dnešní společností, takže Vám děkuji, že přesto svoji práci děláte).

 24. Zdravím, mám dotaz – pracovala jsem 7 let ve školství s dětmi, které mají specifické poruchy učení a nyní zastávám pozici vedoucí PS + sociální pracovník. Mám pedagogické i sociální vysokoškolské vzdělání, nynější pozici zastávám 2 roky. Prosím, do jaké třídy a stupně náležím? Moc děkuji za reakci.

  • Andělko, zaměstnavatel by Vám měl uznat 9 let praxe, protože (chápu-li dobře) i dříve ve školství jste potřebovala znalosti podobného zaměření jako nyní. Jde tedy o 5. platový stupeň, pokud použijeme tabulku pro sociální pracovníky.

   Platová třída záleží na nejtěžší práci, kterou aspoň občas děláte, vizte podrobný rozpis ve článku výše (anebo například pro psychologa pod TÍMTO odkazem, rozumím-li správně zkratce „PS“). Například „Poskytování krizové intervence.“ zaručuje minimálně 11. platovou třídu.

 25. Dobrý den, do jaké platové třídy spadá sociální pracovník v pobytové sociální službě Domov pro seniory? A pokud také metodicky vede individuální plánování má vyšší platovou třídu?
  Děkuji za odpověď.

 26. Dobrý den, prosím o informaci: pracovník v sociálních službách – aktivizační pracovník patří do jaké platové třídy?
  Děkuji Vám
  Marie

 27. Dobrý den, do jaké platové třídy spadá pracovnice v sociálních službách, přímá péče, s úplným středním vzděláním? V současné době započtena praxe 10 let a 82 dnů. V platovém výměru nyní zařazena do 5. platové třídy, stupeň 12 s tím, že není další platový postup po dosažení další praxe. A datum dalšího platového postupu neexistuje. Je to tak možné? Tarifní plat je platný od 1.11.2015 a činí 15 160 Kč. Je toto možné? Pracuji ve státním sektoru pro mentálně postižené. Moc děkuji za odpověď.

  • Petro, maximální platový stupeň souhlasí – nad 12. skutečně nelze jít, protože výš už nyní žádný není. Platovou třídu poznáme podle Vaší nejobtížnější náplně práce (podrobnosti ZDE). Do 5. třídy patří například: „Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi.“ Do 6. třídy patří například: „Provádění asistenční služby a osobní asistence klientům zdravotně postiženým s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem bez omezení místa a času, podle jejich aktuální potřeby.“ Tarifní plat by měl od 1.11.2016 dělat 15 770 Kč hrubého, bez zákonných nebo osobních příplatků.

 28. Jaká je platová třída pro sociální pracovnici na městském úřadě, která vykonává sociálně právní ochranu dětí? Lze středoškolské vzdělání nahradit odečtem praxe, která je dlouhodobá a zařazením do vyšší platové třídy?
  Děkuji D.

  • Daško, o sociálně-právní ochraně dětí je v katalogu prací (vizte výše ve článku) řeč od 9. platové třídy. Sociální pracovnice ovšem potřebuje speciální kvalifikaci podle zákona o sociálních službách (č. 108/2006, § 110), například vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání v oboru, nebo vysokoškolské vzdělání v jiném oboru + praxe 5 let + kurz, případně maturitu + praxe 10 let + kurz. Nemyslím si, že v tomto případě stačí vykompenzovat chybějící vzdělání odečtem započitatelných let praxe.

 29. Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem do jaké platové třídy budeme zařazeni. Jelikož s manželem pod charitou zakládáme terapeutickou dílnu, potřebovali bychom vědět jaké vzdělání a do jaké platové třídy budeme zařazeni když bychom měli možnost zde pracovat. Manžel má vysokoškolské pedagogické vzdělání a 30 let praxi ve školství, já mám střední zdravotnickou školu 10 let praxi v domově důchodců a 20 let ve speciální škole jako vychovatelka. Máme 27 letého postiženého syna o kterého se staráme. Děkujeme za předběžné informace.

 30. Dobrý den,

  je nutné aby měl vedoucí odboru či oddělení vyšší platovou třídu než jeho podřízený sociální pracovník?

 31. Dobrý den, pracuji 23 roků jako vedoucí pečovatelské služby v kombinaci s sociálním pracovníkem, od roku 2008 i jako vedoucí druhé služby – denní stacionář. Jsme organizační složka města, mým nadřízený je starosta, takže veškerá metodická činnost a všechny ostatní povinnosti vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb. jsou pouze v mojí kompetenci, takto mám i postavenou pracovní smlouvu a náplň práce. Mám vysokoškolské vzdělání – bakalář. Jaká by měla být moje platová třída? Dodnes mám 8. platovou třídu, nesouhlasím. Marně. Kde mohu požádat o závazné stanovisko? Děkuji za odpověď.

 32. Dobrý den, jakožto čerstvý absolvent VOŠ Sociální pedagogika a Sociální práce bych měl na Vás dvě otázky. První: Od listopadu nastupuji do Azylového domu se Sociální ubytovnou a Noclehárnou pro bezdomovce chtěl bych se zeptat, jak je to se zkušební dobou v porovnání s tabulkou? Budu tedy mít ještě nižší plat, než garantuje tabulka, nebo budu zařazen do jiné třídy, než uteče zkušební doba? Druhá: Po dosažení praxe bych chtěl v budoucnu hledat dál, má tedy jiný zaměstnavatel povinnost uznat moji praxi, nebo bych se musel hlásit na podobnou pozici? Děkuji za odpověď.

 33. Dobrý den, pracuji jako sociální pracovnice ve Výchovném ústavu, který spadá pod MŠMT. Jaké bych měla mít zařazení? Jsem vysokoškolačka a jde mi o to, do jaké skupiny patřím? Zde dle Nařízení vlády 564 do § 5 odst. 1, nebo odst. 3?

  • Dobrý den Lenko,
   vzhledem k tomu, že jsem tuto problematiku řešila a VÚ jsou stejně jako PPP školská zařízení a spadají pod MŠMT, tak pokud splňujete vzdělání a náplň práce podle zákona o sociálních službách – 108/2006 Sb. (viz výše), máte nárok být zařazena do tabulky č. 3 (pro sociální pracovníky.).
   Petra

 34. Dobrý den, zajímalo by mě, v jakých tabulkách je sociální pracovník na úseku Sociálně právní ochrana dětí, zaměstnaný na magistrátu? V 10. platové třídě? Děkuji. Hezký den.

 35. Můj kluk je v 1. ročníku 4-letého maturitního oboru sociální činnost. Zajímalo by mě, jaký bude brát nástupní plat po dodělání školy. Děkuji za odpověď. Havlík

  • Dobrý den, pane Havlíku, během následujících 4 let se pravděpodobně platová tabulka pro sociální pracovníky zase změní (věřím, že příznivým směrem „nahoru“). Kdyby Váš syn nastoupil po absolutoriu (pravděpodobně navazující vyšší odborné nebo vysoké) školy na místo sociálního pracovníka nyní, záleželo by na tom, co přesně by dělal.

   Například do 8. platové třídy mj. spadá: „Provádění dílčích odborných sociálních prací včetně zajišťování standardní dokumentace.“ Například do 12. platové třídy mj. spadá: „Poskytování sociálně-právního poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně patologických nebo kriminálních jevů apod.“ Při nástupu by měl každopádně 1. platový stupeň. Takže „hrubý měsíční základ“ vychází 12 460 Kč až 17 260. Zaměstnavatel může tento hrubý základ navýšit o více než 50 % osobním příplatkem.

 36. Dobrý den, mám za sebou 18,5 let přímé péče doma o syna, IV. stupeň. Nyní pracuji jako aktivizační pracovník u seniorů. Doba praxe se mi započítala 6 let(měla jsem dva syny 3 roky po sobě narozené- starší ZTP/P).A pak doba před prvním porodem. Vy píšete nahoře toto: Stupeň záleží především na délce započitatelné praxe, která zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, nanejvýš 6 let mateřské dovolené a nanejvýš 6 let péče o postižené dítě. Mám tedy, že by se mi mělo započítat 12let praxe a ne jenom 6let?Děkuji. Lenka P.

  • Dobrý den, Lenko, související nařízení vlády 564/2006 Sb. říká: (§ 4, odst. 5)

   „(5) V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu
   a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu,
   b) osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě.“

   Na Váš dotaz shodou okolností odpovědělo už samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí ZDE: „Zaměstnavatel započte podle § 4 odst. 5 výše cit. nařízení vlády dobu mateřské dovolené a osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby do započitatelné praxe v celkovém rozsahu 6 let. Jedná se o dobu celkového zápočtu těchto dob do započitatelné praxe, kterou nelze rozdělovat na jednotlivé instituty tohoto odstavce samostatně.“

   Takže bohužel, výkladu textu rozumím tak, že Vám zaměstnavatel započítal správně jenom 6 let praxe za mateřskou + dobu další péče o dítě.

 37. Dobrý den,

  takže konečně jsme s kolegyní dostaly odpověď z MPSV. Odpovídali nám dva odbory na MPSV. Jeden nám potvrdil, že naše náplň práce odpovídá § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  Za odbor sociálních služeb MPSV k Vašemu dotazu uvádíme: „Co se týká náplně práce sociálního pracovníka s odborností, pak činnosti, které sociální pracovník vykonává jsou uvedeny § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s tím, že ve Vámi zaslané pracovní náplni je např. uvedeno, že zaměstnanec samostatně poskytuje sociálně právní poradenství zejména při řešení situace klientů z problémových rodin; sleduje sociální prostředí klientů, tato činnost odpovídá § 109 zákona č. 108/2005 Sb., o sociálních službách.“

  Z odboru pracovněprávní legislativy nám odpověděli: „V případě, že pedagogicko-psychologická poradna je školské zařízení a zaměstnanec vykonává některé z činností sociálního pracovníka uvedené v § 109 a splňuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka stanovené v § 110 zákona č. 108/2006 Sb., přísluší mu platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.“

  Takže z těchto odpovědí soudím, že sociální pracovníci z PPP a SPC mají nárok na to být zařazeni do tabulky pro sociální pracovníci a výklad MŠMT byl špatný a doufám, že nám ředitelka dá konečně nový platový výměr na který máme už od ledna nárok.

  • Dobrý den, výborně, upřímně obdivuju Vaši důslednost a výdrž. Stanovisko MPSV by snad mělo být rozhodující, když je jeho ministryně pod platovými tabulkami podepsaná.

   • Dobrý den,

    to já děkuji za nabídnutou pomoc a za to, že jste zřídil tyto stránky. Dnes odpoledne mi naše personalistka přinesla nový platový výměr, kde jsem zařazena do platové tabulky č. 3 určené pro sociální pracovníky s účinností od 1.1.2015 🙂
    Petra

    • Takže i vedení Vaší Pedagogicko-psychologické poradny je férové, když Vám přiznalo správné platové zařazení zpětně. Mám radost, zasloužíte si to :-).

 38. Dobrý den, zajímalo by mne, do jaké platové třídy spadám? Pracuji jako sociální pracovnice s Vyšším odborným vzděláním v neziskovém sektoru, v centru pro rodiny s dětmi. Specifikace služby je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, především se jedná o rodiny ze sociálně vyloučených lokalit, nebo o rodiny, které jsou tímto vyloučením ohroženy. Samozřejmě práce zahrnuje depistáž, monitoring, přímou práci jak s jedincem, tak s celou rodinou. Nevím, zda-li jsou tyto informace dostačující, přesto děkuji za odpověď. S Přáním pěkného dne, Dáša

  • Dobrý den, Dášo, obávám se, že nestátní neziskové organizace nepatří do platového sektoru. Jejich zaměstnanci dostávají mzdy, pro které nejsou žádné tabulky – rozhoduje smlouva se zaměstnavatelem. Ovšem dodržená musí být takzvaná zaručená mzda, závisející na náročnosti, složitosti a odpovědnosti práce. Základní sazbou pro úplně nejjednodušší práce je minimální mzda.

 39. Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Pracuji v SPC a od září bych chtěla studovat VOŠ sociálně právní. Budu zařazena na pozici sociální pracovnice. Týkají se mi platové tabulky sociální pracovnice již při zahájení studia nebo až po dokončení školy? Tedy pokud se mi týkají, jelikož Speciálně pedagogické centrum není zřejmě poskytovatelem sociálních služeb. Děkuji za odpověď. Benedová

  • Dobrý den, paní Benedová, kdybyste uvedla nějaký identifikační údaj Vašeho Speciálně pedagogického centra, mohli bychom se ujistit, zda opravdu není poskytovatelem sociálních služeb. Jinak pokud byste byla smluvně zařazená jako sociální pracovnice (podle nařízení vlády např. i ve školském zařízení, pokud tedy Ministerstvo práce a sociální věcí nevydá nějakou jinou interpretaci), měla byste být hodnocená podle téhle tabulky. Eventuální nedostatečné vzdělání by znamenalo „jenom“ srážku platového stupně.

 40. Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat do jaké platové třídy bych jako sociální pracovnice asi měla být zařazena. Mám 3,5 roku praxe v poskytování odborného sociálně-právního poradenství v široké škále oblastí (odpovídá zhruba profilu občanských poraden), ve kterých umím jít i velmi do hloubky a najít řešení „šité na míru“ konkrétní situaci klienta. Mám též výcvik v poskytování krizové intervence. Mám vzdělání v oboru sociální práce s titulem Mgr.

  Děkuji

  • Dobrý den, paní Karchňáková, úvodem jenom pro jistotu shrnu, že nerozhoduje praxe ani schopnosti sociální pracovnice, ale její současná pracovní smlouva a náplň práce. Svoji platovou třídu najdete takto: Ve výčtu pracovních úkonů, který najdete na této stránce, začněte nejnižší třídou a postupujte výše. Vaše platová třída je ta nejvyšší, v jejíž náplni práce najdete alespoň něco, co sama vykonáváte. Poradenství vidím v 9. až 12. – liší se ale náročností.

 41. Aha, jestli rozumím dobře, podle pracovníka MŠMT se na Vás vztahuje tahle pasáž zmíněného nařízení vlády: „Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.“ – Což by znamenalo nižší základní hrubou mzdu, než „podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení“.

  Kdyby se z MPSV neozvali do konce pracovního týdne, dejte vědět. Tisková mluvčí MPSV mi odpovídá v řádu dnů, tak bych se na ni obrátil, protože účetní budou brzy chystat – nebo už chystají výplaty za leden. Anebo až tuhle nejasnost vyřešíte sama, celkem by mě zajímal výsledek.

  • Ano, myslím, že to je to čím MŠMT argumentovala. Ovšem mám zprávy z některých jiných PPP a SPC, že soc. pracovníky zařadili do tabulky č. 3. Je to trošku zvláštní. Možná jejich nadřízení pochopili nové nařízení stejně jako my dva. Co se týče MPSV tak budu jen ráda pokud Vám odpoví dříve, protože se obávám, že ministerstvo má na odpověď 30 dnů a my jsme dotaz posílali teprve včera. Určitě se koncem týdne ozvu – buď dám vědět, že stále nic nebo napíšu jak jsme s kolegyní dopadly 🙂

   • Petro, komunikovali jsme spolu e-mailem, takže tady jenom shrnu dosavadní informace. Náš názor potvrdila Profesní komora sociálních pracovníků z.s. a zaměstnavatel slíbil, že pokud máme pravdu, peníze Vám doplatí.

    Z tiskového oddělení MPSV mi však odpověděl pan Petr Sulek. Napsal především toto: „Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. pouze v případě, že školské zařízení je registrováno jako poskytovatel sociálních služeb a současně sociální pracovník vykonává ve školském zařízení některou z činností uvedenou v § 109 zákona o sociálních službách.“ Podle tohoto vyjádření Vám náleží „chudší“ tabulka, protože jak jste v e-mailu uvedla, Vaše školské zařízení zřejmě není poskytovatelem sociálních služeb.

    • No, podle tohoto vyjádření to tak vypadá, ale pořád mi není jasné, proč tedy MŠMT přesunulo sociální pracovníky, kteří pracují ve školských zařízeních (např. Středisko výchovné péče, dětský domov, výchovný ústav) do tabulky č. 3, když tyto instituce také nejsou poskytovatelé sociálních služeb.

     • Petro, mám podezření, že novoroční rozdělení zaměstnanců do platových tabulek nebylo úplně domyšlené, a ministerstva teprve nyní řeší některé důsledky, jako třeba právě sociální pracovníky ve školských zařízeních, která nejsou poskytovateli sociálních služeb. Rozdílným přístupům například ke Středisku výchovné péče a Vám zatím rozumím tak, že lépe odměnění sociální pracovníci mají prostě štěstí – byli zařazení ještě v době, kdy ministerstva neřešila podrobnosti. (Ostatně jak jste psala e-mailem, asi až během února bude vytvořena metodika platových tabulek společně s kompetencemi sociálních pracovníků.) Pod novými platovými tabulkami je podepsaná ministryně práce a sociálních věcí, proto předpokládám, že její ministerstvo bude mít konečné slovo také v podobných rozporných situacích :-/.

 42. Dobrý den, Petro, nová platová tabulka pro sociální pracovnice a pracovníky platí také v případě, že Vaším zaměstnavatelem je veřejné školské zařízení.

  Nařízení vlády (564/2006 Sb., § 5, 3. odstavec) doslova uvádí, že tato speciální stupnice náleží: „Zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb.“

  Výjimkou jsou sociální pracovníci například u Policie ČR, ve správních, krajských nebo obecních úřadech, Akademii věd, Grantové agentuře, Technologické agentuře, ČSSZ, NKÚ, ÚSTR, ČNB, chráněných krajinných oblastech a národních parcích, na soudech, ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra. Těm patří stupnice uvedená jako úvodní ZDE.

  (Článek jsem aktualizoval včetně novoroční tabulky pro sociální pracovnice a pracovníky, a opatřil dnešním datem.)

  • Děkuji za odpověď. Já si totiž myslím to samé jako vy. Máme jen problém s MŠMT (nebo možná jen s tím pracovníkem, který se vyjádřil k dotazu naší účetní), protože ten si to nemyslí. Tvrdí, že zůstáváme v tabulkách pro nepedagogické pracovníky. S kolegyní jsme se zase dotazovaly na MPSV – zatím žádná odpověď. Jen doufám, že obě ministerstva budou mít shodný názor.

 43. Dobrý den, pracuji jako sociální pracovnice (tuto pozici mám i ve smlouvě) v Pedagogicko-psychologické poradně, kde musíme mít minimálně vyšší odborné vzdělání což se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. – § 109, § 110. Zajímá mne zda se nová platová tabulka pro sociální pracovníky vztahuje i na mne (a další sociální pracovníky v ostatních resortech) nebo je určena jen pro soc.prac. v sociálních službách. PPP je školské zařízení, příspěvková organizace zřízená Krajským úřadem.
  Děkuji

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno