Sociální pracovnice a pracovníci mají platové tarify od 26 730 po 49 780 Kč hrubého měsíčně. Záleží hlavně na tom, co přesně dělají.

Pomoc slabším jedincům a skupinám navždycky zůstane smysluplnou, možná vůbec nejdůležitější náplní lidského času. Sociální pracovnice a pracovníci jsou dobrým příkladem. Většinou slouží ve veřejných ústavech typu příspěvkových organizací, kde není prioritou okamžitý finanční zisk, nýbrž důstojnost každého člověka. Podprůměrně honorovaní obcí, krajem nebo státem, obětavě dělají lidskou společnost lidskou společností. Co přesně vykonávají a jaké platy pobírají sociální pracovníci ve veřejných ústavech?

Platová tabulka se základními měsíčními tarify

Odpovědi vyčteme především ze Sbírky zákonů, respektive ve vládních nařízeních č. 222/2010 a 341/2017 Sb. Sociální pracovnice a pracovníci bývají většinou odměňovaní podle následující platové tabulky, která obsahuje základní hrubé měsíční platy (tarify). Pokud jsou ale zaměstnáni například u Policie ČR, náleží jim jiná stupnice, čemuž se podrobně věnujeme ZDE.

Platový stupeň záleží především na délce započitatelné praxe, která zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené, nebo taky péče o postižené dítě. Pokud jste dříve působili v jiném oboru, vaše zkušenosti posoudí nadřízená osoba. Například bývalé úřednici bude její praxe uznána maximálně ze dvou třetin, popřípadě vůbec.

Platové třídy probereme v závěrečné kapitolce, protože vyžadují více prostoru.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
2. třída14 77015 29015 81016 33016 88017 44018 08018 69019 31020 01020 68021 410
3. třída15 88016 41016 98017 57018 18018 79019 44020 11020 81021 55022 29023 090
4. třída17 07017 67018 26018 88019 55020 21020 94021 64022 41023 20024 01024 830
5. třída18 39019 05019 69020 38021 07021 82022 57023 38024 18025 06025 95026 870
6. třída19 77020 46021 18021 93022 70023 48024 30025 15026 06026 98027 93028 930
7. třída21 30022 06022 82023 63024 48025 33026 20027 12028 10029 08030 13031 200
8. třída22 98023 79024 64025 51026 43027 36028 35029 35030 38031 49032 63033 810
9. třída24 80025 67026 58027 52028 49029 48030 56031 66032 77033 96035 19036 450
10. třída26 73027 67028 68029 70030 77031 85032 99034 18035 40036 69038 02039 410
11. třída28 92029 94031 04032 12033 28034 48035 70037 01038 33039 71041 11042 630
12. třída31 18032 29033 48034 64035 90037 20038 54039 92041 38042 88044 43046 040
13. třída33 66034 90036 16037 44038 79040 19041 64043 16044 70046 35048 01049 780
14. třída36 40037 70039 08040 47041 95043 44045 07046 67048 37050 15051 99053 880
15. třída39 36040 79042 28043 80045 39047 03048 73050 54052 39054 30056 27058 320

Pozn.: Povolání sociální pracovnice nebo pracovníka vyžaduje specializovanou kvalifikaci podle zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). V soukromém sektoru musíte dostat aspoň takzvanou zaručenou mzdu, jinak záleží na domluvě se zaměstnavatelem.

Práce sociální pracovnice nebo pracovníka

Nyní zalistujeme oficiálním Katalogem prací. Sociální pracovnice tam patří minimálně do 10. a maximálně do 13. platové třídy, což zdánlivě záleží na nejvyšším dosaženém vzdělání: bakalářském nebo vyšším odborném (10.), bakalářském nebo magisterském (11., 12.), magisterském (13.). Ve skutečnosti ovšem můžete dostat nižší tarif, pokud máte příliš lehkou práci. Anebo může naopak dosáhnout na vyšší výplatu, pokud děláte něco náročnějšího, na co nelze sehnat nikoho kvalifikovanějšího. Sociální pracovnice totiž patří do nejvyšší platové třídy, ve které splňuje aspoň jednu uvedenou odrážku:

10. platová třída

 1. Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.
 2. Posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.
 3. Zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám a dětem v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby včetně vedení případové dokumentace a zpracování citlivých dat.
 4. Řešení nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím metod a technik sociální práce, která je souhrnem odborných činností a postupů k řešení sociálních problémů a utváření žádoucích životních podmínek pro sociální fungování jedince, skupiny či komunity a podporující sociální spravedlnost, sociální soudržnost, prosazování lidských práv, sociální změnu a rozvoj a respektování lidské důstojnosti.
 5. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní policií a orgány veřejné moci.
 6. Tvorba koncepce sociální práce v zařízeních sociálních služeb, v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí, ve zdravotnických zařízeních nebo v záchytných zařízeních.
 7. Zajišťování a provádění specializované sociální prevence, posuzování příčin negativních jevů a navrhování a realizace preventivních opatření.
 8. Zajišťování a provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociální práce s osobami, skupinami nebo komunitami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením.
 9. Samostatné zpracovávání individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.

11. platová třída

 1. Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování krizové intervence, krizové pomoci a sociální rehabilitace.
 2. Depistážní činnost zaměřená na cílené vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, nebo osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb a předcházení výskytu negativních sociálních jevů u těchto osob.
 3. Provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně ohroženém prostředí, systémové odborné analýzy sociálního prostředí na základě poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci se zaměřením na podrobné posouzení nepříznivé situace osoby nebo osob jako východisko k určení dalšího postupu v rámci správního obvodu.
 4. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji. Sociální práce ve střediscích drogové a jiné závislosti.
 5. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, skupin nebo komunit.
 6. Samostatné zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizace nebo prosazování sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci, poradenská činnost a vyhodnocování poradenských testů.

12. platová třída

 1. Poskytování odborného sociálně-právního poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně-patologických nebo kriminálních jevů.
 2. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jednotlivce, rodiny a skupiny osob se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
 3. Příprava a koordinace sociálně-preventivních programů na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, týraných a zanedbávaných seniorů nebo osob se zdravotním postižením, usměrňování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, posuzování a řešení zvláště složitých a výjimečně obtížných případů ohrožených dětí.

13. platová třída

 1. Tvorba a rozvoj metod sociální práce včetně aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd.

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pixabay.com

47 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, mám dotaz ohledně zaměstnance, na úseku OSPOD na Městském úřadě. Má být podle katalogu prací zařazený na pozici 2.08.02 (sociální pracovník), nebo 2.10.13 (referent)? Děkuji za odpověď. Doležalová

  • Dobrý den, paní Doležalová, ono vlastně nezáleží na pracovišti (zde, chápu-li správně, jde o odbor sociálně-právní ochrany dětí), ale na pracovní náplni daného zaměstnance. Jako vhodnější mi připadá referent, pokud můžeme jeho pozici popsat jednoduše takto: „Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí.“ (Podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem). A jako sociálního pracovníka bych viděl zaměstnance, který dělá šířeji třeba následující: „Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní policií a orgány veřejné moci.“ (Vizte výše na této stránce.) Snad jsem Vám aspoň trochu pomohl.

 2. Dobrý den, dle jaké platové tabulky jsou odměňováni pracovníci OSPOD (splňující podmínku kvalifikace dle z. č. 108/2006 § 109, 110) na magistrátech a městských úřadech? Jsou odměňováni dle tabulek sociálních pracovníků, nebo dle tabulek ostatních úředníků?

  • Hezký den, Blanko, díky za dobrý dotaz. Platové tabulky jsou řešeny hlavně vládním nařízením č. 341/2017 Sb., kde v § 5, odstavci 2 jsou nejdříve jmenováni mimo jiných i zaměstnanci ve správních úřadech, kterým patří „stupnice platových tarifů uvedená v příloze č. 2“ – a potom tam v odstavci 3 stojí:

   „Zaměstnanci, který je

   a) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách,

   b) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb,

   přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pokud zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem, nepřísluší platový tarif podle odstavce 2, nebo zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem, nepřísluší platový tarif podle odstavce 4.“

   Citovaným informacím rozumím tak, že sociální pracovníci na magistrátech a městských úřadech mají být odměňováni podle tabulky, která je pod TÍMTO odkazem uvedená jako úplně první (oficiálně č. 2). „Trojka“ je podle všeho lepší, ale bohužel :-(. Ještě existují speciální tabulky pro případ, že je člověk státním zaměstnancem, který složil služební slib – vizte ZDE; ale předpokládám, že sociální pracovníci jsou obvykle v běžném pracovním poměru.

 3. Dobrý den, pane Woffe, chtěla bych se zeptat na katalog prací. Tady píšete, že sociální pracovníci patří do 10. – 13. platové třídy, ale na webu Ministerstva práce a sociálních věcí vidím dokument (ZDE), kde jsou uvedeny platové třídy 8. – 13. Co tedy aktuálně platí? Pokud došlo k nějaké změně, kdy nabyla účinnosti? Pracuji jako sociální pracovnice a jsem zařazena do 8. třídy (mám VOŠ – podle zákona č. 108/2006 Sb. splňuji kvalifikaci). Popřípadě mohu nějak požadovat zpětné doplacení rozdílu (v zařízení jsem od srpna loňského roku)? Děkuji moc.

  • Dobrý den, Petro, od 1. ledna 2018 vešlo v účinnost nařízení vlády č. 399/2017 Sb.: velká novela katalogu prací, neboli nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (jak jsem zmínil v první letošní odpovědi tady v diskusním fóru). Tam nyní sociální pracovník patří do 10. až 13. třídy, tudíž by Vám zaměstnavatel měl zpětně od začátku roku 2018 doplatit aspoň desítku (pokud nepatříte výše, vizte kategorizaci pracovní náplně tady v aktualizovaném článku).

   Bohužel na začátku letošního roku z webu Ministerstva vnitra zmizela Sbírka zákonů a legislativa teď není přehledně publikována na žádném státním ani vládním webu. Takže Vás můžu odkázat leda na soukromé alternativy, například SEM.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno