REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.16. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Zajišťování péče o svěřené archivní soubory včetně zpracovávání složitějších archivních rešerší pro veřejnou správu.“ Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby (v katalogu 2.10.16)

8. platová třída

 1. Provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení).
 2. Provádění kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby a dohledu nad vyřazováním dokumentů (skartační řízení) u původců s jednoduchou organizační strukturou.
 3. Odborná správa archivních fondů a sbírek a provádění výběru archiválií u původců s jednoduchou organizační strukturou.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší.
 2. Komplexní zajišťování státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a nad vyřazováním písemností včetně výběru archiválií.
 3. Zajišťování péče o svěřené archivní soubory včetně zpracovávání složitějších archivních rešerší pro veřejnou správu.
 4. Zajišťování odborného dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů a nad výběrem archiválií u veřejnoprávních i soukromoprávních původců.
 5. Provádění kontroly výkonu spisové služby a výběru archiválií u původců se složitější organizační strukturou.

10. platová třída

 1. Zajišťování výkonu státní správy archivních fondů a sbírek a předarchivní péče.
 2. Koordinace a metodické usměrňování systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.
 3. Komplexní zajišťování péče o archivní soubory včetně zpracování složitých rešerší.

11. platová třída

 1. Komplexní zajišťování agendy archivnictví ve státních archivech spojené s kombinovaným vyhledáváním a náročným zpracováním úředních rešerší a expertiz, ověřených úředními razítky, pro veřejné instituce a státní orgány.
 2. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a vyřazováním písemností, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby včetně odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.
 3. Celostátní koordinace systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.
 4. Provádění komplexní kontroly povinností na úseku archivnictví v archivech územních samosprávních celků, ve specializovaných archivech, u kulturně vědeckých institucí a u dalších držitelů archiválií a jejich zřizovatelů.
 5. Provádění kontroly archivních kulturních památek a prověrky fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek.

12. platová třída

 1. Provádění studijně analytických činností a vytváření národních standardů pro obor archivnictví.
 2. Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních činností včetně ověřování technologických postupů.
 3. Posuzování a zpracovávání vyjádření ke koncesované živnosti vedení spisovny a provádění kontrol těchto spisoven.
 4. Mezinárodní spolupráce při zpracovávání specifických archivních fondů a při jejich prezentaci veřejnosti.

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby ve 13. třídě

 1. Celostátní koordinace a usměrňování archivnictví a spisové služby.
 2. Zpracovávání komplexních rozvojových koncepcí a nových metodických postupů v archivnictví.
 3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování samostatných archivních pracovišť.
 4. Tvorba celostátní koncepce kontroly výkonu spisové služby a archivnictví.
 5. Komplexní koordinace činností samostatných odborných pracovišť na úseku archivnictví nebo spisové služby, vnitřních organizačních jednotek vykonávajících celostátní nebo oblastní působnost na úseku archivnictví nebo spisové služby.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno