V oficiálním katalogu pracíREFERENT STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBY číslo 2.10.43. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent státní statistické služby.

Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Odborné zpracovávání dílčích částí statistických analýz.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent státní statistické služby (v katalogu prací 2.10.43)

7. platová třída

1. Zpracovávání statistických podkladů pro analytickou činnost státní statistické služby.

2. Odborné zpracovávání podkladů pro tvorbu technických projektů jednotlivých statistických zjišťování.

3. Zajišťování sběru statistických údajů ze zpravodajských jednotek a kontrola průběhu jejich zpracovávání v působnosti státní statistické služby.

4. Sběr, kontrola a zpracovávání dat a údajů při složitých statistických šetřeních.

8. platová třída

1. Navrhování vazeb mezi ukazateli jednotlivých státních statistických zjišťování.

2. Odborné zpracovávání dílčích částí statistických analýz.

3. Zjišťování statistických údajů v územním celku v rámci státní statistické služby včetně zajišťování požadavků na charakteristiky statistického souboru.

9. platová třída

1. Koordinace zjišťování statistických údajů v rámci státní statistické služby za stanovený soubor zpravodajských jednotek, provádění kontrol, řešení závažných i orientačních chyb.

2. Metodické usměrňování úsekových statistik pro oblastní statistické orgány a metodické zajišťování jednoduchých statistických šetření v rámci státní statistické služby.

10. platová třída

1. Koordinace přípravy jednotlivých statistických zjišťování mezi jednotlivými pracovišti státní statistické služby.

2. Věcná analýza požadavků uživatelů statistických informací, jejich transformace do podoby statistických ukazatelů pro poskytování informačních služeb.

3. Stanovování zásad a postupů na vymezeném úseku statistiky s celostátní působností.

4. Koordinace činnosti územních pracovišť statistické služby.

5. Zpracovávání nestandardních výstupů a analytické vyhodnocování výsledků statistických zjišťování podle zadání.

6. Organizování složitých celostátních statistických výběrových šetření.

11. platová třída

1. Tvorba jednotlivých typů metodických zásad, postupů, pokynů a nástrojů statistiky, například definování ukazatelů, tvorba statistických číselníků a statistických klasifikací s celostátní působností a řešení nestandardních případů.

2. Komplexní správa statistických registrů v rámci státní statistické služby.

3. Zpracovávání analýz a publikačních výstupů z výsledků statistických zjišťování odvětvových a průřezových statistik.

4. Hodnocení konzistence výsledků statistických zjišťování a jejich porovnávání s ostatními dostupnými zdroji dat.

5. Odborné zpracovávání podkladů a syntéza souborů statistických a dalších údajů pro přípravu ekonomických analýz a krátkodobých predikcí.

6. Analytické posouzení a transformace požadavků uživatelů statistických informací do systému poskytovaných statistických informací.

12. platová třída

1. Komplexní tvorba statistických registrů, statistických klasifikací a statistických číselníků s celostátní působností harmonizovaných na mezinárodní standardy a jejich aktualizace.

2. Tvorba matematicko-statistických metod pro výběrová zjišťování a jejich dopočty a inputace. Tvorba a aplikace metod sezónního očišťování, hodnocení a řízení kvality dat.

3. Zpracovávání komplexních analýz výsledků úsekových a regionálních statistik v rámci státní statistické služby a kvalifikované odhady vývoje ekonomických, sociálních a ekologických ukazatelů.

4. Tvorba metodiky úsekových statistik a potřebných metainformací na celostátní úrovni v návaznosti na další orgány státní správy a uživatele statistických informací v souladu s mezinárodními požadavky a doporučeními.

5. Zpracovávání nestandardních komplexních statistických výstupů o ekonomickém, sociálním, ekologickém a demografickém vývoji České republiky a jejich částí, koordinační a gesční činnost v poskytování těchto výstupů do zahraničí.

6. Tvorba technologického postupu zpracování celostátních statistických zjišťování.

7. Provádění analýz pro ověření konzistence statistických dat a zpracovávání aktuálních analytických případových studií a materiálů.

8. Tvorba bilančních agregátů makroekonomických ukazatelů.

9. Koordinace statistické analýzy a vývoje.

10. Tvorba metodiky statistických datových skladů a tržišť a jejich integrace.

13. platová třída

1. Tvorba celostátní komplexní metodiky a obecných postupů na úrovni mezinárodních standardů včetně normotvorné činnosti v oboru státní statistické služby, evropského statistického systému, základních registrů nebo predikcí a analýz.

2. Tvorba koncepcí informační a publikační politiky v oboru státní statistické služby, volební statistiky, základních registrů nebo predikcí a analýz.

3. Tvorba integračních nástrojů statistické služby a jejich koordinace.

4. Metodické vymezování makroekonomických analýz a predikcí ekonomického, sociálního, ekologického a demografického vývoje včetně ověřování a využívání matematickostatistických metod pro potřeby státní statistické služby.

5. Sestavování národních účtů, vytváření odhadů semidefinitivních a definitivních výsledků vývoje hrubého domácího produktu včetně metodického vymezování zásadních položek.

6. Tvorba koncepce jednotlivých subsystémů statistického informačního systému a vymezení vazeb na ostatní subsystémy statistické služby.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce státní statistické služby nebo statistického informačního systému České republiky.

2. Tvorba koncepce systému analýz a prognóz sociálního, ekonomického, ekologického a demografického vývoje České republiky a informační politiky.

3. Celostátní koordinace tvorby koncepce rezortních statistik a evropského statistického systému.

4. Tvorba koncepce rozvoje systému čtvrtletních a ročních národních účtů a jejich koordinace.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie státního statistického systému České republiky.

2. Vývoj a vytváření jednotného evropského statistického systému.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno