V oficiálním katalogu pracíREFERENT BÁŇSKÉ SPRÁVY číslo 2.10.45. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent báňské správy.

Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Výkon státní báňské správy nad ochranou zdraví při práci, bezpečností technických zařízení, požární ochranou v podzemí a pracovními podmínkami v organizacích, které vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent báňské správy (v katalogu prací má číslo 2.10.45)

9. platová třída

1. Kontrola hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem v předem vymezeném dílčím rozsahu.

10. platová třída

1. Výkon státní báňské správy nad ochranou zdraví při práci, bezpečností technických zařízení, požární ochranou v podzemí a pracovními podmínkami v organizacích, které vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.

2. Výkon státní báňské správy nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a bezpečností provozu při výzkumu, vývoji, výrobě, uvádění do oběhu, používání a ničení výbušnin, spojené s vysokou mírou odpovědnosti za vznik neodstranitelných škod, obecného ohrožení majetku, zdraví a života osob v případě vydání chybného příkazu nebo rozhodnutí.

3. Výkon specializovaných činností při zajišťování úkolů a koordinaci prací při vybírání, správě a přerozdělování finančních prostředků z úhrad z dobývacích prostorů a vytěžených vyhrazených nerostů včetně kontroly správnosti výpočtu, včasnosti plateb, stanovení pokut a penále a zajišťování rozdělení přijatých úhrad oprávněným příjemcům (obce, stát).

4. Výkon specializovaných činností při schvalování návrhu zákonem stanovené povinnosti organizace na vytvoření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání a rozhodování o čerpání těchto prostředků; pravidelná kontrola vytváření této rezervy.

5. Komplexní vykonávání inspekce nad hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem.

11. platová třída

1. Komplexní zajišťování inspekční činnosti báňské správy nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, bezpečností technických zařízení, požární ochranou v podzemí a pracovními podmínkami v organizacích, které vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a bezpečností provozu při výzkumu, vývoji, výrobě, uvádění do oběhu, používání a ničení výbušnin, nad ochranou a využíváním ložisek nerostů, bezpečností provozu, zajištěním chráněných objektů a veřejného zájmu před vlivy hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a dohledu nad důslednou likvidací následků těžební činnosti na zemský povrch a na životní prostředí.

12. platová třída

1. Koordinace a stanovování metodických postupů a zásad provádění inspekčních činností v oborech báňské správy včetně poradenství organizacím podléhajícím dozoru státní báňské správy.

2. Vytváření koncepce a systému kontroly nad tvorbou finančních rezerv, které jsou organizace povinny vytvářet na vypořádání důlních škod, sanace a rekultivace území dotčeného těžbou a sjednocování podmínek rozhodování orgánů státní báňské správy pro čerpání z těchto rezerv.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce státní báňské správy a vrchního dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, bezpečností technických zařízení, požární ochranou v podzemí a nad pracovními podmínkami v organizacích vykonávajících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.

2. Tvorba koncepce státní báňské správy a vrchního dozoru nad výzkumem, vývojem, výrobou, zpracováním, uváděním do oběhu, používáním, odpalováním, ničením a zneškodňováním výbušnin.

3. Tvorba koncepce státní báňské správy a vrchního dozoru nad ochranou a využíváním ložisek nerostů, bezpečností provozu, zajištěním chráněných objektů a veřejného zájmu před vlivy hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, podmínek provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

2. Tvorba koncepce nakládání s výbušninami a její legislativní zajištění.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno