Za oblíbenými produkty, značkami a osobnostmi stojí specialisté, kteří efektivně získávají naši pozornost, přízeň a důvěru. Budují vztahy mezi svým zaměstnavatelem a veřejností, anglicky „public relations“, zkráceně PR („pí ár“). Obvykle dostávají o třetinu vyšší mzdu, než běžný český zaměstnanec.

Majitelé obchodních společností se svobodně rozhodují, co budou vyrábět a koho chtějí obsluhovat. Ale dříve nebo později potřebují platící zákazníky, kteří nakupují podle módních trendů, reklamy, recenzí, přátelských rad a vlastního úsudku. Podobně také veřejné instituce jsou závislé na vládnoucích politicích, voličích a daňových poplatnících.

Sebelepší práce přijde vniveč, pokud nefunguje PR – firma zkrachuje, úřad bude zrušen. Zaměstnanci, kteří zajišťují dobré public relations, proto obvykle dostávají slušně zaplaceno.

Vztahy mezi veřejností a soukromým sektorem

Tuzemské tiskové mluvčí, odborníky na krizovou komunikaci a další „píáristy“ přepočítal Český statistický úřad. Střední hrubá měsíční mzda (medián, který rozděluje zkoumanou populaci na chudší a bohatší polovinu) každopádně vyčnívá vysoko nad celostátním normálem:

 • řadoví specialisté v PR (public relations professionals): 46 521 Kč
 • řídící pracovnice v reklamě a PR (advertising and public relations managers): 60 430 Kč

Nicméně existují výjimky, zvláště v soukromých obchodních firmách (s.r.o., a.s.). Tady někteří začínající „copywriteři“ procházejí neplacenými „stážemi“, aby získali praxi. Přitom pokud máte uzavřenou pracovní smlouvu, podle vládního nařízení č. 567/2006 Sb. musíte dostávat aspoň svoji zaručenou mzdu, vizte následující tabulku.

Například do 2. skupiny patří zaměstnanci, kteří poskytují „různorodé informace, informační a jiné písemnosti nebo materiály“. Čím odpovědnější dostáváte úkoly, tím výše stoupáte. Do 7. skupiny patří marketingoví stratégové, koordinátoři a prognostici.

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

PR neboli Public Relations ve veřejném sektoru

Prozatím opustíme soukromé zaměstnavatele a přejdeme do platové sféry. Nyní půjde o samosprávy, příspěvkové organizace nebo státní instituce. Ve veřejném sektoru dostanete plat podle příslušné tabulky, nejvyššího dosaženého vzdělání a dosavadní praxe. Záleží také na pracovní náplni, jak uvidíme níže.

Pozor! Nemusíte vykonávat všechny vyjmenované činnosti, abyste postoupili výše, stačí jedna odrážka. Například pokud monitorujete, jaké názory, stížnosti a připomínky adresuje veřejnost vaší organizaci, patříte minimálně do 6. platové třídy.

3. platová třída

 1. Poskytování informací o příslušnosti útvarů, pracovišť nebo osob, o pracovní době a základních náležitostech podání. Poskytování průvodní základní obecné dokumentace, informačních brožur a jiných materiálů.

4. platová třída

 1. Podávání informací občanům o náležitostech podání a o postupech při vyřizování jednotlivých podání občanů.

5. platová třída

 1. Zpracovávání návodů a obdobných materiálů (přehledů, seznamů, adresářů) pro veřejnost k vysvětlení postupu při vyřizování jejich záležitostí ve věcech příslušejících celému úřadu.
 2. Podávání komplexních informací o různorodých skutečnostech, dějích, datech a procesech se vzájemnými souvislostmi a vazbami, například o poskytovaných službách, zajímavostech, ubytování, stravování a cenách.

6. platová třída

 1. Podávání informací občanům při vyřizování jejich záležitostí o věcné, místní a funkční příslušnosti všech územních správních úřadů a orgánů obcí.
 2. Monitorování názorů, stížností a připomínek veřejnosti k činnosti organizace.
 3. Poskytování odborných informací z různých oborů podle stanovené dokumentace a postupů, například historických, zeměpisných a přírodopisných.

7. platová třída

 1. Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí pro veřejnost, například dnů otevřených dveří.
 2. Vyhodnocování názorů veřejnosti na činnost organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku. Získávání různorodých informací z různých zdrojů včetně jejich třídění a poskytování k dalšímu využívání a zpracovávání rešerší podle obecných zadání.
 3. Zajišťování zveřejňování aktuálních informací organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku formou populárně-informačních materiálů.
 4. Poskytování specializovaných odborných informací a konzultací ve vymezeném dílčím úseku v reálném čase.

8. platová třída

 1. Sledování periodik, vyhodnocování jejich přístupu k vybraným tématům, zpracovávání monitorů denního tisku včetně zpracovávání statistických přehledů.
 2. Zajišťování publicity významných společenských akcí, případně některých pracovních jednání. Zpracovávání rozborů a vyhodnocování publicity a podnětů veřejnosti k činnosti organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku včetně návrhů na další postup.
 3. Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí s vlivem na nejširší skupiny obyvatel včetně zajišťování součinnosti s médii a organizace tiskových konferencí.
 4. Systematické soustřeďování a vyhodnocování informací ve všech oborech činnosti organizace, tvorba odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných informací pro hromadné sdělovací prostředky.
 5. Koordinace poskytování informací, poradenské a konzultační činnosti v reálném čase. Poskytování odborných konzultací ve specializovaném oboru v reálném čase.

9. platová třída

 1. Vytváření a realizace projektů a programů informování a prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti.

10. platová třída

 1. Komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (tiskový mluvčí).
 2. Stanovování přístupů a způsobů provádění informačních kampaní ve sdělovacích prostředcích včetně jejich přípravy a realizace.

11. platová třída

 1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů kraje, hlavního města Prahy, statutárního města nebo správních úřadů s celostátní působností k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).
 2. Zpracovávání koncepce vztahu organizace k veřejnosti.

12. platová třída

 1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů prezidenta republiky, parlamentu, vlády, ústředního správního úřadu nebo bezpečnostního sboru v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům, hromadným sdělovacím prostředkům apod. (tiskový mluvčí).
 2. Tvorba komplexních mediálních projektů a koncepcí uvnitř rezortu, koordinace komunikačních toků s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami a utváření zdrojové základny informací.

Public Relations ve 13. platové třídě

 1. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií prezidenta republiky, parlamentu, vlády, ústředního správního úřadu nebo bezpečnostního sboru, utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do jednotného rezortního nebo multirezortního systému, členěného na organizační složky státu nebo příspěvkové organizace.

Autor úvodní ilustrační fotografie: Dean Moriarty

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno