V oficiálním katalogu pracíREFERENT SPRÁVY KULTURY, VE VĚCECH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A VE VĚCECH MÉDIÍ A AUDIOVIZE číslo 2.10.18. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent správy kultury.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Zajišťování agendy prohlašování kulturních památek.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent správy kultury, ve věcech církví a náboženských společností a ve věcech médií a audiovize (v katalogu prací 2.10.18)

6. platová třída

1. Evidence památkového fondu v území, registrace kulturních památek včetně evidenčních listů jednotlivých kulturních památek.

7. platová třída

1. Provádění dílčích inspekčních prací památkové inspekce, odborné zpracování, ověřování a došetřování podkladů pro kontrolní činnost v působnosti památkové inspekce.

8. platová třída

1. Zajišťování agendy prohlašování kulturních památek.

2. Zajišťování odborné agendy v oblasti autorských práv, práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.

9. platová třída

1. Samostatné provádění rozborové, hodnotící, rozhodovací a kontrolní činnosti v oblasti vývozu a prodeje a výkupu předmětů kulturní hodnoty do státních sbírek, schvalování, vyřazování předmětů ze sbírek muzeí a galerií, zápůjček sbírkových předmětů do zahraničí a k výměnám sbírkových předmětů.

2. Samostatná celostátní organizační a kontrolní činnost při zabezpečování a ochraně objektů kulturních památek a sbírkových předmětů.

3. Samostatné zajišťování ucelených odborných agend v oblasti kultury a státní památkové péče včetně specializovaných agend péče o kulturní památky, národní kulturní památky a archeologické nálezy.

4. Posuzování územních plánů a urbanistických studií z hlediska památkové péče.

10. platová třída

1. Zajišťování péče o kulturní památky a koordinace správy místních památek a kontroly plnění zákonných povinností vlastníků (uživatelů) kulturních památek, rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťováni ochrany kulturních památek v územní působnosti včetně stanovení způsobu financování.

11. platová třída

1. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované práce v dílčích oblastech umění, kulturně-výchovné činnosti, ochrany kulturních památek a sbírkových předmětů, tisku, audiovize, nových informačních technologií.

2. Koncepce a koordinace správy místních památek, jejich obnovy, nakládání, využívání a zajišťování ochrany kulturních památek včetně stanovování způsobu financování.

3. Zpracovávání koncepcí a programů rozvoje muzejní, galerijní, divadelní, knihovnické, kulturně-naučné, vědeckopopulární a dalších oblastí kultury.

4. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů na opatření památkové inspekce ministerstva.

12. platová třída

1. Stanovování celostátních principů a zásad na úseku památkové péče, například pro prohlašování a rušení věcí za kulturní památky, pro přemisťování kulturních památek, pro udělování oprávnění k restaurování kulturních památek, pro vydávání povolení k provádění archeologických výzkumů.

2. Celostátní koordinace a usměrňování správy rozsáhlých a významných kulturních památek a sbírkových předmětů.

3. Stanovování celostátních principů a zásad koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy na úseku památkové péče, ochrany a zachování kulturních památek a památkových území, movitého kulturního dědictví a činnosti sbírkotvorných institucí, na úseku uchování, rozvoje a podpory profesionálního umění, literární tvorby a knižní kultury, knihoven a knihovnictví, vydavatelské činnosti, při vytváření, uchovávání, rozvoji a podpoře kulturně-výchovné činnosti, neprofesionálního umění a v oblasti periodického tisku.

4. Stanovování celostátní metodiky výkonu památkové inspekce.

13. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce systému ochrany a zabezpečení kulturních památek a sbírkových předmětů v návaznosti na mezinárodní systémy.

2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování vývoje umění, kulturně-výchovné činnosti, uchování a ochrany kulturních památek, oblasti sbírkových předmětů, ve věcech církví a náboženských společností, tisku a jiných informačních prostředků, ve věcech rozhlasového nebo televizního vysílání nebo ve věcech autorského práva.

3. Koordinace celostátního systému státní památkové péče ve vazbě zejména na územní plánování a stavební řád, správu životního prostředí a mezinárodní závazky.

4. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje památkové inspekce.

14. platová třída

1. Tvorba celostátních koncepcí dlouhodobého vývoje politiky umění, kulturně-výchovné politiky nebo ochrany kulturních památek a sbírkových předmětů včetně koordinace mezinárodních souvislostí.

2. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje oboru sbírkových předmětů a vědeckých sbírek nejvyššího celostátního a mezinárodního významu v oboru přírodních a humanitních věd.

3. Tvorba dlouhodobé koncepce rozvoje na úseku vztahu státu a církví a náboženských společností České republiky a tvorba a realizace zahraničněpolitické orientace České republiky v oblasti církví a náboženských společností.

4. Tvorba celostátních koncepcí dlouhodobého vývoje oblasti hromadných sdělovacích prostředků, audiovize a nových informačních prostředků.

5. Tvorba celostátních koncepcí ochrany práv duševního vlastnictví.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno