Montážím, obsluze a opravám strojů údajně patří budoucnost. Národní ústav pro vzdělávání tvrdí, že kvalifikovaný technický pracovník chybí mnoha podnikům. PrůmyslníciMinisterstvo školství souhlasí, že firmám příliš často scházejí odborníci, kteří dokážou obstarat provoz například temperační komory, zdvihacího zařízení nebo hardware počítačů. Přitom vládní vyhláška zaručuje technikovi podstatně vyšší než minimální mzdu, i v soukromém sektoru! (PODROBNOSTI) Nyní prostudujeme, jaký plat dostává technický pracovník ve veřejných službách a státní správě.

V oficiálním katalogu prací má TECHNICKÝ PRACOVNÍK číslo 1.04.08. Pokud jste zaměstnáni přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle tabulky, kterou najdete ZDE. Jinou stupnici má kupříkladu technický pracovník na obecním úřadě, jinou technický pracovník v nemocnici apod. Orientaci ve změti čísel zvládneme hravě. Svislou osu rozdělují platové stupně a vodorovná osa znamená platové třídy. Platový stupeň odráží počet započitatelných let praxe a vzdělání, zatímco platová třída zrcadlí nejtěžší vykonávanou práci. Nyní podrobněji rozebereme obtížnost úkonů, které technický pracovník provádí.

Technický pracovník je zařazen do platové třídy podle vykonávané práce

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Komplexní kontrola stavu techniky, zhodnocování technického stavu a zpracovávání zápisů.“ Technický pracovník obyčejně k hrubému měsíčnímu základu dostává osobní ohodnocení, příplatky za přesčasy, za vedení apod.

Technický pracovník v 7. platové třídě

1. Příjem a výdej technických prostředků, kontrola celkového technického stavu a funkčnosti skupin.

2. Komplexní obsluha temperační komory, zavádění řídících programů temperace podle speciálních programů pro přezkoušení jakostního stavu munice v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.

3. Sledování a šetření stavu, stupně opotřebení a technické způsobilosti budov, strojů a jednotlivých částí technologických zařízení včetně navrhování opatření.

4. Zajišťování údržby a běžných oprav, revizí, prohlídek a prověrek technické způsobilosti.

5. Zajišťování chodu částí hardware počítačů, analýza základních poruch jednotlivých dílů počítačů, například monitorů, zdrojů, klávesnic, tiskáren, skenerů, plotterů, zálohovacích a zdrojových jednotek nebo jiné kancelářské techniky, testování zařízení, instalace zařízení (například kabeláže, propojování), zaškolování obsluh, instalace operačních systémů a programového vybavení, měření základních parametrů a výměna základních diskových jednotek podle přesných návodů nebo pod odborným vedením.

6. Vykonávání dílčích prací při úpravách technických a technologických postupů pro řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů včetně případného grafického zpracovávání dílčích výsledků a výzkumu.

Technický pracovník v 8. platové třídě

1. Samostatné provádění náročných ucelených technických prací nebo zajišťování dílčích odborných technických agend. Samostatné zajišťování technického provozu, montáží, servisních činností a uvádění do provozu technických a technologických zařízení. Technické zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení, budov a jiných rozsáhlých majetkových souborů.

2. Komplexní kontrola stavu techniky, zhodnocování technického stavu a zpracovávání zápisů.

3. Zajišťování realizace technického zabezpečení objektů včetně elektronických a kamerových systémů.

4. Zajišťování chodu ucelených částí hardware počítačů včetně jeho instalace a oživování do provozních podmínek. Lokalizace a odstraňování poruch speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů nebo vyčleněných částí počítačů a zajišťování profylaxe a běžné údržby těchto částí.

5. Zpracovávání pasportů vodních toků a jejich technicko provozní evidence.

6. Samostatné řešení dílčích požadavků a provádění úprav a změn technických a technologických postupů v rámci řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů nebo matematické zpracovávání dílčích výsledků výzkumu.

7. Navrhování a provádění dílčích technických a technologických úprav strojů, zařízení a materiálů podle požadavků řešitelů výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

Technický pracovník v 9. platové třídě

1. Zajišťování řádného technického stavu vybraných technických zařízení, například zdvihacích zařízení, tlakových nádob a bezpečnostních a speciálních radiokomunikačních a šifrových zařízení a zařízení výpočetní techniky.

2. Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení. Plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených technických zařízení a kontroly jejich obsluhy, vedení záznamů a dokumentace a podávání návrhů na provádění oprav a údržby. Provádění školení obsluh technických zařízení a strojů, například jeřábníků a vazačů. Zajišťování pracovní a technologické kázně pracovníků údržby.

3. Zajišťování náhradních dílů, plánů prohlídek, údržeb a běžných a středních oprav svěřených zařízení.

4. Navrhování a posuzování systémů ochrany objektů a navrhování doplňujících technických a organizačních opatření.

5. Zajišťování funkčnosti hardware počítačů a počítačových systémů včetně lokalizace a odstraňování poruch. Zajišťování prací při montáži, oživování a uvádění do provozu komplexních počítačových systémů.

6. Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod (monitoring vod), technickobezpečnostní dozor vodohospodářských děl v hydrologickém území včetně navrhování opatření.

7. Vypracovávání technických, hygienických a jiných norem a normativů včetně uspořádání ve sbornících norem a normativů (katalogizace).

8. Provádění dílčích technických a technologických úprav strojů, zařízení a materiálů vyplývajících z výzkumných a vývojových projektů a úkolů nebo grafické a matematické zpracovávání dílčích výsledků výzkumu.

Technický pracovník v 10. platové třídě

1. Zajišťování a provádění odborných opravářských prací a údržby speciálních strojů a složitých přístrojů a zařízení ve výzkumu a vývoji nebo v jiných náročných oborech a elektronických systémů včetně jejich oživování, uvádění do provozu a testování (technik elektronik).

2. Zajišťování technické správy rozsáhlých majetkových souborů, například diagnostika a hodnocení stavu, příprava a realizace výstavby a oprav včetně koordinace technickohospodářského provozu.

3. Zajišťování bezpečného a řádného provozu vybraných technických zařízení, například zvedacích zařízení (jeřábů), transportních zařízení. Zajišťování dodržování pracovní a technologické kázně obsluh vybraných technických zařízení.

4. Zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby výrobních, nevýrobních a ostatních provozních zařízení, budov, staveb apod. včetně jejich efektivního využívání a návrhů na vyřazení nebo prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, poškození, opotřebení, časových a ekonomických ztrát, revizních nálezů, zkoušek a prohlídek. Navrhování, zajišťování a kontrola realizace opatření k nápravě.

5. Zpracovávání programů a plánů péče o stroje a technická zařízení, plánů běžných, středních a generálních oprav, prohlídek a prověrek včetně jejich zajišťování. Zajišťování souladu provádění oprav a modernizace strojů a zařízení. Sestavování rozpočtů a sledování nákladovosti.

6. Vypracovávání rozborů, studií a návrhů částí koncepcí a prognóz rozvoje technických a technologických zařízení, mechanizace a systémů řízení.

7. Provádění rozborů pro tvorbu technických projektů. Projektování a koordinace servisu a údržby zařízení výpočetní nebo jiné kancelářské techniky. Samostatné řešení složitých poruch a závad, například sálových rychlotiskáren, serverů s diskovým polem, víceprocesorových serverů, zajišťování styku s dodavateli počítačové techniky a uvádění zařízení do provozu. Projektování a řešení požadavků na hardware z hlediska požadavků provozu.

8. Zpracovávání vodohospodářských studií a záměrů k výstavbě v povodí.

9. Zpracovávání a analýza kodifikačních dat v návaznosti na mezirezortní strukturu norem.

10. Navrhování a úprava nových technologických zařízení a technologických postupů pří přípravě výzkumu jevů, procesů a materiálů a při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

11. Komplexní zpracovávání výsledků výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

12. Vypracování koncepcí a prognóz péče o vodní díla a stavby k vodohospodářským melioracím pozemků a o další technická a technologická zařízení s nimi souvisejícími.

Technický pracovník v 11. platové třídě

1. Organizační zajišťování technického provozu nebo montáže přenosových prostředků včetně diagnostických zařízení na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní sítě.

2. Vrchní stavební dozor nad veřejnými pracemi regionálního nebo celostátního rozsahu (stavební dozor).

3. Zajišťování a koordinace rozvoje systémů technických a technologických zařízení včetně řídících.

4. Zpracovávání rozborů, studií, koncepcí a prognóz rozvoje technických a technologických zařízení podle potřeb organizace.

5. Tvorba technických projektů pracovních stanic. Stanovování dlouhodobých hardwarových zajištění. Optimalizace vztahu programového a technického zajištění. Koordinace technické údržby rozsáhlých počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky. Zavádění a zajišťování provozů nejsložitějších zařízení výpočetních a informačních systémů. Komplexní koordinace nejsložitějších oprav prostředků výpočetní a informační techniky včetně počítačových sítí.

6. Zajišťování a koordinace činností cestmistrovského obvodu.

7. Zpracovávání vodohospodářských studií a záměrů zásadních pro změnu povodí.

8. Komplexní koordinace a zajišťování zpracovávání podkladů pro tvorbu národních katalogů technických norem a externí komunikace při mezinárodní výměně dat.

9. Navrhování a realizace složitých technických zařízení a technologických postupů při přípravě výzkumu jevů, procesů a materiálů při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

10. Samostatné zpracovávání výsledků výzkumu dosažených na složitých vědeckých přístrojích v rámci výzkumných a vývojových projektů a úkolů a navrhování dalších postupů.

11. Vyhledávání nových technických a technologických postupů, laboratorních a počítačových metod s případným stanovením technického nebo technologického postupu při výrobě nebo zadávání zakázek při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

12. Stanovování metodik a koncepce provozních činností na dálničních a rychlostních komunikacích a zásad pro jednotnou aplikaci provádění údržby dálničních komunikací a mostů.

Technický pracovník ve 12. platové třídě

1. Stanovování směrů dalšího vývoje a technického rozvoje podle podmínek programového a systémového vybavení. Vyhledávání a navrhování nejvhodnějších hardwarových studií a technických analýz problémů složitých systémů výpočetní techniky.

2. Koordinace správy úseku dálnice, zpracovávání programů a plánů péče o dálniční úsek včetně zajišťování údržby a oprav daného úseku dálnice.

3. Tvorba obecných technických podmínek pro výstavbu, modernizaci silnic a dálnic a významných vodních toků včetně technických kvalitativních podmínek pro projektování staveb.

4. Stanovování obecných technických podmínek vodohospodářských činností v celostátním rozsahu.

5. Zajišťování vývoje a realizace nejsložitějších nových technických zařízení a nestandardních technologických a laboratorních postupů nezbytných pro řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

6. Navrhování zásad a norem bezpečnosti práce nezbytných při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů v oborech s nejvyšší mírou nepředvídatelných bezpečnostních rizik ohrožení zdraví a života, například v jaderném, chemickém nebo biochemickém výzkumu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno