V oficiálním katalogu pracíREFERENT ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ číslo 2.10.44. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent zeměměřictví a katastru nemovitostí.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Provádění zeměměřických činností ve veřejném zájmu, například zpracování podkladů pro vedení a správu bodových polí a dalších obdobných odborných specializovaných zeměměřických činností.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí (v katalogu prací pozice 2.10.44)

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí v 7. platové třídě

1. Odborné práce při přípravě, výběru a vyhodnocování údajů o vzniku, zániku nebo změně práv k nemovitostem nebo údajů o geometrickém určení nemovitostí s využitím rozsáhlé podkladové dokumentace pro poskytování údajů z katastru nemovitostí.

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí v 8. platové třídě

1. Provádění posuzování způsobilosti jednoduchých právních listin pro zápis do katastru nemovitostí, přípravných činnosti při obnově katastrálního operátu a dalších obdobných odborných specializovaných prací při vedení katastru nemovitostí a obnově katastrálního operátu.

2. Provádění zeměměřických činností ve veřejném zájmu, například zpracování podkladů pro vedení a správu bodových polí a dalších obdobných odborných specializovaných zeměměřických činností.

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí v 9. platové třídě

1. Provádění odborných specializovaných prací při vedení katastru nemovitostí a obnově katastrálního operátu, například zápisů v řízeních o vkladech a záznamech na základě složitých změn věcných práv, zjišťování průběhu hranic, vyhlašování platnosti obnoveného operátu, revize údajů katastru nemovitostí v součinnosti s vlastníky a jinými oprávněnými včetně projednávání zjištěných nesouladů a jejich odstraňování a kontroly zpracování změn a úplnosti jejich provedení nebo činností spojených s potvrzováním geometrických plánů.

2. Samostatné provádění odborných specializovaných prací při zeměměřických činnostech ve veřejném zájmu, například zpracovávání rozhodnutí o zřízení, přemístění nebo rušení bodů bodových polí.

3. Samostatné provádění kontrolních činností při vedení katastru nemovitostí vyplývajících z právních předpisů, například kontrola správnosti dat písemného a grafického operátu katastru nemovitostí.

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí v 10. platové třídě

1. Provádění ověřování správnosti provedených změn v obsahu katastru nemovitostí na podkladě rozhodnutí a jiných právních listin a jejich zplatnění v informačním systému katastru nemovitostí, odborné zpracovávání a příprava podkladů pro vydání rozhodnutí o opravě chyb v obsahu katastru nemovitostí a zpracovávání projektů obnovy katastrálního operátu a dalších obdobných systémových prací při vedení a obnově katastrálního operátu.

2. Posuzování a ověřování kvality výsledků zeměměřických činností při správě celostátních databází geografických dat a provádění dalších obdobných systémových zeměměřických prací ve veřejném zájmu.

3. Samostatné provádění speciálních kontrol výkonu správy katastru nemovitostí a výsledků zeměměřických činností provedených ve veřejném zájmu v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu.

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí v 11. platové třídě

1. Systémové práce při vedení a obnově katastrálního operátu, například rozhodování o návrzích na vklad práv k nemovitostem, o opravách chyb v katastru, o změnách hranic katastrálních území, o námitkách při obnově katastrálního operátu, o přebírání výsledků zeměměřických činností pro obnovu katastrálního operátu nebo o porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí.

2. Provádění systémových zeměměřických prací ve veřejném zájmu, například usměrňování a zpracovávání obecných metod a postupů provádění zeměměřických činností ve veřejném zájmu, posuzování způsobilosti a kvality přebíraných dat z jiných informačních systémů k aktualizaci celostátně spravovaných informačních systémů zeměměřictví.

3. Komplexní zpracovávání a vyhodnocování výsledků kontrolní činnosti v oblasti katastru nemovitostí a zeměměřictví.

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí ve 12. platové třídě

1. Koordinace vkladu práv do katastru nemovitostí a vyhlašování platnosti nového katastrálního operátu a provádění obdobných systémových specializovaných prací při vedení a obnově katastrálního operátu, například navrhování systémových řešení nejsložitějších návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí nebo koordinace rozvojových projektů katastru nemovitostí.

2. Koordinace zeměměřických činností ve veřejném zájmu a provádění obdobných systémových specializovaných prací, například celostátní koordinace a metodické usměrňování řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví, koordinace koncepcí a projektů zeměměřických činností celostátního případně mezinárodního rozsahu a významu.

3. Koordinace procesu rozhodování o odvolání proti rozhodnutí katastrálních úřadů a o porušení pořádku na úseku zeměměřictví.

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí ve 13. platové třídě

1. Celostátní koordinace a usměrňování zeměměřictví a katastru nemovitostí, tvorba střednědobých koncepcí vedení a obnovy katastru, zpracovávání koncepce a koordinace kontrolní činnosti na úseku zeměměřictví a katastru.

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí ve 14. platové třídě

1. Tvorba koncepce rozvoje zeměměřictví a katastru nemovitostí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno