Pedagogové v privátní sféře dostávají mzdy, jejichž minimální úrovně určuje vláda. Ve veřejných školách jsou odměňováni podle podrobnější platové tabulky, kde prostřednictvím stupňů a tříd najdeme základní hrubé měsíční tarify. Platy učitelů v roce 2021 opět stouply, otázkou však zůstává, zda dostatečně.

Vzdělání patří mezi celospolečenské priority, přestože nepřináší okamžitý ekonomický zisk. Česká vláda proto průběžně novelizuje nařízení č. 341/2017 Sb., aby stoupaly platy ve veřejném sektoru, kde působí většina tuzemských pedagogů. Posuďte sami, jestli dostávají zaplaceno dostatečně, nebo mají raději odejít za nějakým vděčnějším zaměstnavatelem!

Začínající pedagožce, která podle zadaného vzdělávacího programu vychovává děti v mateřské škole, náleží základní měsíční hrubý plat 24 540 Kč. Skoro všichni její kolegové vydělávají více. Platy učitelů dosáhnou maxima, když působíte ve školství celý profesní život a na sklonku kariéry vytváříte celostátní vzdělávací koncepce. Potom obdržíte měsíční základ 49 630 Kč, přičítané bývá například osobní ohodnocení. Mezi těmito krajními případy leží široká škála, přičemž částečně hraje roli také subjektivní posudek vedoucího pracovníka nebo zřizovatele školy.

Platy učitelů na veřejných školách od 1. 1. 2021

Platová tabulka vypadá jasně. Učitelé spadají do 1. až 7. stupně podle předchozí praxe a vzdělání, respektive do 8. až 14. třídy podle náročnosti práce. Jenomže přesné začlenění konkrétního jedince není úplně jednoznačné. Započitatelná praxe zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, a nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené. Ale co když člověk dříve působil v jiném oboru? Záleží na vedoucím pracovníkovi, zda takový čas uzná nanejvýše ze 2/3, anebo třeba vůbec.

Ministerstvo školství dává určitá doporučení, a navíc takzvaným katalogem prací rozděluje jednotlivé činnosti do platových tříd. Zároveň však ponechává prostor pro subjektivní interpretaci. Například vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem náleží do 10. třídy. Ale pokud nadřízený uzná, že předmětem jsou náročné obory středního vzdělání s výučním listem, stoupáme do 11. třídy.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň
Praxedo 2 letdo 6 letdo 12 letdo 19 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
4. třída15 23015 79016 78017 94019 08020 71021 290
5. třída16 52017 11018 25019 48020 75022 52023 110
6. třída17 87018 61019 80021 17022 54024 40025 080
7. třída19 36020 15021 56022 92024 52026 51027 260
8. třída24 54025 25025 91027 10028 30030 31031 170
9. třída30 67030 94031 30031 95032 94034 63035 420
10. třída30 93031 22031 69032 67033 70035 57036 330
11. třída31 49032 04032 45033 66035 07037 02038 020
12. třída32 17032 84034 16035 58037 80040 96041 940
13. třída32 94033 94035 36037 96040 88044 25045 350
14. třída34 17035 77037 69040 82044 85048 48049 630

Platy učitelů najdeme ve třídách 8 až 14. Tabulka většinou platí také pro následující pedagogické pracovníky ve veřejných školách (v závorce uvádíme platové třídy): vychovatel (8-12), speciální pedagog (11-13), pedagog volného času (8-13), asistent pedagoga (4-9), metodik pro vzdělávání (12), lektor a instruktor (6-12) a zřídkakdy akademický pracovník (12-15, ačkoli v letošní tabulce 15. třída chybí). Obvykle jsou přičítány ještě příplatky.

Platová třída záleží na nejobtížnější vykonávané práci

Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: „Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.“

8. platová třída

 1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

 1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

10. platová třída

 1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělání.
 4. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.
 5. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
 6. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

12. platová třída

 1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
 2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.
 3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací.
 4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

13. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
 2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
 3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

Zaručené mzdy učitelů v soukromých zařízeních

Podíl privátního sektoru průběžně roste, ale stále představuje menšinu, i když kromě obchodních společností započítáme taky církevní instituce. Pokud jako měřítko vezmeme počet žáků a studentů, soukromé a církevní školy vzdělávají zhruba 2 až 14 % populace, přesněji: mateřské 4 %, základní 2 %, všeobecné střední s maturitou 14 %, vysoké (podílem absolventů) 13 %. Výdělky pedagogů tady mají větší rozptyl, směrem nahoru i dolů.

Například soukromá základní a střední škola Open Gate, za kterou stojí nejbohatší Čech Petr Kellner (PPF, Home Credit apod.), údajně vyplácí svým zaměstnancům mzdy, které jsou o třetinu vyšší, než platy učitelů ve veřejném sektoru. Jak ale upozorňuje paní Silvie v diskusním fóru: „Velká většina soukromých škol nemá bohaté sponzory, a proto jejich personál vydělává méně, než kolegové ve veřejné sféře.“ V krajním případě dostávají kantoři pouze zákonem zaručené mzdy, podle zařazení do takzvaných skupin prací a následující tabulky (podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem).

RokMzdová jednotkaSkupina (třída)1. (1. + 2.)2. (3. + 4.)3. (5. + 6.)4. (7. + 8.)5. (9. + 10.)6. (11. + 12.)7. (13. + 14.)8. (15. + 16.)
2021Kč/m.15 20016 80018 50020 50022 60024 90027 50030 400
2021Kč/h.90,5099,90110,30121,80134,40148,40163,90181,00
2020Kč/m.14 60016 10017 80019 60021 70024 00026 50029 200
2020Kč/h.87,3096,30106,40117,40129,70143,20158,10174,60
2019Kč/m.13 35014 74016 28017 97019 85021 90024 18026 700
2019Kč/h.79,8088,1097,30107,40118,60130,90144,50159,60
2018Kč/m.12 20013 50014 90016 40018 10020 00022 10024 400
2018Kč/h.73,2080,8089,2098,50108,80120,10132,60146,40
2017Kč/m.11 00012 20013 40014 80016 40018 10019 90022 000
2017Kč/h.66,0072,9080,5088,8098,10108,30119,60132,00

Průměrné výplaty pedagogických pracovníků

Probrali jsme základní tabulkové platy (ve veřejném sektoru) a zaručené mzdy (v soukromém školství). Nyní porovnejme celkové hrubé měsíční výplaty, jak byly spočítány Českým statistickým úřadem. Přitom přestaneme rozlišovat mezi veřejným a soukromým sektorem, pedagogy rozdělíme podle jejich specializací a pohlaví.

Výdělky vyjádříme aritmetickým průměrem (nejdříve sečteme všechny mzdy a platy, tento součet následně vydělíme počtem výplatních pásek) a mediánem (pomyslně postavíme zaměstnance do řady podle toho, kolik vydělávají, a najdeme prostředního).

Na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách obě hodnoty přesahují 40 000 Kč. Genderové rozdíly jsou výrazné teprve na akademické půdě, kde vydělávají podstatně více muži, nežli ženy, přestože oficiálně pracují kratší dobu (níže uvádíme počet proplacených hodin za měsíc). Jinak jsou příjmové rozdíly nejširší mezi specialisty, kteří školí dospělé lidi (zaměstnance, vysokoškoláky), čemuž odpovídá nejvyšší variační koeficient.

ZaměstnáníCelkový mediánŽenský mediánMužský mediánCelkový průměrŽenský průměrMužský průměrPrůměrný měsícŽenský měsícMužský měsícVariační koeficientPočet zaměstnancůPočet ženPočet mužů
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání60 43359 19962 64662 19059 77165 871174,1174,1174,10,3310 5006 4004 200
Učitelé na VŠ a VOŠ46 28041 71949 78354 97347 41759 347174,0174,1173,90,5622 7008 30014 400
Učitelé na SŠ (kromě odborných předmětů), konzervatořích, 2. stupni ZŠ40 99141 05240 78541 82441 68142 221174,4174,4174,50,1842 40031 20011 200
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, lektoři39 62740 12739 32540 58840 03041 115174,3174,0174,60,3114 5007 0007 400
Učitelé na 1. stupni ZŠ41 04141 07140 47241 35441 28642 417174,3174,3174,60,1525 40023 8001 500
Učitelé v oblasti předškolní výchovy33 56733 57731 95933 62333 62633 236174,3174,3174,20,1525 90025 700200
Specialisté zaměření na metody výuky0044 2850046 976174,1174,1174,00,2900200
Učitelé, vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami39 86840 15639 32040 33740 46439 975174,1174,1174,20,179 0006 6002 300
Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách000000172,7171,900,50000
Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách38 18738 32837 95438 45138 59038 224174,7174,8174,70,123 0001 9001 100
Lektoři a učitelé umění na ostatních školách38 75938 98938 28438 96639 08938 737174,7174,7174,50,141 5001 000500
Specialisté, odborní pracovníci v oblasti výchovy, vzdělávání (jinde nespecifikovaní)34 85034 59637 26335 94635 33739 571174,5174,5174,30,2414 00012 0002 000
Pracovníci péče o děti v mimoškolních zařízeních a domácnostech21 24921 200021 18721 0790174,3174,300,251 0001 0000
Asistenti pedagogů26 18026 03228 49126 61326 36529 066174,3174,3174,40,1712 70011 5001 200
Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů42 21839 40248 20349 34545 75459 967172,9173,1172,30,631 7001 300400

Autor úvodní ilustrační fotografie: Engin Akyurt

129 KOMENTÁŘE

 1. Za největší lumpárnu považuji, když například po úředně oprávněném zeměměřičském inženýrovi UOZI, který vyučuje třeba geodesii, požadují mít pedagogickou fakultu, ačkoliv to je předmět, který s pedagogickou fakultou nemá nic společného.

 2. Ty platy jsou ubohé. Divím se, že to někdo vůbec dělá. Takhle špičkové školství nevybudujeme. A budeme čím dál tím nevzdělanější a hloupější.

 3. Dobrý den. Naprosto souhlasím s paní Evou v příspěvku ze dne 11.8. Mají krásné platy, vlastně za nic. Děti vychovávat nemohou, nic nesmí proti dětem udělat, mají za rok „požehnaně“ volna. Skoro každé dva měsíce nějaké prázdniny, volných dnů habaděj. Učební osnovy mají na papíru dlouhodobě připravené, tak jedou jak papoušek rok a den stejně. Pohodička. Jak může někdo nestydatě a hladově tvrdit, že má almužnu, nebo nevyjde s platem? Tak ať šetří do matrace. Co tedy má dělat chudák člověk, který živí rodinu a maká celý život třeba na dvě směny za směšných 14 tisíc čistého? Aha!

  • A prosím, proč tedy nejdete učit Vy, když všemu tak dokonale rozumíte. Já osobně učím řadu let, ale realita je trochu jiná. A navíc, když je to taková pohodička, jak píšete, tak nechápu, proč nejsou učitelé.

  • Pane Josefe, nic vám nebrání. Když si myslíte, že je učitelské povolání taková pohoda a nic-nedělání, běžte si vystudovat vysokou školu a můžete jít učit taky. Možná potom trochu poupravíte svůj názor.

  • Jsem učitelka, nepřipojuji se do boje za zvýšení mezd, jsem spokojená. Na druhou stranu, znáte platy advokátů, soudců, starostů atd., ba i účetní ve státním sektoru se má velice dobře. Je to markantní rozdíl, to mi vadí.

  • Tady přetrvává nivelizace platů zejména ve školství, zdravotnictví a sociálních službách ještě z dob minulých. A o tom svědčí i feminizace těchto oborů – proč? Ne tak úplně proto, že jsou ženy čím dál tím vzdělanější a sebevědomější a cílevědomější – i když tím samozřejmě také – ale tím, že tyto obory také nejsou finančně pro muže mnohdy atraktivní. Pan Josef má jistě na svůj názor právo, ale nemá pravdu. Na práci učitele je třeba vzdělání a je to psychicky náročné a zodpovědné povolání, které by mělo být náležitě finančně odměňováno. Každý může mít představu, kolik by si za práci zasloužil peněz a není vůbec nestydaté požadovat za kvalifikovanou práci náležité ocenění – i finanční. Jde také o to do oboru dostat více mužů a vůbec kvalitních lidí – ať učitelek i učitelů, jde přece o naše děti a vzdělanost celého národa – a to je velice důležitá hodnota – jedna z nejdůležitějších vůbec.

  • Pane Josefe, prosím vás, proč proboha pracujete za 14 tisíc čistého? Když jste si vybíral školu, to jste si nemohl vybrat pedagogickou fakultu? Měl byste tolik volná a tolik peněz…
   Já se vám divím. Nestálo by za to ještě dostudovat? Jistě máte VŠ vzdělání, takže vám bude stačit doplňkové studium při zaměstnání a můžete od září nastoupit na kteroukoliv ZŠ, SOU…
   Nechat si ujít takovou skvělou práci…?

  • Kolego, kolik let máte odučeno, a na jaké škole? Berou nové zaměstnance? Vy tam máte ještě socialismus.

  • Pane Josefe, hurá do toho! Kantorů je málo a takovou „pohodu“ a za tolik peněz, nespočet volna si zaslouží KAŽDÝ CHYTRÝ ČECH. Je vidět, že jste neviděl práci poctivého učitele ani z rychlíku! Fuj.

 4. Učitelé nemají měsíční plat, tak jako na úřadech. Jsou placeni za odučenou hodinu, když se nekoná, nemají nic. To je jen zdání, jak jsou placeni.

 5. Rád bych také přispěl do této diskuze. Myslím si, že platy učitelů jsou nyní dostatečné a rozhodně nejsou nízké. Nástupní plat tabulkově 31 hrubého je dle mého názoru krásný, od ledna se navíc zvýší o dalších 9 % (tedy téměř 34 tisíc). A to nepočítám osobní ohodnocení a odměny.

  Podívejte se na tabulkové platy ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru. Tam po úřednících požadují také vysokoškolské vzdělání a většina z nich je zařazena do 10. platové třídy. Mnoho z nás by za výše uvedenou částku bylo strašně rádo, protože tabulkově se na tady tu částku dostaneme po 32 letech praxe. Je ostudné, že ani po 20 letech praxe se na některých úřadech ani s osobním ohodnocením nedostanete nad 30 tisíc hrubého a přitom, jak už jsem zmínil, se jedná o vysokoškolské pozice.

  Proto bych u učitelů uvítal trochu pokory. Vlastně ani nevím, kdo z učitelů pořád křičí, protože učitelé v mém okolí mi všichni do jednoho řeknou, že nyní jsou spokojeni a rozhodně by neměnili. Já si práce učitelů vážím, ale jak říkám, trochu pokory by neuškodilo. Většina zaměstnanců ve veřejném sektoru je na tom daleko hůře.

 6. Ubohé je, že za takové platy se učitelé stejně dětem nevěnují. A volno, které by měli rodiče s dětmi doma trávit, jim ještě učitelé berou. Páni pedagogové mají na rodiče a děti takové nároky. Děti si nosí ze škol nesmyslné úkoly, které pak musejí vypracovávat s rodiči. Maminky přiběhnou utahané z práce, uvařit, poklidit a plno věcí okolo, a ještě řešit školu. Učitelé mají každou chvíli volno a nebo si udělají výlet s dětmi, prázdniny ani nemluvím… Přála bych jim plat do 20 tisíc, například jako dělník nebo prodavačka a makat od nevidím do nevím. Další téma by byl koronavirus, kdy práci pedagogů opět odnesli rodiče. A rozhodně žádné platové příspěvky je navíc nečekaly.

  • Výlet s dětmi, to mě pobavilo. Nic o zodpovědnosti, že je člověk stále jednou nohou v kriminále, např. při samostatném rozchodu dětí – ani „lísteček“ od rodičů učitele nezbavuje zodpovědnosti. Práce učitele je psychicky vyčerpávající.

   Zároveň se domnívám se, že pokud si někdo pořídí děti, měl by se jim věnovat. Moje děti byly samostatné, já jako dítě také, bohužel některé děti vyžadují větší péči při školní přípravě, ale s tím se musí počítat. Nemusí mít deset kroužků týdně.

   A co se týče platu – každý máme na výběr, čím se budeme živit. Můžete vystudovat a stát se učitelkou také, co myslíte, že stojí za nedostatkem kvalitních učitelů?

   V naší společnosti je rozšířený názor, že každý, kdo sám někdy chodil do školy, má autoritu mluvit učitelům do jejich práce. Je to stejné, jako když jsem kdysi podstoupila operaci apendixu a radila bych doktorovi, jak postupovat. Je mi líto, pokud máte špatné zkušenosti, ale je také smutné, že házíte všechny do jednoho pytle.

   • No tak, psychicky náročné je v podstatě každé povolání, zodpovědnost má také téměř každý v práci. Ale platové ohodnocení a křičet: „Mám málo!“ Tak v tom mají nárok asi opravdu jen státní zaměstnanci, viz učitelé. V dnešní korona krizi jim jdou platy vesele dál a doma se učí s dětmi rodiče. Z mojí zkušenosti pracovní doba: 8 – 18 a učit se pak s prvňákem. Tak taky křičím: Chci plat učitelky! Nechtěla jsem jí být a bohužel jsem! Ráda bych si hrála s dětmi a ne se s nimi jen učila.

 7. Platy učitelů v této době by se snad řešit vůbec neměly. Měly by se spíš řešit příspěvky rodičům, kteří mají děti doma a musí se s nimi učit. Mám doma prvnáčka a nevysvětlím mu to tak jak paní učitelka, já na to nemám školu.

  Učíme se celý den, do toho vaření, uklízení, hraní s menší dcerou a vše okolo. Ráda bych měla to, co bylo před pandemií – udělat s ním úkoly jen domácí a ne celou výuku s ním se učit. Já za to nic neberu a jen moje dítě se to nenaučí jak má a bude na mě naštvaný, že se musí doma učit a ne ve škole.

  A vy jim chcete přidávat? To snad ne. Vidím to opravdu u sebe. Naše paní učitelka je s vlastními dětmi doma (má děti ve školce), takže nám připraví úkoly na celý týden a pošle nám je a je hotová a bere 100 %. To snad ne. A my musíme zůstat z práce doma, za 60 % učit se s nimi navíc a starat se o vše ostatní a ještě přemýšlet, kde vzít jen na blbý nákup, protože jsem musela zůstat doma s dítětem, kterému zavřeli školu.

  Taky si chci hrát s dětmi a vychovávat je a ne je učit, já na to školu nemam. Vědět to, tak sem si ji udělala a hádala se s vámi, že chci víc peněz za domácí výuku.

  • Myslím si, že jste to popsala správně! Jsou kantoři, kteří si nestěžují, protože mají objektivní pohled na věc, protože se dříve živili i něčím jiným než kantořinou! Ale jsou tací, bohužel většina, kteří budou brečet vždy a přitom jejich profesní kvality mnohdy neodpovídají platu, který dostávají!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno