REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.30. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent životního prostředí – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Příprava plánu péče o chráněné území.” Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent životního prostředí – katalogová pozice 2.10.30

6. platová třída

 1. Provádění dílčích odborných činností na jednotlivých úsecích životního prostředí.

7. platová třída

 1. Vyřizování věcí ve správním řízení v jednotlivých složkách životního prostředí, například ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, ochrany lesa, zemědělství, chemických látek a environmentálního vzdělávání a osvěty.
 2. Příprava plánu péče o chráněné území.
 3. Dílčí inspekční a dozorová činnost v ochraně životního prostředí v předem vymezeném dílčím rozsahu.

8. platová třída

 1. Inspekce zdrojů znečištění.
 2. Posuzování výsledků analýz odebraných vzorků látek znečišťujících životní prostředí včetně zpracovávání věcných dat a evidence zdrojů znečištění životního prostředí včetně správního rozhodnutí.
 3. Zajišťování agendy správy jednotlivých složek životního prostředí. Poskytování metodické, kontrolní a konzultační činnosti orgánům samosprávy, státní správy a dalším osobám v dílčích případech na svěřeném úseku státní správy, například na úseku vody a chemických látek.
 4. Příprava a projednávání plánu péče o chráněné území.

9. platová třída

 1. Navrhování a realizace protipovodňových opatření a řešení ekologických havárií v dílčích povodích.
 2. Řešení méně složitých místních ekologických havárií na území a na vodních tocích místního významu.
 3. Zajišťování agendy správy složek životního prostředí, například ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků nebo environmentálního vzdělávání a osvěty, odborné posuzování zdrojů znečištění jednotlivých složek životního prostředí včetně metodické, kontrolní a konzultační činnosti.
 4. Vyhodnocování výsledků měření velkých zdrojů znečišťování, emisí u zdrojů znečišťování kontinuálními analyzátory, verifikace vstupních dat registru zdrojů znečišťování ve složkách životního prostředí včetně správního rozhodnutí.
 5. Samostatné provádění specializovaných kontrol a státního dozoru nad plněním povinností daných zákony o životním prostředí právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání podle obvyklých postupů včetně přípravy návrhu opatření a rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností stanovených předpisy o ochraně životního prostředí nebo jejich prominutí, například o pozastavení nebo ukončení činnosti fyzických nebo právnických osob, o pozastavení platnosti osvědčení vydaného pověřenou osobou.
 6. Kontrola vydávání souhlasů k povolování staveb velkých zdrojů znečišťování, provádění revizí u zdrojů znečištění a šetření havarijního znečištění vod, kontrola nakládání s určitými druhy odpadu, zaměřená na speciální způsoby úpravy, zneškodňování nebo využívání odpadů.

10. platová třída

 1. Koordinace protipovodňových opatření v lokálně ohroženém území.
 2. Koordinace řešení ekologických havárií na daném území.
 3. Koordinace státní správy na úsecích ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků, geneticky modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí.
 4. Komplexní výkon státní správy na úseku ovzduší, vody, půdy, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a směsí, geneticky modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města.
 5. Koordinace odpadového hospodářství v rámci kraje nebo hlavního města Prahy.
 6. Provádění specializovaných odborných činností na úseku ochrany životního prostředí, například vypracovávání stanovisek k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí u staveb, posuzování staveb závažných technologií velkých zdrojů znečišťování, vypracovávání metodických pokynů pro prověrky životního prostředí určitého oboru, kontrola správnosti výsledků autorizovaných měření znečišťování, provádění lektorské, konzultační a poradenské činnosti v jednotlivých složkách životního prostředí.
 7. Provádění státního dozoru a inspekce životního prostředí v celém rozsahu působnosti územních orgánů státní správy, odborně náročná inspekční a dozorová činnost ve zvláště chráněných územích a při ochraně zvláště chráněných druhů organismů, kontrola způsobu hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pověřenými osobami. Vyhodnocování trendů a stanovení priorit kontrolní činnosti v ochraně přírody a krajiny.
 8. Řešení důsledků starých ekologických zátěží.

11. platová třída

 1. Koordinace řešení důsledků starých ekologických zátěží v kraji.
 2. Koordinace státní správy na úseku ovzduší, vody, půdy, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a směsí, geneticky modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí nebo na úseku posuzování vlivů na životní prostření a integrované prevence nebo předcházení ekologické újmě v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města.
 3. Analýza a vyhodnocování aspektů jednotlivých složek životního prostředí v rámci kraje nebo hlavního města Prahy.
 4. Analýza, posuzování a vyhodnocování přírodních zdrojů včetně osvědčování podle příslušných právních předpisů.
 5. Dokumentace přírodních zdrojů a jednotlivých složek životního prostředí pro účely územního plánování z celostátních hledisek nebo z hlediska kraje nebo hlavního města Prahy včetně posuzování souladu hledisek životního prostředí a územně plánovací dokumentace.
 6. Zpracování koncepce ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a využívání přírodních zdrojů v daném území. Posuzování úplnosti a správnosti řešení ve vztahu k platné právní úpravě u nejsložitějších řízení v ucelených oblastech ochrany životního prostředí.
 7. Příprava a zpracovávání plánů, bilancí, programů, expertiz, posudků, analýz a obdobných krajských metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů.

Referent životního prostředí ve 12. třídě

 1. Příprava a zpracovávání plánů, bilancí, programů, expertiz, posudků a obdobných celostátních metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů.
 2. Příprava a zpracovávání politiky jednotlivých složek životního prostředí v kraji nebo hlavním městě Praze v návaznosti na celostátní hlediska.
 3. Zpracovávání koncepce politiky životního prostředí v daném území.
 4. Koordinace ochrany a péče o zvláště chráněná území národního významu a evropsky významné lokality s celostátní nebo krajskou působností.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno