Vyhyne několik živočišných druhů, automobily zasmradí celé město, nebo proniknou chemikálie do podzemní vody – a máme malér. Kvůli průmyslu přibývají rizika, ale lidský organismus zůstává stále stejně citlivý. Takže potřebujeme dobře motivované odborníky, kteří ohlídají čistotu veřejného prostoru a obecně životního prostředí. Jakou odměnu pobírá ekolog, který v oficiálním Katalogu prací dostal označení pracovník ochrany čistoty ovzduší a pracovník ochrany přírody a krajiny?

Ekolog zaměstnaný v soukromé společnosti

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje, že environmentální pracovník dostává nabídek pomálu. Ovšem nabízené mzdy oscilují mezi 20 000 až 80 000 Kč. Český statistický úřad uvádí jako mzdový medián 27 tisíc Kč (specialisté ochrany životního prostředí), respektive přes 36 tisíc Kč (specialisté v oblasti průmyslové ekologie). Ekolog zaměstnaný například v neziskové organizaci možná ocení zákonem zaručené sazby, pod které nesmí hrubá měsíční mzda klesnout. Konkrétní částky uvedeme v následující tabulce. Například do 5. skupiny prací patří také: „Zajišťování bezpečnosti práce v rizikovém pracovním prostředí.“

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Plat ekologa ve veřejném sektoru

Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci (nemocnici, školu) nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní ekolog.

PRACOVNÍK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ (v Katalogu prací má číslo 2.20.03)

Ekolog v 8. platové třídě

1. Provádění technických, terénních a laboratorních prací v oblasti ochrany čistoty ovzduší, zpracovávání výsledků měření a pozorování.

Ekolog v 9. platové třídě

1. Komplexní zajišťování a provádění měření a pozorování kvality ovzduší.

Ekolog v 10. platové třídě

1. Samostatné řešení úkolů z ochrany ovzduší, například odborné zpracovávání a vyhodnocování dat o kvalitě ovzduší, zpracovávání posudků a informací o kvalitě ovzduší.

Ekolog v 11. platové třídě

1. Koordinace zajišťování předpovědí kvality ovzduší, vývoj postupů a metodik pro provádění odborných činností v oboru ochrany čistoty ovzduší včetně zpracovávání odborných posudků a ucelených informací o kvalitě ovzduší.

Ekolog ve 12. platové třídě

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systému ochrany čistoty ovzduší.

2. Celostátní koordinace a příprava metodik pro monitorování kvality ovzduší v České republice.

Ekolog ve 13. platové třídě

1. Zpracovávání koncepce rozvoje a koordinace systému ochrany čistoty prostředí.

PRACOVNÍK OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY (v Katalogu prací má číslo 2.20.04)

Ekolog ve 3. platové třídě

1. Podávání informací o turistických cílech v okolí za pomoci počítače, prodej vstupenek a propagačních materiálů (turistický informátor).

Ekolog ve 4. platové třídě

1. Provádění terénních šetření a odběrů vzorků podle zadané metodiky.

2. Budování a údržba informačního systému a terénních zařízení k usměrnění pohybu veřejnosti v chráněných územích.

3. Kontrola dodržování zákonem stanovených podmínek na úseku ochrany přírody a krajiny, výkon stráže přírody včetně řešení drobných přestupků na místě.

4. Označování hranic chráněných území.

Ekolog v 5. platové třídě

1. Provádění složitějších terénních šetření a odběrů vzorků podle zadané metodiky.

2. Budování a zajišťování funkčnosti informačního systému a terénních zařízení k usměrňování návštěvníků v chráněných územích.

3. Realizace záchranných programů pro záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů podle zadaných postupů a pod metodickým vedením.

4. Péče o hendikepované ohrožené druhy živočichů.

5. Kontrolní a dozorová činnost v terénu, řešení přestupků na místě ukládáním pokut v blokovém řízení.

Ekolog v 7. platové třídě

1. Přeprava osob na motorových člunech v jeskyních.

2. Samostatné provádění složitějších terénních šetření a odborných prací při péči o zvláště chráněná území.

3. Budování a zajišťování provozu naučných stezek, vyhodnocování vlivu návštěvnosti chráněných území a vypracovávání návrhů na opatření k usměrnění návštěvníků.

4. Vedení dobrovolných strážců, plánování a vyhodnocování účinnosti strážní a průvodcovské služby.

5. Odborné zajišťování provozu útulků pro hendikepované živočichy, péče o záchranné pěstování ohrožených druhů rostlin.

6. Kontrolní a dozorová činnost včetně řešení zjištěného porušování předpisů v ochraně přírody na místě včetně ukládání pokut v blokovém řízení.

Ekolog v 8. platové třídě

1. Mapování a dokumentace chráněných částí přírody a složek krajiny nebo technických a průzkumných prací v terénu.

2. Provádění průzkumných a dokumentačních prací v jeskyních.

3. Poskytování odborných informací veřejnosti.

4. Prezentace odborných a výukových programů pro různé okruhy návštěvníků.

5. Provádění průzkumu postojů návštěvníků k ochraně přírody a krajiny.

Ekolog v 9. platové třídě

1. Mapování a monitoring krajiny a jejích přírodních složek, zpracovávání odborných informací a dat z oblasti ochrany přírody a krajiny.

2. Příprava odborných podkladů pro vyhlašování zvlášť chráněných částí přírody.

3. Příprava asanačních, regulačních a hospodářských opatření a zásahů v terénu.

4. Zjišťování a dokumentace negativních jevů v terénu a zajišťování opatření k nápravě či zastavení rušivé činnosti.

5. Koordinace provádění zásahů při ochraně přírody a krajiny a akcí záchranných programů zvlášť chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

6. Koordinace průzkumů, dokumentace, ochranářského managementu a báňsko-technických opatření v jeskyních.

7. Zajišťování provozu informačního nebo návštěvnického střediska v oblasti ochrany přírody a krajiny.

8. Vytváření a prezentace odborných a výukových programů v oblasti ochrany přírody a krajiny pro návštěvníky.

9. Provádění průzkumů a vyhodnocování postojů návštěvníků k ochraně přírody a krajiny.

Ekolog v 10. platové třídě

1. Samostatné provádění průzkumů, monitoringu, složitých technických zásahů a opatření v ochraně přírody a krajiny.

2. Zpracovávání a posuzování plánů péče a projektů technických opatření a zásahů v chráněných územích a krajině.

Ekolog v 11. platové třídě

1. Zajišťování ochrany přírody a krajiny při tvorbě územně plánovacích, rozvojových, rezortních a mezirezortních dokumentů v regionálním a nadregionálním rozsahu.

2. Koordinace a metodické usměrňování ochrany přírody a krajiny v regionálním a nadregionálním měřítku, vypracovávání zásad, odborných studií, programů a plánů.

3. Zpracovávání koncepcí vymezených oborů ochrany přírody a krajiny.

4. Zpracovávání studií nebo projektů krajinotvorných programů včetně zajišťování jejich realizace. Odborné posuzování a hodnocení návrhů, projektů, programů a technických zásahů z hlediska ochrany přírody a krajiny včetně vypracovávání odborných posudků.

5. Zpracovávání a zajišťování záchranných programů zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v regionálním a nadregionálním rozsahu.

6. Stanovování postupů a podmínek péče o zvlášť chráněné a handicapované druhy živočichů, pěstování a rozmnožování zvlášť chráněných a ohrožených druhů rostlin včetně její koordinace ve zvláštních zařízeních ochrany přírody.

7. Koordinace ochrany a péče, průzkumu a báňsko-technického zajišťování zpřístupněných jeskyní včetně jejich využívání a provozu.

Ekolog ve 12. platové třídě

1. Zajišťování celostátních studií, krajinotvorných programů a záchranných programů pro zvlášť chráněné a ohrožené druhy živočichů a rostlin.

Ekolog ve 13. platové třídě

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany přírody a krajiny.

Ekolog ve 14. platové třídě

1. Stanovování celostátních a mezinárodních prognóz vývoje přírody, krajiny a jejích složek.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno