„Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji než kde jinde plují. Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic? Slyšíš tu píseň dálek závratných? Tiše a velebně šumí hlavy stromů…“ Báseň Jaroslava Foglara citlivě vyjadřuje lesní poetiku, tedy aspoň z pohledu městského člověka. Ale jakou práci vykonává profesionální lesník, lesní, polesný, revírník nebo lesní správce? Už samotný výčet povolání dává tušit, že důsledná péče o „zelené plíce republiky“ zahrnuje širokou škálu činností. Bohužel pracovních nabídek dostávají lesníci poměrně málo a pobírají nízké mzdy nebo platy.

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje, že v lesním hospodářství jsou nejžádanějšími pracovníky dělníci. Podmínkou bývá fyzická zdatnost, někdy řidičský průkaz skupiny B nebo C, eventuálně obchodnické schopnosti při prodeji dřeva. Mzdy zůstávají hluboko pod celorepublikovým průměrem, ani lesní mistr obvykle nedosáhne nad 25 000 Kč hrubého měsíčně. Někdy peněžní odměna klesá takřka k hranici únosnosti. Ovšem pamatujme, že v soukromých společnostech nařizuje vláda alespoň takzvané zaručené mzdy, závisející na náročnosti vykonávané činnosti.

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Do 2. skupiny prací počítáme například: „Vyvětvování stromů spojené s výstupem do korun, kácení stromů ve ztížených podmínkách.“
Do 3. skupiny prací počítáme například: „Soustřeďování dříví mechanizačními prostředky (traktory, vyvážecí soupravy) včetně mechanizovaného shrnování klestu a jeho zpracování po těžbě.“ Nebo: „Těžba dřeva motorovými pilami včetně odvětvování s technologickou návazností na další práce těžební výroby.“

Lesník, polesný, revírník a lesní správce ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu prací mají všichni svoje číslo: LESNÍK 2.18.09, LESNÍ 2.18.10, POLESNÝ 2.18.11, REVÍRNÍK 2.18.12 a LESNÍ SPRÁVCE 2.18.13. Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní lesník, lesní, polesný, revírník nebo lesní správce.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Vykonávání jednoduchých prací v lesních školkách, například pletí, kypření, ošetřování sazenic a jejich přeprava a uskladňování, ochrana a výchova lesních porostů, předosevní příprava semen a síje semen v lesních školkách (lesník).“ Nebo: „Organizace prací na svěřeném lesnickém úseku se ztíženými pracovními podmínkami v kopcovitých a horských terénech. Provádění ochranné služby a odpovědnost za majetek na vymezených územích (lesní).“

Lesník (v Katalogu prací má číslo 2.18.09)

Lesník ve 2. platové třídě

1. Vykonávání jednoduchých přípravných prací při ochraně lesních kultur, například ruční nakládání, vykládání, rozhazování kompostu, protipožární hlídkování, odchyt drobné zvěře a dezinfekce mysliveckých zařízení.

Lesník ve 3. platové třídě

1. Vykonávání jednoduchých prací v lesních školkách, například pletí, kypření, ošetřování sazenic a jejich přeprava a uskladňování, ochrana a výchova lesních porostů, předosevní příprava semen a síje semen v lesních školkách.

2. Ruční příprava půdy při zakládaní nebo provozu lesních školek (překopávání, rytí záhonů, úprava záhonů), ruční školkování sazenic.

3. Mechanická ochrana lesních kultur (ožíhání, obalování), přesekávání, snášení a pálení klestu.

4. Výroba a stavba oplocenek v lesních porostech a oplocení lesních školek včetně přípravy materiálu.

Lesník ve 4. platové třídě

1. Vykonávání semenářských prací, obnova lesa, ochrana lesních kultur chemickými prostředky (nátěry, postřiky včetně přípravy prostředků).

2. Ruční kácení a odkorňování předkácených stromů.

3. Výroba a stavba lesnických a mysliveckých zařízení.

4. Luštění šišek v luštírnách včetně regulace luštícího procesu pomocí dálkového ovládání.

5. Ruční příprava půdy a výsadba lesních dřevin v půdách zabuřeněných.

6. Sestavování, obsluha a údržba velkoplošných závlahových souprav včetně regulace závlahových dávek.

7. Předčišťování semen na čistících strojích.

Lesník v 5. platové třídě

1. Jednoduché odborné práce při výchově lesních porostů-vyvětvování vysokých stromů včetně výstupu do korun.

2. Samostatné druhování dřeva včetně údržby a běžných oprav motorových pil.

3. Soustřeďování dřeva lanovými systémy včetně montáže a demontáže.

4. Řízení a údržba mechanizačních prostředků v lesnické činnosti, například traktorů s přídavnými zařízeními, odvětvovacích a odkorňovacích strojů, čelních tahačů, rotačních sekaček, motorových pil, štěpkovacích strojů.

Lesník v 6. platové třídě

1. Těžba dřeva motorovými pilami včetně asanačních prací proti šíření a působení škůdců včetně údržby a oprav motorových pil.

2. Soustřeďování dřeva mechanizačními prostředky, například traktory, vyvážecími soupravami včetně mechanizovaného shrnování klestu po těžbě dřeva.

3. Řízení a údržba speciálních strojů pro přípravu půdy pro obnovu lesa včetně mechanizovaného klučení pařezů v lesních terénech.

Lesník v 7. platové třídě

1. Řízení, obsluha, údržba a běžné opravy víceúčelových těžebních strojů, procesorů a strojů na kácení stromů.

Lesní (v Katalogu prací má číslo 2.18.10)

Lesní v 7. platové třídě

1. Přípravné odborné práce na lesní správě (polesí) a při pěstební a těžební činnosti lesní správy (polesí) pod odborným vedením. Přejímka prací pěstební a těžební činnosti od dodavatelských subjektů nebo od zaměstnanců organizační jednotky.

Lesní v 8. platové třídě

1. Organizace prací na svěřeném lesnickém úseku s běžnými pracovními podmínkami (v rovinatém terénu), přidělování prací a přebírání výsledků prací, kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, zajišťování dodržování protipožárních a bezpečnostních předpisů a dalších právních předpisů souvisejících. Provádění ochranné služby a zajišťování správy majetku na vymezeném území. Kontrola, popřípadě zajišťování mysliveckého hospodaření, sčítání jarních stavů zvěře a zjišťování a hlášení škod způsobených zvěří. Zjišťování a hlášení výskytu lesních škůdců a škod a zajišťování včasných opatření proti nim.

Lesní v 9. platové třídě

1. Organizace prací na svěřeném lesnickém úseku se ztíženými pracovními podmínkami v kopcovitých a horských terénech. Provádění ochranné služby a odpovědnost za majetek na vymezených územích.

Polesný (v Katalogu prací má číslo 2.18.11)

Polesný v 10. platové třídě

1. Zajišťování přípravy lesní výroby podle lesních hospodářských plánů v běžných terénních a pracovních podmínkách, organizace a řízení lesních výrobních činností polesí (lesní správy). Zajišťování pravidelných kontrol dodržování pracovní a technologické kázně. Zajišťování dodržování protipožárních, bezpečnostních, hygienických a dalších právních předpisů vztahujících se k činnostem polesí. Organizace zajišťování ochranné služby na vymezeném území.

Polesný v 11. platové třídě

1. Zajišťování přípravy lesní výroby podle lesních hospodářských plánů a organizace lesních výrobních činností polesí (lesní správy) v kopcovitých a horských terénech při vysokém počtu vlastníků lesa pro výkon odborné správy lesa a při řešení specifických úkolů genetických a šlechtitelských programů.

Revírník (v Katalogu prací má číslo 2.18.12)

Revírník v 10. platové třídě

1. Zajišťování řádného lesnického hospodaření na vymezeném území, vyznačování těžby dřeva, zadávání a přejímání prací, přejímání a předávání dřeva, zajišťování mysliveckého hospodaření, zjišťování a hlášení výskytu lesních škůdců a škod a zajišťování včasných opatření proti nim.

2. Tvorba návrhů lesních hospodářských plánů a kontrola jejich plnění.

3. Kontrola a zajišťování údržby a vyznačování majetkových hranic a řízení údržby nemovitého majetku na svěřeném úseku.

Lesní správce (v Katalogu prací má číslo 2.18.13)

Lesní správce v 11. platové třídě

1. Koordinace a metodické usměrňování lesní správy na úseku pěstování lesa, těžební činnosti, ochrany lesa, myslivosti a rybářství, zajišťování ochrany lesního půdního fondu a zemědělského půdního fondu, zajišťování úkolů odborného lesního hospodáře na vymezeném území, zajišťování plnění povinností vlastníků lesa ve smyslu lesního zákona a vypracovávání, plnění, kontrola a případné změny lesních hospodářských plánů a ročních projektů zalesňování. Návrh a realizace výstavby, celkových oprav a údržby lesních cest, svážnic, staveb a zajišťování projektových příprav těchto prací a soustředěné údržby základních prostředků.

Lesní správce ve 12. platové třídě

1. Zpracovávání koncepce lesní správy a péče o les nebo v národním parku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno