Ve finančním sektoru dlouhodobě převažují ženy. Početní přesilovku domněle slabšího pohlaví dokládá podrobná studie, stejně jako primitivní dojmologie. Schválně prošmátrejme svoji paměť: Jak často vyřizují firemní účetnictví ženy, a jak často muži? Dneska ponechme stranou tezi, že také rodinnou kasu častěji spravují partnerky. Raději srovnejme, kolik normálně vydělává účetní a mzdová účetní. Uvidíme, že těmto zdánlivě totožným profesím přísluší odlišná pole působnosti.

Zaručené výdělky v soukromé firmě

Zaměstnavatelům někdy postačují zkušenosti se mzdovou agendou. Častěji požadují alespoň středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost daňové problematiky, podvojného účetnictví, některého účetního softwaru (Helios, Pohoda) nebo jiného informačního systému (ERP – SAP), jazykovou vybavenost apod. Úřad práce registruje poměrně velkou poptávku.

Uplatnění nabízejí hlavně obchodní společnosti, ve kterých zaměstnanci dostávají mzdu. Inzerovaný hrubý měsíční výdělek osciluje mezi 15 000 a 35 000 Kč. Podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. musí účetní dostávat aspoň takzvanou zaručenou mzdu, jejíž sazby odrážejí náročnost práce. Účetnictví spadá do 3. až 6. skupiny prací: více ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

(Mzdová) účetní ve veřejné sféře

A nyní speciálně STÁTNÍ SEKTOR: Oficiální Katalog prací ve veřejných službách rozlišuje povolání MZDOVÁ ÚČETNÍ (číslo 1.02.02) a ÚČETNÍ (číslo 1.02.03). Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, dostáváte základní hrubý plat podle tabulky, určené vašemu zaměstnavateli. Jinou stupnici má například úřad státní správy, jinou příspěvková organizace. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE, zákonné příplatky naleznete ZDE. Abychom určili základní hrubý plat (mzdové) účetní, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Pozor! Abychom byli zařazení do vyšší platové třídy, nemusíme vykonávat všechny činnosti, které pod ni spadají. Stačí, když vyhovujeme aspoň jedné odrážce, například: „Provádění dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů.“ K hrubému základu obyčejně patří osobní ohodnocení (do 50 % nejvyššího tarifu dané platové třídy), příplatky za přesčasy, za ztížené pracovní prostředí, za vedení apod.

MZDOVÁ ÚČETNÍ má na starosti výplaty

Mzdová účetní v 7. platové třídě

 1. Příprava a zpracovávání údajů a provádění dalších úkonů k výpočtu výše platu, náhrad platu, případně dalších plnění, dávek nemocenského pojištění, k zajišťování srážek z platu, ke zjišťování výpočtu a odvodu daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců (příslušníků) včetně systematického vedení a archivování těchto a souvisejících údajů. Provádění registračních a oznamovacích činností a vztahů, týkajících se zaměstnanců organizace.

Mzdová účetní v 8. platové třídě

 1. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty, zúčtovávání platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Mzdová účetní v 9. platové třídě

 1. Koordinace nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
 2. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to převážně pro zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí.

Mzdová účetní v 10. platové třídě

 1. Metodické usměrňování způsobu aplikace právních předpisů, zavádění speciálních postupů nad rámec obecných úprav a zajišťování správnosti programů upravujících výpočet, výplatu a zúčtování platu, poskytování náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, problematiku daní z příjmů ze závislé činnosti, nemocenského pojištění, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a dalších právních předpisů podle specifických podmínek zaměstnavatele, definice komplexních výstupních sestav, zastupování  zaměstnavatele v dané oblasti při jednáních s vnějšími orgány a poskytování konzultací zaměstnancům.

ÚČETNÍ vyřizuje faktury, daně a další závazky

Účetní v 6. platové třídě

 1. Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.
 2. Výpočet cestovních náhrad podle zvláštního předpisu.

Účetní v 7. platové třídě

 1. Provádění dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů.
 2. Zajišťování podkladů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro stanovování základu daně a výpočet daně z účetních záznamů, provádění registračních a oznamovacích činností a zajišťování dalších vztahů se správci daní.

Účetní v 8. platové třídě

 1. Provádění účetních záznamů na jednotlivých syntetických nebo analytických účtech a podrozvahových účtech. Zpracovávání průkazných účetních záznamů a provádění zápisů v účetních knihách. Správa dílčích číselníků pro vedení účetnictví v návaznosti na povinnosti dané účetní jednotce zákonem o účetnictví. Vedení knihy analytických účtů pro účely dílčích agend účetnictví v rámci účetní jednotky.
 2. Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a zajišťování daňového řízení se správcem daně.
 3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.

Účetní v 9. platové třídě

 1. Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků včetně dluhů, zúčtovávání daní a dotací a finančních prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány. Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.
 2. Vedení účetních knih, například deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.
 3. Zjišťování a zadávání údajů v rámci účetních záznamů sestavovaných a předávaných účetní jednotkou do Centrálního systému účetních informací státu pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku například sestavování Pomocného analytického přehledu.
 4. Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.

Účetní v 10. platové třídě

 1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.
 2. Komplexní a samostatné účtování složitých účetních operací v rámci uceleného okruhu účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500000000 Kč, zejména dlouhodobého majetku, jeho přeceňování na reálnou hodnotu, časové rozlišování investičních transferů, dále záloh na transfery, jejich vyúčtovávání a časové rozlišování.

Účetní v 11. platové třídě

 1. Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, způsobu získávání údajů pro monitorování a řízení veřejných financí, dále uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení.
 2. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500000000 Kč včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky a jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.
 3. Zabezpečení analytických a metodických prací nad daty účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu předávanými pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku do Centrálního systému účetních informací státu, a to včetně předkládání návrhů opatření.

Účetní ve 12. platové třídě

 1. Koordinace sestavování účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu rezortem, krajem, hlavním městem Prahou nebo územně členěným statutárním městem pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku, a to včetně poskytování metodické podpory jimi zřízeným účetním jednotkám.
 2. Metodické usměrňování aplikace zákona o účetnictví a Českých účetních standardů na úrovni kraje nebo hlavního města Prahy v rámci zajišťování metodické podpory pro vybrané účetní jednotky na území příslušného kraje nebo pro městské části hlavního města Prahy.
 3. Provádění analytických a metodických prací v oboru účetnictví, součinnost s daňovými odbory na metodice statistiky a vyhodnocování obvyklých cen majetku.

18 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den,ráda by jsem se zeptala na zařazení do 11.třídy – účetní. V bodě 1.je psáno :Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, – mám tomu rozumět tak,že když jsi v PO vše děláme sami – metodiky – směrnice,způsoby zařazování,odpisy…tak máme nárok na tuto třídu?Můžete mi nějak blíže toto vysvětlit?Předem moc děkuji za informaci.

 2. Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat jaký plat by podle Váš měl mít zaměstnanec obecního úřadu. Náplň práce na malé obci je široká (Komplexní vedení účetnictví, včetně sestavování rozpočtu, finančního hospodaření a jejich případné změny během roku, úpravy vnitřních ekonomických směrnic, mzdové účetnictví, práce v přenesené působnosti – evidence obyvatel, vidimace a legalizace). Tento člověk má střední školu s maturitou. Předem děkuji za odpověď

 3. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jsem správně zařazena ve funkci hospodářky, když dělám výplaty a účtuji (vše, protože nikdo jiný přes tyto účetní a administrativní práce na naší škole není). Neměla bych být účetní, nebo ekonomka nebo tak něco? Děkuji.

  • Dobrý den, paní Kubová, upřímně – na oficiálním označení funkce vlastně nezáleží. Základní hrubý měsíční plat závisí na příslušné tabulce, započitatelné praxi a nejodpovědnější vykonávané činnosti, kterou nalezneme ve vládním katalogu prací.

   Takže Vám doporučuji, abyste tady na této stránce postupovala od nižších příček nahoru a jakmile najdete nejvyšší platovou třídu, kde splňujete aspoň jednu odrážku, jste „doma“. Například: „Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.“ znamená nárok na 10. platovou třídu.

 4. Dobrý den pane Wolfe,
  již devátý rok pracuji jako mzdová účetní na městském úřadě. Má praxe je 20 let. Jsem zařazená v 8.platové třídě. Již několikrát jsem se
  snažila o to abych byla zařazena do 9-té třídy. Ale vždy jsem byla odmítnuta s tím, že jako mzdová účetní metodicky neusměrňuji výpočet
  výplaty ….. Co tento výraz znamená? Zpracovávám kompletně celé mzdy úřadu včetně všech propočtů srážek exekucí, cestovních příkazů
  a všech měsíčních ,čtvrtletních a ročních vyúčtování. Úřad zaměstnává okolo 110 zaměstnanců a přibližně 50 dohodářů. Nezaúčtovávám jen mzdy . Veškeré podklady k zaúčtování musím předávat do hlavní účtárny.

 5. Dobrý den, v jaké platové třídě bych měl být zařazen jako ekonom organizace? Mojí pracovní náplní je komplexní vedení účetnictví, včetně sestavování rozpočtu, finančního hospodaření a jejich případné změny během roku, úpravy vnitřních ekonomických směrnic. Děkuji.

  • Pane Martinovský, popisovaného ekonoma bych zařadil minimálně do 10. platové třídy, kde má například rozpočtář uvedeno: „Sestavování rozpočtu organizace. Projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými místy. Sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem. Zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění.“

   Pro 10. platovou třídu také stačí následující náplň práce: „Kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn.“

 6. Dobrý den, chtěla bych vědět, do jaké platové třídy spadá moje náplň práce: fakturace, expedice, evidence skladu, objednávky, práce a manipulace s penězi, plánování výroby, kontrola účetních dokladů, sestavování inventur a inventurních zásob a jejich zpracování, příjem surovin na sklad, občas tvorba norem a cen výrobků. Pracuji v soukromé firmě. Děkuji za odpověď.

  • Paní Hnízdilová, soukromé firmy nemusejí dodržovat platové tabulky, ale jsou vázány takzvanými zaručenými mzdami, které přiřazujeme podle nejobtížnější vykonávané práce. Podrobnosti najdete ZDE. Například fakturace patří minimálně do takzvané 3. skupiny prací, kde je letos zaměstnancům v pracovním poměru garantována mzda 80,50 Kč/hodinu nebo 13 400 Kč/měsíc hrubého, bez zákonem předepsaných příplatků.

 7. Paní Kordovská, odpovídá Vaší pracovní náplni 10. platová třída? „Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.“ Do 11. platové třídy už patří „stanovování metodiky účetnictví“, to explicitně nezmiňujete.

  • Dobrý den, co prosím výkladově znamená „Sestavování metodiky účetnictví“ -? Děkuji za odpověď.Monika

 8. Dobrý den, chtěla bych vědět, jaká je platová třída hlavní účetní. Pokud sestavuje účetní závěrku a podílí se na konsolidaci státu v rámci účetní jednotky, která je konsolidovaná, ale nekonsoliduje další účetní jednotky. Děkuji.

  • Paní Ottová, nezáleží na tom, zda danou instituci zřizuje kraj, město nebo třeba stát. O platové třídě rozhoduje pouze náplň práce – respektive ve Vašem případě nejtěžší činnost, kterou vykonáváte jako mzdová účetní (vizte článek na této stránce) anebo jako personalistka (vizte ZDE).

 9. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do které ho katalogu prací patří oceňování majetku (účtování – reálná hodnota, odpis, opravné položky). Děkuji za odpověď.

 10. Dobrý den, chtěl bych se zeptat na přibližný plat účetní v obci s 380 obyvateli, rozpočet obce je 7 milionů korun. Obec má včetně jí 3 zaměstnance. Do jaké třídy by spadala? Vše dělá prostě sama. Děkuji za jakoukoli odpověď.

  • Dobrý den, Jaroslave, tipoval bych 10. platovou třídu: „Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky“ atd. Anebo 11. třídu: „Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování“ atd.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno